Makroekonomia zaawansowana pytania zamknięte

 0    44 Datenblatt    patrycjafitz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Krańcowa stopa substytucji
Lernen beginnen
Jest stopą, po której konsument jest skłonny wymienić jedno dobro na drugie
Podwyżka podatku dochodowego (kwotowego, T)
Lernen beginnen
Przesuwa linie ograniczenia budżetowego w dół
Dodatni efekt dochodowy może być skutkiem
Lernen beginnen
Wzrostu płacy realnej
Zakładając, że konsumpcja i czas wolny są dobrami normalnymi, po spadku realnego dochodu pozapłacowego netto konsument
Lernen beginnen
Zmniejszy konsumpcję i zwiększy podaż pracy
Wzrost płacy powoduje
Lernen beginnen
Zarówno efekt substytucyjny jak i dochodowy
Podaż pracy
Lernen beginnen
Rośnie wraz ze spadkiem realnego dochodu pozapłacowego netto
Dążenie do wygładzania konsumpcji wyraża się w
Lernen beginnen
Wypukłości krzywej obojętności
Jeśli ω (omega) oznacza majątek konsumenta, zaś r realną stopę procentową netto, to konsument może dziś nabyć co najwyżej
Lernen beginnen
ω jednostek dobra konsumpcyjnego
Wzrost dochodu przyszłego skutkuje
Lernen beginnen
Wzrostem wielkości konsumpcji bieżącej i przyszłej oraz spadkiem wielkości oszczędności
U pożyczkobiorcy wzrost realnej stopy procentowej powoduje
Lernen beginnen
zmniejszenie się wielkości konsumpcji bieżącej i zmianę wielkości konsumpcji przyszłej, lecz nie jest ona wiadoma (co do kierunku)
Z równoważności Ricardo wynika, że:
Lernen beginnen
Obniżka podatków skłania gospodarstwa domowe do zwiększenia oszczędności
Mówiąc o międzyokresowej substytucji czasu wolnego, mamy na myśli
Lernen beginnen
Dodatni wpływ płacy realnej na podaż pracy
Gdy majątek gospodarstwa domowego zwiększa się
Lernen beginnen
Jego podaż pracy maleje, a popyt konsumpcyjny rośnie
Dana jest funkcja produkcji w postaci ogólnej Y=zF(K, N^d). Ogólna produktywność czynników wytwórczych jest równa
Lernen beginnen
Z
Wyobraźmy sobie, że nakład kapitału zatrudnionego w przedsiębiorstwie zmniejszył się. Jak wpłynie to na popyt na pracę?
Lernen beginnen
Popyt na pracę zmniejszy się
Inwestycje rosną gdy
Lernen beginnen
przewidywany jest wzrost przyszłej ogólnej produktywności czynników wytwórczych
Podaż dóbr zwiększy się, gdy
Lernen beginnen
Bieżąca ogólna produktywność czynników wytwórczych wzrośnie
Popyt zagregowany wzrośnie, gdy
Lernen beginnen
Bieżące zakupy publiczne zwiększą się
Całkowity mnożnik wydatków budżetowych (na zakupy publiczne) jest mniejszy od 1 ponieważ
Lernen beginnen
Podaż pracy reaguje na zmianę realnej stopy procentowej, a popyt konsumpcyjny na zmianę wartości bieżącej podatków
Wskutek przejściowego wzrostu ogólnej produktywności czynników wytwórczych następuje
Lernen beginnen
Wzrost płacy realnej i spadek realnej stopy procentowej
Popyt na pieniądz rośnie wraz ze
Lernen beginnen
Wzrostem bieżącego dochodu realnego
Funkcja użyteczności mówi o tym
Lernen beginnen
Jak kształtują się preferencje konsumenta względem różnych koszyków konsumpcyjnych
Graficzna ilustracja koszyka, który zostanie wybrany przez konsumenta, to punkt znajdujący się na krzywej obojętności
Lernen beginnen
Najwyżej z możliwych, a zarazem na lub poniżej linii ograniczenia budżetowego
Racjonalny konsument wybierze taki koszyk, dla którego krańcowa stopa substytucji czasu wolnego konsumpcją jest równa
Lernen beginnen
Stawce płacy realnej
Wzrost podaży pracy na skutek wzrostu płacy realnej oznacza, że
Lernen beginnen
Efekt substytucyjny przeważa nad dochodowym
Wygładzenie konsumpcji znaczy, że
Lernen beginnen
Konsument wybiera ścieżkę konsumpcji gładszą (o niższej wariancji) od ścieżki zmian jego dochodu
Konsument, który zaciąga pożyczkę w wysokości jednostki dobra konsumpcyjnego, zobowiązuje się do zwrotu
Lernen beginnen
1+r jednostek dobra konsumpcyjnego, gdzie r oznacza realna stopę procentową netto
Wzrost dochodu przyszłego skutkuje
Lernen beginnen
Wzrostem wielkości konsumpcji bieżącej i przyszłej oraz spadkiem wielkości oszczędności
Trwała zmiana dochodu w odróżnieniu od przejściowej (w tym samym kierunku)
Lernen beginnen
Nie powoduje zmiany wielkości oszczędności
Wzrost realnej stopy procentowej powoduje
Lernen beginnen
Wzrost wielkości oszczędności pożyczkobiorcy, zaś zmiana wielkości oszczędności pożyczkodawcy jest niewiadoma (co do kierunku)
U pożyczkodawcy wzrost realnej stopy procentowej powoduje
Lernen beginnen
Wzrost wielkości konsumpcji przyszłej i zmianę wielkości konsumpcji bieżącej, lecz nie jest ona wiadoma (co do kierunku)
Równoważność Ricardo oznacza, że
Lernen beginnen
Rozkład podatków w czasie jest neutralny (nie wywiera wpływu na gospodarkę)
Które z wymienionych zdarzeń nie spowoduje wzrostu popytu konsumpcyjnego?
Lernen beginnen
Przewidywany wzrost podatków przyszłych
Która z wymienionych niżej przyczyn z pewnością nie spowoduje wzrostu popytu konsumpcyjnego?
Lernen beginnen
Podwyżka podatków bieżących
Które z wymienionych niżej zdarzeń jest najmniej prawdopodobną przyczyną wzrostu ogólnej produktywności czynników wytwórczych?
Lernen beginnen
Wzrost imigracji
Dana jest funkcja produkcji K^α N^(1-α). Krańcowe produkty kapitału i pracy wynoszą, odpowiednio
Lernen beginnen
α(N ∕ K) ^(1-α) i (1 – α) (K/N)^α
Popyt na pracę zwiększa się, gdy
Lernen beginnen
Ogólna produktywność czynników wytwórczych rośnie
Inwestycje rosną gdy
Lernen beginnen
Zmniejsza się bieżący zasób kapitału
Podaż dóbr wzrośnie, gdy
Lernen beginnen
Bieżące lub przyszłe podatki zostaną podwyższone
Przejściowy wzrost zakupów publicznych powoduje
Lernen beginnen
Spadek płacy realnej i wzrost realnej stopy procentowej
Przypuśćmy, że rośnie ogólna produktywność czynników wytwórczych. Które z poniższych stwierdzeń opisujących skutki tej zmiany jest nieprawdziwe?
Lernen beginnen
Obniża się płaca realna
Jeśli pieniądz jest neutralny, 10-procentowy wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost poziomu cen o
Lernen beginnen
10%
W modelu poszukiwań (DMP) obniżka zasiłku dla bezrobotnych powoduje
Lernen beginnen
Zmniejszenie się elastyczności rynku pracy?
W modelu realnego cyklu koniunkturalnego wzrost bieżącej ogólnej produktywności czynników wytwórczych
Lernen beginnen
Powoduje wzrost popytu inwestycyjnego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.