Elanco_PL to ENG

 0    30 Datenblatt    kamilgolos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nadzór nad tymi procesami powinien być sprawowany przez
Lernen beginnen
supervision of these processes should be exercised by
skąd możemy wziąć ten formularz
Lernen beginnen
where can we get this form
podaj nazwę firmy macierzystej
Lernen beginnen
give a parent company name
linie przerywane
Lernen beginnen
dashed lines
czy informacja o wht powinna być w local czy w general field?
Lernen beginnen
should the information about wht be in local or in general field?
czy powinniśmy zastosować jakiś uproszczony sposób rejestracji?
Lernen beginnen
should we use some simplified registration method?
w dokumentacji natknąłem się na kilka regionalnych struktur
Lernen beginnen
in the documentation I came across several regional structures
czy bank master data podlega okresowgo przeglądu?
Lernen beginnen
Is the bank master data subject to a periodic review?
powinniśmy uwzględnić możliwość przekierowania wniosku do innego teamu
Lernen beginnen
we should consider the option of redirecting the request to another team
Jeśli w ogóle
Lernen beginnen
if at all
kod kreskowy
Lernen beginnen
Barcode
Dopuszczalna jest alternatywna lokalizacja płatności, jeśli spełnione są następujące wymagania:
Lernen beginnen
An alternative payment location is allowable if the following requirements are met:
Towary są dostarczane lub usługi są świadczone
Lernen beginnen
Goods are delivered or services are provided
oprócz generowania znacznych oszczędności
Lernen beginnen
in addition to generating significant savings
Lilly określa, który dostawca należy do powyższych grup, za pomocą klasyfikacji dostawcy
Lernen beginnen
Lilly determines which supplier belongs to the above groups by means of the supplier's classification
Można złożyć wniosek o zwolnienie całego podmiotu stowarzyszonego z korzystania z 60-dniowych warunków płatności
Lernen beginnen
A request may be made to exempt an entire affiliate from using 60 days payment terms
Proces wsparcia jest wielopoziomowy i zawiera poziomy eskalacji
Lernen beginnen
The support process is tiered and contains levels of escalation
skontaktuj się z lokalnym oddziałem w celu uzyskania wsparcia poziomu 3, aby rozwiązać problem.
Lernen beginnen
contact the local affiliate for Tier 3 support to resolve the inquiry.
organizacja P2P kontynuuje wysiłki w celu ochrony zasobów Lilly przed możliwą oszukańczą działalnością
Lernen beginnen
P2P continues its efforts to protect Lilly's resources from possible fraudulent activities
the P2P organization are continuing efforts to safeguard Lilly resources from possible fraudulent activity
Lernen beginnen
the P2P organization are continuing efforts to safeguard Lilly resources from possible fraudulent activity
Zespół ESC przejrzał formularz SLP i przekazał komentarze
Lernen beginnen
The ESC team has reviewed the SLP form and provided comments
zgubiłem się w tych zmianach na chwilę
Lernen beginnen
I got lost in these changes for a moment
możesz mówić wyraźniej?
Lernen beginnen
can you speak more clearly?
jak rozumiem są jakieś przesłanki, które skłoniły Cię do podjęcia tej decyzji
Lernen beginnen
as I understand there are premises that prompted you to make this decision
Co skłoniło cię do podjęcia decyzji?
Lernen beginnen
What made you decide?
czy możemy podać tutaj przykład, aby użytkownicy wiedzieli, jakie komentarze są dla nas ważne?
Lernen beginnen
can we give some example here so that users know what kind of comments are important to us?
czy możemy wyświetlić połączoną grupę zakupów i nazwę, aby użytkownik był pewien, że wybrał właściwą
Lernen beginnen
can we display the combined purchasing group and name so that the user can be sure that they have chosen the right one
jak rozumiem jeśli sami nam tego nie przedstawili to nie jesteśmy zobowiązani aby tego przestrzegać?
Lernen beginnen
as I understand, if they did not present it to us, we are not obliged to comply with it?
czy dobrze rozumiem, że jeśli sami nam tego nie przedstawili to nie jesteśmy zobowiązani aby tego przestrzegać?
Lernen beginnen
do I understand correctly that if they did not present it to us then we are not obliged to comply with it?
czy VMD team jest włączony w proces akceptacji w przypadku zmian na general data dla Ariba vendorów?
Lernen beginnen
Is VMD team included in the approval process in case of changes to general data for Ariba vendors?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.