Makroekonomia, Openstax 11

 0    18 Datenblatt    dawidpilarski03
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Aprecjacja (ang. appreciation)
Lernen beginnen
Wzrost wartości waluty kraju w stosunku do innych walut.
Arbitraż (ang. arbitrage)
Lernen beginnen
Zakup dóbr w kraju, gdzie są tanie, i ich sprzedaż w innym, gdzie są droższe.
Bankructwo (ang. go bankrupt)
Lernen beginnen
Sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań.
Bezpośrednia inwestycja zagraniczna (BIZ) (ang. foreign direct investment (FDI))
Lernen beginnen
Zakup udziałów w zagranicznym przedsiębiorstwie przekraczający 10% lub zakładanie nowej firmy za granicą.
Deprecjacja (ang. depreciation)
Lernen beginnen
Spadek wartości waluty kraju w stosunku do innych walut.
Dolaryzacja (ang. dollarize)
Lernen beginnen
Przyjęcie dolara amerykańskiego jako waluty krajowej przez państwo inne niż USA.
Eksport (ang. exports)
Lernen beginnen
Sprzedaż towarów wyprodukowanych w kraju poza jego granice.
Handel międzynarodowy (ang. international trade)
Lernen beginnen
Wymiana dóbr i usług między krajami.
Inwestycja portfelowa (ang. portfolio investment)
Lernen beginnen
Zakup papierów wartościowych lub depozytów bankowych w innym kraju, nie przekraczający 10% udziałów.
Międzynarodowe przepływy kapitału (ang. international capital flows)
Lernen beginnen
Przepływy finansowe między krajami w postaci inwestycji bezpośrednich i portfelowych.
Parytet siły nabywczej (PSN) (ang. purchasing power parity (PPP))
Lernen beginnen
Wskaźnik pozwalający na porównywanie cen towarów w różnych krajach po przeliczeniu ich na wspólną walutę.
Płynny kurs walutowy (ang. floating exchange rate)
Lernen beginnen
System kursu walutowego, w którym wartość waluty jest ustalana przez rynek.
Podatki Tobina (ang. Tobin taxes)
Lernen beginnen
Propozycja podatku od międzynarodowych transakcji finansowych mającego na celu ograniczenie spekulacji.
Rynek walutowy (ang. foreign exchange market)
Lernen beginnen
Rynek, na którym odbywa się wymiana walut między podmiotami.
Stały kurs walutowy (ang. hard peg, fixed exchange rate)
Lernen beginnen
System, w którym wartość waluty jest ustalona przez bank centralny względem innej waluty lub koszyka walut.
Transakcja zabezpieczająca (ang. hedge, hedging)
Lernen beginnen
Działanie mające na celu ochronę przed ryzykiem walutowym.
Wspólna waluta (ang. merged currency)
Lernen beginnen
System walutowy, w którym kraje decydują się na używanie wspólnej waluty.
Zagraniczny kapitał inwestycyjny (ang. foreign investment capital)
Lernen beginnen
Kapitał z zagranicy finansujący inwestycje bezpośrednie i portfelowe w kraju.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.