Paremie rzymskie

 0    72 Datenblatt    ol3czkv
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Absentem in criminibus damnari non oportet
Lernen beginnen
nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
Accessio cedit principali
Lernen beginnen
rzecz przyłączona przypada głównej
Actor sequitur forum rei
Lernen beginnen
dla powoda właściwy jest sąd pozwanego
Actus simulatus nullius est momenti
Lernen beginnen
czynność pozorna jest nieważna
Adoptio naturam imitatur
Lernen beginnen
przysposobienie naśladuje naturę
Alterius contractu nemo obligatur
Lernen beginnen
umowa nie zobowiązuje osoby trzeciej
Argumenta non numeranda. sed ponderanda sunt
Lernen beginnen
dowody należy ważyć a nie liczyć
Audiatur et altera pars
Lernen beginnen
należy wysłuchać także strony przeciwnej
Bis de eadem re agere non licet
Lernen beginnen
nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
Clara non sunt interpretanda
Lernen beginnen
to. co jasne. nie wymaga dowodu
Corruptissima republica plurimae leges
Lernen beginnen
najwięcej ustaw w skorumpowanym państwie
Crimina morte extinguntur
Lernen beginnen
przestępstwa wygasają wraz ze śmiercią sprawcy
Cui ius est donandi. eidem et vendendi. et concedendi ius est
Lernen beginnen
kto ma prawo do darowania rzeczy. ten ma także prawo do jej sprzedania i przyznania
Cui licet quod est plus. licet utique quod est minus.
Lernen beginnen
kto może więcej. tym bardziej może i mniej
Cum reus moram facit. et fideiussor tenetur
Lernen beginnen
gdy dłużnik popada w zwłokę. odpowiada także poręczyciel
Delicta parentum liberis non nocet
Lernen beginnen
przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
Dura lex. sed lex
Lernen beginnen
surowa ustawa lecz ustawa
Ei incumbit probatio qui dicit. non qui negat
Lernen beginnen
ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi. nie tym. kto przeczy
Errantis voluntas nulla est
Lernen beginnen
działający pod wpływem błędu nie ma woli
Et non facere facere est
Lernen beginnen
i powstrzymanie się od działania jest działaniem
Facta non praesumuntur. sed probantur
Lernen beginnen
faktów się nie domniemywa. lecz dowodzi
Fiscus semper idoneus successor sit. et solvendo
Lernen beginnen
skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny
Furiosi voluntas nulla est
Lernen beginnen
chory umysłowo nie ma woli
Furtum sine affectu furandi non committitur
Lernen beginnen
kradzieży nie popełnia się bez zamiaru jej dokonania
Genus perire non censetur
Lernen beginnen
uważa się. że gatunek nie ginie
Hereditas viventis non datur
Lernen beginnen
nie dziedziczy się po osobie żyjącej
Ignorantia iuris nocet. facti non nocet
Lernen beginnen
nieznajomość prawa szkodzi zaś faktu nie szkodzi
Impossibilis condicio pro non scripto habetur
Lernen beginnen
warunek niemożliwy do spełnienia uważa się za nie dodany
Impossibilium nulla obligatio est
Lernen beginnen
zobowiązanie do wykonania świadczenia niemożliwego jest nieważne
In dubio pro reo
Lernen beginnen
w razie wątpliwości należy orzec na korzyść oskarżonego
In poenam heres non succedit
Lernen beginnen
spadkobierca nie dziedziczy kary
Inter arma silent leges
Lernen beginnen
w czasie wojny milczą prawa
In toto et pars continentur
Lernen beginnen
w całości mieści się także część
Is fecit. cui prodest
Lernen beginnen
ten uczynił komu przyniosło korzyść
Ius est ars boni et aequi
Lernen beginnen
prawo jest sztuką tego. co dobre i słuszne
Iustitia est fundamentum regnorum
Lernen beginnen
sprawiedliwość jest podstawą państw
Legatum est donatio testamento relicta
Lernen beginnen
zapis jest pozostawioną przez testatora darowizną
Leges bonae ex malis moribus procreantur
Lernen beginnen
dobre ustawy pochodzą ze złych obyczajów
Lex est. quo populus iubet atque constituit
Lernen beginnen
ustawą jest to. co lud stanowi i uchwala
Lex non obligat nisi promulgata
Lernen beginnen
ustawa nie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona
Lex posterior derogat priori
Lernen beginnen
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
Lex posteriori generalis non derogat legi priori
Lernen beginnen
ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej
Lex retro non agit
Lernen beginnen
ustawa nie działa wstecz
Lex severior retro non agit
Lernen beginnen
ustawa surowsza nie działa wstecz
Lex specialis derogat legi generali
Lernen beginnen
ustawa szczególna uchyla ogólną
Lex superior derogat legi inferiori
Lernen beginnen
ustawa wyższej rangi uchyla ustawę rangi niższej
Mala fides superveniens non nocet
Lernen beginnen
późniejsza zła wiara nie szkodzi
Mora debitoris perpetuat obligationem
Lernen beginnen
zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanie
Mora trahit periculum
Lernen beginnen
zwlokła pociąga za sobą ryzyko
Mulier familiae suae et caput et finis est
Lernen beginnen
kobieta jest początkiem i końcem swojej rodziny
Necessitas non habet legem
Lernen beginnen
konieczność nie zna prawa
Nemo invitus compellitur ad communionem
Lernen beginnen
nikt nie może być zmuszony wbrew woli di pozostawania we współwłasności
Nemo iudex idoneus in propria causa
Lernen beginnen
nikt nie jest odpowiednim sędzia we własnej sprawie
Nemo plus iuris ad alium transferre potest. quam ipse habet
Lernen beginnen
nikt nie może przenieść więcej praw na drugiego. niż sam ma
Nomina ipso iure divisa
Lernen beginnen
zobowiązania dzielą się z mocy prawa
Non omne quod licet honestum est
Lernen beginnen
nie wszystko. co jest dozwolone jest uczciwe
Nulla poena sine lege
Lernen beginnen
nie ma kary bez ustawy
Nulli res sua servit
Lernen beginnen
nikomu rzecz własna nie jest służebną
Nullum crimen sine culpa
Lernen beginnen
nie ma przestępstwa bez winy
Nullum crimen sine lege
Lernen beginnen
nie ma przestępstwa bez ustawy
Pacta sunt servanda
Lernen beginnen
umów należy dotrzymywać
Prior tempore potior iure
Lernen beginnen
kto lepszy co do czasu. ten lepszy co do prawa
Quot genrationes. tot gradus
Lernen beginnen
ile urodzeń tyle stopni
Semel heres semper heres
Lernen beginnen
kto raz zostanie dziedzicem pozostanie nim na zawsze
Servitus in faciendo consistere nequit
Lernen beginnen
służebność nie może polegać na działaniu
Servitus servitutir esse non potest
Lernen beginnen
nie może istnieć służebność na służebności
Servitutibus civiliter utendum est
Lernen beginnen
służebność należy wykonywać w sposób oględny
Si in ius vocat. ito
Lernen beginnen
jeśli ktoś pozywa ciebie do sądu. idź
Summum ius summa iniuria
Lernen beginnen
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
Superficies solo cedit
Lernen beginnen
to. co znajduje się na powierzchni przypada gruntowi
Tres faciunt collegium
Lernen beginnen
trzy osoby tworzą związek
Vim vi repellere licet
Lernen beginnen
siłę wolno odeprzeć siłą

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.