podstawy zarządzania

 0    42 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
cechy potrzeb
Lernen beginnen
nie są zauważalne bezpośrednio; można je wywnioskować na podstawie zachowania; można o nie zapytać, gdy są uświadomione; są siłą napędową działań
z czego wynika różnorodność potrzeb
Lernen beginnen
charakter osoby (bojaźliwość, ambicja); priorytety życiowe (rodzina, zarobki, życie towarzyskie); etap życia i doświadczenia; różnice kulturowe (w zależności od kraju i warstwy społecznej)
zarobione pieniądze a możliwości zaspokojenia potrzeb
Lernen beginnen
potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa; ułatwiają przynależność i samorealizację; w niektórych kręgach również uznanie
kontakt ze światem poza domem (w pracy) a możliwość zaspokojenia potrzeb
Lernen beginnen
potrzeba przynależności
zgrany zespół (w pracy) a możliwość zaspokojenia potrzeb
Lernen beginnen
potrzeba przynależności
praca społecznie użyteczna lub prestiżowa a możliwość zaspokojenia potrzeb
Lernen beginnen
potrzeba uznania
realizacja trudnych i ciekawych zadań w pracy a możliwość zaspokojenia potrzeb
Lernen beginnen
potrzeba samorealizacji
motywacyjna rola pieniądza
Lernen beginnen
pokrycie bieżących kosztów życia; źródło zaspokojenia potrzeb długofalowych; zależy od wartości pieniądza w porównaniu z wartością np. czasu wolnego; zależy od stopy życiowej; zależy od rodzaju pracy (uciążliwości, prestiżu)
różne poglądy na pracę
Lernen beginnen
praca jako kara; praca jako dobro samoistne; praca jako środek zaspokajania potrzeb
płacowe narzędzia motywowania pracowników
Lernen beginnen
wysokość stałej pensji; zachęty akordowe; premie za realizację celów; wyższa płaca w nadgodzinach
premie i praca na akord nie działają gdy:
Lernen beginnen
pracownicy nie ufają kierownictwu lub trudno jest mierzyć wydajność; pracownicy boją się, że większa wydajność będzie oznaczała zwolnienia; "prymus" jest krytykowany przez grupę; pracownicy mają inne priorytety (np. nie chcą nadgodzin)
zwiększenie skuteczności plac i nagród
Lernen beginnen
dotrzymanie obietnic przez kierownictwo; obiecywanie tylko tego, co jest możliwe; informowanie o planowanym poziomie efektywności i sposobie jego pomiaru; ustalenie motywującego poziomu premii; rozdzielenie nagród bezpośrednio po wykonaniu zadania
pozapłacowe narzędzia motywowania
Lernen beginnen
pochwała w rozmowie osobistej; pochwała udzielona publicznie; świadczenia socjalne (ubezpieczenia zdrowotne, karnety na siłownię); symbole prestiżu (np. wielkość i położenie biura)
dwuczynnikowa teoria Herzberga
Lernen beginnen
czynniki motywujące pracowników do pracy dzielimy na czynniki higieny i motywatory
czynniki higieny w teorii Herzberga
Lernen beginnen
czynniki, które nie prowadzą bezpośrednio do satysfakcji z pracy ale ich brak wpływa na poziom niezadowolenia z pracy, np. wynagrodzenie, bezpieczeństwo i warunki pracy, stosunki międzyludzkie i życie osobiste
motywatory w teorii Herzberga
Lernen beginnen
czynniki, które prowadzą do podnoszenia satysfakcji z pracy, np. uznanie, osiągnięcia, zakres odpowiedzialności, możliwość rozwoju osobistego, awans
źródła władzy
Lernen beginnen
formalne zwierzchnictwo; wymuszanie (stosowanie kar); nagradzanie; pozycja eksperta; przedstawicielstwo (stanowisko z wyborów)
warunki osłabiające wywieranie wpływu
Lernen beginnen
brak wiary w realizację obiecanej kary lub nagrody; brak wiary w efekty swoich wysiłków (wykonalność zadania); obiecana nagroda nie jest cenna/kara nie jest dotkliwa; związek pomiędzy wykonanym zadaniem a nagrodą/karą nie jest jasny
co jest bardziej motywujące: kara czy nagroda?
Lernen beginnen
nagroda
efektywność grupy w porównaniu z jednostką:
Lernen beginnen
grupa pracuje wolniej niż przeciętna jednostka; grupa pracuje mniej dokładnie od najlepszej jednostki; grupa pracuje dokładniej od przeciętnej jednostki
kiedy struktura grupy jest korzystna
Lernen beginnen
gdy unikanie błędów jest ważniejsze niż szybkość
od czego zależy skuteczność grupy
Lernen beginnen
od cech zadania i cech członków grupy
cechy zadania wpływające na skuteczność grupy
Lernen beginnen
rozwiązanie jest wyraźne i możliwe do identyfikacji; potrzebne informacje i umiejętności są sumowalne; zadania można podzielić na części; zadanie zawiera pułapki, których jedna osoba nie dostrzeże
cechy członków grupy wpływające na skuteczność działania
Lernen beginnen
elastyczność; umiejętności komunikacji i argumentowania; prestiż w tle innych członków; jednostki dominującej
proces podejmowania decyzji
Lernen beginnen
dostrzeżenie problemu -> diagnoza -> znalezienie możliwych rozwiązań -> analiza i porównanie możliwych rozwiązań (i ich skutków) -> wybór i realizacja
ograniczenia racjonalności podejmowania decyzji
Lernen beginnen
nieświadomość problemów; niedostateczna informacja (koszty pozyskania, brak czasu); zawężenie diagnozy; mylenie problemów i ich przyczyn; wybór możliwości zadowalającej zamiast najlepszej; przedwczesne działanie, aby zaoszczędzić czas
hierarchia planów w organizacji
Lernen beginnen
1. misja i strategia organizacji (-> marzenia?); 2. ciągłe cele organizacji; 3. konkretne zadania organizacji; 4. konkretne zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych
ciągłe cele organizacji gospodarczych (czasem są konkurencyjne):
Lernen beginnen
rentowność; pozycja na rynku (udział rynkowy); produktywność; stan zasobów (budynków, urządzeń); sprawność działania; innowacyjność; odpowiedzialność społeczna
rentowność =
Lernen beginnen
zysk/zainwestowany kapitał
produktywność =
Lernen beginnen
wytworzone dobra/poniesione nakłady
ustalanie priorytetów
Lernen beginnen
sprawy pilne a sprawy ważne; które sprawy da się odroczyć?; przydzielanie zasobów; zależą od poziomu rozwoju organizacji
ustalanie zadań
Lernen beginnen
S.M.A.R.T. - cel konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie
problemy z planowaniem
Lernen beginnen
zaniedbania na różnych etapach planowania; błędne postrzeganie organizacji i jej otoczenia; powierzenie planowania nieodpowiednim osobom; zadania niezbliżające do celu; niewłaściwe wskaźniki realizacji zadania
kontrola wyników ze sprzężeniem zwrotnym - etapy
Lernen beginnen
1. poinformowanie o konkretnych zadaniach; 2. pomiar osiągnięć wyników; 3. porównanie rzeczywistych wyników z konkretnymi zadaniami; 4. decyzja o: niepodejmowaniu działań, korekcie działań lub modyfikacji działań
kontrola wyników przez wytyczne, polityki, procedury - cele
Lernen beginnen
wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń; uniknięcie powtarzania błędów; wykorzystanie specjalistów; polepszenie koordynacji; zachowanie wiedzy mimo rotacji kadr
kontrola wyników przez wytyczne, polityki, procedury - metody
Lernen beginnen
zbadanie sposobu rozwiązywania problemów przez najwydajniejszych pracowników; mapowanie i usprawnianie procesów przez zespół lub zewnętrznych ekspertów
problemy z kontrolą
Lernen beginnen
niechęć i odrzucanie instrumentów kontroli; przestarzałe wytyczne polityki i procedury (np. biurokracja); przedwczesna, gwałtowna reakcja; nadmierny koszt
przyczyny niechęci i odrzucania instrumentów kontroli
Lernen beginnen
sprzeczne cele; zależności wyników od czynników niepodlegających kontroli; trudności przewidywania wyników i ocen; nierealne/nieosiągalne cele/zadania; system kontroli niezgodny z atmosferą przywództwa
zarządzanie przez cele - sposób postępowania
Lernen beginnen
1. organizacja wytycza cele ogólne; 2. podwładny proponuje zadania na najbliższy czas; 3. podwładny i przełożony omawiają je i modyfikują; 4. analiza wykonania zadań i zbliżania się do celu: często nieformalne -> ewentualne modyfikacje, okresowo formalna
jakich osób dotyczy zarządzanie przez cele
Lernen beginnen
mających potrzeby wyższego celu; pragnących zaspokoić te potrzeby przez pracę; których wiedza ciągle rośnie; pracujących ciężej dla osiągnięcia własnych celów; umiejących korygować własne zachowanie
konflikt - cechy
Lernen beginnen
często w organizacjach; destrukcyjny lub twórczy; minimalizowany w organizacjach zrutynizowanych (armia, produkcja taśmowa); przedsiębiorstwa tworzące wiedzę i technologię - wykorzystywany w rozwoju; niekontrolowany grozi chaosem, niewyjaśniony stagnacją
z czego może wynikać wzmocnienie konfliktu
Lernen beginnen
błędne postrzeganie drugiej strony (stereotypy, wyolbrzymianie różnic); błędne postrzeganie własnej grupy (wymyślone podobieństwa)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.