FAMILY GUY S17E19

 0    45 Datenblatt    baloniasz17
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tak mi wstyd.
Lernen beginnen
I'm so embarrassed.
Musisz sam powiedzieć jej prawdę.
Lernen beginnen
You must tell her the truth yourself.
Zamierzam być tam osobiście, więc będę otwarty na Wasze pytania.
Lernen beginnen
I gonna be there in-person, so I will open up the floor for your questions.
Nie oglądałem tego całego uważnie...
Lernen beginnen
I wasn't watching all that closely.
To coś jak rodeo?
Lernen beginnen
Is it like a rodeo?
Czy robisz zdjęcia tylko po to, by zwrócić uwagę mediów społecznościowych?
Lernen beginnen
Do you only take photos to get social media attention?
Naprawdę nie chcę o tym mówić, ale jest w porządku.
Lernen beginnen
I don't really want to get into it, but I'm fine.
To ostatnia rzecz, jakiej chciałem.
Lernen beginnen
This's the last thing I wanted.
Wiem, że właśnie próbowałeś mnie obrazić, ale ci się nie udało.
Lernen beginnen
I know, that you've just tried to insult me, but you failed.
W wesołym miasteczku jest wiele straganów.
Lernen beginnen
At the amusement park, there're a lot of booths.
Nie wiem, czy ktoś kto to ogląda, jest prawnikiem, ale...
Lernen beginnen
I don't know if someone watching this is a lawyer, but...
Trzy lata temu byłbym bohaterem.
Lernen beginnen
Three years ago, I would have been a hero.
Trzy lata temu one miałyby 12 lat.
Lernen beginnen
Three years ago, they would have been 12.
To ogromny niewykorzystany rynek.
Lernen beginnen
It's a huge untapped market.
Możesz to zrobić ze składników, które prawdopodobnie już masz w domu.
Lernen beginnen
You can make it with ingredients you probably already have in the house.
Jak to smakuje?
Lernen beginnen
What does it taste like?
Przetasujmy talię kart.
Lernen beginnen
Let's shuffle a deck of cards.
Zabierzesz mnie do domu?
Lernen beginnen
Will you take me home?
To tak, jakby koń zrobił pizzę.
Lernen beginnen
It's like if a horse made a pizza.
Pawlak ściągnął drzwi z zawiasów, bo chciał wiedzieć co Oni razem robią.
Lernen beginnen
Pawlak took the bedroom door off the hinges, because he wanted to know what they were doing together.
Miałem wypadek i mój samochód był skasowany. Dali mi auto zastępcze.
Lernen beginnen
I had an accident and the car was totaled. They gave me a loaner car.
Nie mogę przestać myśleć o tym nienasyconym głodzie! Potrzebuję pomocy.
Lernen beginnen
I can't make myself stop thinking about this insatiable hunger! I need help.
Nadal wyglądasz na niezadowolonego! Czy nigdy nie masz dość?
Lernen beginnen
You still look unsatisfied! Don't you ever get enough?
Zjadłem kanapkę z plasterkiem bekonu na śniadanie.
Lernen beginnen
I ate a sandwitch with a rasher of bacon for breakfast.
Popij to piwem.
Lernen beginnen
Wash it down with a beer.
Nie jesteś moim przyjacielem. Jesteś oszustem!
Lernen beginnen
You are not my friend. You are imposter!
Miło z twojej strony, że mnie odwozisz.
Lernen beginnen
It's nice of you to drive me home.
Martwię się o ciebie. Twój puls jest słaby.
Lernen beginnen
I'm worried about you. Your pulse is weak.
Żona mojego kuzyna ma cukrzycę typu 3.
Lernen beginnen
My cousin's wife has type 3 diabetes.
Nigdy nie kupiłem używanego samochodu, bo boję się ukrytych wad.
Lernen beginnen
I've never bought a secound-hand car, because I'm afraid of concealed defects.
Weź to! Poprawi / wzmocni to doznania seksualne.
Lernen beginnen
Take this! It'll enhance sexual experience.
To jest zbyt nudne.
Lernen beginnen
This's excessively boring.
Kiedy cierpisz na cukrzycę, możesz również mieć niewydolność narządów.
Lernen beginnen
When you suffer from diabetes, you can have an organ failure too.
I żadna ilość dobrych uczynków tego nie zmieni.
Lernen beginnen
And no amount of good deeds will ever change that.
Żadna sława nie jest tego warta...
Lernen beginnen
No amount of fame is worth this.
Włóż ziemniaki do miski z wodą, aby pozbyć się skrobi.
Lernen beginnen
Put potatos to the bowl with water to get rid of starch.
Mam dar wiedzieć, kiedy coś złego dzieje się z czyimiś nogami. Coś jak świecenie.
Lernen beginnen
I have a gift for knowing when something bad happens to someone's legs. Kind of like a shining.
Facet w przejeżdżającym samochodzie zatrąbił i pomachał mi.
Lernen beginnen
A guy in a passing car trumped and gave me a wave.
Wszystko gotowe!
Lernen beginnen
All set!
Twój promienny uśmiech zawsze sprawia, że jestem szczęśliwy!
Lernen beginnen
Your beam always makes me happy!
Rzućmy monetą.
Lernen beginnen
Let's toss a coin.
Nie jest wegetarianką, ale je tylko chude mięso.
Lernen beginnen
She's not a vegetarian, but she eats only a lean meat.
Z powodu śnieżycy, amerykańskie dzieci nie poszły do szkoły.(?)
Lernen beginnen
Because of the blizzard, americans kids stayed home from school.
Mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną. Stary woźny został zmiażdżony pod trybunami.
Lernen beginnen
We had one fatality. An old janitor was crushed under the bleachers.
Widzieliśmy dziwną wiązkę światła.
Lernen beginnen
We saw some weird beam of light.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.