neuro wyklad miesnie

 0    69 Datenblatt    chomikmimi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Miejsce, gdzie pot. czynnosciowy przechodzi na miotcyty
Lernen beginnen
złącze nerwowo-mięśniowe
Złącza nerwowo-mięśniowe: typ, przekaznik
Lernen beginnen
1) chemiczny pobudzający, 2) acetylocholina
Złącza nerwowo-mięśniowe: cz presynaptyczna, postsynaptyczna
Lernen beginnen
1) zakonczenie aksonu - zmielinizowanego motoneuronu, 2) komorka miesniowa
Uwolnienie acetylocholiny
Lernen beginnen
sprzężenie elektro-wydzielnicze, pobudzające jony Ca2+
Błona postsynaptyczna wyposażona w receptory, ktore wiążą ligand
Lernen beginnen
receptory nikotynowe (jonotropowe) obecne na kanałach nieselektywnych ligandozależnych
Kanały nieselektywne ligandozależne
Lernen beginnen
moga przez nie dyfundowac jony sodowe i potasowe zgodnie z gradientem stezen
Synapsa nerwowo-mięśniowa to synpasa pobudzająca, więc na błonie postsynaptycznej miocytu musi powstac
Lernen beginnen
potencjal o char. depolaryzacji (EPSP). Przewaza dokomorkowy prad sodowy
potencjał płytki końcowej.
Lernen beginnen
w warunkach fizjologicznych EPSP zawsze spowoduje powstanie potencjału czynnościowego na miocycie.
Potencjał czynnościowy dociera do kolby synaptycznej i otwiera potencjałozależne kanały wapniowe ->
Lernen beginnen
Wzrost stężenia jonów wapniowych w kolbie synaptycznej uruchamia sprzężenie elekryczno-wydzielnicze
Uwolniona do szczeliny synaptycznej ACh łączy się na błonie postsynaptycznej z receptorami nikotynowymi na kanale nieselektywnym sodowo-potasowym
Lernen beginnen
Dokomórkowa dyfuzja jonów sodowych przeważa nad odkomórkową dyfuzją jonów potasowych
Powstaje postsynaptyczny potencjał pobudzający zwany potencjałem płytki końcowej, który w błonie postsynaptycznej otwiera potencjałozależne kanały sodowe
Lernen beginnen
Powstaje potencjał czynnościowy w komórce mięśniowej
Amplituda potencjału płytki końcowej zależy od
Lernen beginnen
ilości Ach uwolnionej do szczeliny synaptycznej
W warunkach fizjologicznych amplituda pot. płytki końcowej jest
Lernen beginnen
co najmniej progowa
Spadek st. jonow Ca2+ w kolbie synaptycznej
Lernen beginnen
obniza amplitudę pot. płytki koncowej
Wzrost st. jonow Mg2+ w kolbie synaptycznej
Lernen beginnen
obniza amplitude pot. plytki koncowej
Niskie stężenie jonów Mg2+ w kolbie synaptycznej może prowadzić do powstania
Lernen beginnen
miniaturowych potencjałów płytki końcowej (powstają bez pobudzenia motoneuronu) – tzw. PRZYKURCZE – nie są efektem pobudzenia ze strony układu nerwowego, np. drgająca powieka
NEUROTOKSYNY działające na: Potencjałozależne kanały sodowe:
Lernen beginnen
brewotoksyna, a i b toksyny skorpiona, tetrodotoksyna, saksytoksyna, u konotoksyna, b-trachotoksyna, veratrydyna
Tetrodotoksyna
Lernen beginnen
toksynę zawierają ryby morskie z rodziny Tetraodontidae:, blokowanie kanalow sodowych
Saksytoksyna
Lernen beginnen
– toksyna produkowana przez niektóre wiciowce i sinice morskie. BLOKOWANIE kan sodowych
μ konotoksyna
Lernen beginnen
neurotoksyna wchodząca w skład jadu morskiego ślimaka z rodziny Conus. BLOKOWANIE kan sodowych
β - trachotoksyna
Lernen beginnen
neurotoksyna produkowana w gruczołach skórnych niektórych żab, salamander i chrząszczy. BLOKOWANIE kan. sodowych
veratrydyna
Lernen beginnen
trucizna obecna w nasionach i kłączach roślin z rodziny Liliace - podtrzymuje otwarcie kanałów sodowych, a nie blokuje ich, niektóre plemiona żują namiętnie rośliny, które ją zawierają – a potem mają odjazdy. ODBLOKOWANIE
brewotoksyna
Lernen beginnen
produkowana przez niektóre wiciowce planktonu morskiego. BLOKOWANIE
α i β toksyny skorpiona
Lernen beginnen
wchodzą w skład jadu skorpiona. BLOKOWANIE
Potencjałozależne kanały potasowe:
Lernen beginnen
dendrotoksyna – składnik jadu węża czarna mamba. BLOKOWANIE
Kanały wapniowe:
Lernen beginnen
ω – konotoksyna – toksyna wytwarzana przez węża morskiego Conus geographus i przez pająka Agenelopsis aparta. BLOKOWANIE
Antagoniści receptora nikotynowego:
Lernen beginnen
D-tobokuraryna, αi β bungarotoskyna, κ - bungatoksyna
Odwracalne inhibitory acetylocholin esterazy – używane przy miastemiach
Lernen beginnen
fizostygmina – pochodzi z nasion zachodnioafrykańskiej odmiany fasoli  neostygmina – syntetyczna pochodna fizostygminy
Miastemie
Lernen beginnen
choroby, w których brak lub zmniejszona ilość receptorów nikotynowych, więc wydłuża się działanie acetylocholiny.
Nieodwracalne inhibitory acetylocholinesterazy
Lernen beginnen
DFP – di-izopropylo-fluoro-fosfaty (DFP) – składnik gazu bojowego sarin  fascikulina – składnik jadu węża czarnej mamby
Organizacja strukturalna mięśni szkieletowych
Lernen beginnen
m. szkieletowy -> peczki wlokien miesniowych -> wlokno miesniowe -> miofibryle -> sarkomery
podstawową jednostką funkcjonalną w mięśniach.
Lernen beginnen
Sarkomer
Budowa Sarkomer:
Lernen beginnen
błon granicznych Z, do których przyczepione są filamenty cienkie (aktynowe). Centrum wypełniają filamenty grube (miozynowy). Poza tym występują elementy sprężyste – budują jedną z cech mięśni – napięcie (tonus).
Filamenty cienkie
Lernen beginnen
Troponina; zbudowana z podj: T, I, C, aktyna opleciona przez kompleks troponina-tropomiozyna, co powoduje, ze miejsca przyczepu w warunkach relaksacji miesni sa niedostepne
Troponina: zbudowana z podjednostek: T, I, C; opis podjednostek
Lernen beginnen
T – podjednostka łączy troponinę; I – blokuje miejsce przyczepu na aktynie C – łączy się z jonami wapniowymi
Elementy sprężyste
Lernen beginnen
Białka wewnątrzsarkomerowe – równoległe elementy sprężyste miomezyna, titina, nebulina i zewsark desmina, dystrofina, laminina.
Białka zewnątrzsarkomerowe
Lernen beginnen
– prostopadłe element sprężyste (połączenie sarkolemy i cytoszkieletu komórki mięśniowej z jej macierzą zewnątrzkomórkową) desmina, dystrofina, laminina.
Brak dystrofiny powoduje
Lernen beginnen
chorobę zwaną dystrofią.
Defekty w elementach sprężystych wpływają na
Lernen beginnen
możliwość wytworzenia napięcia myśli
Rola potencjału czynnościowego sprowadza się
Lernen beginnen
roli otwarcia kanałów wapniowych.
Jony Ca2+ - niezbędne
Lernen beginnen
sprzężenia elektro-mechanicznego
W mięśniach szkieletowych jony Ca2+są pochodzenia
Lernen beginnen
sarkoplazmatycznego z cystern końcowych (brzeżnych)
Mięśnie gładkie i mięsień sercowy pozostawiają
Lernen beginnen
magazyny sakroplazmatyczne na, czarną godzinę”, Ca2+ -jest pochodzenia zewnątrzkomórkowego
Cysterny końcowe
Lernen beginnen
– ważne struktury, tworzą wraz z kanalikiem poprzecznym triadę(kanalik + 2 cysterny), obecne są tam kanały wapniowe.
Kanalik poprzeczny
Lernen beginnen
potencjał ulega dzięki niemu propagacji w głąb komórki mięśniowej, tu wędruje fala depolaryzacji. Z obu stron otulone przez cysterny brzeżne.
Obecne są dwa rodzaje kanałów Ca2+:
Lernen beginnen
Kanał wapniowy typu L (dyhydropirydynowy - DHP) – kanał napięciowozależny, obecne w błonach kanalików poprzecznych Kanał wapniowy rianodynowy – obecne w błonach cystern brzeżnych
Mechanizm otwarcia kanalow wapniowych
Lernen beginnen
najpierw poprzez zmianę napięcia otworzą się kanały typu L, powodując napływ jonów wapniowych do sarkoplazmy, przez co zostaną mechanicznie otwarte kanały rianodynowe. Oba rodzaje kanałów mają 4 jednostki, przylegające do siebie.
Finałem sprzężenia elektro-mechanicznego jest
Lernen beginnen
wytworzenie mostków poprzecznych.
Kierunek działania Ca2+:
Lernen beginnen
w mięśniu szkieletowym – odsłonięcie miejsca na aktynie  w mięśniu gładkim – mobilizacja główek miozyny do połączenia
Rola jonów Ca2+ w wytworzeniu mostków poprzecznych
Lernen beginnen
Wzrost stężenia jonów wapniowych powoduje kaskadę zdarzeń – odblokowanie miejsc przyczepu główek miozynowych, którego finałem będzie powstanie mostka poprzecznego.
Brak ATP
Lernen beginnen
nie ma możliwości pęknięcia mostku poprzecznego – stężenie pośmiertne (rigor mortis).
Teoria ślizgowa skurczu
Lernen beginnen
zmianę położenia aktyny względem miozyny - jest wsuwana
Teoria ślizgowa skurczu; do blon granicznych Z...
Lernen beginnen
Do błon granicznych Z przyczepiona jest aktyna, wiec jeśli zacznie wjeżdżać w miozynę, błony graniczne Z zbliżają się do siebie -> sarkomer ulega skróceniu metrycznemu  Jeśli każdy sarkomer ulegnie skróceniu, to cały mięsień także.
teoria slizgowa skurczu; napiecie
Lernen beginnen
Jednak mięsień wcale nie musi się skrócić, aby się skurczyć! Jeśli metrycznie się nie skraca, znaczy to, ze zmienia się jego napięcie.
Uklady sprezyste: w akurczach izometrycznych sarkmery...
Lernen beginnen
 W skurczach izometrycznych sarkomery też ulegają skróceniu, miesień jednak nie, bo w czasie tworzenia napięcia mięśnia napinają się układy sprężyste
Rozkurcz jest inicjowany przez
Lernen beginnen
brak pobudzenia
Rozkurcz, pompy jonowe:
Lernen beginnen
Pompy jonowe pracują mozolnie, a mięsień nie może pozostawać długo w rozkurczu, dlatego całkiem spora populacja jonów wapniowych jest czasowo wiązana przez retikulinę i kalsekwestrynę – jony stają się ”niewidoczne” i nie budują gradientu stężeń.
W rozkurczu kluczowe jest;
Lernen beginnen
spadek (powrót do właściwego) stężenia jonów Ca2+- po to, by przygotować komórkę do kolejnych skurczów (trzeba odbudować gradient między cysternami brzeżnymi a sarkoplazmą oraz gradient między środowiskiem wewnątrzkomórkowym a zewnątrzkomórkowym)
Jednostka motoryczna
Lernen beginnen
Jest podstawową jednostką w organizacji ruchowej, tworzoną przez motoneuron i włókna mięśniowe przez niego unerwienie
Skurcz całego mięśnia nie jest
Lernen beginnen
jest skurczem pojedynczych komórek mięśniowych, ale raczej skurczem powstającym w wyniku skurczu komórek mięśniowych włączonych w jednostki motoryczne
Zmiana długości mięśnia związana jest
Lernen beginnen
z ruchem ślizgowym aktyny wobec miozyny, natomiast napięcie mięśnia związane jest ze stopniem rozciągnięcia elementów sprężystych
Rodzaje skurczów pojedynczych:
Lernen beginnen
izotoniczny, izometryczny, autoksotoniczny
Skurcz izotoniczny
Lernen beginnen
Stałe napięcie  Zmiana metryczności - brak udziału elementów sprężystych  Napięcie wytworzone przez mięsień jest wystarczająco duże i przekracza obciążenie
Skurcz izometryczny
Lernen beginnen
Zmiana napięcia  Stała długość  Napięcie wytworzone przez mięśnie jest mniejsze niż obciążenie  Skracanie sarkomerów rekompensowane jest napięciem elementów sprężystych
skurcz Autoksotoniczny
Lernen beginnen
Najpierw obserwujemy skurcz izometryczny a później izotoniczny
Siła rozwijana przez mięśnie a wstępne rozciągnięcie mięśnia. siła mięśnie zależy od
Lernen beginnen
Siła m zależy od tego, ile między akt i mioz może być zbud most poprz. Jeśli sarkomer jest zbyt krótki, w tym rejonie może dojść do złej budowy mostków poprzecznych. Musi być zachowana optymalna pozycja aktyny wobec miozyny, żeby była wytworzona siła.
Sumowanie skurczów pojedynczych – skurcze złożone (tężcowe)
Lernen beginnen
Skurcze tężcowe powstają w wyniku sumowaniu skurczów pojedynczych. Trzeba wziąć pod uwagę czas skurczu i rozkurczu oraz czas trwania potencjału czynnościowego (który jest o wiele krótszy).
skurcz tężcowy niezupełny
Lernen beginnen
– obecny lekki rozkurcz, pobudzenia trafiają w początek rozkurczu, piłowaty kształt wykresu
skurcz tężcowy zupełny
Lernen beginnen
podkręcając cz i trafiając pob w skurcz - skurcz tężc, mięs pozostaje w skurczu. Jest to możliwe bo czas potrzebny na skurcz i rozkurcz jest niebotycznie dłuższy niż czas trwania potencjału czyn. Mięsień sercowy nie ma skurczy złożonych.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.