5 Tedx talks Judy Sid Chris Benny Marianna Revision

 0    51 Datenblatt    jakubkoralewski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pogodzić
Lernen beginnen
reconcile
pojednanie
Lernen beginnen
reconciliation
wyłączne prawa
Lernen beginnen
exclusive rights
Zdecydowana większość
Lernen beginnen
vast majority
była zawstydzona
Lernen beginnen
she was embarrassed
nie nadużywaj jego cierpliwości
Lernen beginnen
don't overuse his patience
podał kilka niejasnych wyjaśnień
Lernen beginnen
he gave some of vague explanations
Handel
Lernen beginnen
Commerce
element komercyjny
Lernen beginnen
commercial element
5/1native, 0,02% słów 2000/1000 000
Lernen beginnen
5/1 native, 0,02 % words 2000/1000 000
jeśli pokopiesz głębiej, możesz znaleźć coś interesującego
Lernen beginnen
if you dig deeper you may find something interesting
Wyjdźmy poza granice nauki
Lernen beginnen
let's go beyond the limits of science
to wywołało reakcję
Lernen beginnen
it's triggered the reaction
zachęty podatkowe
Lernen beginnen
tax incentives
oferujemy dogodne warunki
Lernen beginnen
we offer convenient conditions
istnieje między nami przepaść pokoleniowa
Lernen beginnen
there is a generation gap between us
ustanowienie prawa i porządku
Lernen beginnen
establish Law and Order
Książę z bajki
Lernen beginnen
Prince Charming
Wyjaśnij mi to
Lernen beginnen
explain it to me
rozmowy prysznicowe zadaj sobie pytanie i odpowiedz na nie sam
Lernen beginnen
shower conversations ask yourself a question and answer it yourself
Jestem pewien, że wygra
Lernen beginnen
I am confident she will win
to z powodu jej postawy
Lernen beginnen
it's because of her attitude
ona ma właściwe podejście
Lernen beginnen
she has the right approach
był zbyt powierzchowny
Lernen beginnen
he was too superficial
potrzebujemy dwóch różnych środków komunikacji
Lernen beginnen
we need two different means of communication
to tylko błędne koło, z którego nigdy się nie wydostaniemy
Lernen beginnen
it's just a vicious circle we will never get out of it
ma bardzo unikalne wrodzone cechy
Lernen beginnen
she has very unique inborn traits
przejrzyjmy listę
Lernen beginnen
let's go through the list
zawsze był bardzo dokładny w swojej pracy
Lernen beginnen
he was always very thorough in his work
strzał w dziesiątkę!
Lernen beginnen
bullseye!
1000 słów 95% 3000 słów 98%
Lernen beginnen
1000 words 95% 3000 words 98%
ma to wiele wspólnego z tobą
Lernen beginnen
it has a lot to do with you
ilu masz uczestników
Lernen beginnen
how many participants do you have
jak mierzyć sukces?
Lernen beginnen
how do you measure a success?
zorientuj się, bo nie powiem ci odpowiedzi
Lernen beginnen
figure it out as I won't tell you the answer
problem rozwiązany
Lernen beginnen
problem solved
standard, poziom odniesienia
Lernen beginnen
benchmark
zróbmy wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma sprawami
Lernen beginnen
let's make a clear distinction between these two matters
cena brutto i cena netto
Lernen beginnen
gross price and net price
odpowiednie środki i niewystarczające środki
Lernen beginnen
adequate measures and inadequate measures
96% wszystkich rozmów w języku angielskim nie jest prowadzonych przez native speakerów
Lernen beginnen
96% of all conversations in English are not by native speakers
wszyscy spóźnili się, oprócz mnie
Lernen beginnen
everybody was late except me
zwinność
Lernen beginnen
agility
popchnij to do granicy
Lernen beginnen
push it to the Limit
wiewiórki są pięknymi zwierzętami
Lernen beginnen
squirrels are beautiful animals
obserwuj wzorce
Lernen beginnen
observe the patterns
jak opanować te narzędzia
Lernen beginnen
how to master these tools
skąd masz to prawo?
Lernen beginnen
how did you acquire this right?
tylko żartowałem
Lernen beginnen
just kidding
Nadprzyrodzony wymiar
Lernen beginnen
Supernatural dimension
Im więcej błędów popełnisz, tym szybciej się uczysz
Lernen beginnen
The more mistakes you make the faster you learn

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.