unit 1i 2 zdania

 0    28 Datenblatt    marlenadidyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czym zajmuje się logistyka?
Lernen beginnen
What does logistics manage?
co wdraża wasz dział?
Lernen beginnen
what does your department implement?
logistyka to planowanie i kontrolowanie ruchu towarów
Lernen beginnen
logistics is planning and controlling the flow of goods
zawsze sprawdzam miejsce pochodzenia towarów.
Lernen beginnen
I always check the point of origin of goods.
nasz magazyn zajmuje się przechowywaniem towarów żywnościowych.
Lernen beginnen
our warehouse handles with the storage of food products.
kto zajmuje się łańcuchem dostaw na tej zmianie?
Lernen beginnen
who does involve the supply chain on this shift?
ten pracownik zajmuje się realizacją zamówień
Lernen beginnen
this employee manages the order fullfilment.
kto jest odpowiedzialny za planowanie produkcji?
Lernen beginnen
who is responsible for production planning?
nasza firma chce osiągnąć wysokie wyniki we wdrażaniu nowoczesnych technologii
Lernen beginnen
our company wants to achieve high results in the implementation of modern technologies
ona dzisiaj nie zajmuje się obsługą klienta
Lernen beginnen
she is not managing customer service today
prawidłowy montaż maszyny jest naszym priorytetem
Lernen beginnen
right assembly of the machine is our priority
kto koordynuje magazyn na wszystkich poziomach?
Lernen beginnen
who does coordinate the Warehouse at all levels?
pakowanie produktów odbywa się na piętrze
Lernen beginnen
packaging of goods is on the first floor
nasza firma nie zajmuje się produkcją tylko przechowywaniem i wysyłką
Lernen beginnen
our company does not manage production, only storage and shippment.
dla kogo pracujesz?
Lernen beginnen
who do you work for?
komu podlegasz w tej firmie?
Lernen beginnen
Who do you work under?
jestem odpowiedzialny za kontakt z klientami.
Lernen beginnen
I am responsible for contact with customers.
mam doświadczenie w przygotowywaniu harmonogramów.
Lernen beginnen
I have experience in preparing of schedules.
kiedy będzie nowa dostawa towarów?
Lernen beginnen
when will be the new delivery od goods?
czy odbiorca się z tobą kontaktuje?
Lernen beginnen
Does the recipient contact with you?
musimy kupić nowe samochody ciężarowe.
Lernen beginnen
we have to buy new trucks.
nasz magazyn zajmuje się odbiorem, przechowywaniem i dostawą towarów
Lernen beginnen
our warehouse handles with pick up, storage and delivery of goods
nasz kierowca przeciętnie jeździ 15.000 kilometrów miesięcznie
Lernen beginnen
our driver drives on average 15,000 kilometers per month
kto zarządza stanem magazynowym?
Lernen beginnen
who does manage the inventory?
magazynier używa czytnika kodów kreskowych
Lernen beginnen
the warehouse assistant uses barcode scaanner
moja praca wymaga podania aktualnych raportów
Lernen beginnen
my work requires writing current reports
wysyłka musi być na czas
Lernen beginnen
the shippment must be on time
nasz magazyn przechowuje tylko produkty gotowe
Lernen beginnen
our warehouse stores only ready products

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.