list formalny

 0    57 Datenblatt    asiawojtowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Do tych których może to dotyczyć,
Lernen beginnen
To whom it may concern,
Piszę, aby wyrazić swoje rozczarowanie / niezadowolenie z usług, w których otrzymałem
Lernen beginnen
I am writing to express my disappointment with/dissatisfaction with the service I received in
Chciałbym złożyć formalną skargę przeciwko Państwu
Lernen beginnen
I would like to lodge a formal complaint against your
z powodów przedstawionych poniżej:
Lernen beginnen
for the reasons outlined below:
Czuję się zmuszony do napisania do Państwa, aby opisać
Lernen beginnen
I feel compelled to write to you in order to describe the
Zupa mojej żony nie tylko miała włosy, ale także danie główne
Lernen beginnen
Not only was there a hair in my wife’s soup, but the main course also
jakby tengo bylo mało...
Lernen beginnen
On top of that...
Jakby tego było mało...
Lernen beginnen
As if that was not enough...
Kroplą, która przelała czarę goryczy
Lernen beginnen
The straw that broke the camel’s back was
Standard... nie był wystarczajacy.
Lernen beginnen
The standard of the... was not up to scratch.
... Nie było zgodne z oczekiwanymi standardami.
Lernen beginnen
The... was not up to the expected standard.
... Nie spełniło naszych oczekiwań.
Lernen beginnen
The... failed to live up to our expectations.
Byliśmy głęboko rozczarowani...
Lernen beginnen
We were left bitterly disappointed by...
Ogólnie rzecz biorąc, nasza wizyta w Twojej (restauracji) była katastrofą od początku do końca.
Lernen beginnen
Overall, our visit to your (restaurant) was an unmitigated disaster from start to finish.
Wydaje się sprawiedliwe, że powinien Państwo ... (zaoferować pełny zwrot pieniędzy)
Lernen beginnen
It seems only fair that you should... (offer a full refund)
Jeśli te żądania nie zostaną spełnione, usłyszycie od moich prawników.
Lernen beginnen
Should these demands not be met, you will be hearing from my lawyers.
Oczekuję, że otrzymam rekompensatę w wysokości (2000 EUR) za...
Lernen beginnen
I expect to receive compensation to the tune of (€2000) for the...
Proponuję ponownie ocenić twoje procedury dotyczące...
Lernen beginnen
I suggest re-evaluating your procedures regarding...
Wskazane byłoby...
Lernen beginnen
It would be advisable to...
Liczę na Państwa szybką odpowiedź.
Lernen beginnen
I look forward to receiving your reply.
Oczekuję szybkiej odpowiedzi na ten list.
Lernen beginnen
I expect to receive a prompt reply to this letter.
Z poważaniem,
Lernen beginnen
Yours faithfully,
Piszę w sprawie (artykuł)
Lernen beginnen
I am writing with regard/reference to (the article)
Chciałbym zwrócić uwagę na pewne nieścisłości
Lernen beginnen
I would like to draw you attention to certain inaccuracies
twój artykuł stwierdza, że
Lernen beginnen
your article states that
zgodnie z Państwa artykułem
Lernen beginnen
according to your article
Piszę, aby zapytać, czy...
Lernen beginnen
I am writing to enquire whether...
Z przyjemnością informuję, że...
Lernen beginnen
I am delighted to inform you that...
Piszę w odpowiedzi na apel o pomoc w...
Lernen beginnen
I am writing in response to your appeal for aid in...
Piszę, aby poinformować Cię o moim zamiarze rozwiązania umowy najmu.
Lernen beginnen
I am writing to inform you of my intention to terminate my lease.
W odpowiedzi na Państwa list z 7 lipca...
Lernen beginnen
In reply to your letter of 7 July...
Dziękuję za list dotyczący
Lernen beginnen
Thank you for your letter concerning
W nawiązaniu do twojego Państwa z 3 czerwca...
Lernen beginnen
With reference to your letter of 3 June...
W załączeniu znajduje się kopia...
Lernen beginnen
Please find enclosed a copy of...
Chciałbym zwrócić uwagę na...
Lernen beginnen
I would like to draw your attention to...
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę nie wahać się ze mną skontaktować.
Lernen beginnen
Should you require any further information, please do not hesitate to contact me.
W nawiązaniu do naszego spotkania w zeszłym tygodniu...
Lernen beginnen
Further to our meeting last week...
Piszę do Państwa po przeczytaniu artykułu o
Lernen beginnen
I am writing to you after reading the article about
Chcę podzielić się swoją opinią z tobą i wszystkimi czytelnikami.
Lernen beginnen
I want to share my opinion with you and all readers.
Piszę, aby wyrazić zgodę na krytykę, którą Pan wyraził
Lernen beginnen
I am writing to express my agreement with the criticisms that you expressed
w wiadomościach dotyczących
Lernen beginnen
in the news concerning
Do wiadomości urzędnika rekrutacyjnego
Lernen beginnen
For the attention of the Admissions Officer
Piszę, aby ubiegać się o Państwa
Lernen beginnen
I am writing to apply for your
Piszę, aby odpowiedzieć na Państwa reklamę
Lernen beginnen
I am writing to reply to your advertisement for
Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli rozważą Państwo moje zgłoszenie
Lernen beginnen
I would be very grateful if you consider my application.
Piszę ten list w odpowiedzi na list prof Collinsa, opublikowany w Państwa gazecie tydzień temu
Lernen beginnen
I am writing this letter in response to Prof Collins' letter, published in your newspaper one week ago
Pasażerowie lotniczy mogą mieć dzisiaj duże problemy.
(hit)
Lernen beginnen
Air passengers could be hit badly today.
(= it's possible this will happen)
might could may
Opóźnienia mogą dotyczyć 100 000 osób
Lernen beginnen
Up to 100.000 people may experience delays
may/could/might (=it's possible)
To podniesie ceny domów.
Lernen beginnen
That will push up house prices.
(will=prediction about the future)
Hotele na wyspie są w stanie pomieścić setki odwiedzających. (bardziej formalne) lub Hotele w hotelu mogą pomieścić ... (mniej formalne).
Lernen beginnen
The hotels on the island are able to accommodate hundreds of visitors. (more formal) or The hotels on the can accommodate... (less formal).
proszę o potwierdzenie odbiór tej wiadomości
Lernen beginnen
Please acknowledge receipt of this message
Byłbym bardzo wdzięczny za szybką odpowiedź na tego e-maila
Lernen beginnen
I would very much appreciate an early response to this email
za radą kogoś
Lernen beginnen
on the advice of somebody
Cieszę się, że to słyszę
Lernen beginnen
I am delighted to hear
moje rekomendacje są następujące
Lernen beginnen
my recommendations are as follows
czy mógłby Pan przestać rozmawiać?
Lernen beginnen
could you keep the noise down
zlitować się nad kimś
Lernen beginnen
take pity on sb

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.