Applying for a job

 0    42 Datenblatt    yosko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ubiegać się o pracę
On ubiega się o pracę jako sprzątaczki
Lernen beginnen
apply for a job
He is applying for a job as a cleaner
kandydat
Jest dużo kandydatów na to miejsce pracy.
Lernen beginnen
candidate
There are many candidates for this place of work
umowa
Firma podpisała umowę
Lernen beginnen
contract
The company has signed the contract
list motywacyjny
On napisał list motywacyjny.
Lernen beginnen
cover letter
He wrote a cover letter.
Cv
Lernen beginnen
Cv
zdobywać doświadczenie
On pojechał zagranicę by zdobyć doświadczenie.
Lernen beginnen
gain experience
He went abroad to gain experience.
rozmowa kwalifikacyjna
Zanim przyjęli ją do pracy musiała iść na rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
a job interview
Before they accepted her to work she had to go for an interview.
ogłoszenie pracy
Kiedy czytała gazetę, zobaczyła ogłoszenie o pracy.
Lernen beginnen
job advert
When she read the newspaper, she saw job advert.
podanie o pracę
Zanim dostanie pracę musi złożyć podanie o pracę.
Lernen beginnen
job application
Before you get a job, you must apply for a job.
wcześniejsze doświadczenie
Czy miałeś wcześniej doświadczenie z tym rodzaj pracy?
Lernen beginnen
previous experience
Did you have previous experience with this type of work?
kwalifikacje
On nie ma kwalifikacji do tej pracy
Lernen beginnen
qualifications
He is not qualified for this job
zakwalifikować jako
Zakwalifikowałam się jako druga
Lernen beginnen
qualify as
I qualified as the second one.
rekrutować
Nasz szef firmy będzie rekrutował na wolne stanowisko
Lernen beginnen
recruit
Our boss of the company will be recruiting for the vacant position...
rekrutacja
Lernen beginnen
recruitment
referencje
Jakie oni mają referencje?
Lernen beginnen
reference
What are their references?
szkolenie pracownicze
Kiedy wybierasz się na sesję szkoleniową?
Lernen beginnen
training session
When you go for training session?
wolne stanowisko pracy
Lernen beginnen
vacancy
przyjęcia oferty pracy
Lernen beginnen
accept a job offer
czytaj oferty pracy
Lernen beginnen
read job adverts
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
apply for a job
podpisać umowę
Lernen beginnen
sign a contract
rozpoczęcie prac
Lernen beginnen
start work
premia
Lernen beginnen
bonus
szef
Lernen beginnen
boss
kariera zawodowa
Lernen beginnen
career
przepisowy strój
Lernen beginnen
dress code
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
dochód
Lernen beginnen
income
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
stanowisko
Lernen beginnen
position
awansować
Lernen beginnen
promote
awans
Lernen beginnen
promotion
(wysokie) zarobki
Lernen beginnen
(high) salary
na własny rachunek
Lernen beginnen
self-employed
Koszty podróży
Lernen beginnen
travel expenses
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
chirurg
Lernen beginnen
a surgeon
pracownik
Lernen beginnen
a worker
kosmetyczka
Lernen beginnen
a beautician
prawnik
Lernen beginnen
a lawyer
księgowy
Lernen beginnen
an accountant

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.