Genetyka zachowania

 0    48 Datenblatt    danielgasior
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pięciowęglowy cukier prosty wchodzący w skład nukleotydów, nukleozydów, kwasu nukleinowego
Lernen beginnen
Deoksyryboza
Atom węgla, przy którym znajduje się grupa wodorowa/ wodorotlenkowa
Lernen beginnen
2'
Atom węgla, do którego podłącza się nukleotyd
Lernen beginnen
3'
Atom węgla, do którego podłącza się kwas nukleinowy
Lernen beginnen
5'
Atom węgla, do którego podłącza się zasada (purynowa lub pirymidynowa)
Lernen beginnen
1'
Mówimy, że kolejne nukleoidy idą...
Lernen beginnen
5' 3'
Kwasy nukleinowe są zbudowane z...
Lernen beginnen
nukleotydów
Nośnik informacji genetycznej (pełna nazwa)
Lernen beginnen
kwas deoksyrybonukleinowy
Wymień dwie puryny
Lernen beginnen
adenina, guanina
Wymień dwie pirymidyny
Lernen beginnen
tymina, cytozyna
Z czym łączy się adenina?
Lernen beginnen
z tyminą
Z czym łączy się guanina?
Lernen beginnen
z cytozyną
Z czym łączy się adenina w RNA?
Lernen beginnen
z uracylem
Gdzie dzieją się procesy transkrypcji?
Lernen beginnen
w jądrze
Na czym polega transkrypcja?
Lernen beginnen
DNA przepisuje się w mRNA
Gdzie następuje translacja?
Lernen beginnen
w siateczce śródplazmatycznej
Na czym polega translacja?
Lernen beginnen
mRNA (+tRNA, eRNA) przekształcane w białka i peptydy
Sekwencja trzech nukleotydów występująca w mRNA, stanowiąca jednostkę kodującą określony aminokwas podczas syntezy białka?
Lernen beginnen
Kodon
Co zapewnia sparowanie antyrównoległe?
Lernen beginnen
Stabilizację
Za pomocą czego parują się puryny pirymidynami?
Lernen beginnen
mostków wodorowych
Tymina i cytozyna to...
Lernen beginnen
pirymidyny
Definicja genu
Lernen beginnen
funkcjonalnie znaczący fragment DNA
Co to jest ekspresja genu?
Lernen beginnen
ujawnienie się jego funkcji
Co to jest chromosom?
Lernen beginnen
łańcuch DNA + białka
Geny zajmują określone... na chromosomach (łacińska nazwa)
Lernen beginnen
loci
Co to są allele?
Lernen beginnen
dwa warianty genu występujące w tym samym locus
Która para chromosomów determinuje płeć?
Lernen beginnen
23
Inaczej komórka płciowa, komórka rozrodcza
Lernen beginnen
gameta
Dziedziczenie mendlowskie to inaczej
Lernen beginnen
dziedziczenie monogenowe (proste)
Organizm posiadający identyczne allele danego genu (np. aa lub AA) w chromosomach?
Lernen beginnen
homozygota
Organizm posiadający zróżnicowane allele tego samego genu (np. Aa), w tym samym locus?
Lernen beginnen
heterozygota
Rekombinacja homologiczna to inaczej zjawisko...
Lernen beginnen
crossing-over
Kiedy zachodzi dziedziczenie niemendlowskie?
Lernen beginnen
w czasie podziału mejotycznego
Co to jest genotyp?
Lernen beginnen
Zespół wszystkich genów organizmu
Co to jest fenotyp?
Lernen beginnen
Zespół obserwowalnych cech (anatomicznych, fizjologicznych, psychicznych, behawioralnych)
Jak definiuje się wskaźnik odziedziczalności?
Lernen beginnen
Stosunek warinacji genotypowej do fenotypowej
Jak nazywa się efekt polegający na tym, że niewielka genetyczna tendencja ujawniająca się w zachowaniu może zmienić środowisko w sposób, który spowoduje nasilenie tej tendencji?
Lernen beginnen
efekt mnożnika
Geny przekazywane bezpośrednio od rodziców to jaki czynnik?
Lernen beginnen
Addytywny czynnik genetyczny
Interakcja między genami w chromosomach to jaki czynnik?
Lernen beginnen
Nieaddytywny czynnik genetyczny
Interakcja między genami z różnych loci, to...
Lernen beginnen
epistaza
interakcja między allelami, to...
Lernen beginnen
dominacja
Różnice w oddziaływaniu genu, niezwiązane ze zmianami w jego strukturze, to...
Lernen beginnen
czynniki epigenetyczne
W jakim układzie ujawniają się geny recesywne?
Lernen beginnen
homozygotycznym
W jakim układzie ujawniają się geny dominujące?
Lernen beginnen
homozygotycznym i heterozygotycznym
Jak nazywają się wszystkie chromosmy inne niż chromosomy płciowe?
Lernen beginnen
autosomalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia crossing-over jest tym mniejsze, im...
Lernen beginnen
im bliżej siebie są loci obu genów
Geny umiejscowione w chromosomach płciowych to...
Lernen beginnen
geny sprzężone z płcią
Geny występujące u osobników obu płci, których działanie jest całkowicie lub niemal całkowicie ograniczone do jednej płci, to
Lernen beginnen
geny związane z płcią

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.