13. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić?

 0    11 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić?
Lernen beginnen
Why should we hire you?
Na podstawie tego, co powiedzieliście i na podstawie zrobionego przeze mnie riserczu, wasza firma poszukuje animatora o określonych umiejętnościach technicznych i umiejętnościach artystycznych.
Lernen beginnen
Based on what you’ve said and from the research I’ve done, your company is looking for an animator with specific technical abilities as well as artistic skills.
Wierzę, że moje doświadczenie dobrze pasuje do tego, czego potrzebujecie i sprawia, że ​​świetnie się dopasuję.
Lernen beginnen
I believe my experience aligns well with what you require and makes me a great fit.
Potrafię tworzyć wysokiej jakości animacje kijfrejms w krótkim czasie i czyścić pliki mokapu.
Lernen beginnen
I can create high quality keyframe animations with low turnover time and cleaned-up mocap files.
Pracowałam z małymi załogami, co oznacza, że ​​miałam przyjemność zobaczyć cały proces tworzenia gry i ją przeanalizować.
Lernen beginnen
I have been working with small crews, which means that I had a pleasure of seeing the whole game development process and to analyze it.
Potrafię pracować z programistami, projektantami gier i artystami.
Lernen beginnen
I am able to work with programmers as well as game designers, and artists.
Podczas ostatnich dwóch i pół roku pracowałam nad trzema wydanymi tytułami. Animowałam humanoidy, zwierzęta, a także stwory i różne przedmioty.
Lernen beginnen
During the last two and a half years I've worked on three shipped titles. I have been animating humanoids, animals, as well as creatures and various objects.
Zrobiłam też sporą część rigowania, co nie jest zbyt częste wśród animatorów.
Lernen beginnen
I also did a fare share of rigging, which is not too common among animators.
Mam wykształcenie akademickie, które pomogło mi rozwinąć spojrzenie na dynamiczne pozy i kompozycję.
Lernen beginnen
I have an art academic background, which helped me to develop an eye for dynamic poses and composition.
W wolnym czasie uczę się języka filmowego, który może się przydać podczas tworzenia przerywników filmowych.
Lernen beginnen
In my spare time I learn movie language, which might come in handy while creating cutscenes.
Tworzyłam modele 3D jako hobby, całkiem dobrze rozumiem proces modelowania.
Lernen beginnen
I have been creating 3D models as a hobby, I understand the modeling process pretty well.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.