51 - 100

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to choke
My tie was too tight, and it was choking me.
Lernen beginnen
erwiergen
Meng Krawatt war ze fest an huet mech erwiergt.
to explode
The bomb exploded three days ago.
Lernen beginnen
explodéieren
D'Bomm ass virun dräi Deeg explodéiert.
to interrupt
Why are you interrupting me?
Lernen beginnen
ënnerbriechen
Firwat ënnerbréchs du mech?
to respect
You should respect your parents more.
Lernen beginnen
respektéieren
Du sollts deng Elteren méi respektéieren.
to avoid
Why is everybody avoiding me?
Lernen beginnen
meiden
Also: vermeiden, auswäichen
Firwat meit mech jiddwereen?
to propose
What do you propose?
Lernen beginnen
virschloen
Also: proposéieren
Wat schléis du vir?
to burst
She burst into tears when she heard the bad news.
Lernen beginnen
ausbriechen
Hatt ass an Tréinen ausgebrach, wéi hatt vun deem Ongléck héieren huet.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 Luxembourgish verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

1 - 50101 - 150151 - 200201 - 250251 - 300301 - 350351 - 400401 - 450451 - 500

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.