OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 0    172 Datenblatt    rongasieniec
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
środowisko naturalne
Lernen beginnen
natural environment
przyjazne dla środowiska
Lernen beginnen
environment friendly
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
Lernen beginnen
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
zanieczyszczać
Lernen beginnen
pollute
kwaśny deszcz
Kwaśny deszcz szkodzi lasom.
Lernen beginnen
acid rain
Acid rain causes harm to forests.
globalne ocieplenie
Efekt cieplarniany jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie.
Lernen beginnen
global warming
Greenhouse effect is responsible for global warming.
Warstwa ozonowa
Lernen beginnen
ozone layer
recycling, przetwarzanie
Lernen beginnen
recycling
przetwarzać
Lernen beginnen
recycle
zagrożony gatunek
Lernen beginnen
endangered specie
chronić zwierzęta żyjące w środowisku naturalnym (dzikie zwierzęta)
Lernen beginnen
save wild animals
dzikie zwierzęta
Lernen beginnen
wild animals
zmniejszyć ilość
Lernen beginnen
cut down on
zmniejszyć ilość odpadów
Lernen beginnen
cut down on waste
zmniejszyć ilość zużycia elektryczności
Lernen beginnen
cut down on electricity use
odpady, śmieci, marnować
Lernen beginnen
waste
śmieci, śmiecić
Lernen beginnen
litter
bogactwa naturalne
Rosja ma wiele bogactw naturalnych.
Lernen beginnen
natural resources
Russia is rich in natural resources.
gaz ziemny
Lernen beginnen
gas
ropa
Lernen beginnen
oil
węgiel
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
Lernen beginnen
coal
My uncle works in a coal mine.
ekologiczny
Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
Lernen beginnen
ecological
This sign means it's an ecological product.
zielony, ekologiczny
Lernen beginnen
green
zielona część, partia zielonych
Lernen beginnen
the green part
zanieczyszczenie powietrza (środowiska)
Lernen beginnen
air pollution
pojemnik na szkło
Lernen beginnen
bottle bank
zmiana klimatu
Lernen beginnen
climate change
przyjazny dla środowiska
Firma jest przyjazna środowisku.
Lernen beginnen
environmentally friendly
The company is environmentally friendly.
paliwo kopalne
Lernen beginnen
fossil fuel
wysypisko śmieci
Rodzina miała dużo śmieci, których chcieli się pozbyć, więc zawieźli je na wysypisko.
Lernen beginnen
landfill
The family had a lot of household rubbish to dispose of, so they took it to the landfill.
transport publiczny
Lernen beginnen
public transport
kosz do segregacji odpadów
Lernen beginnen
recycling bin
Kosz na śmieci
Lernen beginnen
rubbish bin
poziom morza
Lernen beginnen
sea level
energia słoneczna, energia słoneczna
Lernen beginnen
solar energy, solar power
odpady toksyczne
Lernen beginnen
toxic waste
korek uliczny
Lernen beginnen
traffic jam
środowiska
Lernen beginnen
environmentally
środowisko
Lernen beginnen
environment
zasoby, środki, bogactwa
Lernen beginnen
resources
polować
Lernen beginnen
hunt
żałować
Lernen beginnen
regret
dlaczego nie przyjdziesz i dołączysz do nas?
Lernen beginnen
why don't you come and join us
przyjdź i nigdy nie będziesz żałować
Lernen beginnen
come and you will never regret
obiecujemy, że będziesz się dobrze bawić
Lernen beginnen
we promise you will have lots of fun
chcesz zrobić coś nowego?
Lernen beginnen
want to do something new
co powiesz na więcej przyjaciół?
Lernen beginnen
how about making more friends
będzie to idealna okazja (szansa, możliwość), aby dowiedzieć się więcej o naszym środowisku
Lernen beginnen
it will be a perfect opportunity to learn more about our environment
chciałbyś pomóc nam uratować zagrożone gatunki
Lernen beginnen
would you like to help us save endangered species
nie przegap swojej szansy, aby pomóc światu wokół ciebie
Lernen beginnen
do not miss your chance to help the world around you
chcesz pomóc nam w naszym projekcie „Czyść świat”?
Lernen beginnen
want to help us in our clean the world project
nie wahaj się, dołącz
Lernen beginnen
do not hesitate, join in
dlaczego nie stać się bardziej przyjaznym dla środowiska?
Lernen beginnen
why not become more environmentally friendly
uczyć się, dowiedzieć się
Lernen beginnen
to learn
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
Lernen beginnen
a few
I met a few friends.
jaka jest pogoda
Lernen beginnen
what is the weather like
pada śnieg
Lernen beginnen
it is snowing
deszcz pada tam raz w roku
Lernen beginnen
it rains there once a year
czy lubisz gady?
Lernen beginnen
do you like reptiles
jakie gatunki zwierząt lubisz najbardziej
Lernen beginnen
what kinds of animals are you favourite
boję się pająków
Lernen beginnen
i am afraid of spiders
pszczoły są pożytecznymi owadami
Lernen beginnen
bees are useful insects
jaki rodzaj pogody wolisz
Lernen beginnen
what sort of weather do you prefer
(rodzaj, gatunki)
Lernen beginnen
kind, sort
Kocham kiedy pada deszcz
Lernen beginnen
i love when it rains
zimne pory roku nie są moimi ulubionymi (nie przepadam za chłodnymi porami roku)
Lernen beginnen
cold seasons are not my favourite
jaka będzie pogoda w przyszłości
Lernen beginnen
what will the weather be like in the future
co sądzisz o globalnym ociepleniu
Lernen beginnen
what do you think about global warming
nudzi mnie to mówienie o dziurze ozonowej
Lernen beginnen
i am bored with this talking about gap in the ozone layer
luka, dziura, otwór
Lernen beginnen
gap
powinniśmy oszczędzać zasoby (bogactwa) naturalne
Lernen beginnen
we should save natural resources
oszczędzaj na wodzie ze względu na przyszłe pokolenie
Lernen beginnen
save on water for the sake of future generation
ze względu na przyszłość
Lernen beginnen
sake of future
moja rada. Pomyśl o tym
Lernen beginnen
my advice is. think about it
powinniśmy być bardziej ostrożni
Lernen beginnen
we should be more careful
nie zostawiaj włączonego światła, bo zmarnujesz prąd
Lernen beginnen
do not leave the light on or you will waste electricity
nie wolno wszędzie prowadzić (podróżować) samochodu (samochodem)
Lernen beginnen
you must not drive the car everywhere
wodospad
Wodospad jest blisko obozu.
Lernen beginnen
waterfall
The waterfall is close to the camp.
pustynia
Lernen beginnen
desert
jaskinia
Lernen beginnen
cave
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
Lernen beginnen
mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
las
Pożar zniszczył las.
Lernen beginnen
forest
The fire destroyed the forest.
las deszczowy (las równikowy)
Lernen beginnen
rain forest
łąka, pole
Lernen beginnen
field
morze
Ona pływa w morzu.
Lernen beginnen
sea
She swims in the sea.
ocean
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
Lernen beginnen
ocean
It used to take weeks for people to cross an ocean.
jezioro
To jezioro jest bardzo głębokie, właściwie jest to najgłębsze jezioro w Polsce
Lernen beginnen
lake
This lake is very deep, in fact, it is the deepest lake in Poland
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
Lernen beginnen
beach
California is famous for its sandy beaches.
piasek
Masz piasek we włosach
Lernen beginnen
sand
You have sand in your hair.
wyspa
Robinson Crusoe utknął na bezludnej wyspie.
Lernen beginnen
island
Robinson Crusoe was stranded on a desert island.
pogląd, widok
Lernen beginnen
view
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
Lernen beginnen
map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
wybrzeże
Lernen beginnen
coast
ścieżka
John i Kathy poszli wzdłuż wąskiej ścieżki aż do plaży.
Lernen beginnen
path
John and Kathy walked along the narrow path all the way to the beach.
wschód słońca
Lernen beginnen
sunrise
zachód słońca
Lernen beginnen
sunset
dolina
Lernen beginnen
valley
wahać się, zwlekać
Lernen beginnen
hesitate
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
Lernen beginnen
flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
ratunek, uratować
Lernen beginnen
rescue
fala
Lernen beginnen
wave
zniszczony
Lernen beginnen
destroyed
spadanie, upadek
Lernen beginnen
falling
trzęsienie ziemi
Lernen beginnen
earthquake
szkoda / krzywda
Lernen beginnen
damage
kataklizm
Lernen beginnen
disaster
suchy, suszyć
Lernen beginnen
dry
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
Lernen beginnen
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
lawa
Lernen beginnen
lava
wybuch, eksplozja
Lernen beginnen
eruption
przetrwać, przeżyć
Lernen beginnen
survive
krople
Krople do oczu należy nakładać na zewnętrzny kącik oka.
Lernen beginnen
drops
Eye drops should be applied to the outer corner of your eye.
huragan
Setki ludzi straciły życie w roku 2005, gdy pustoszący huragan uderzył w Nowy Orlean.
Lernen beginnen
hurricane
Hundreds of people lost their lives in 2005 when a devastating hurricane hit New Orleans.
pospolity, powszechny
Lernen beginnen
common
tajfun
Lernen beginnen
typhoon
cyklon
Lernen beginnen
cyclone
destrukcyjny, niszczycielski
Lernen beginnen
destructive
siedlisko
Naturalne siedliska wielu dzikich zwierząt są niszczone na skutek wylesiania.
Lernen beginnen
habitat
The natural habitats of many wild animals are being destroyed by deforestation.
dzikie
Lernen beginnen
wild
coraz
Lernen beginnen
getting
cenny
Lernen beginnen
valuable
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.
Lernen beginnen
carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany jest niebezpieczny dla środowiska.
Lernen beginnen
greenhouse effect
Greenhouse effect is very dangerous for the nature.
Zanieczyszczenia ruchu
Lernen beginnen
traffic pollution
upał, podgrzewać
Lernen beginnen
heat
przyczyna / powód
Lernen beginnen
cause
spaliny
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
Lernen beginnen
fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
oparzenie, palić
Lernen beginnen
burn
łatwiejsze, leki, prosty, łatwy
Lernen beginnen
easier
niszczyć lasy
Lernen beginnen
destroy forests
gleba, grunt
Lernen beginnen
soil
słońce
Świeci słońce.
Lernen beginnen
sun
The sun is shining.
uciec z powrotem w kosmos
Lernen beginnen
escape back into space
sortujemy
Lernen beginnen
we sort
Przewody, wskazówki
Lernen beginnen
leads
wydaje, pojawi się
Lernen beginnen
seems
leczenie, terapia
Lernen beginnen
treatment
pomiędzy
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
Lernen beginnen
between
Laptop is between bed and wardrobe
ostatni, trwać
Lernen beginnen
last
nic nie jest wieczne
Lernen beginnen
nothing lasts forever
nakrycie, okładka,
Lernen beginnen
cover
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
Lernen beginnen
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
tkanka
Uszkodzoną tkankę można szybko naprawić za pomocą krioterapii.
Lernen beginnen
tissue
Damaged tissue can be quickly repaired with cryotherapy.
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
Lernen beginnen
prevent
We've prevented a disaster.
jestem w stanie
Lernen beginnen
i am able to
przesłuchiwać kogoś
Lernen beginnen
to question
nie ma mowy
Lernen beginnen
it is out of question
to kwestia czasu
Lernen beginnen
this is a question of time
dzwoniący
Lernen beginnen
caller
zastępca kierownika
Lernen beginnen
deputy manager
sprawozdanie, raport, doniesienie
Lernen beginnen
report to
asystent zaprowadził mnie do kierownika biura
Lernen beginnen
assistant put me through to the office manager
przez coś, poprzez (zaprowadzić, przyłączyć)
Lernen beginnen
through
panienka / panna, chybienie, tęsknić, chybic, spóźnić
Lernen beginnen
miss
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
Lernen beginnen
responsible
I'm responsible for the key clients.
płyta, nagrywać, zapis, rejestrować, record
Lernen beginnen
record
powołanie, spotkanie, wizyta
Lernen beginnen
appointment
pilny, pracowity, wartościowy, cenny
Lernen beginnen
urgent
obecny
Jestem obecny.
Lernen beginnen
present
I'm present.
poufny
Wszystkie dokumenty są poufne.
Lernen beginnen
confidential
All the documents are confidential.
próbował do ciebie zadzwonić
Lernen beginnen
tried to call you
szukać, poszukiwać
Lernen beginnen
seek
przyczyna / powód
Lernen beginnen
cause
wydają, wydawać się, zdawać się
Lernen beginnen
seem
leczenie, terapia
Lernen beginnen
treatment
przypadek, zbieg okoliczności
Lernen beginnen
case
rozpiętość, rozprzestrzeniać się
Lernen beginnen
spread
dotknij powierzchni
Lernen beginnen
touch a surface
móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
Lernen beginnen
could
zanieczyścić, skazić, zainfekować
Lernen beginnen
contaminate
w domu, w budynku
Lernen beginnen
indoors
zmierzyć temperaturę
Lernen beginnen
take a temperature

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.