At a bus stop / On the bus

 0    57 Datenblatt    sebastiankaras
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy wiesz, gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?
Lernen beginnen
Do you know where the nearest bus stop is?
Czy była już 73?
Lernen beginnen
Has the 73 been yet?
Którym autobusem powinienem pojechać, żeby dostać się do stacji Victoria?
Lernen beginnen
Which bus should I take to get to Victoria Station?
Dziesiątka zatrzymuje się na stacji Victoria.
Lernen beginnen
The number ten stops at Victoria Station.
Jak często kursuje 73?
Lernen beginnen
How often does the number 73 run?
Ostatnio jeździ spóźniony, ale powinien tu być lada moment.
Lernen beginnen
Recently it's been runing late, but it should be here any minute now.
Jak długo czekasz?
Lernen beginnen
How long have you been waiting?
Przepraszam, czy wiesz który autobus jedzie do Hyde Parku?
Lernen beginnen
Excuse me, do you know which bus goes to Hyde Park?
Gdzie mogę kupić bilet?
Lernen beginnen
Where can I buy a ticket?
Ile wynosi opłata za przejazd autobusem?
Lernen beginnen
How much is the bus fare?
Nadjeżdża.
Lernen beginnen
It's coming.
Mam nadzieję, że ma klimatyzację - jest tak gorąco.
Lernen beginnen
I hope it has air conditioning - it's so hot.
A, to nie jest nasz autobus.
Lernen beginnen
Oh, this is not our bus.
Ten jedzie w drugą stronę. Tu jest nasz autobus.
Lernen beginnen
This one's going the other way. Here's our bus.
Dzięki Bogu. Myślałem, że nigdy nie przyjedzie.
Lernen beginnen
Thank God. I thought it would never come.
Wsiadamy?
Lernen beginnen
Shall we get on?
Wiesz, gdzie powinniśmy wysiąść?
Lernen beginnen
Do you know where we should get off?
Chciałbym kupić bilet w jedną stronę. Gdzie jest biletomat?
Lernen beginnen
I would like to buy a single ticket. Where's the ticket machine?
Czy mogę prosić bilet dobowy na autobus?
Lernen beginnen
Can I have a one day bus pass, please?
Ile wynosi opłata za przejazd autobusem?
Lernen beginnen
How much is the bus fare?
Czy jest taryfa studencka? Ile kosztuje?
Lernen beginnen
Is there a student's fare? How much is it?
Do której strefy jedziesz?
Lernen beginnen
Which zone are you going to?
To będzie 1,5 funta. Proszę skasować bilet.
Lernen beginnen
It will be 1.5 pounds. Please validate the ticket.
Gdzie mogę kupić bilet 7-dniowy?
Lernen beginnen
Where can I buy a 7 day bus pass?
Czy mogę tutaj dostać bilet miesięczny?
Lernen beginnen
Can I get a monthly bus pass here?
Czy autobus jedzie do opery? Jak daleko to jest?
Lernen beginnen
Does this bus go to the opera house? How far is it?
Autobusem to jest 10 minut stąd.
Lernen beginnen
It's 10 minutes by bus from here.
Czy ten autobus zatrzymuje się na Piccadilly Circus?
Lernen beginnen
Does this bus stop at Piccadilly Circus?
Nie, to jest w drugą stronę.
Lernen beginnen
No, that's the other way.
Przejdź prze ulicę i wsiądź do autobusu numer 25 w kierunku Westminister.
Lernen beginnen
Cross the street and take bus number 25 bound for Westminster.
Czy mógłbyś mi pokazać gdzie wysiąść?
Lernen beginnen
Could you please show me where to get off?
Czy muszę się przesiadać?
Lernen beginnen
Do I have to change buses?
Gdzie mogę zostawić walizkę?
Lernen beginnen
Where can I leave my suitcase?
Tam jest półka bagażowa.
Lernen beginnen
There's luggge rack over there.
Dokąd Pan jedzie?
Lernen beginnen
Where are you heading?
Czy to jest ostatni przystanek?
Lernen beginnen
Is this the last stop?
Spóźniliśmy się na autobus.
Lernen beginnen
We've missed the bus.
Co za pech. Następny jest za pół godziny.
Lernen beginnen
What bad luck The next one is in half an hour.
Przepraszam, czy ten rozkład jest aktualny?
Lernen beginnen
Excuse me, is this timetable up to date.
Autobus jest przepełniony. Pojedźmy metrem.
Lernen beginnen
The bus is packed. Let's take the underground.
Proszę uważać na stopień podczas wysiadania z autobusu.
Lernen beginnen
Mind the step while getting off the bus.
Przepraszam czy to miejsce przy oknie jest wolne? Czy mogę tam usiąść?
Lernen beginnen
Excuse me. Is the seat by the window free? May I sit there?
To miejsce jest zarezerwowane dla osób starszych i kobiet w ciąży.
Lernen beginnen
This place is reserved for the elderly people and pregnant women.
Ten autobus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Lernen beginnen
This bus is accessible to disabled people.
Chciałbym dojechać na Richmond Street.
Lernen beginnen
I'd like to get to Richmond Street.
Czy to właściwy autobus?
Lernen beginnen
Is this the right bus?
Następy przystanek to Richmond Street.
Lernen beginnen
The next stop is Richmond Street.
Trzymaj się poręczy.
Lernen beginnen
Hold on to the handrail.
Zapytaj kierowcę autobusu, czy możemy włożyć walizkę do luku bagażowego.
Lernen beginnen
Ask the bus driver if we can put the suitcase in the luggage hold.
Mój dom jest obok przystanku na żądanie.
Lernen beginnen
My house is next to a request stop.
Wciśnij przycisk, żeby autobus się zatrzymał.
Lernen beginnen
Press the stop button so that the bus stops.
Nie zapomnij pomachać do kierowcy, żeby się zatrzymał.
Lernen beginnen
Do not forget to wave at the driver to stop.
Zwolnić Panu miejsce? Proszę usiąść.
Lernen beginnen
Would you like my seat? Plese take a seat.
Dziękuję, postoję.
Lernen beginnen
I'm OK, thank you.
Wysiadam na następnym przystanku
Lernen beginnen
I'm getting of at the next stop.
Przepraszam to mój przystanek. Chciałbym wysiąść.
Lernen beginnen
Excuse me, this is my stop. I'd like to get off.
Czy mogę przejść?
Lernen beginnen
Can I get past, please?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.