module 1 c1

 0    173 Datenblatt    haniaklimek10
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyobrażalny,
Lernen beginnen
conceivable (that you can imagine)
opiekun
Lernen beginnen
guardian sb who is legally responsible for sb else children
poradnictwo wskazowki
Lernen beginnen
guidance useful advice given to help sb
wtracac sie
Lernen beginnen
to interfere to get involved in a situation where you should not
krytykujacy
Lernen beginnen
judgmental tending to criticse people
moralne odniesienie do tego, co jest dobre i złe
Lernen beginnen
moral referring to what is good and evil
rodzeństwo
Lernen beginnen
sibling
wdowa po kobiecie, której opaska nie żyje
Lernen beginnen
widow a woman whose housband is dead
mądrość. głęboka wiedza i zdrowy rozsądek
Lernen beginnen
wisdom. a deep knowledge and good sense
stara (istniejąca od dawna)
Lernen beginnen
age-old (existing since old times
cecha charakteru. charakterystyka osobowości SB
Lernen beginnen
character trait. characteristic of sb; s personality
diametralnie opozycji completly opposite
Lernen beginnen
diametrically oposed
widoczny oczywisty
Lernen beginnen
evident obvious
skutek uboczny
Lernen beginnen
flipside the opposite
pula genowa. charakterystyczne geny określonego gatunku
Lernen beginnen
gene pool. the charakteristic genes of a specific species tribe
mieszanka genetyczna połączenie
Lernen beginnen
genetic mix a combination of genes
genetyk. naukowiec, który bada działanie od
Lernen beginnen
geneticist. the scientist who studies the fuction od genes
przebłysk migotac
Lernen beginnen
glimmer a dim sign of sth
towarzyski towarzyski
Lernen beginnen
gregarious sociable
dziedzictwo. tradycje i cechy przekazywane z pokolenia na pokolenie
Lernen beginnen
heritage. the traditions and qualities that are passed down from one generation to the other
identyczne wyglądające tak samo
Lernen beginnen
identical looking the same
it is a joke you tell to make sn angry
Lernen beginnen
it is wind-up
nieistotne nieistotne nie zwiazane z tamatem
Lernen beginnen
irrelevant insignificiant
trzymaj kogoś na dystans. nie mieć bliskiego związku z kimś
Lernen beginnen
keep sb at arm’s length. to not have a close realationship with sb
nie mówiąc już o mniej
Lernen beginnen
let alone even less
jak kreda i serem
Lernen beginnen
like chalk and cheese totally different
mark sb out sprawia, że sb wygląda wyraźnie inaczej niż inne
Lernen beginnen
mark sb out make sb look clearly different from others
potomstwo dzieci
Lernen beginnen
offspring children
szczery az do bolu
Lernen beginnen
outspoken openely expressing your feelings
znęcać się nad kimś wybierać
Lernen beginnen
to bully sb. pick on sb
zakasać rękawy/przyjść komuś z pomocą zbierac sie z energia do pracy
Lernen beginnen
pitch in
z góry wyrobiona opinia. pomysł, który masz przed poznaniem faktów
Lernen beginnen
preconception. the idea you have before learning the facts
uprzedzić nieuzasadnioną niechęć do kogoś innego
Lernen beginnen
prejudice unjustisifiable dislike of sb fifferent from you
przypuszczam załóżmy
Lernen beginnen
presume suppose
prowokować, aby sprowokować kogoś do rea
Lernen beginnen
provoke to cause sb to react angry
rasa
Lernen beginnen
race
zróżnicowany rasowo. obejmujący różne połączenia
Lernen beginnen
racially diverse. comprising variousnationalities
niewolnictwo
Lernen beginnen
slavery
solidarność
Lernen beginnen
solidarity
stare persitent spojrzenie
Lernen beginnen
stare persitent look
szczery uczciwy
Lernen beginnen
straightforward honest
podejrzany
Lernen beginnen
suspect to think
wykapany sb
Lernen beginnen
the spitting image of sb
akrobatyka gimnaztyczna
Lernen beginnen
tumbling
pomarszczony
Lernen beginnen
wrinkly
czuły, kochający
Lernen beginnen
affectionate, loving
agresywny (przymusowy) gotowy do ataku
Lernen beginnen
aggresive (adj)ready to attack
być nastawionym na moje sposoby, aby nie zmieniać moich nawyków
Lernen beginnen
be set in my ways to not be likely to change my habits
być centrum uwagi. aby ludzie skupili się na mnie
Lernen beginnen
be the centre of attedntion. to make people focus on me
troskliwy troskliwy
Lernen beginnen
caring considerate
bliski przyjaciel bardzo się kochający
Lernen beginnen
close friend loving each other very much
troskliwy zamyślony
Lernen beginnen
considerate thoughtful
uszkodzone
Lernen beginnen
damaged harmed
niezawodny, solidny i godny zaufania
Lernen beginnen
dependable, reliable, trustworthy
nieuczciwy nieprawdziwy
Lernen beginnen
dishonest untruthful
odległy dystans
Lernen beginnen
distant aloof
dominujący, chcący kontrolować ludzi
Lernen beginnen
dominant wanting to control people
gryzmolić
Lernen beginnen
doodle
dysfunkcyjne miejsce nie jest normalne lub zadowalające
Lernen beginnen
dysfunctional place not normal or satisfactory
walcz jak kot i pies, aby kłócić się wściekle
Lernen beginnen
fight like cat and dog to quarrel furiously
solidny twardy
Lernen beginnen
unshakeable firm
gen
Lernen beginnen
gene
prawdziwa, szczera
Lernen beginnen
genuine sincere
z miejsca się zaprzyjaźnić
Lernen beginnen
get on like a house on fire
zawzięty uparty
Lernen beginnen
headstrong stubborn
pusty bez żadnej wartości lub wartości
Lernen beginnen
hollow without any value or worth
wrogie agresywne i nieprzyjazne
Lernen beginnen
hostile agressive and unfriendly
nieszczery
Lernen beginnen
insincere
spokojny i zrelaksowany
Lernen beginnen
laid-back calm and relaxed
drzewo genealogiczne linii pochodzenia
Lernen beginnen
line of descent sb s family tree
żywy wesoły energiczny
Lernen beginnen
lively cheerful energetic
manieryzm indywidualny sposób mówienia
Lernen beginnen
mannerism individual way of speaking
opiniotwórczy nie chce zmienić zdania
Lernen beginnen
opiniomated unwilling to change your mind
cechy fizyczne
Lernen beginnen
physical trait
podnieś paznokcie i zacznij czyścić paznokcie
Lernen beginnen
pick my fingernails start cleaning the nails
owocny owocny
Lernen beginnen
productive fruitful
szukać. spróbować znaleźć coś
Lernen beginnen
seek. to try to find sth
pewny siebie. zadufany w sobie
Lernen beginnen
self-confident. self-assured
trwałe i trwałe
Lernen beginnen
solid long-lasting
stabilny stały
Lernen beginnen
stable steady
uległy zawsze gotowy do wyrażenia zgody
Lernen beginnen
submissive always ready to agree
pomoc wspierająca i zachęcająca
Lernen beginnen
supportive help and encouraging
współczujące zrozumienie sb else s
Lernen beginnen
sympathetic understanding sb else s feelings
powiedz sb moją stronę historii. dekretować, co się stało z mojego punktu widzenia
Lernen beginnen
tell sb my side of the story. to deccribe to sb what happend from my viewpoint
napięcie powodujące zmartwienie i anx
Lernen beginnen
tense causing worry and anxiety
zwarty, a jego członkowie czują się bardzo blisko siebie
Lernen beginnen
tight-knit with its members feeling very close to each other
nieśmiała nieśmiała
Lernen beginnen
timid shy
tolerancyjny
Lernen beginnen
tolerant
słaby brak siły
Lernen beginnen
weak lacking strength
rzuć figlarną głupią sztuczkę
Lernen beginnen
caper a playful silly trick
rata. każda z serii filmów
Lernen beginnen
installment. each of a series of films
psota
Lernen beginnen
prank
burzliwe zamieszanie ekscytujące
Lernen beginnen
tumultuous confusing exciting
zabawny, mądry
Lernen beginnen
waggish amusing clever
bash party
Lernen beginnen
bash party
zakrztusił się. Niezdolny do mówienia
Lernen beginnen
chocked up. unable to speak
zbiegają się w tym samym czasie
Lernen beginnen
coincide happen at the same time
płacz dom. bardzo zszokowany Ang zdenerwowany
Lernen beginnen
cry the house down. very shocked ang upset
rodzina wielopokoleniowa
Lernen beginnen
extended family
zaczepić się. wyjść za mąż
Lernen beginnen
get hitched. to get married
dołóż wszelkich starań. zrobić wielki wysiłek
Lernen beginnen
go to great lengths. to make a great effort
przytłoczony oszołomiony
Lernen beginnen
overwhelmed stunned
Umieścić klucz w pracach
Lernen beginnen
put a spanner in the works
dobre relacje
Lernen beginnen
rapport a good relationship
tak jak deszcz doskonale zdrowy
Lernen beginnen
right as rain perfectly healthy
biegać poszarpany. bardzo się zmęczyć
Lernen beginnen
run oneself ragged. to make oneself very tired
przedwcześnie przedwczesny
Lernen beginnen
untimely premature
dostępne przystępne
Lernen beginnen
accessible approachable
wspólnik w zbrodni
Lernen beginnen
accomplice partner in crime
znajomy. sb znany nam
Lernen beginnen
acquaintance. sb known to us
adaptacja. film oparty na
Lernen beginnen
adaptation. a film based on book
stosować się do czegoś
Lernen beginnen
adhere to something
wzburzony zdenerwowany
Lernen beginnen
agitated upset
anegdota
Lernen beginnen
anecdote
zgoda na zatwierdzenie
Lernen beginnen
approval consent
podstawa
Lernen beginnen
base
błogosławieństwo. coś dobrego, co poprawia twoje życie
Lernen beginnen
blessing. sth good that improves your life
przez
Lernen beginnen
via by means of
zadzwoń
Lernen beginnen
call in. turn to sth for help
urzeczony. mocno przyciągany
Lernen beginnen
captivated. strongly attracted
zgodne z czegoś
Lernen beginnen
comply with sth
wniosek
Lernen beginnen
conclusion
liczyć na. polegać na sb
Lernen beginnen
count on. to rely on sb
kłamliwy nieuczciwy
Lernen beginnen
deceitful dishonest
ekstatyczny podekscytowany
Lernen beginnen
ecstatic excited
byc dibrym w
Lernen beginnen
excel in / at sth
spełniać
Lernen beginnen
fulfil
zrozumienie zrozumiałe
Lernen beginnen
grasp understood
uchwyt
Lernen beginnen
grip
uziemione
Lernen beginnen
grounded
konsekwencja implikacji
Lernen beginnen
implication consequence
niedokładność niedokładności
Lernen beginnen
inaccuracy imprecision
znak wskazujący
Lernen beginnen
indication sign
pomysłowe wynalazki
Lernen beginnen
ingenious inventive
ciekawy. ciekawy
Lernen beginnen
inquisitive. curious
intrygujący ciekawy
Lernen beginnen
intriguing intresting
nieszczelność
Lernen beginnen
leak
utrzymuj presję
Lernen beginnen
maintain pressrve
psotny
Lernen beginnen
mischievous
ponury ponury
Lernen beginnen
moody gloomy
niegrzeczny
Lernen beginnen
naughty
karmić
Lernen beginnen
nourish
być posłusznym. robić, co powiedziano
Lernen beginnen
obey. to do as told
przyćmić przyćmiony
Lernen beginnen
overshadow outshine
niejednolity nierówny nie jest kompletny
Lernen beginnen
patchy uneven not complete
pług
Lernen beginnen
plough
pion. zmniejszać się i szybko
Lernen beginnen
plummet. decrease and rapidly
zgadnij przewidywanie
Lernen beginnen
prediction guess
żerują na
Lernen beginnen
prey on
powściągliwość. ograniczenie
Lernen beginnen
restraint. limitation
ukorzeniony. pochodzą z d
Lernen beginnen
rooted. originate from dth
chwycić
Lernen beginnen
seize
odizolowany
Lernen beginnen
isolated sequestered
odsunięty na bok. zepchnięty na bok
Lernen beginnen
sidelined. pushed to one side
złośliwy złośliwy
Lernen beginnen
spiteful malicious
oszołomiony
Lernen beginnen
stunned shocked
lac
Lernen beginnen
stream pour
wsparcie do tworzenia kopii zapasowych
Lernen beginnen
support to back up
zastąpić
Lernen beginnen
supersede
niestabilny niestabilny
Lernen beginnen
unsteady unstable
wariacja alternatywa
Lernen beginnen
variation an alternative
niepewny
Lernen beginnen
wobbly
tępo mówiąc
Lernen beginnen
plain-speaking blunt
zuchwały. pogrubienie
Lernen beginnen
brash. bold
zadowolona treść
Lernen beginnen
content satisfied
wstrząśnięty. radosny
Lernen beginnen
thrilled. exhilarated
radosny wesoły
Lernen beginnen
gleeful cheerful
uradowany. zadowolony
Lernen beginnen
jubilant. glad
rozradowany. zachwycony
Lernen beginnen
overjoyed. delighted
urażony gorzki
Lernen beginnen
resentful bitter of sth
nadąsany
Lernen beginnen
sulky
wycofane
Lernen beginnen
withdrawn
nieszczęśliwy nieszczęśliwy
Lernen beginnen
wretched unhappy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.