Łacińska terminologia prawnicza

 0    272 Datenblatt    antekczemplik
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Prawo
Lernen beginnen
Ius
Sprawiedliwośc
Lernen beginnen
iustitia
Prawo Natury
Lernen beginnen
Ius Naturale
Prawo Stanowione
Lernen beginnen
Ius Positivum
Prawo Cywilne
Lernen beginnen
jus civile
Prawo Narodów
Lernen beginnen
Iure gentium
Prawo Powszechne
Lernen beginnen
Ius Commune
Prawo Wyjątkowe
Lernen beginnen
Ius Singulare
Prawo Ziemii
Lernen beginnen
Ius Soli
Prawo Krwi
Lernen beginnen
Ius Sanguinis
Prawo Publiczne
Lernen beginnen
Ius Publicum
Prawo Prywatne
Lernen beginnen
Ius Privatum
Prawo względem osoby
Lernen beginnen
Ius in Personam
Prawo względem rzeczy
Lernen beginnen
Ius ad Rem
Prawo bezwzględnie obowiązujące
Lernen beginnen
Ius Cogens
Prawo względnie obowiazujące.
Lernen beginnen
Ius Dispositivum
Prawo Ogólne
Lernen beginnen
Ius Generale
Prawo Szczegółowe
Lernen beginnen
Ius Speciale
Prawo do dysponowania
Lernen beginnen
Ius Disponendi
Prawo do posiadania
Lernen beginnen
Ius Possiniendi
Prawo do używania
Lernen beginnen
Ius Freundi
Prawo do nabywania
Lernen beginnen
Ius Acquisitum
Prawo do odwołania do sądu
Lernen beginnen
Ius Apellationis
Prawo do wniesienia zaskarżenia w procesie cywilnym
Lernen beginnen
Ius Avocandi
Prawo do wniesienia zaskarżenia w procesie karnym
Lernen beginnen
Ius Provocationis
Prawo do podjęcia działań prewencyjnych
Lernen beginnen
Ius Cavendi
Prawo do karania
Lernen beginnen
Ius Coercendi
Prawo do wykonywania kary śmierci
Lernen beginnen
Ius Gladii
W prawie cywilnym każda definicja jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, aby nie można było jej podważyć
Lernen beginnen
Omnis definito in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti posset
Prawo jest sztuką stanowienia tego co dobre i słuszne
Lernen beginnen
Ius est ars boni et aequi
Prawo i podstęp nie mogą współżyć
Lernen beginnen
Ius et fraus numquom cohabitant
Najwyższe prawo najwyższą niesprawiedliwością
Lernen beginnen
Summum ius, summa iniuria
Regułą jest to, co opowiada o czymś w sposób skrócony. Prawo nie wynika z reguły, ale reguła wynika z prawa, które istnieje. Przy pomocy reguły krótko prezentujemy jakieś rozwiązanie
Lernen beginnen
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est, regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur.
Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
Lernen beginnen
Iustitia ens constans et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi
Nakazy prawa to: żyć uczciwie, nie wyrządzać szkody innemu, oddać każdemu co jego
Lernen beginnen
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Nie powinniśmy źle używać naszego prawa
Lernen beginnen
Male iure nostro uti non debemus
Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
Lernen beginnen
Non omne quod licet, honestum est
Nieznajomość prawa szkodzi
Lernen beginnen
Ignorantia iuris nocet
Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych, nie przyszło przychodzić z pomocą głupim
Lernen beginnen
Ius civile vigilantibus scriptum est, nec stulis solere succuri
Prawem publicznym jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego, prywatnym - które ma na względzie dobro jednostek
Lernen beginnen
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatorum quod ad singulorum utilitatem
Prawo publiczne nie może zostać zmienione przez prywatną umowę
Lernen beginnen
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Porozumienie prywatne nie uchyla prawa publicznego
Lernen beginnen
Privatorum conventio Iuri publico non derogat
Prawo niedoskonałe
Lernen beginnen
lex imperfecta
prawo mniej niz doskonałe
Lernen beginnen
LEX MINUS QUAM PERFECTA
prawo doskonałe
Lernen beginnen
LEX PERFECTA
prawo wiecej niz doskonałe
Lernen beginnen
LEX PLUS QUAM PERFECTA
porządek prawny ze względu na zamieszkanie
Lernen beginnen
LEX DOMICILII
porzadek prawny ze wzgledu na obywatelstwo
Lernen beginnen
LEX PATRIAE
porządek prawny ze względu na siedzibe sądu
Lernen beginnen
LEX FORI
porządek prawny ze względu na miejsce dokonania aktu prawnego
Lernen beginnen
LEX LOCI ACTUS
porządek prawny ze względu na dokonanie uroczystego aktu prawnego
Lernen beginnen
LEX LOCI CELEBRATIONIS
porządek prawny ze względu na miejsce zawarcia umowy
Lernen beginnen
LEX LOCI CONTRACTUS
porządek prawny ze względu na miejsce położenia rzeczy
Lernen beginnen
LEX REI SITAE
twarde prawo, ale prawo
Lernen beginnen
DURA LEX, SED LEX
prawo niesprawiedliwe nie jest prawem
Lernen beginnen
LEX INIUSTA NON EST LEX
Jeśli znika uzasadnienie ustawy znika tez ustawa
Lernen beginnen
CESSANTE RATIONE LEGIS, CESSAT IPSA LEX
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejsza
Lernen beginnen
LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI
Późniejsze prawo ogólne nie uchyla wcześniejszego szczegółowego
Lernen beginnen
LEX POSTERIOR GENERALIS NON DEROGAT LEGI PRIORI SPECIALI
Prawo szczegółowe uchyla prawo ogólne
Lernen beginnen
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
Prawo wyższego rzędu uchyla prawo niższego
Lernen beginnen
LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI
Prawo nie działa wstecz
Lernen beginnen
LEX RETRO NON AGIT
Milczą ustawy wobec oręża
Lernen beginnen
SILENT LEGES INTER ARMA
Nie ma kary bez ustawy
Lernen beginnen
NULLA POENA SINE LEGE
Nie ma przestępstwa bez ustawy
Lernen beginnen
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
Nie ma przestępstwa bez kary
Lernen beginnen
NULLUM CRIMEN SINE POENA
Ustawy wtedy są właściwiej interpretowane, gdy zachowuje się ich ducha
Lernen beginnen
BEIGNIUS LEGES INTERPRETENDAE SUNT, QUO VOLUNTAS EARUM CONSERVETEUR -
Znawstwo ustawy nie polega na przyswojeniu sobie jej słów ale treści i mocy prawnej
Lernen beginnen
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
W ustawach bardziej podoba się prostota jak trudność
Lernen beginnen
IN LEGIBUS MAGIS SIMPLICITAS QUAM DIFFICULTAS PLACET
Zwyczaj jest najlepszym sposobem interpretowania ustawy
Lernen beginnen
CONSUETUDO EST OPTIMA LEGUM INTERPRES
Tam, gdzie prawo nie rozróżnia, nie powinniśmy rozróżnienia wprowadzać
Lernen beginnen
UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS
Jest godziwe
Lernen beginnen
FAS EST
Przeciw prawu boskiemu
Lernen beginnen
CONTRA IUS FASQUE
wszelkimi dozwolonymi i niedozwolonymi środkami
Lernen beginnen
PER FAS ET NEFAS
argument z większego na mniejsze
Lernen beginnen
ARGUMENTUM A MAIORI AD MINUS
argument z mniejszego na większe
Lernen beginnen
ARGUMENTUM A MINORI AD MAIUS
argument z przeciwieństwa
Lernen beginnen
ARGUMENTUM A CONTRARIO
argument z podobieństwa
Lernen beginnen
ARGUMENTUM A SIMILI
argument z analogii
Lernen beginnen
ARGUMENTUM PER ANALOGIA
argument z milczenia
Lernen beginnen
ARGUMENTUM EX SILENTIO
Prawo dotyczące osób
Lernen beginnen
IUS QUOD AD PERSONAS PERTINET
Małżeństwo
Lernen beginnen
MATRIMONIUM
żona
Lernen beginnen
CONIUX / MARITA / UXOR
mąż
Lernen beginnen
CONIUX / MARITUS / VIR
małżeństwo zgodne z prawem, skuteczne
Lernen beginnen
MATRIMONIUM LEGITIMUM
małżeństwo domniemane, nieważne
Lernen beginnen
MATRIMONIUM PUTATIVUM
rodzice
Lernen beginnen
PARENTES / GENITORES
wstępni
Lernen beginnen
ASCENDENTES
zstępni
Lernen beginnen
DESCENDENTES
krewny ze wspólnym przodkiem (krewny poprzez krew)
Lernen beginnen
COGNATUS
powinowaty
Lernen beginnen
AFFINIS
męski zwierzchnik rodziny
Lernen beginnen
PATER FAMILIAS
wszelkie prawo jest ustanowione z uwagi na człowieka
Lernen beginnen
HOMINUM CAUSA OMNE IUS CONSTITUTUM SIT
prawem natury jest to czego matka natura nauczyła wszelkie stworzenia
Lernen beginnen
IUS NATURALE ES QUOD NATURA OMNIA ANIMALIA DOCUIT
matka zawsze jest pewna
Lernen beginnen
MATER SEMPER CERTA EST
ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
PATER EST QUAM NUPITAE DEMONSTRAT
dobro
Lernen beginnen
BONA/BONUM
rzeczy materialne i niematerialne
Lernen beginnen
RES CORPORALES ET INCORORALES
władztwo
Lernen beginnen
DOMINUM/PROPRIETAS
prawo na rzeczy cudzej
Lernen beginnen
IURA IN RE ALIENA
powództwo o charakterze rzeczowym
Lernen beginnen
ACTIO IN REM
skarga wydobywcza (wystąpienie o zwrot rzeczy) – z każdego powodu, z każdej przy
Lernen beginnen
REI VINDICATIO
skarga negatoryjna
Lernen beginnen
ACTIO NEGATORIA
nikt nie może przenieść an drugiego więcej praw niż sam posiada
Lernen beginnen
NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST, QUAM IPSE HABET
to co na powierzchni, przypada gruntowi
Lernen beginnen
SUPERFICIES SOLO CEDIT
służebność nie może polegać na działaniu
Lernen beginnen
SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT
służebności używa się w sposób oględny
Lernen beginnen
SERVITUTIBUS CIVILITER UTENDUM EST
nie może być służebności na służebności
Lernen beginnen
SERVITUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST
nie może być służebności na rzeczy własnej
Lernen beginnen
NEMINI RES SUA SERVIT
zobowiązanie
Lernen beginnen
OBLIGATIO
zobowiązanie powstałe na podstawie ustawy
Lernen beginnen
OBLIGATIO EX LEGE
zobowiązanie powstałe na podstawie umowy
Lernen beginnen
OBLIGATIO EX CONTRACTU
zobowiązanie powstałe na podstawie czynu niedozwolonego
Lernen beginnen
OBLIGATIO EX DELICTO
zobowiązanie jak gdyby z kontraktu
Lernen beginnen
OBLIGATIO QUASI EX CONTRACTU
zobowiązanie jak gdyby z deliktu
Lernen beginnen
OBLIGATIO QUASI ES DELICTO
zobowiązanie naturalne (bez przymusu)
Lernen beginnen
OBLIGATIO NATURALIS
zobowiązanie cywilne (obowiązkowe)
Lernen beginnen
OBLIGATIO CIVILIS
zobowiązanie solidarne
Lernen beginnen
OBLIGATIO IN SOLIDUM
zobowiązanie podzielne
Lernen beginnen
OBLIGATIO PRO RATA
przyczyna
Lernen beginnen
CAUSA
przyczyna skierowana na nabycie
Lernen beginnen
CAUSA OBLIGANDI VEL ACQUIRENDI
podstawa spełnienia zobowiązania
Lernen beginnen
CAUSA SOLVENDI
podstawa darowizny
Lernen beginnen
CAUSA DONANDI
wierzyciel/dłużnik
Lernen beginnen
CREDITOR / DEBITOR
zobowiązanie jest węzłem prawnym
Lernen beginnen
OBLIGATIO EST VINCULUM IURIS
spełnienie zobowiązania
Lernen beginnen
SOLUTIO
swiadczenie w miejscu wykonania
Lernen beginnen
DATIO IN SOLUTUM
zobowiązanie przemienne
Lernen beginnen
OBLIGATIO ALTERNATIVA
upoważnienie przemienne
Lernen beginnen
FACULTAS ALTERNATIVA
zwłoka
Lernen beginnen
MORA
zwłoka dłużnika
Lernen beginnen
MORA DEBITORIS
zwłoka wierzyciela
Lernen beginnen
MORA CREDITORIS
zwłoka w zakresie świadczenia
Lernen beginnen
MORA SOLVENDI
zwłoka w odbiorze świadczenia
Lernen beginnen
MORA ACCIPIENTI
wezwanie do świadczenia
Lernen beginnen
INTERPELLATIO
wezwanie do świadczenia
Lernen beginnen
MORA EX REI FIT
złodziej zawsze jest postrzegany jako będący w zwłoce
Lernen beginnen
FUR SEMPER MORAM FACERE VIDETUR
ryzyko
Lernen beginnen
PERICULUM
ryzyko w czasie zwłoki
Lernen beginnen
PERICULUM IN MORA
ryzyko zdarzeń losowych ponosi dłużnik
Lernen beginnen
PERICULUM DEBITORIS
ryzyko ponosi najemca, dzierżawca
Lernen beginnen
PERICULUM LOCATORIS
wina
Lernen beginnen
CULPA
siła wyższa
Lernen beginnen
VIS MAIOR
przypadek, sytuacja
Lernen beginnen
CASUS
przypadek nieprzewidziany/zdarzenie przypadkowe
Lernen beginnen
CASUS FORTUNIS
przypadek mieszany (połączenie dwóch sytuacji: niestaranności dłużnika oraz zdar
Lernen beginnen
CASUS MIXTUS
zamiar
Lernen beginnen
DOLUS
zamiar bezpośredni
Lernen beginnen
DOLUS DIRECTUS
zamiar o szczególnym zabarwieniu. Wyst. przy przestępstwach kierunkowych. Wymaga
Lernen beginnen
DOLUS DIRECTUS COLORATUS
zamiar ewentualny
Lernen beginnen
DOLUS EVENTUALIS
zamiar zaplanowany
Lernen beginnen
DOLUS PREMEDITATUR
zamiar bezpośredni nagły, bez zastanowienia
Lernen beginnen
DOLUS DIRECTUS REPENTINUS
zamiar nastepczy
Lernen beginnen
DOLUS SUBSEQUENS
niestarannośc/niedbalstwo
Lernen beginnen
CULPA NEGLEGENTIA
grube niedbalstwo
Lernen beginnen
CULPA LATA
lżejsze niedbalstwo
Lernen beginnen
CULPA LEVIS
zaniedbanie staranności, takiej jaką się przykłada we włanych sprawach
Lernen beginnen
CULPA LEVIS IN CONCRETO
zaniedbanie wzorcowej staranności
Lernen beginnen
CULPA LEVIS IN ABSTRACTO
niedbalstwo przy zawieraniu umowy
Lernen beginnen
CULPA IN CONTRAHENDO
niedbalstwo w nadzorze
Lernen beginnen
CULPA IN CUSTODIENDO
niedbalstwo w wyborze
Lernen beginnen
CULPA IN ELIGENDO
chcącemu nie dzieje się krzywda
Lernen beginnen
VOLENTI NON FIT INIURIA
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego, powodującego uszkodzeni
Lernen beginnen
CASUS SENTIT DOMINUS
nikt nie jest zobowiązany do świadczeń z powodu losowego zdarzenia
Lernen beginnen
CASUS A NULLO PRESTANTUS
umowa
Lernen beginnen
CONTRACTUS
elementy konieczne umowy
Lernen beginnen
SUBSTANTIALIA CONTRACTUS
elementy dodatkowe umowy
Lernen beginnen
ACCIDENTIALIA CONTACTUS
elementy obowiązujące z mocy prawa(niezawarte)
Lernen beginnen
NATURALIA CONTRACTUS
dobra wiara/zła wiara
Lernen beginnen
BONA FIDES / MALA FIDES
użyteczne nie doznaje uszczerbku przez to co wadliwe
Lernen beginnen
UTILE PER INUTILE NON VITIATUR
umów należy dotrzymywać
Lernen beginnen
PACTA SUNT SERVANDA
każde przyrzeczenie jest pojmowane jako obowiązujące w określonych warunkach
Lernen beginnen
REBUS SIC STANTIBUS OMNIS PROMISIO INTELLEGITUR
to, co niemożliwe nie jest zobowiązaniem
Lernen beginnen
IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST
zatwierdzenie równa się zleceniu
Lernen beginnen
RATIHABITIO MANDATO COMOPARATUR
to co od początku jest wadliwe nie może być uzdrowione z upływem czasu
Lernen beginnen
QUOD AB INITIO VITIOSUM EST, NON POTEST TRACTU TEMPORIS CONVALESCERE
nie wolno wystepowac przeciwko temu, co wynika z wlasnych czynów
Lernen beginnen
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NEMINI LICET
nikt kto powołuje się na własną niegodziwośc nie bedzie wysłuchany
Lernen beginnen
TURPITUDINEM SUAM ALLEGANS NEMO AUDITUR
podstępnie czyni ten, kto żąda czego co bedzie musiał zwrócić
Lernen beginnen
DOLO FACIT QUI PETIT QUOD REDDITURUS EST
to co oczywiste nie podlega wykładni
Lernen beginnen
CLARA NON SUNT INTERPRETANDA
w przypadku wątpliwości przeciw temu, kto wywołał wątpliwośc
Lernen beginnen
IN DUBIO CONTRA PROFERENTEM
w przypadku wątpliwości przeciwko wierzycielowi stypulacyjnemu (kt. proponował t
Lernen beginnen
IN AMBIGUITAS CONTRA STIPULATOREM
postanowienia umowne powodują podejrzliwośc
Lernen beginnen
CLAUSULAE INSOLITAE INDUCUNT SUSPICIONEM
w umowach bardziej podoba się wola stron, jak uwzględnianie słów umowy
Lernen beginnen
IN CONVENTIONIBUS CONTRAHENTIUM VOLUNTATEM POTIUS QUAM VERBA SPECTARI PLACUIT
w umowach w sposób milczący są zawarte elementy, wynikające z obyczajów i zwyczajów
Lernen beginnen
IN CONTRACTIBUS TACITE INSUNT, QUAE SUNT MORIS ET CONSUETUDUNIS
spadek
Lernen beginnen
HEREDITAS
dziedziczenie
Lernen beginnen
SUCCESSIO
zmarły
Lernen beginnen
DEFUNCTUS
dziedzic
Lernen beginnen
HERES
czynności na wypadek smierci
Lernen beginnen
MORTIS CAUSA
czynności za życia
Lernen beginnen
INTER VIVOS
dziedziczenie na podstawie testamentu
Lernen beginnen
EX TESTAMENTO
dziedziczenie beztestamentowe
Lernen beginnen
AB INTESTADO
dziedziczenie przeciwtestamentowe
Lernen beginnen
CONTRA TABULAS
wola spadkodawcy może być zmieniona aż do śmierci
Lernen beginnen
AMBULATORIA ENIM EST VOLUNTAS DEFUNCTI USQUE AD VITAE SUPREMUM EXITUM
błędna przyczyna nie szkodzi
Lernen beginnen
FALSA CAUSA NON NOCET
błędne oznaczenie nie szkodzi
Lernen beginnen
FALSA DEMONSTRATIO NON NOCET
dziecko poczęte, uważane jest za już narodzone ilekroć chodzi o jego korzyść
Lernen beginnen
NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR QUOTIENS DE COMMODIS EIUS AGITUR
więcej powiedziano, mniej napisano
Lernen beginnen
PLUS NUNCUPATUM, MINUS SCRIPTUM
najnowsza wola jest wiążąca
Lernen beginnen
NOVISSIMA VOLUNTAS SERVATUR
przychylna interpretacja testamentu
Lernen beginnen
FAVOR TESTAMENTI
korpus prawa cywilnego
Lernen beginnen
Corpus Iuris Civilis
To, co tobie nie szkodzi a drugiemu może przynieść korzyść nie jest zakazane
Lernen beginnen
Quod tibit non novet et alli probest non prohibetur
najstarsze znaczenie prawa
Lernen beginnen
fas
nadużycie nie niweczy używania = nadużycie nie jest argumentem za utratą
Lernen beginnen
Abusus non tollit usum= ex abusu non est argumentum ad desuetudinem
wezwanie do sądu
Lernen beginnen
In ius vocatio
orzeczenie
Lernen beginnen
Ius superius
ustawa
Lernen beginnen
Lex aquilia
element czynności
Lernen beginnen
Lex contractus
prawo boskie
Lernen beginnen
Lex Divina
prawo ludzkie
Lernen beginnen
Lex positiva seu humana
prawo patrzy w przyszłośc a nie w przeszłosc
Lernen beginnen
Lex prospicit, non respicit
prawo działa wstecz, gdy służy łagodzeniu
Lernen beginnen
Lex retro agit in mitius
sędziowie strażnikami wyborów
Lernen beginnen
Iudices electionis custodes
skarb państwa nie rumieni się
Lernen beginnen
Fiscus non erubescit
komputer jest skuteczniejszy niż liczydło
Lernen beginnen
Machina computatoria efficentior est quam abacus
kto ustrzeże samych strzegących
Lernen beginnen
Quis custodiet custodes ipsos
nie domniemywa się małżeństwa
Lernen beginnen
Matrimonium non praesumitur
konsensus, zamiar pozostnania w małżeństwie
Lernen beginnen
Consens/affectic maritalis
prawo macierzyste nie może być uchylone
Lernen beginnen
Materna iura non possunt aboleri
płód podąża za kobietą, która urodziła dziecko
Lernen beginnen
Partus sequitur ventrem
Władza ojcowska powinna polegać na trosce, nie na srogości
Lernen beginnen
Patria potestas in pietate debet non atrocitate consistere
domniemywa się, że świadczący działa w swoim imieniu
Lernen beginnen
Solvens praesumitur solvere suo nomine
uwiecznienie zobowiązania
Lernen beginnen
Perpetuatio obligationis
cena z upodobania
Lernen beginnen
Pretium affectionis
przekazany
Lernen beginnen
Delegatus
odbiorca
Lernen beginnen
Accipiens
Przekazany działa w ramach przekazującego
Lernen beginnen
Assignatus utitur iure autoris
szkoda może stnieć bez bezprawia
Lernen beginnen
Damnum sine iniuria esse potest
szkoda, której ktoś doznaje z uwagi na swoją winę, jego obciąża i nie może być przypisana komuś innemu
Lernen beginnen
Damnum quod quis sua culpa sentit sibi debet, non aliis imputare
porozumienie
Lernen beginnen
pactum
warunek
Lernen beginnen
conditio
warunek wywołuje skutek od momentu dokonania czynności
Lernen beginnen
Conditio existens ad initium negotii retrotrahitur
termin od kiedy / do kiedy
Lernen beginnen
Dies – a quo/ ad quem
polecenie
Lernen beginnen
modus
od momentu dokonania/ od momentu zaistnienia warunku
Lernen beginnen
Ex tunc/ Ex nunc
posiadacz w dobrej wierze nie musi płacić wartości pożytków, które zużył
Lernen beginnen
Bona fidei possessor fructus consumptos suos facit
dobra wiara jest domniemana
Lernen beginnen
Bona fides praesumitur
w testamentach uwzględniamy pełną wolę testatora
Lernen beginnen
In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur
strona aktywna w procesie /powód/oskarżyciel
Lernen beginnen
actor
strona, przeciwko której proces się toczy/pozwany
Lernen beginnen
reus
nie ma sędziego bez powoda (nie prowadzi się postępowania jeśli nie została złoż
Lernen beginnen
Nemo iudex sine actore
skarga, która raz zostanie skonsumowana, nie może być ożywiona
Lernen beginnen
Actio semel extincta non reviviscit
stan rzeczy osądzonej / nie po raz drugi to samo
Lernen beginnen
Res iudicata / ne bis in idem
rozstrzygnięcie uznaje się za prawdziwe
Lernen beginnen
Res iudicata pro veritate accipitur
powód podąża za sądem pozwanego/ właściwy jest sąd pozwanego
Lernen beginnen
Actor sequitur forum rei
nikt nie jest zobowiązany do oskarżania samego siebie
Lernen beginnen
Nemo tenetur seipsum accusare
ciężar dowodu obciąża powoda= ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi a nie na tym, kto przeczy
Lernen beginnen
Actori incumbit onus probandi= Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
pozwany jest powodem (podniesienie przez pozwanego zarzutu czyni go powodem/pozwany w zakresie podniesionego zarzutu jest powodem)
Lernen beginnen
Reus excipiendo fit actor = Reus in exceptione actor est
nie powinno być dozwolone powodowi to czego nie wolno pozwanemu
Lernen beginnen
Non debet actori licere quod reo non permittur
niech będzie wysłuchana druga strona
Lernen beginnen
Audiatur et altera pars
– sędzia podejrzany/ sędzia niezdolny do orzekania w konkretnej sprawie
Lernen beginnen
Iudex suspectus/ Iudex inhabilis
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie= nie może być ktoś jednocześnie powodem i sędzią
Lernen beginnen
Nemo est iudex in propria causa= nemo simul actor et iudex
sąd zna prawo
Lernen beginnen
Iura novit curia
tam gdzie prawo, tak jest ochrona prawna i środek jego realizacji
Lernen beginnen
Ubi ius ibi remedium
zadaniem sędziego jest stosować/wyrażać prawo a nie je tworzyć
Lernen beginnen
Iudicis est ius dicere, non dare
w przypadku wątpliwości na korzyść oskarżonego/ jeśli jest wątpliwość, zasądza się mniej
Lernen beginnen
In dubio pro reo / In dubio semper id quod minus est, debetur
sędzia nie da więcej jak sam powód wnosi/ nie ponad żądanie/oczekiwanie powoda
Lernen beginnen
Iudex non dedit plus, quod petens ipse requirit/ ne ultra petita
zmiana na gorsze nie jest dozwolona sędziemu w apelacji (zmiana wyroku apelacyjnego na niekorzyść odwołującego się nie jest dozwolona)
Lernen beginnen
Reformatio in peius iudici apellatio non licet
rozstrzygnięcie sądu
Lernen beginnen
Ius superius
ustawa
Lernen beginnen
Lex falcidia
element czynności
Lernen beginnen
Lex contractus
stosujemy prawo właściwe danej sprawie
Lernen beginnen
Lex causae
Zmienną jest wola spadkodawcy, aż do momentu, kiedy jego życie wygaśnie
Lernen beginnen
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
W testamentach zmierzamy do poznania pełnej woli spadkodawcy
Lernen beginnen
Zmienną jest wola spadkodawcy, aż do momentu, kiedy jego życie wygaśnie
postępowanie, konflikt interesów
Lernen beginnen
Proces
skarga o charakterze osobistym wygasa z chwilą śmierci (nie przechodzą na spadkobiorców) / czyny rodziców nie szkodzą dzieciom
Lernen beginnen
Actio personalis moritur cum persona / delicta parentium liberis non nocet
Roszczenie raz wygasłe nie odżywa.
Lernen beginnen
Actio semel extincta non reviviscit
Prawo mocne zakończenie sprawy wyklucza co do zasady możliwość ponownego postępowania / Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa
Lernen beginnen
Res iudicata, ne bis in idem / res iudicata pro veritate accipitur
właściwy jest sąd miejsca zamieszkanie pozwanego
Lernen beginnen
Actor sequitur forum rei (forum est ubi domicilim est)
Powód nie może być zasądzony.
Lernen beginnen
Actor non condemnatur
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie = C.D. spoczywa na tym kto mówi, a nie kto milczy
Lernen beginnen
Actori incumbit onus probandi = Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
podniesienie przez pozwanego zarzutu czyni go powodem / pozwany w zakresie podniesionego zarzutu jest powodem
Lernen beginnen
Reus exceptiendo fit actor = Reus in exceptione actor est
Nie powinno być zezwolone powodowi to, na co nie zgadzamy się względme pozwanego (obie strony traktowane jednakowo)
Lernen beginnen
Non debet actori licere, quor reo non permittur

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.