1LO unit 1

 0    118 Datenblatt    su8515
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uzyskać dostęp
Lernen beginnen
access
kopia zapasowa
Lernen beginnen
back up files
żywotność baterii
Lernen beginnen
battery life
szerokopasmowy
Lernen beginnen
broadband
jakość aparatu
Lernen beginnen
camera quality
ładować
Lernen beginnen
charge
klikać ikony
Lernen beginnen
click on icons
zewnętrzny dysk twardy
Lernen beginnen
external hard drive
katalog
Lernen beginnen
folder
słuchawki
Lernen beginnen
headphones
Pamięć wewnętrzna
Lernen beginnen
internal storage
logować się
Lernen beginnen
log in
karta pamięci
Lernen beginnen
memory stick
wiadomość
Wyślij mi wiadomość.
Lernen beginnen
message
Send me a message.
całkowite wymiary
Lernen beginnen
overall dimensions
wkleić
Lernen beginnen
paste
podłącz
Lernen beginnen
plug in
napisać zamieścić
Lernen beginnen
post
zamieścić wiadomość online
Lernen beginnen
post a message online
prędkość przetwarzania
Lernen beginnen
processing speed
chronić oprogramowanie
Lernen beginnen
protect software
jasność ekranu
Lernen beginnen
screen clarity
portal społecznościowy
Lernen beginnen
social network
ekran dotykowy
Lernen beginnen
touchscreen
przesyłać zdjęcia
Lernen beginnen
transfer photos
pisać na klawiaturze
Lernen beginnen
type
usunąć z listy przyjaciół
Lernen beginnen
unfriend
załadować plik
Lernen beginnen
upload
Nazwa Użytkownika
Lernen beginnen
username
sieć bezprzewodowa
Lernen beginnen
wi-fi
Bezprzewodowa myszka
Lernen beginnen
wireless mouse
całkiem nowy
Lernen beginnen
brand new
poręczny
Lernen beginnen
handy
nieporęczny
Lernen beginnen
fiddly
zbilansowane konto
Lernen beginnen
balanced account
kontekst
Lernen beginnen
context
obecne wydarzenia
Lernen beginnen
current events
oszukać
Lernen beginnen
deceive
uzyskać reakcję
Lernen beginnen
get a reaction
zmyślona historia
Lernen beginnen
hoax stories
wpływać na opinie ludzi
Lernen beginnen
influence people's opinions
wprowadzać w błąd
Informacje w broszurze wprowadzają w błąd. Musimy je poprawić.
Lernen beginnen
mislead
The information in the pamphlet are misleading. We must correct them.
stronniczość polityczna
Lernen beginnen
political bias
wiarygodne źródła
Lernen beginnen
reliable sources
odpowiedzialni reporterzy
Lernen beginnen
responsible reporters
analizować
Lernen beginnen
analyse
analiza
Lernen beginnen
analysis
projektować
Lernen beginnen
design
projektant
Lernen beginnen
designer
rozwijać
Lernen beginnen
develop
rozwój
Lernen beginnen
development
wziąć udział w zawodach
Lernen beginnen
enter a competition
rozgryść się, jak coś zrobić
Lernen beginnen
figure out how to do
skup się na robieniu
Lernen beginnen
focus on doing
dać wykład
Profesor Smith dał jak zwykle nudny i długi wykład.
Lernen beginnen
give a lecture
As usual, Professor Smith gave a boring and long lecture.
wynaleźć
Lernen beginnen
invent
wynalazek
Lernen beginnen
invention
poprowadzić warsztat
Lernen beginnen
lead a workshop
wytwarzać produkcja
Lernen beginnen
manufacture
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
Lernen beginnen
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
marketing
Lernen beginnen
marketing
zauważ, że (coś) się dzieje
Lernen beginnen
notice that (sth) happens
uczestniczyć w projekcie lub wydarzeniu
Lernen beginnen
participate in project or event
produkować
Lernen beginnen
produce
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
Lernen beginnen
product
We want to change the reception of our product.
promować
Lernen beginnen
promote
promocja
ABC ogłosiła nową promocję.
Lernen beginnen
promotion
ABC has announced a new promotion.
badacz
Nasz badacz natrafił na coś niepokojącego.
Lernen beginnen
researcher
Our researcher encountered something disconcerting.
przemawiać na konferencji
Lernen beginnen
speak at a conference
zastanawiam się, jak (to) działa
Lernen beginnen
wonder how (sth) works
przyzwyczajony do
Lernen beginnen
accustomed to
świadomy
Lernen beginnen
aware of
ciekaw na temat
Lernen beginnen
curious about
obeznany z
Lernen beginnen
familar with
ma obsesję na punkcie
Lernen beginnen
obsesed with
kwalifikowan się do
Lernen beginnen
qualified to
odpowiedzialny za
Lernen beginnen
responsible for
odnoszący sukcesy w dziedzinie
Lernen beginnen
successful at
przez przypadek
Lernen beginnen
by accident
koordynować
Lernen beginnen
co-ordinate
odkrywać
Lernen beginnen
discover
skuteczny
Lernen beginnen
effective
poprawiona wersja
Lernen beginnen
improved version
innowacja
Lernen beginnen
innovation
Inspiracja
Lernen beginnen
inspiration
instalować
Zainstaluj grę i ponownie uruchom komputer.
Lernen beginnen
install
Install the game and reboot your computer.
kamień milowy
Lernen beginnen
milestone
przesyłać transmitować
Lernen beginnen
transmit
szeroko stosowany
Lernen beginnen
widely used
wydaje mi się, jakby...
Lernen beginnen
it looks to me as if...
być może to jest /są
Lernen beginnen
perhaps it's / they're...
to mogłoby być
Lernen beginnen
it could be
Zastanawiam się, czy to jest
Lernen beginnen
I wonder if it's
Naprawdę nie widzisz
Lernen beginnen
You can't really see
... sprawia że sądze...
Lernen beginnen
... makes me think...
... zasugeruj mi, że...
Lernen beginnen
... suggest to me that...
dla mnie to wygląda na protest polityczny
Lernen beginnen
this looks like a political protest to me
wszyscy ludzie wyglądają na dość rozgniewanych / znudzonych / zajętych
Lernen beginnen
all the people look quite angry / bored / busy
Mogę się z tym zgodzić
Lernen beginnen
I can agree with that
słuszna uwaga
Lernen beginnen
That's a fair point
Może masz rację.
Lernen beginnen
Maybe you're right.
Teraz, kiedy o tym wspomniałeś
Lernen beginnen
Well now that you mention it
Nie jestem pewien, czy to naprawdę prawda
Lernen beginnen
I'm not sure that's really true
Nie sądzisz, że może istnieć inne wytłumaczenie?
Lernen beginnen
Don't you think there might be another explanation?
Po prostu nie wydaje mi się to zbyt prawdopodobne.
Lernen beginnen
That's just doesn't sound very likely to me.
Czy sprawdziłeś fakty na innej stronie?
Lernen beginnen
Have you checked the facts on another site?
Czy zbadałeś tło tej historii?
Lernen beginnen
Did you research the background of the story?
Wbudowany aparat fotograficzny
Lernen beginnen
built-in camera
Dobry stosunek jakości do ceny
Lernen beginnen
good value for money
bateria trzyma na wieki
Lernen beginnen
hold a charge for ages
współdziałać z
Lernen beginnen
interact with
Zalecać
Lernen beginnen
recommend
zastąpić
Musimy zastąpić cały sprzęt.
Lernen beginnen
replace
We need to replace the equipment.
rozdzielczość ekranu
Lernen beginnen
screen resolution
rozstawiać, rozkładać
Czy mógłbyś rozstawić aparat w rogu pokoju?
Lernen beginnen
set up
Can you set up the camera in the corner of the room please?
trudny
Lernen beginnen
tough
niedostatecznie zasilany zbyt mało mocy
Lernen beginnen
under-powered
strata pieniędzy (o produkcie)
Ta koszula to była strata pieniędzy, w ogóle jej nie noszę.
Lernen beginnen
waste of money
This shirt was a waste of money. I don't wear it at all.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.