Łacina prawnicza 2

 0    77 Datenblatt    filipiuk115
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
siła wyższa
Lernen beginnen
vis maior
siła, przymus
Lernen beginnen
vis
przymus fizyczny
Lernen beginnen
vis absoluta
przymus psychiczny; groźba
Lernen beginnen
vis compulsiva
na mocy ustawy
Lernen beginnen
vi legis
na mocy umowy
Lernen beginnen
vi contractus
na mocy porozumienia
Lernen beginnen
vi consensus
milczące porozumienie
Lernen beginnen
tacitus consensus
ten kto milczy wydaje się zgadzać tam gdzie mógł i powinien był domówić
Lernen beginnen
qui tacet consentire videtur ubi logui potuit ac debnit
porozumienie przez samoporozumienie
Lernen beginnen
solo consensu
podstęp
Lernen beginnen
dolus
bezpośredni zamiar
Lernen beginnen
dolus directus
zamiar wynikowy
Lernen beginnen
dolus eventualis
wina nieumyślna
Lernen beginnen
culpa
rażące niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa lata
lżejsze niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa levis
niedołożenie staranności z uwagi na konkretny wzorzec zachowań
Lernen beginnen
culpa levis in abstracto
niedołożenie staranności takiej jak przy prowadzeniu własnej sprawy
Lernen beginnen
culpa levis in concreto
w ogólności, w oderwaniu od konkretnej sytuacji
Lernen beginnen
in abstracto
w konkretnym przypadku
Lernen beginnen
in concreto
wina w nadzorze
Lernen beginnen
culpa in custodiendo
wina w wyborze
Lernen beginnen
culpa in eligendo
czyja korzyść, tego i ryzyko
Lernen beginnen
cuius commodum eius periculum
właściciel odczuwa skutki przypadku
Lernen beginnen
casum sentit dominus
błąd
Lernen beginnen
error
błąd co do osoby
Lernen beginnen
error in persona
błąd co do faktu
Lernen beginnen
error facti
błąd co do prawa
Lernen beginnen
error iuris
błąd co do cechy osoby
Lernen beginnen
error in qualitate personae
błąd w postępowaniu
Lernen beginnen
error in procedendo
błąd w działaniu
Lernen beginnen
error in faciendo
błąd w zaniechaniu
Lernen beginnen
error in omittendo
błąd w orzekaniu
Lernen beginnen
error in iudicando
błąd co do prawa w orzekaniu
Lernen beginnen
error iuris in iudicando
błąd co do czynności prawnej
Lernen beginnen
error in negotio
w takim stanie rzeczy
Lernen beginnen
rebus sic stantibus
umów należy dotrzymywać
Lernen beginnen
pacta sunt servanda
umowy na korzyść osoby trzeciej
Lernen beginnen
pacta in favorem tertii
na korzyść umowy
Lernen beginnen
in favorem contractus
korzystna interpretacja przepisów o małżeństwie
Lernen beginnen
favor matrimonii
korzystna interpretacja testamentu
Lernen beginnen
favor testamenti
korzyść obrony
Lernen beginnen
favor defensionis
w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego (należy orzekać...)
Lernen beginnen
in dubio pro reo
w razie wątpliwości łagodniej (należy orzekać...)
Lernen beginnen
in dubio mitius
sprawa
Lernen beginnen
causa
podstawa w postaci wygaśnięcia zobowiązania
Lernen beginnen
causa solvendi
podstawa prawna w postaci powstania zobowiązania
Lernen beginnen
causa obligandi
podstawa w postaci darowizny
Lernen beginnen
causa donandi
podstawa w postaci zabezpieczenia zobowiązania
Lernen beginnen
causa cavendi
nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania
Lernen beginnen
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
wola zatrzymania rzeczy dla siebie
Lernen beginnen
animus rem sibi habendi
wola posiadania jak właściciel
Lernen beginnen
animus possidendi
wola posiadania w imieniu innej osoby
Lernen beginnen
animus possidendi pro alieno
wola sporządzenia testamentu
Lernen beginnen
animus testandi
dzierżenie naturalne
Lernen beginnen
possessio naturalis
niepodzielnie, nierozdzielnie(posiadanie)
Lernen beginnen
pro indiviso
do wyłącznego użytku
Lernen beginnen
quoad usum
dodanie przez posiadacza czasu
Lernen beginnen
accessio possessionis
wydanie długą ręką
Lernen beginnen
traditio longa manu
wydanie krótką ręką
Lernen beginnen
traditio brevi manu
zmiana posiadania samoistnego w posiadanie zależne lub dzierżenie w drodze umowy
Lernen beginnen
constitutum possessorium
skarga windykacyjna
Lernen beginnen
rei vindicatio
wydobycie części rzeczy
Lernen beginnen
vindicatio partis
skarga negatoryjna
Lernen beginnen
actio negatoria
powództwo przeciwko oznaczonej osobie
Lernen beginnen
actio in personam
do osób nieoznaczonych/nieokreślonych
Lernen beginnen
ad incertas personas
skarga pauliańska
Lernen beginnen
actio pauliana
łączność spraw
Lernen beginnen
connexitas causarum
sprawa główna
Lernen beginnen
causa principalis
sprawa dodatkowa
Lernen beginnen
causa accessoria
rzeczy wyłączone z obiegu
Lernen beginnen
rex extra commercium
kupno rzeczy spodziewanej; przyszłej
Lernen beginnen
emptio rei speratae
kupno nadziei
Lernen beginnen
emptio spei
cechy rzeczy o których zapewniał sprzedawca
Lernen beginnen
dicta et promissa
chcącemu nie dzieje się krzywda
Lernen beginnen
volenti non fit iniuria
rażące pokrzywdzenie
Lernen beginnen
laesio enormis
wartość emocjonalna; uczuciowa
Lernen beginnen
pretium affectionis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.