Kończyna dolna

 0    174 Datenblatt    PiotrHaduch
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kość miedniczna
Lernen beginnen
os coxae
obręcz kończyny dolnej
Lernen beginnen
cingulum membri inferioris
kość biodrowa
Lernen beginnen
os ilium
kość kulszowa
Lernen beginnen
os ischii
kość łonowa
Lernen beginnen
os pubis
Talerz kości biodrowej
Lernen beginnen
ala ossis ilii
Trzon kości biodrowej
Lernen beginnen
corpus ossis ilii
Kresa łukowata
Lernen beginnen
Linea arcuata
Jakie powierzchnie wyróżniamy na talerzu kości biodrowej?
Lernen beginnen
Facies glutea et sacropelvina
Powierzchnia pośladkowa
Lernen beginnen
Facies glutea
Powierzchnia krzyżowo-miedniczna
Lernen beginnen
Facies sacropelvina
Grzebień biodrowy
Lernen beginnen
Crista iliaca
Dół biodrowy
Lernen beginnen
Fossa iliaca
Powierzchnia uchowata kości biodrowej
Lernen beginnen
Facies auricularis ossis ilii
Guzowatość biodrowa
Lernen beginnen
tuberositas iliaca
Kolec biodrowy przedni górny
Lernen beginnen
Spina iliaca anterior superior
Kolec biodrowy przedni dolny
Lernen beginnen
Spina iliaca anterior inferior
Wyniosłość biodrowo-łonowa
Lernen beginnen
Eminentia iliopubica
Kolec biodrowy tylny górny
Lernen beginnen
Spina iliaca posterior superior
Kolec biodrowy tylny dolny
Lernen beginnen
Spina iliaca posterior inferior
Z jakich części składa się crista iliaca?
Lernen beginnen
Labium internum, labium externum et linea intermedia
Warga wewnętrzna
Lernen beginnen
Labium internum
Warga zewnętrzna
Lernen beginnen
Labium externum
Kresa pośrednia
Lernen beginnen
Linea intermedia
guzek biodrowy
Lernen beginnen
Tuberculum iliacum
Kresa pośladkowa przednia
Lernen beginnen
Linea glutea anterior
Kresa pośladkowa tylna
Lernen beginnen
Linea glutea posterior
Kresa pośladkowa dolna
Lernen beginnen
Linea glutea inferior
Trzon kości kulszowej
Lernen beginnen
Corpus ossis ischii
Gałąź kości kulszowej
Lernen beginnen
Ramus ossis ischii
Guzek zasłonowy tylny
Lernen beginnen
Tuberculum obturatorium posterius
Kolec kulszowy
Lernen beginnen
spina ischiadica
Wcięcie kulszowe mniejsze
Lernen beginnen
Incisura ischiadica minor
Wcięcie kulszowe większe
Lernen beginnen
Incisura ischiadica major
Guz kulszowy
Lernen beginnen
tuber ischiadicum
Trzon kości łonowej
Lernen beginnen
Corpus ossis pubis
Gałęź górna kości łonowej
Lernen beginnen
Ramus superior ossis pubis
Gałąź dolna kości łonowej
Lernen beginnen
Ramus inferior ossis pubis
Wyniosłość biodrowo-łonowa
Lernen beginnen
Eminentia iliopubica
Grzebień kości łonowej
Lernen beginnen
Pecten ossis pubis
Kresa łukowata
Lernen beginnen
Linea arcuata
Kresa graniczna
Lernen beginnen
Linea terminalis
Guzek łonowy
Lernen beginnen
Tuberculum pubicum
Bruzda zasłonowa
Lernen beginnen
Sulcus obturatorius
Grzebień zasłonowy
Lernen beginnen
Crista obturatoria
Guzek zasłonowy przedni
Lernen beginnen
Tuberculum obturatorium anterius
Powierzchnia spojeniowa kości łonowej
Lernen beginnen
Facies symphysialis ossis pubis
Spojenie łonowe
Lernen beginnen
symphysis pubica
Grzebień łonowy
Lernen beginnen
Crista pubica
Panewka
Lernen beginnen
acetabulum
Rąbek panewki
Lernen beginnen
Limbus acetabuli
Wcięcie panewki
Lernen beginnen
incisura acetabuli
Dół panewki
Lernen beginnen
fossa acetabuli
powierzchnia księżycowata
Lernen beginnen
Facies lunata
Otwór zasłoniony
Lernen beginnen
Foramen obturatum
Czym zasłoniony jest otwór zasłoniony?
Lernen beginnen
Membrana obturatoria
Do czego przyczepiona jest membrana obturatoria?
Lernen beginnen
Tuberculum obturatorium anterius et posterius
staw krzyżowo-biodrowy
Lernen beginnen
Articulatio sacroiliaca
Połączenia miednicy
Lernen beginnen
Articulatio sacroiliaca et symphysis pubica
Rodzaj stawu krzyżowo-biodrowego
Lernen beginnen
articulatio plana
Kość udowa
Lernen beginnen
femur
Trzon kości udowej
Lernen beginnen
corpus femoris
Kresa chropawa
Lernen beginnen
linea aspera
Warga przyśrodkowa i boczna kresy chropawej
Lernen beginnen
labium mediale et laterale lineae asperae
Powierzchnia podkolanowa
Lernen beginnen
facies poplitea
kresa nadkłykciowa przyśrodkowa
Lernen beginnen
linea supracondylaris medialis
Kresa nadkłykciowa boczna
Lernen beginnen
Linea supracondylaris lateralis
Guzek przywodzicieli
Lernen beginnen
Tuberculum adductorium
kresa grzebieniowa
Lernen beginnen
linea pectinea
kresa międzykrętarzowa
Lernen beginnen
linea intertrochanterica
guzowatość pośladkowa
Lernen beginnen
tuberositas glutea
krętarz trzeci
Lernen beginnen
trochanter tertius
Głowa kości udowej
Lernen beginnen
caput femoris
szyjka kości udowej
Lernen beginnen
collum femoris
krętarz większy
Lernen beginnen
trochanter major
krętarz mniejszy
Lernen beginnen
trochanter minor
powierzchnia stawowa głowy kości udowej
Lernen beginnen
Facies articularis capitis femoris
Dołek głowy kości udowej
Lernen beginnen
Fovea capitis femoris
Dół krętarzowy
Lernen beginnen
fossa trochanterica
kresa międzykrętarzowa
Lernen beginnen
linea intertrochanterica
grzebień międzykrętarzowy
Lernen beginnen
crista intertrochanterica
kłykieć przyśrodkowy kości udowej
Lernen beginnen
condylus medialis femoris
Kłykieć boczny kości udowej
Lernen beginnen
Condylus lateralis femoris
Powierzchnia stawowa kłykcia przyśrodkowego kości udowej
Lernen beginnen
facies articularis condyli medialis femoris
Powierzchnia stawowa kłykcia bocznego kości udowej
Lernen beginnen
facies articularis condyli lateralis femoris
dół międzykłykciowy
Lernen beginnen
fossa intercondylaris
kresa międzykłykciowa
Lernen beginnen
linea intercondylaris
Powierzchnia rzepkowa
Lernen beginnen
facies patellaris
Dół nadrzepkowy
Lernen beginnen
fossa suprapatellaris
nadkłykieć boczny
Lernen beginnen
epicondylus lateralis
nadkłykieć przyśrodkowy
Lernen beginnen
epicondylus medialis
Rowek podkolanowy
Lernen beginnen
sulcus popliteus
wcięcie podkolanowe prostowników
Lernen beginnen
incisura poplitea extensoria
wcięcie podkolanowe zginaczy
Lernen beginnen
incisura poplitea flexoria
kość piszczelowa
Lernen beginnen
tibia
trzon kości piszczelowej
Lernen beginnen
corpus tibiae
Powierzchnie trzonu kości piszczelowej
Lernen beginnen
Facies medialis, posterior et lateralis tibiae
Brzegi kości piszczelowej
Lernen beginnen
Margo anterior, medialis et lateralis tibiae
guzowatość piszczeli
Lernen beginnen
tuberositas tibiae
kresa mięśnia płaszczkowatego
Lernen beginnen
linea musculi solei
kłykieć przyśrodkowy piszczeli
Lernen beginnen
condylus medialis tibiae
kłykieć boczny piszczeli
Lernen beginnen
condylus lateralis tibiae
Powierzchnia stawowa górna kości piszczelowej
Lernen beginnen
Facies articularis superior tibiae
Wyniosłość międzykłykciowa
Lernen beginnen
eminentia intercondylaris
guzek międzykłykciowy przyśrodkowy
Lernen beginnen
tuberculum intercondylare mediale
Guzek międzykłykciowy boczny
Lernen beginnen
Tuberculum intercondylare laterale
Pole międzykłykciowe przednie
Lernen beginnen
area intercondylaris anterior
Pole międzykłykciowe tylne
Lernen beginnen
area intercondylaris posterior
brzeg podpanewkowy
Lernen beginnen
margo infraglenoidalis
powierzchnia stawowa strzałkowa
Lernen beginnen
facies articularis fibularis
wcięcie strzałkowe
Lernen beginnen
incisura fibularis
kostka przyśrodkowa
Lernen beginnen
malleolus medialis
powierzchnia stawowa kostki przyśrodkowej
Lernen beginnen
facies articularis malleoli medialis
bruzda kostkowa
Lernen beginnen
sulcus malleolaris
powierzchnia stawowa dolna kości piszczelowej
Lernen beginnen
facies articularis inferior tibiae
goleń
Lernen beginnen
crus
strzałka
Lernen beginnen
fibula
głowa strzałki
Lernen beginnen
caput fibulae
kostka boczna
Lernen beginnen
malleolus lateralis
trzon strzałki
Lernen beginnen
corpus fibulae
powierzchnie strzałki
Lernen beginnen
facies medialis, posterior et lateralis fibulae
brzegi strzałki
Lernen beginnen
margo medialis, anterior et posterior
grzebień przyśrodkowy strzałki
Lernen beginnen
crista medialis fibulae
wierzchołek głowy strzałki
Lernen beginnen
apex capitis fibulae
powierzchnia stawowa głowy strzałki
Lernen beginnen
facies articularis capitis fibulae
szyjka strzałki
Lernen beginnen
collum fibulae
powierzchnia stawowa kostki bocznej
Lernen beginnen
facies articularis malleoli lateralis
bruzda kostkowa
Lernen beginnen
sulcus malleolaris
dół kostki bocznej
Lernen beginnen
fossa malleoli lateralis
rzepka
Lernen beginnen
patella
wierzchołek rzepki
Lernen beginnen
apex patellae
podstawa rzepki
Lernen beginnen
basis patellae
stopa
Lernen beginnen
pes
stęp
Lernen beginnen
tarsus
śródstopie
Lernen beginnen
metatarsus
palce
Lernen beginnen
digiti
kość skokowa
Lernen beginnen
talus
kość piętowa
Lernen beginnen
calcaneus
Kości składające się na pierwszy szereg stępu
Lernen beginnen
talus et calcaneus
kości składające się na drugi szereg stępu
Lernen beginnen
os naviculare, os cuneiforme mediale, intermedia, laterale et os cuboideum
bloczek kości skokowej
Lernen beginnen
trochlea tali
powierzchnia kostkowa boczna
Lernen beginnen
facies malleolaris lateralis
powierzchnia kostkowa przyśrodkowa
Lernen beginnen
facies malleolaris medialis
wyrostek boczny kości skokowej
Lernen beginnen
processus lateralis tali
wyrostek tylny kości skokowej
Lernen beginnen
processus posterior tali
Bruzda ścięgna mięśnia zginacza długiego palucha
Lernen beginnen
sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
guzek przyśrodkowy kości skokowej
Lernen beginnen
tuberculum medialis tali
guzek boczny kości skokowej
Lernen beginnen
tuberculum lateralis tali
powierzchnia stawowa piętowa tylna
Lernen beginnen
facies articularis calcanea posterior
powierzchnia stawowa piętowa środkowa
Lernen beginnen
facies articularis calcanea media
powierzchnia stawowa piętowa przednia
Lernen beginnen
facies articularis calcanea anterior
szyjka kości ksokowej
Lernen beginnen
collum tali
bruzda kości skokowej
Lernen beginnen
sulcus tali
głowa kości skokowej
Lernen beginnen
caput tali
powierzchnia stawowa łódkowa
Lernen beginnen
facies articularis navicularis
Powierzchnia stawowa skokowa przednia
Lernen beginnen
Facies articularis talaris anterior
Powierzchnia stawowa skokowa środkowa
Lernen beginnen
Facies articularis talaris media
Powierzchnia stawowa skokowa tylna
Lernen beginnen
Facies articularis talaris posterior
podpórka kości skokowej
Lernen beginnen
sustentaculum tali
guz piętowy
Lernen beginnen
tuber calcanei
wyrostek przyśrodkowy guza pięty
Lernen beginnen
processus medialis tuberis calcanei
wyrostek boczny guza pięty
Lernen beginnen
processus lateralis tuberis calcanei
powierzchnia stawowa sześcienna
Lernen beginnen
facies articularis cuboidea
bruzda scięgna mięśnia zginacza długiego palucha
Lernen beginnen
sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
bloczek strzałkowy
Lernen beginnen
trochlea peronealis
zatoka stępu
Lernen beginnen
sinus tarsi
z czego utworzona jest zatoka stępu?
Lernen beginnen
sulcus tali et sulcus calcanei
kość łódkowata
Lernen beginnen
os naviculare
kość sześcienna
Lernen beginnen
os cuboideum
kość klinowata przyśrodkowa
Lernen beginnen
os cuneiforme mediale
kość klinowata boczna
Lernen beginnen
os cuneiforme laterale
kość klinowata pośrednia
Lernen beginnen
os cuneiforme intermedium
kości śródstopia
Lernen beginnen
ossa metatarsalia
kości palców stopy
Lernen beginnen
ossa digitorum pedis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.