metody i techniki badań społecznych

 0    73 Datenblatt    karolinabudzicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
METODA BADAWCZA
Lernen beginnen
charakteryzuje się tym, że są to powtarzalne sposoby rozwiązywania problemów naukowych o różnym stopniu szczegółowości
TECHNIKA BADAWCZA
Lernen beginnen
czynności i środki poddane regułom o różnym stopniu szczegółowości, podejmowane w celu zgromadzenia materiału potrzebnego do rozwiązania problemu badawczego.
relacje pomiędzy techniką, a metodą badawczą
Lernen beginnen
Metoda badawcza jest pojęciem dużo szerszym od techniki. Metoda określa ogólne założenia a także wszystko to co z tego wynika, natomiast technika zagłębia się w część techniczno-realizacyjną.
typy badań ze względu na Wiodące pytania badawcze składające się na problematykę badawczą
Lernen beginnen
Diagnostyczne Historyczne Prognostyczne Porównawcze Ewaluacyjne
typy badań ze względu na Rodzaj uzyskiwanych w badaniach danych
Lernen beginnen
Jakościowe Ilościowe
rodzaje badań ze względu na Zakres przedmiotu badania
Lernen beginnen
Monograficzne i studia przypadków Badania dotyczące szerszych zbiorowości (całościowe, na próbach)
rodzaje badań ze względu na Wymiar czasowy obserwacji przedmiotu badania
Lernen beginnen
Przekrojowe Dynamiczne (longitudinalne) Pseudodynamiczne
Indukcja
Lernen beginnen
“od szczegółu do ogółu” - formułowanie uogólnień na podstawie konkretnych obserwacji.
Dedukcja
Lernen beginnen
– “od ogółu do szczegółu” - metoda rozumowania polegająca na wyprowadzaniu logicznych wniosków z założeń uznanych za prawdziwe.
Weryfikacja
Lernen beginnen
sprawdzenie - działanie zmierzające do rozstrzygnięcia prawdziwości danego zdania, danej hipotezy (np. poszukiwanie faktów potwierdzających naszą hipotezę)
Falsyfikacja -
Lernen beginnen
wykazanie fałszywości twierdzenia lub błędności hipotezy w procesie ich sprawdzania
Wnioskowanie przez analogie
Lernen beginnen
wnioskowanie o posiadaniu pewnej cechy przez dany przedmiot na podstawie jego podobieństwa do innych przedmiotów mających tę właśnie cechę
Badania eksploracyjne
Lernen beginnen
badania, które mają na celu zidentyfikowanie jakiegoś problemu, ogólne jego poznanie, zrozumienie istoty tego zjawiska.
Badania deskryptywne (opisowe)
Lernen beginnen
badania, których celem ma być pełen opis danego problemu/sytuacji/zjawiska. Podejście to zakłada, że przedmiot badania, to obiekt w określonym czasie i przestrzeni. Szczególną cechą badań deskryptywnych jest zwrócenie uwagi na zmienność warunków,
Badania wyjaśniające
Lernen beginnen
badania prowadzone w celu ustalenia przyczyn występowania danego zjawiska. Szukają związków między cechami/zmiennymi.
Badania dynamiczne
Lernen beginnen
badania dynamiczne polegają na pomiarze i obserwacji wybranych obiektów i zjawisk w dłuższym okresie czasu. Umożliwiają systematyczne gromadzenie danych dotyczących badanego zjawiska, rejestrację zachodzących zmian oraz wyjaśnianie ich przyczyn.
Badania pseudodynamiczne
Lernen beginnen
- badania polegające na badaniu różnych obiektów w tym samym czasie ze względu na jakąś cechę, np. mieszkańców różnych krajów na świecie pod kątem zakładania rodzin (w którym kraju urodziło się więcej dzieci w danym dniu itd.).
Badania przekrojowe
Lernen beginnen
rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. Zaletą badania przekrojowego jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na ostateczne wyniki oraz proste i niedrogie metody przeprowadzenia badania.
Analiza szeregów czasowych(b. dychotomiczne)
Lernen beginnen
koncentruje się na zmianach w czasie wewnątrz jakieś populacji
Analiza szeregów czasowych z modyfikatorem
Lernen beginnen
zasady są takie same jak przy badaniu trendów, tylko, że jest bardziej szczegółowe.
Kohorta
Lernen beginnen
to zbiór osób, które łączy jakieś wydarzenie demograficzne, np. narodziny w tym samym roku, wstąpienie w związek małżeński w tym samym roku.
Badania panelowe
Lernen beginnen
polegają one na dokonywaniu kilkakrotnych pomiarów w tej samej próbie badawczej. w następnych pomiarach wraca się do tych samych, badanych wcześniej osób lub innych badanych obiektów
konceptualizacja
Lernen beginnen
proces w którym określamy co dokładnie mamy na myśli (dokładne wyjaśnienie pojęć) Opis wskaźników
operacjonalizacja-
Lernen beginnen
dobór metody badawczej, w jaki sposób dana zmienna będzie mierzona
błąd ekologizmu
Lernen beginnen
założenie, że to czego dowiadujemy się o jednostce zbiorowej, mówi nam też coś o pojedynczych elementach, z których się ona składa. polega na tym, że wyciągamy wnioski dotyczące jednostek tylko na obserwacji grup.
Błąd indywidualizmu
Lernen beginnen
polega na tym, że wnioski dotyczące zachowania i postaw pojedynczych jednostek badania zostają odniesione do całych zbiorowości, z których te jednostki pochodzą. Czyli odwrotnie do błędu ekologicznego.
Redukcjonizm
Lernen beginnen
to postrzeganie i wyjaśnianie złożonych zjawisk w kategoriach jednego wąskiego lub zbioru pojęć. np ekonomiści biorą pod uwagę tylko zmienne ekonomiczne
Problematyka badawcza
Lernen beginnen
odpowiada na pytanie, co będziemy badać, czyli wskazuje przedmiot badań, ale także sposób– z jakiej perspektywy i pod jakim kątem będą prowadzone badania (paradygmat) pozwalające uchwycić określone zjawiska, procesy, relacje.
twierdzenia jednostkowe
Lernen beginnen
stanowią twierdzenia o poszczególnych obiektach i zbiorach w sensie kolektywnym. Zbiór w sensie kolektywnym to całość złożona z pewnych części
twierdzenia egzystencjalne
Lernen beginnen
- twierdzenia o istnieniu. Stwierdzają one istnienie pewnych obiektów czy stanów rzeczy. W ich strukturze występuje zawsze co najmniej jeden mały kwantyfikator
twierdzenia ogólne
Lernen beginnen
Twierdzenia ogólne zawierają co najmniej jeden kwantyfikator duży (ogólny), lecz są pozbawione kwantyfikatorów małych (egzystencjalnych).
twierdzenia ściśle ogólne
Lernen beginnen
są twierdzeniami o czasoprzestrzennie nieograniczonym zasięgu (zakresie stosowalności). Dotyczą one wszystkich obiektów danego rodzaju (o których mowa w twierdzeniu), niezależnie od czasu i miejsca ich występowania.
twierdzenia numerycznie ogólne
Lernen beginnen
- twierdzenia o zasięgu czasoprzestrzennie ograniczonym. W swoim sformułowaniu zawierają imiona własne, terminy historyczne lub inne wyrażenia ograniczające zakres ich stosowalności. Nadając takim twierdzeniom postać warunkową
Definicja – wypowiedź określająca jakie jest znaczenie terminu. Składa się z:
Lernen beginnen
-definiendum (termin definiowany) - definies (zwrot określający jego znaczenie)
Zmienna
Lernen beginnen
– „Dowolna cecha, własność przedmiotu, która może przyjąć co najmniej dwie wartości, które mogą mieć różny charakter, mogą między nimi zachodzić pewne relacje”.
Triangulacja metodologiczna
Lernen beginnen
– użycie wielu metod dla zbadania tego samego przedmiotu badania w odpowiedzi na jeden problem badawczy
Triangulacja danych
Lernen beginnen
użycie danych z różnorodnych źródeł
Triangulacja badacza
Lernen beginnen
wprowadzenie do badań wielu badaczy lub osób kontrolujących badania i wnioski
Triangulacja teoretyczna
Lernen beginnen
– użycie wielu perspektyw badawczych do zinterpretowania pojedynczego zestawu danych
- warunek zupełności (wyczerpujący)
Lernen beginnen
klasyfikacja musi być wyczerpująca tzn. wszystko musi być gdzieś uporządkowane. Jedna zmienna może należeć do kilku „szuflad”.
warunek rozłączności
Lernen beginnen
klasyfikujemy wymóg tylko w jednej „szufladzie”. Nie mogą pozostać obiekty, które nigdzie nie są sklasyfikowane.
Typologia –
Lernen beginnen
– jest w procesie poznania porządkowaniem elementów danego zbioru (przedmiotów, rzeczy, zjawisk) według zasady porównywania ich cech z cechami elementów uznawanych za najistotniejsze bo tworzące typy w obrębie określonego zbioru
Wskaźnik (indicator)
Lernen beginnen
wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać. Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy
Indicatum (czyli zjawisko wskaźnikowane)
Lernen beginnen
est to zjawisko, o którego wystąpieniu chcemy wnioskować. Może ono być zarówno obserwowalne jak i nieobserwowalne, od czego zależy dobór właściwego wskaźnika.
wskaźnik. empiryczny
Lernen beginnen
musi być zjawiskiem lub cechą obserwowalną, ale przy tym zjawisko wskaźnikowe mogłoby być równie dobrze stwierdzone, gdyby wskaźnika nie było.
wskażnik definicyjny
Lernen beginnen
dobór wskaźnika jest zarazem zdefiniowaniem pewnego terminu, ustalaniem jego znaczenia np. liczba sekund pomiędzy bodźcem a reakcją jest wskaźnikiem szybkości reakcji danej osoby i takie jest pojmowanie definicji szybkości reakcji
. inferencyjny
Lernen beginnen
zjawisko wskaźnikowe jest ukrytą hipotetyczną zmienną, nieobserwowalną, ale realną i posiadającą szereg zrozumiałych cech [obserwowalne wskaźniki do nieobserwowalnych zjawisk wskaźnikowych] np. strach, nienawiść
Cele użytkowania materiałów:
Lernen beginnen
1. Inspiracja 2. Pomoc we wstępnej fazie konceptualizacji 3. „Weryfikacja wewnętrzna” 4. „Weryfikacja zewnętrzna” 5. Zrozumienie 6. Egzemplifikacja
Metoda konstruktywna
Lernen beginnen
czytając dużo autobiografii socjolog dokonuje ich interpretacji z punktu widzenia jakiejś ogólnej teorii socjologicznej
Metoda egzemplifikacji –
Lernen beginnen
polega na ilustrowaniu i uzasadnianiu pewnych hipotez dobranymi przykładami z autobiografii (Szczepański opowiada się krytycznie na ten temat
Metoda analizy treści
Lernen beginnen
– określa się kategorie analityczne i dokonuje analizy ilościowej lub jakościowej
Opracowanie statystyczne
Lernen beginnen
– poszukiwanie zależności statystycznej pomiędzy zmiennymi które występują w materiale biograficznym
Analiza typologiczna
Lernen beginnen
– służy do uporządkowanego opisu rzeczywistości
Zalety dokumentów urzędowych:
Lernen beginnen
-Dostępność (zastane dokumenty „są”) -Dostępne wielokrotnie dla jednego tego samego i wielu innych badaczy) Badania całościowe (brak problemów z dobieraniem próby) -Nie są obciążone reaktywnością (brak wpływu badacza poprzez swoje hipotezy, poglądy
Dwa rodzaje pytań w kwestionariuszach:
Lernen beginnen
- pytanie badawcze (badacza) - pytanie adresowane do badanych osób
Rodzaje pytań Z punktu widzenia logiki
Lernen beginnen
a) pytania rozstrzygające (2 właściwe bezpośrednie odpowiedzi) b) pytania dopełniające
RODZAJE PYTAŃ Z punktu widzenia treści
Lernen beginnen
) pytania o zmienne b) pytania o relacje między zmiennymi („ Od czego zależy poparcie partii X?”)
Obserwacja
Lernen beginnen
celowe, świadome i planowe postrzeganie
Przedmiot obserwacji:
Lernen beginnen
-Zachowania ludzi (werbalne- zarejestrowane wypowiedzi, niewerbalne, przestrzenne- przemieszczanie się) -cechy ludzi, przedmiotów (ubiór, wygląd zewnętrzny, wytwory człowieka, natury) -ich obiektywny sens
Zamierzenia badawcze obserwacji
Lernen beginnen
Opis zachowań i norm interakcji formułowania uogólnień teoretycznych 2. Analiza zależności empirycznych między zachowaniem a ich uwarunkowaniem 3. Teoretyczne wyjaśnienie przyczyn i następstw obserwowanych zachowań
Narzędzia systematyzujące obserwację:
Lernen beginnen
· Wskaźniki zmiennych · Schematy uwzględniające kategorie teoretyczne · Notatki (protokoły) · Dzienniki obserwacji · Formularze · Mapy · Socjogramy
Sposoby porządkowanie wyników obserwacji
Lernen beginnen
· Problemowy (podporządkowanie kategoriom teoretycznym) · Chronologiczny (sekwencje zachowań fazy procesu) · Kierunki interakcji
Typologie obserwacji:
Lernen beginnen
w warunkach sztucznych/naturalnych, pośrednia/bezpośrednia, systematyczna/niesystematyczna, uczestnicząca/nieuczestnicząca, jawna/ukryta
W socjologii amerykańskiej wyróżnia się dwa rodzaje badań sondażowych:
Lernen beginnen
- polling- proste opisowe badanie opinii wybranych osób z akcentem na sprawy publiczne; survey- złożone, pogłębione badanie opinii, w których jednostkami obserwacji są nie tylko poszczególni ludzie, ale także instytucje itd
Rodzaje ankiet ze względu na dostęp do informacji o respondencie:
Lernen beginnen
jawne (imienne) – ankiety, które mogą wskazać na osobę respondenta ze względu na zawarte w nich pytania; anonimowe (bezimienne) - nie są podpisywane, ponadto nie zawierają żadnych pytań, które mogłyby ujawnić osobę respondenta,
Rodzaje ankiet ze względu na częstotliwość przeprowadzania
Lernen beginnen
jednorazowe (sporadyczne) – badające dane zjawisko w danym momencie tylko raz, ● okresowe (badania panelowe) – ankiety wielokrotnie powtarzane wśród tej samej zbiorowości w równych odstępach czasu, np. kwartał.
rodzaje ankiet ze względu na stopień uczestnictwa ankietera
Lernen beginnen
ankiety nadzorowane – audytoryjna (badacz może zmniejszać liczbę błędów poprzez udzielanie wyjaśnień respondentom), ● ankiety nienadzorowane – wszystkie pozostałe typy ankiet (respondenci nie mogą skorzystać z konsultacji z kompetentną osobą).
Pytanie dopełnienia
Lernen beginnen
pytanie logicznie technicznie otwarte – wszystkie pytania z wyjątkiem tych zaczynających się od partykuły „czy”
Pytania rozstrzygnięcia
Lernen beginnen
pytanie logicznie technicznie zamknięte – pytania te przewidują tylko dwie możliwe odpowiedzi, które są właściwe; zaczynają się od partykuły „czy”, po której występuje zdanie oznajmujące, np.: „Czy bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w 1410 roku?”
pytanie technicznie zamknięte alternatywne
Lernen beginnen
zakładają alternatywne możliwości odpowiedzi „tak” „nie” „nie wiem” czy „jestem za” „jestem przeciw” itp.;
pytanie technicznie zamknięte dysjunktywne
Lernen beginnen
wymagają wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród więcej niż dwóch odpowiedzi;
pytanie technicznie zamknięte koniunktywne
Lernen beginnen
umożliwiają dokonanie wyboru więcej niż jednej z podanych na nie możliwych odpowiedzi
NIELOSOWE SCHEMATY DOBORU PRÓBY
Lernen beginnen
Próba okolicznościowa -tworzą ją osoby łatwo dostępne, Próba celowa - dobiera się osoby, starając się otrzymać próbę, która będzie reprezentować populację. Próba kwotowa - podstawowym celem jest uzyskanie maksymalnego podobieństwa do populacji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.