Kurs 3 - zeszyt additional IV

 0    306 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ulice nieskazitelnie wypolerowane
Lernen beginnen
streets immaculately polished
zręczny, zręczny
Lernen beginnen
skillfull, artfull
szybki
Lernen beginnen
swift
asfalt
Lernen beginnen
tarmac
balustrada
Lernen beginnen
handrail
sycząc
Lernen beginnen
shoching
czmychnać
Lernen beginnen
light out
swiat utopii
Lernen beginnen
cloud cuckooland
ustanowić bardzo wysokie standardy w zakresie rzeczy...
Lernen beginnen
set a very high standards in terms of things...
jest to dość łatwy kraj do życia
Lernen beginnen
its fairly easy country to live in
wygoda wszystkiego, jak wszystko przemyślane, a ich dbałość o szczegóły jest niedościgniona
Lernen beginnen
convenience of everything, how everything is thought out, and their attention to details is untouchable
labirynt krzywych ulic
Lernen beginnen
maze of crooked streets
niesamowicie piękne miejsca
Lernen beginnen
insanely beautiful places
prawie nie było słońca
Lernen beginnen
there was hardly any sun
japonia wyznaczyła mi bardzo wysokie standardy w zakresie rzeczy, których oczekuję w życiu
Lernen beginnen
japan has set of very high standards for me in terms of things i expect in my life
Japonia jest dość łatwym krajem do życia
Lernen beginnen
japan is fairly easy country to live in
wygoda wszystkiego, jak wszystko przemyślane, a ich dbałość o szczegóły jest niedościgniony
Lernen beginnen
the convenience of everything, how everything is thought out and their attention to detail is untouchable
niesamowicie piękne miejsca
Lernen beginnen
insanely beautiful places
dobrze wychowany
Lernen beginnen
well-mannered
szkoda, że wiele krajów nie może mieć tego samego
Lernen beginnen
it's a shame a lot of the world can't have the same
rasistowskie zachowanie
Lernen beginnen
the rasist behaviour
Byłem trochę oszołomiony, że wszyscy uśmiechali się cały czas
Lernen beginnen
i was a bit freaked-out that everybody smiled all the time
gorące źródła i gejzery
Lernen beginnen
hot springs and geysers
angażują wiele wysiłku aby
Lernen beginnen
they go through a lot of effort to
dać komuś spokój
Lernen beginnen
to give sb some slack
nie mogę wymyślić niczego, co naprawdę mnie denerwuje
Lernen beginnen
i cant think of anything that genuinely annoys me
przemknąć się ukradkiem
Lernen beginnen
sidle
kulturalna służalczość
Lernen beginnen
a cultural cringe
przerażające drapieżniki
Lernen beginnen
fearsome predators
mamy prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa
Lernen beginnen
we are entitled to civil disobediance
japoński sposób myślenia polega na poddaniu się władzom
Lernen beginnen
japanese mindset is to surrender to authorities
przymus, siła
Lernen beginnen
coerce, force
ludzie są zmuszani do pewnych zachowań
Lernen beginnen
people are coerced into behaving in certain ways
z groźbą zawstydzenia
Lernen beginnen
with the threat of being ashamed
bolesne jest złapanie między zamykaniem drzwi
Lernen beginnen
it's painful to get caught between closing door
to w twoim interesie powiedzieć
Lernen beginnen
that's in your interest to say
Nie wierzę w media głównego nurtu, w szczególności telewizję
Lernen beginnen
i dont believe in mainstream media, TV in particular
jest tu bardzo mało krytycznych mediów...
Lernen beginnen
there is very little critical media here...
jedynym sposobem, w jaki rzeczy naprawdę mogą pójść naprzód, jest niezależność
Lernen beginnen
the only way things really could move forward is through the independence
nie ma na to ram
Lernen beginnen
there is not a framework for that
urządzenie zastraszające
Lernen beginnen
intimidation device
istnieje prawdziwe przekonanie, że policja nie może zrobić nic złego
Lernen beginnen
there is a genuine belief that police can do no wrong
w dzisiejszych czasach to się nie zdarza
Lernen beginnen
it hardly happens these days
nie można pomylić, czym jest jedzenie i skąd ono pochodzi
Lernen beginnen
there is no mistaking what the food is and where it came from
skrupulatny, sumienny
Lernen beginnen
meticulous, conscientious
kilka ostatnich słów
Lernen beginnen
a few final words
sb powiedział, chciałbym to powtórzyć!
Lernen beginnen
sb said, i'd like to echo it!
mieć wiedzę na temat głębszych części społeczeństwa
Lernen beginnen
have some grasp of deeper parts of society
nieudolny społecznie
Lernen beginnen
socialy inept
grawitowaliśmy ku sobie
Lernen beginnen
we gravitated towards each other
rozpowszechniony
Lernen beginnen
pervasive
przekonujące, przekonujące
Lernen beginnen
persuasive, convincing
ocyganić
Lernen beginnen
diddle
nikt mnie nie ocyganił z niczego
Lernen beginnen
nobody diddled me out of anything
łup
Lernen beginnen
loot
Steve myślał o wiele szerzej niż tylko technologia
Lernen beginnen
steve thought much more broadly than just technology
zawsze miał pojęcie prostoty
Lernen beginnen
he always had the notion of simplicity
Gats przyćmił bardziej pewny siebie Jobs
Lernen beginnen
Gats was overshadowed by the more confident Jobs
zawsze dominował w rozmowie
Lernen beginnen
he always dominated the conversation
umiejętność ingerowania w ludzi
Lernen beginnen
the ability to interfere with people
antypatia częściowo wyrosła z dwóch rzeczy...
Lernen beginnen
the antipathy partly grew out of two things...
trudno nam było sobie z nim poradzić
Lernen beginnen
we found him difficult to deal with
powściągliwość
Lernen beginnen
restraint
Osoby ubiegające się o glamour
Lernen beginnen
glamour seekers
miał urok i dynamizm
Lernen beginnen
he had glamour and dynamism
hojny i lojalny przyjaciel
Lernen beginnen
giving and loyal friend
zahipnotyzowany, oczarowany
Lernen beginnen
mesmerised, charmed
jego łut losu miał wkrótce nadejść
Lernen beginnen
his run of good luck was about to come
zatrzymać się gwałtownie
Lernen beginnen
to abrupt halt
wyobraź sobie, wyobraź sobie
Lernen beginnen
envision, imagine
zdradzony, oszukany, rozczarowany
Lernen beginnen
betrayed, cheated, disillusioned
sprzeciwić sie
Lernen beginnen
stand up to somebody
uwiedziony, ignorowany, nękany
Lernen beginnen
seduced, ignored, scourged
wszystko zależało od tego, czy cię potrzebował, czy nie
Lernen beginnen
it all depended on whether he needed you or not
najlepsze było dopiero przed nami
Lernen beginnen
the best was yet to come
byliśmy zaskoczeni owacją na stojąco
Lernen beginnen
we were taken aback by the standing ovation
u szczytu twórczego geniuszu
Lernen beginnen
at the peak of creative genoius
kolejne lata były kolejką górską nadziei i rozpaczy
Lernen beginnen
the years that followed were a rollercoaster of hope and despair
wzruszająco
Lernen beginnen
poignantly
zapytano go, co może przynieść następne lata
Lernen beginnen
he was asked what the next few years might hold
przyszłość jest długa
Lernen beginnen
future is long
uśmiech i chichot
Lernen beginnen
smile and chuckle
mamy jeszcze kilka przygód. we never did
Lernen beginnen
we're going to have some more adventures to come.
zrobił to z dużym rozmachem i stylem
Lernen beginnen
he did it with a lot of panache and style
dziedzictwo, dziedzictwo
Lernen beginnen
legacy, heritage
pozostawił dziedzictwo, które zmieniło świat
Lernen beginnen
he left the legacy that has changed the world
taki jest wpływ
Lernen beginnen
that's the impact
w łańcuch niezliczonych żywych istot
Lernen beginnen
in a chain of innumerable living beings
odnieśli sukces na Ziemi
Lernen beginnen
they succeeded one another on Earth
wulkany - dają wgląd w to, jak wyglądała nasza Ziemia w chwili narodzin
Lernen beginnen
volcanos- they offer a glimpse of what our Earth was like at it's birth
zmieniać, zmieniać, modyfikować
Lernen beginnen
to alter, change, modify
gazowy jak para, stały jak lód
Lernen beginnen
gaseous as vapour, solid as ice
samowystarczalny, niezależny
Lernen beginnen
self-sufficient, independent
subtelna, delikatna harmonia
Lernen beginnen
a subtle, fragile harmony
rozbicie (zdrowie, złudzenia, marzenia)
Lernen beginnen
shatter (health, illusions, dreams)
rafa koralowa
Lernen beginnen
coral reef
szczyt, szczyt, szczyt
Lernen beginnen
pinnacle, peak, summit
drzewa rosną niespiesznie ku słońcu, które odżywia ich liście
Lernen beginnen
trees grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage
wszystkie się równoważą
Lernen beginnen
they all balance out
oczekiwana długość życia jest krótka i ciężka praca ma swoje żniwo
Lernen beginnen
life expectancyis short and hard labour take its toll
niepewności natury obciążają codzienne życie
Lernen beginnen
the uncertainties of nature weigh on daily life
poczucie słabości
Lernen beginnen
the sense of weakness
na pustym brzuchu
Lernen beginnen
on an empty stomache
Naszym głównym codziennym zadaniem jest wyżywienie się
Lernen beginnen
our principal daily concern is to feed yourself
możemy podjąć ogromny wysiłek, aby wydobyć z ziemi wystarczająco dużo, by żyć
Lernen beginnen
we can deploy prodigious effort to extract from the land enough to live on
uprawiać ziemię ręcznie
Lernen beginnen
till the soil by hand
pracy na ziemi
Lernen beginnen
work the land
warunek konieczny do przetrwania
Lernen beginnen
prerequisite, requirement of survival
uwolnić się od kontroli dorosłych
Lernen beginnen
break free of adult control
uwolnij się z kajdan czasu
Lernen beginnen
break free of shackles of time
wykorzystać fenomenalną rewolucyjną moc
Lernen beginnen
to harness the phenomenal, revolutionary power
nadwyżki wynikające z nowoczesnego rolnictwa
Lernen beginnen
surpluses engendered by modern agriculture
... wygody, o których moglibyśmy tylko pomarzyć...
Lernen beginnen
... comforts we could only dream of...
koniec taniej ropy jest już bliski, ale nie chcemy w to uwierzyć
Lernen beginnen
the end of cheap oil is imminent but we refuse to believe it
pragnienie energii
Lernen beginnen
the thierst for energy
nadmierne wydobycie
Lernen beginnen
excessive mining
wyczerpujemy to, co zapewnia natura
Lernen beginnen
we are depleting what nature provides
wyczerpany, poważnie wyczerpany lub zagrożony taką sytuacją
Lernen beginnen
exhausted, severly depleted or in danger of beeing so
woda kopalna
Lernen beginnen
fossil water
kopać gołymi rękami
Lernen beginnen
to dig with bare hands
miraż / złudzenie może nadal prosperować
Lernen beginnen
mirage / delusion can continue to prosper
niedobory wody mogą wpływać na...
Lernen beginnen
water shortages can affect...
nie znamy ani ich bogactwa, ani roli
Lernen beginnen
we know neither their richness nor their role
bagna zostały osuszone
Lernen beginnen
marshes were drained
to znaczy, to znaczy
Lernen beginnen
that is to say, it means
olej palmowy zaspokaja nasze rosnące zapotrzebowanie na żywność
Lernen beginnen
palm oil caters to our growing demand for food
eukaliptus służy do produkcji masy papierniczej
Lernen beginnen
eucalyptus is used to make paper pulp
szczególne znaczenie dzisiaj
Lernen beginnen
particular relevance today
to tylko jedna z wielu teorii
Lernen beginnen
it's only one of a number of theories
żyć poniżej granicy ubóstwa
Lernen beginnen
to live under the poverty line
połowa biednych ludzi na świecie żyje w krajach bogatych w zasoby
Lernen beginnen
half of the world's poor live in the resource-rich countries
przepaść między bogatymi a biednymi powiększyła się bardziej niż kiedykolwiek
Lernen beginnen
the gap between rich and poor has grown wider than ever
różnice w czymś (w bogactwie)
Lernen beginnen
disparities in something (in wealth)
chęć przetrwania
Lernen beginnen
the urge to survive
terytorium nietknięte wcześniej
Lernen beginnen
previously unspoiled territory
kwoty, ilości
Lernen beginnen
amounts, quantities
równowaga klimatyczna
Lernen beginnen
the climatic balance
lodowce znikają, kurczą się z roku na rok
Lernen beginnen
glaciers disappear, shrink year by year
proces ocieplenia nabiera tempa
Lernen beginnen
the warming process gathers pace
to zasób do udostępnienia
Lernen beginnen
it's an asset to share
zjawiska migracyjne są nieuniknione
Lernen beginnen
migratory phenomena are inevitable
poddane niesprawiedliwemu lub okrutnemu traktowaniu
Lernen beginnen
subjected to unfair or cruel treatment
wkraczać do dużych miast
Lernen beginnen
encroach on major cities
stworzyliśmy zjawiska, których nie możemy kontrolować
Lernen beginnen
we created phenomena we cant control
jest to odbicie ludzkiego zachowania
Lernen beginnen
its a reflection of human behaviour
ukształtowaliśmy Ziemię na nasz obraz
Lernen beginnen
we have shaped the Earth in our image
średnia temperatura była najwyższą zarejestrowaną w historii
Lernen beginnen
the average temperature has been the highest ever recorded
uchodźca klimatyczny
Lernen beginnen
climate refugee
przerwać łańcuch ludzkiej solidarności
Lernen beginnen
break the chain of human solidarity
powalić każdą ścianę
Lernen beginnen
knock down every wall
solidarność między ludźmi jest silniejsza niż egoizm narodów
Lernen beginnen
solidarity betwen people is stronger than the selfishness of nations
prosperować i zarabiać przyzwoite życie
Lernen beginnen
prosper and earn a decent living
od nas zależy, co będzie dalej
Lernen beginnen
it's up to us to write what happens next
jesteśmy ewolucyjnym błyskiem na patelni (chwilowym wyczynem)
Lernen beginnen
we are evolutionary flash in the pan
chciwość - fatalne pragnienie
Lernen beginnen
greed- fatal desire
współczujący / sympatyczny
Lernen beginnen
compassionate / symphatetic
egocentryczny, lekkomyślny
Lernen beginnen
egocentric, reckless
nienasycona chciwość
Lernen beginnen
insatiable greed
nierozerwalnie związane z
Lernen beginnen
inextricably linked to
pogodzić się z czymś
Lernen beginnen
come to terms with something
uderzająco oryginalna propozycja
Lernen beginnen
strikingly original proposal
zostać potrąconym przez meteor
Lernen beginnen
get hit by a meteor
skrajna nędza
Lernen beginnen
abject poverty
Wszystkie kultury oferują jakiś przepis na nieśmiertelność
Lernen beginnen
All cultures offer some recipe for immortality
nasza tożsamość będzie się utrzymywać z czasem
Lernen beginnen
our identity will persist over time
to, co naprawdę pogarsza sprawę, to
Lernen beginnen
what really makes matters worse is
dążyć do chciwości
Lernen beginnen
to tend towards greed
Ucz się o uznanie i poczucie własnej wartości
Lernen beginnen
Yearn for recognition and self-esteem
Dominująca hierarchia
Lernen beginnen
dominance hierarchy
wartości, które mogą być realistycznie osiągalne przez przeciętnego człowieka
Lernen beginnen
values that can be realistically attainable by the average individual
bronić moje ego
Lernen beginnen
to assert my ego
ciągłe dążenie do więcej
Lernen beginnen
constant striving for more
wpojona jest w ciebie pewna ilość chciwości
Lernen beginnen
a certain amount of greed is instilled into you
odporny na coś
Lernen beginnen
immune from something
pozostać wiecznie młodzi
Lernen beginnen
remain perpetually young
obrzucony obrazami komercyjnymi
Lernen beginnen
pelted with commercial images
złote łuki
Lernen beginnen
golden arches
świat radykalnie inny
Lernen beginnen
world radically different
mózgi odpowiednio zmodyfikowane
Lernen beginnen
brains modified accordingly
korzystać, wspierać, zachęcać
Lernen beginnen
to advantage, foster, encourage
cykl, od którego nie jesteśmy w stanie się uwolnić
Lernen beginnen
cycle that we are unable to find ourselves free from
jest to rodzaj efektu zapadkowego
Lernen beginnen
this is sort of ratchet effect
skonsumowane konsumpcją
Lernen beginnen
consumed with consumption
własność naszych zasobów
Lernen beginnen
ownership of our resources
chrześcijańscy misjonarze
Lernen beginnen
christian missionaries
w głębi swojego umysłu
Lernen beginnen
in the back of your mind
bezpośrednio lub pośrednio korzystać z innych osób
Lernen beginnen
directly or indirectly take advantage of other people
dosłownie iw przenośni
Lernen beginnen
literally and figuratively
dosłownie i symbolicznie nierozerwalnie związane
Lernen beginnen
literally and symbolically inextricably connected
wieża babel symbol braku umiaru
Lernen beginnen
tower of babel the symbol of self-indulgence
kiedy ludzie dążą do bycia bogami, dzieją się złe rzeczy
Lernen beginnen
when human aspire to be gods bad things happen
przeciwnik kapitalizmu
Lernen beginnen
the opponent of capitalism
Zachód wzbogacił się kosztem trzeciego świata
Lernen beginnen
the west has enriched itself at the expense of third world
na masową skalę
Lernen beginnen
on a massive scale
w sposób sprzeczny z całą ludzkością
Lernen beginnen
in the manner that is contrary to all humanity
pycha panów finansów można wyjaśnić w kilku słowach
Lernen beginnen
the hubris of the lords of finance is explicable in a few words
szacunek dla osób, które wydają się mieć zdolność generowania nieskończonych kwot pieniędzy
Lernen beginnen
regard for people who appear to have the capacity to generate infinite amounts of money
wielbić, pielęgnować, adorować, czcić
Lernen beginnen
worship, cherish, adore, venerate
pieniądze stały się nowym bogiem i rodzajem świeckiego wszechświata
Lernen beginnen
money has become the new godand kind of secular universe
to jest szczególnie haniebne
Lernen beginnen
this is especially heinous
bieda zestawiona z nadmiernymi bogactwami
Lernen beginnen
there is poverty juxtaposed with inordinate riches
jak duzo wystarczy
Lernen beginnen
how much is enough
umysłowo niezdolny do patrzenia w przyszłość
Lernen beginnen
mentally incapable of looking ahead
społeczeństwa upadają zaraz po tym, jak wydają się być w najbardziej pomyślnym momencie
Lernen beginnen
societies collapse right after they appear to be at their most auspicious moment
łudzimy się
Lernen beginnen
we are deluding ourselves
zapewnić każdemu z nich styl życia, którym obecnie cieszymy się na Zachodzie
Lernen beginnen
provide each of them with the lifestyle that we in the West currently enjoy
bez zmieniania ziemi w pokornie niehamowaną stertę
Lernen beginnen
without turning the earth into a humourly uninhibited heap
odpowiedzialny za nasze własne wyginięcie
Lernen beginnen
responsible for our own extinction
złowieszczy, grzeszny
Lernen beginnen
ominous, sinster
ludzkość jest jak teanager, nie martwią się o to, co stanie się jutro
Lernen beginnen
mankind is like a teanager they dont worry about what is going to happen tomorrow
ostrzegaj, aby nie otwierać pudełka
Lernen beginnen
warn not to open the box
pozostała tylko nadzieja
Lernen beginnen
only hope was left inside
musimy ocenić nasze wartości
Lernen beginnen
we have to evaluate our values
albo poddajecie się i rozpaczacie i nic nie robicie, albo robicie coś i robicie to z pasją i przekonaniem
Lernen beginnen
you either give up and despair and do nothing or you do something and do it with pasion and conviction
idea minimalizmu przejawia się w naszej pracy
Lernen beginnen
the idea of minimalism manifest itself in our work
doświadczenie bliskiej śmierci
Lernen beginnen
near-death experience
zbudować mały stos
Lernen beginnen
build up a little pile
wymagać trochę odwagi
Lernen beginnen
to take some guts
pogodzić się z faktem, że pewnego dnia umrę
Lernen beginnen
to come to terms with the fact that one day I'll die
mogliśmy z wdziękiem i pokorą zaakceptować fakt, że jesteśmy stworzeniami skończonymi...
Lernen beginnen
if we could accept with grace and humility the fact that we are finite creatures...
skończony, nieskończony
Lernen beginnen
finite, endless
istnienie bez celu jest bez znaczenia
Lernen beginnen
existence without purpose is meaningless
szczerze skonfrontować ten fakt
Lernen beginnen
sincerely confront the fact
szczęście znajduje się tam, gdzie jest wewnętrzne zadowolenie
Lernen beginnen
the happiness is found where there is inner contentment
całkowicie przeciwne sobie
Lernen beginnen
completely opposite of one another
chciwość jest skomplikowanym sojusznikiem sił motywacyjnych, które napędzają kreatywność, innowacje, odkrycia
Lernen beginnen
greed is complicated ally of motivational forces that has driven creativity, innovation, discovery
błogosławieństwo i przekleństwo
Lernen beginnen
a blessing and a curse
każda część naszego ciała, moja mowa i moje wzorce myślowe łączą się i wpływają na życie innych
Lernen beginnen
every part of our body, my speech and my thought patterns interconnect and impact the lives of the others
potem wszystko jest możliwe
Lernen beginnen
thereafter anything is possible
przez topnienie lodu w sercu człowieka
Lernen beginnen
by meting the ice in the heart of man
zacząć mądrze wykorzystywać swoją wiedzę
Lernen beginnen
to start using his knowledge wisely
nowoczesność
Lernen beginnen
modernity
Jednym faktem, którego nie możemy zignorować, jest
Lernen beginnen
one fact we can't ignore is
stale rosnąca liczba osób
Lernen beginnen
ever-growing number of people
słabe wspomnienia
Lernen beginnen
faint memories
związany ze społecznością
Lernen beginnen
bound to a community
utrata tożsamości kulturowej
Lernen beginnen
loss of cultural identity
zatrzymać lub odwrócić tę tendencję
Lernen beginnen
to stop or reverse this tendency
niewiele można zrobić, aby zatrzymać...
Lernen beginnen
there is little what can be done to stop...
aby zatrzymać rozwój
Lernen beginnen
to bring development to a standstill
aby pokazać alternatywę dla...
Lernen beginnen
to show the alternative to...
aby uczynić nasz świat bardziej zróżnicowanym
Lernen beginnen
to make our world more diverse
zubożenie (czyniąc kogoś bardzo biednym)
Lernen beginnen
impoverishment (making sb very poor)
w stopniu nieznanym wcześniej
Lernen beginnen
to an extent never known before
pierwsze przykłady, które wspierają ten widok
Lernen beginnen
top of mind examples which support this view
duszna (przytłaczająca) atmosfera
Lernen beginnen
oppresive atmosphere
mówić na korzyść kogoś
Lernen beginnen
to speak in favour of sb
bardzo trudno byłoby im orientować sie w terenie
Lernen beginnen
they would find getting their way around very difficult
poprawność leksykalna
Lernen beginnen
lexical correctness
wykluczyć użycie języków obcych ze sfery publicznej
Lernen beginnen
exclude the use of foreign languages from the public sphere
nagie zdjęcia
Lernen beginnen
nude photos
oznaczać
Lernen beginnen
denote
wyjęta z kontekstu jej uwaga brzmiała jak obelga
Lernen beginnen
taken out of context, her remark sounded like an insult
ociągać się, zwlekać
Lernen beginnen
linger, stay in a place longer than necessary, typically because of a reluctance
temat baletnic
Lernen beginnen
the theme of ballerinas
podjęta przez Degę
Lernen beginnen
taken up by Dega
szkopuł,
Lernen beginnen
snag,
zaczepić zahaczyć
Lernen beginnen
to snag
zaczepiłem płaszcz o drut
Lernen beginnen
i snagged my coat on the wire
przedzieraj się przez
Lernen beginnen
trudge along, through
paradować
Lernen beginnen
prance
Humor z przymrużeniem oka
Lernen beginnen
light-hearted humour
beztrosko
Lernen beginnen
light-heartedly
czas płynie, wlecze się
Lernen beginnen
time drags on
ociagać sie
Lernen beginnen
drag your feet
trzymać się z dala od grupy
Lernen beginnen
keep apart from the group
po kilku minutach odpoczynku
Lernen beginnen
after a respite of a few minutes
przywołać odwagę, siłę, uwagę
Lernen beginnen
to summon up the courage, strenght, attention
wydostać (wyplatać się) się z czegoś
Lernen beginnen
to extricate yourself from sth
napięte mięśnie
Lernen beginnen
taut muscles
delektuj się posiłkiem
Lernen beginnen
savour a meal
spieprzyć, schrzanić
Lernen beginnen
muck sth up
bawić się (czymś), majstrować
Lernen beginnen
to fiddle with sth
przestańcie majstrować przy włosach
Lernen beginnen
stop fiddling with your hair
mity naukowe i nieporozumienia zdrowotne
Lernen beginnen
science myths and health misconceptions
rozwiać mity
Lernen beginnen
to dispel myths
otręby pszenne i pestki dyni zawierają znacznie więcej
Lernen beginnen
wheat bran and pumpkin seeds contain far more
wytrzymać promieniowanie
Lernen beginnen
withstand radiation
mieć ostatnie słowo
Lernen beginnen
to have the last word
mity często powstają ze strachu
Lernen beginnen
myths often arise from fear
przekręcać
Lernen beginnen
misrepresent
stworzyć zamieszanie
Lernen beginnen
to create a stir
przyjrzeć się bliżej
Lernen beginnen
to take close look at
mało renomowany
Lernen beginnen
not significantly reputable
To nie przypadek, że
Lernen beginnen
it's no coincidence that the
drobne przestępstwo
Lernen beginnen
petty crime
drobna kradzież
Lernen beginnen
petty theft
mściwy
Lernen beginnen
vengeful
ludzkość jest w przededniu wielkich zmian
Lernen beginnen
humanity is on the eve of great change
kwitnący biznes
Lernen beginnen
flourishing business
najbliżsi przyjaciele i rodzina
Lernen beginnen
immediate friends and family
roboty - do podjęcia pracy i uczynienia nas niewolnikami
Lernen beginnen
robots - to take our jobs and make us into slaves
wykorzystać każdą możliwość rozwoju
Lernen beginnen
to utilize every possibility to develop
konwergencja, zbieżność
Lernen beginnen
convergence
w wielu wymiarach
Lernen beginnen
in multiply dimensions
osiągnąć, osiągnięcie
Lernen beginnen
accomplish, achieve
podstawowym założeniem
Lernen beginnen
basic assumption
wyszukiwarka stała się wyrocznią
Lernen beginnen
the search engine has become an oracle
religia jest historią, która nadaje słuszność
Lernen beginnen
religion is a story that gives legitimacy to human norms, values, laws
źródło władzy
Lernen beginnen
the source of authority
neandertalczyk
Lernen beginnen
neanderthal man
ostrzeżenia mają bardzo ograniczony wpływ na zachowanie
Lernen beginnen
warnings have very limited impact on behaviour
odstraszać, zapobiegać
Lernen beginnen
deter, prevent
zdjęcie na opakowaniach nie powstrzymuje palacza od palenia
Lernen beginnen
picture on packages dont deter smoker from smoking
średnio jem dwa jabłka tygodni.
Lernen beginnen
on average I eat two apples a week.
co sprawia, że ludzie zmieniają swoje zachowanie
Lernen beginnen
what gets people to change their behaviour

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.