13102020 with Grant

 0    19 Datenblatt    pawlaktomasz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sukces może być oceniany na podstawie
Lernen beginnen
sucess can be judged by
niełatwy do odczytania
Lernen beginnen
not an easy read
możesz wspiąć się po drabinie kariery
Lernen beginnen
you can climbe the career ladder
ogólne cele
Lernen beginnen
broad goals
Tak długo, jak będę z czegoś zadowolony, będę szczęśliwy
Lernen beginnen
As long as I will be satisfied with something I'll be happy
Został przeniesiony na następny rok
Lernen beginnen
It has been moved to next year
wyjaśnić wszystkim
Lernen beginnen
explain to everybody
Przemek, a co z tobą?
Lernen beginnen
Przemek, how about yourself?
Mieszkam w Poznaniu od dziewięciu lat
Lernen beginnen
I have been living in Poznań for nine years.
Pokłóciłem się z kumplem o dziewczynę
Lernen beginnen
I fell out with my friend over a girl.
On opuścił dom po poróżnieniu się ze swoimi rodzicami
Lernen beginnen
He left home after falling out with his parents.
Ożeniłem się
Lernen beginnen
I got married
Muszę sprawdzić, co mogę ci finansowania w ramach pracy domowej
Lernen beginnen
I have to check what I can send you homeworkwise
Muszę przyznać, że miałem pomoc od kolegów z tym projektem
Lernen beginnen
I have to acknowledge that I had help from colleagues with this project
Jest naprawdę zmotywowany do zdawania egzaminu, ponieważ miał świetną ofertę pracy.
Lernen beginnen
He's really motivated to pass his exam becasue he has had great job offer
Konwencjonalna mądrość mówi, że ciężka praca jest bardziej istotna niż szczęście w osiąganiu celów.
Lernen beginnen
Conventional wisdom says that hard work is more importnat than luck in achieving goals
To bardzo kreatywna osoba. Jej umysł jest zawsze pełen pomysłów.
Lernen beginnen
She's very creative person. Her mind is always full of ideas.
Moi pracownicy wykazują duże zaangażowanie, pracując do późna w godzinach szczytu
Lernen beginnen
My employees show great commitment by working late at busy times
Ludzie, którzy potrafią opóźnić gratyfikację, często odnoszą większe sukcesy w odchudzaniu
Lernen beginnen
People who can delay gratification are often more successful at losing weight

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.