Politics & economy 1

 0    33 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
polityka
Lernen beginnen
politics
gospodarka wolnorynkowa
Lernen beginnen
free-market economy
jak również
Możliwość przystępowania będą mieć pojedynczy, prości obywatele, a także partie.
Lernen beginnen
as well as
Individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
azylant, osoba ubiegająca się o azyl
Lernen beginnen
asylum seeker
zrównać, porównać, stawiać znak równości
Zamiast tego, twój program zrównuje imigrację z przestępczością.
Lernen beginnen
to equate
Instead of this, your programme equates immigration with criminality.
przekazać darowiznę
Anonimowa bizneswoman przekazała na cele charytatywne milion dolarów.
Lernen beginnen
to donate
An anonymous businesswoman donated one million dollars to the charity.
darowizna
Nasi przyjaciele powiedzieli, że podwoją swoje darowizny.
Lernen beginnen
donation
Our friends have said that they'll double their donations.
dobroczynność, organizacja charytatywna
Największym narzędziem jest umiejętność inspirowania ludzi w całym kraju - szczególnie tych, którzy normalnie nie działają charytatywnie - do działalności charytatywnej.
Lernen beginnen
charity
The biggest tool is the ability to inspire people across the whole country - especially those who don' t normally do charity - to do charity.
wstąpić na tron
Elżbieta II wstąpiła na tron ​​i stała się królową Brytanii, gdy zmarł jej ojciec.
Lernen beginnen
to ascend the throne, to came to the throne
Elizabeth II came to the throne and became queen of Britain when her father died.
następny w kolejce
Karol jest następny w kolejce do tronu.
Lernen beginnen
next in line
Charles is next in line to the throne.
spaść nagle i bardzo w dół
Nasze dochody dramatycznie spadły. Brak zatrudnienia w tej części kraju powoduje spadek cen domów.
Lernen beginnen
to plunge
Our income has plunged dramatically. The lack of employment in this part of the country is causing house prices to plunge.
pośpiesznie, bezmyślnie
W pośpiechu, by kupić domy, wiele osób popadło w długi.
Lernen beginnen
headlong
In the headlong rush to buy houses, many people got into debt.
przechodzić
Ludzie przechodzący obok żebraka są bardzo hojni.
Lernen beginnen
to pass by
The people passing by a beggar are very generous.
zbierać pieniądze na cele charytatywne
Lernen beginnen
to collect money for charity
podstawa, baza
System emerytalny opiera się na solidarnosci międzypokoleniowej.
Lernen beginnen
base
The pension system is based on solidarity between the generations.
odbić się
Wzrost cen po upadku. Gospodarka odbiła się nieco, ale wciąż była hamowana przez wysokie ceny ropy naftowej. Bawełna odbiła się od spadków na początku dnia, kończąc po wyższej cenie.
Lernen beginnen
to rebound
To rise in price after a fall: The economy had rebounded a bit but was still being restrained by high oil prices. Cotton rebounded from declines early in the day to end at a higher price.
nagły i duży spadek (wartości lub poziomu)
Spodziewamy się w tym roku spadku zysków.
Lernen beginnen
plunge
We are expecting a plunge in profits this year.
ożywienie
Po ostatniej recesji wydatki detaliczne wykazują oznaki ożywienia. Pod nowym kierownictwem firma przeszła pewne ożywienie. Ceny na szczycie rynku uregulowały się w ubiegłym roku, prowadząc ożywienia w ostatnich miesiącach.
Lernen beginnen
revival
After the recent recession, retail spending is showing signs of revival. Under new management, the firm has undergone something of a revival. Prices at the top end of the market adjusted last year, leading to a revival in recent months.
ożywić
Decyzja o ożywieniu marki zawsze powinna być poparta koniecznymi inwestycjami w nią. Ożywić gospodarkę / biznes / rynek / sprzedaż / zyski. Prawie jedna czwarta siły roboczej zostaje zwolniona w celu ożywienia spadających zysków.
Lernen beginnen
to revive
The decision to revive a brand should always be backed by making the necessary investments in it. Revive an economy / business / market / sales / profits. Almost a quarter of the workforce is being laid off in an attempt to revive falling profits.
nacisk, obciążenie
Niedawny spadek wartości dolara położył większy nacisk na system gospodarczy. Migracja do miast obciąża już napięte zasoby.
Lernen beginnen
strain
The recent decline in the dollar has put a bigger strain on the economic system. Migration into the cities is putting a strain on already stretched resources.
popyt
Wysoki popyt podniósł cenę domów w tym obszarze.
Lernen beginnen
demand
High demand has put up the price of houses in this area.
przeobrazić
Zmiany społeczne i polityczne zmieniają sposób, w jaki ludzie myślą o problemach społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Reformy rynkowe pomogły przekształcić Chiny w jedno z wielkich centrów globalizacji.
Lernen beginnen
to transform
Social and political changes are transforming the way people think about social, economic, and environmental problems. Market reforms have helped to transform China into one of the great centres of globalization.
Zasady partii są w zasadzie egalitarne.
Lernen beginnen
The party's principles are basically egalitarian.
Afera związana z handlem bronią poważnie zaszkodziła reputacji rządu.
Lernen beginnen
The arms-dealing affair has severely damaged the reputation of the government.
Jako lider został skrytykowany za brak doświadczenia w sprawach zagranicznych.
Lernen beginnen
As a leader, he's been criticized for his inexperience in foreign affairs.
Postępowanie prezydenta z tą sprawą zostało skrytykowane.
Lernen beginnen
The president's handling of the affair has been criticized.
Cała afera nie odzwierciedla dobrze rządu.
Lernen beginnen
The whole affair does not reflect well on the government.
Włożenie oszczędności na konto o wysokim oprocentowaniu jest dobrą / uczciwą / bezpieczną inwestycją.
Lernen beginnen
Putting your savings in a high-interest account is a good / fair / safe bet.
Bank twierdzi, że to konto to bezpieczny zakład i dobra alternatywa dla inwestowania w akcje.
Lernen beginnen
The bank claims this account is a safe bet and a good alternative to investing in shares.
Wiele osób zaryzykowało inwestując w mieszkania i straciło.
Lernen beginnen
A lot of people made a bet on housing and lost.
Zadłużył się bardzo, aby rozpocząć działalność, ale ryzyko się opłaciło.
Lernen beginnen
He borrowed heavily to start the business, and the bet has paid off.
Najlepszą twoją decyzją będzie sprzedać akcje.
Decyzja lub wybór, którego może dokonać, która może mieć najlepszy rezultat.
Lernen beginnen
Your best bet would be to sell the shares.
The decision or choice that someone can make that is likely to have the best result.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to okazja, ale założę się, że są ukryte koszty.
Używasz, gdy opisujesz jak wygląda sytuacja powierzchownie.
Lernen beginnen
On the face of it, it seems like a bargain, but I bet there are hidden costs.
Used when you are describing how a situation seems on the surface.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.