Prawo cywilne mozolna jatka z kurwami...

 0    64 Datenblatt    miziol14
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
art. 66 oferta definicja
Lernen beginnen
oferta jest to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy wraz z istotnymi jej postanowieniami. Jeżeli brakuje terminu wygaśniecia oferty, to w wypadku gdy nie została ona przyjęta niezwłocznie staje się nieważna
oferta przestaje wiązać (bez natychmiastowej odpowiedzi)
art 68. kontroferta definicja
Lernen beginnen
Kontroferta jest to przyjęcie oferty z zastrzeżeniem jej zmiany lub uzupełnieniem.
art 53. pożytki prawa definicja
Lernen beginnen
Pożytkami prawa są dochody jakie prawo przynosi ze wzgledu na swoje SPOŁ-GOSP przeznaczenie
art 44. pojęcie mienia definicja
Lernen beginnen
Mienie jest to własność i inne prawa majątkowe IPM
art 44'1 mienie państwowe
Komu przysługuje [S. POP]
Lernen beginnen
Mieniem państwowym jest własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe
Skarbowi państwa oraz innym państwowym osobom prawnym
art 45. rzeczy definicja
Lernen beginnen
Rzeczami są przedmioty materialne. SĄ WYODRĘBNIONE
art 46. Nieruchomości
Lernen beginnen
Jest to grunt (część pow. ziemskiej stanowiący odrębną własność), budynki związane trwale z gruntem, a także cześci tych budynków jeśli wg przep. szczególnych stanowią odrębną własność od gruntu.
art 46'1 nieruchomości rolne
Lernen beginnen
służą lub mogą służyć do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej
ma to także odniesienie do produkcji ogrodniczej rybnej sadowniczej.
art 154. Mury, płoty, miedze, rowy
Lernen beginnen
Domniemywa sie, że te i podobne narzędzia, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. TO samo dotyczy drzewów i krzewów na granicy.
korzystający z takich urządzeń powinni wspólnie ponosić koszty ich utrzymania
art 149 wejście na grunt sąsiedni
Lernen beginnen
WŁ. GRUNTU może wejść na grunt sasiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sasiedniego gruntu może zażadać naprawienia wynikłych stąd szkód.
art 150. Korzenie, gałęzie, owoce
Lernen beginnen
Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie wymienione rzeczy przechodzące na swój grunt z sąsiedniego. Jednak w takim wypadku powinien on uprzednio wyznaczyc sąsiadowi termin ich usunięcia.
art 152. współdziałanie przy rozgraniczeniu
Lernen beginnen
Właściciele sąsiednich gruntów obowiązani są do wspóldziałania przy rozgraniczaniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków graficznych. Koszty rozgraniczenia, utrzymywania i urządzenia stałych znaków ponoszą po połowie.
- obowiązek współdziałania właścicieli gruntów sąsiadujących przy ich rozgraniczaniu - obowiązek utrzymywania stałych znaków granicznych - koszty wynikłe z tych obowiązków ponoszą oboje po połowie
art 143 granice własności gruntu
Lernen beginnen
Właśnośćgruntu rozciaga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnia.
art 148. owoce upadłe na grunt sąsiedni
Lernen beginnen
owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki – nie odnosi się to do gruntów sąsiednich przeznaczonych na użytek publiczny
art 153. Kryteria, jakimi sąd kieruje się podczas rozgraniczania:
Lernen beginnen
stan prawny=ustala się granicę tak, jak ona powinna przebiegać wg tytułu, który stwierdza jej ustanowienie 2. jeśli stanu prawnego nie można stwierdzić – ostatni spokojny stan posiadania (okres, w którym między stronami nie było sporów)
3. jeśli nie da się stwierdzić c) – sąd wyznacza granicę na interesy sąsiadów jak najbardziej sensownOWNYCH (z uwzględnieniem wszelkich okoliczności) - sąd może przy tym przyznać jednemu z właścicieli dopłatę pieniężną
art 147 zakaz prowadzenia robót grożacych utratą oparcia
Lernen beginnen
Właściciel nie może prowadzić robót w wyniku których sąsiad mógłby stracić oparcie swojej nieruchomości
Immisja definicja
Rodzaje: immisja bezpośrednia – skierowanie pewnych substancji na grunt sąsiedni za pomocą specjalnych urządzeń
Lernen beginnen
działanie na gruncie własnym, które oddziałuje na grunt sąsiedni BPMN
pośrednia-pośrednie oddziaływanie na grunt sąsiada (np. hałas): - materialna – przenikanie na nieruchomość sąsiednią cząstek materii lub pewnych sił - niematerialna oddziałują na sferę psychiki właściciela drugiej nieruchomości, poczucie bezpieczeństwa,
art 144. zakaz immisji
Lernen beginnen
właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społ.-gosp. przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych
prawo sąsiedzkie
Lernen beginnen
nakładają na sąsiadów pewne obowiązki i ograniczenia zbliżone do służebności – odnoszą się do nieruchomości gruntowych. ale mogą też dotyczyć n. budynkowych i lokalowych - odnoszą się do stosunków między właścicielami
art 151. przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku
chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda
Lernen beginnen
Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego,
Można wnosić o st. poprzedniego gdy przekroczenie granicy było wynikiem winy umyślnej b) jeśli właściciel gruntu sąsiedniego sprzeciwił się wobec budowy bez nieuzasadnionej zwłoki c) jeśli utrzymanie budowli grozi mu niewspółmiernie wielką szkodą
art 145. droga konieczna
Lernen beginnen
jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich,
właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczeny.
Rzecz ruchoma
Lernen beginnen
to każdy przedmiot, który jest wyodrębniony i posiada wartość, lecz nie jest nieruchomością
koń wyścigowy, samochód osobowy
współwłasność
Lernen beginnen
jest to rzecz, która może mieć niepodzielnie kilku właścicieli
rzeczy oznaczone co do gatunku
Lernen beginnen
to te które są rodzajowo określone
rzeczy oznaczone co do tożsamości
Lernen beginnen
to indywidualnie wskazane przedmioty
części składowe
Lernen beginnen
wszystko, co nie może być od rzeczy odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego
jest trwale z rzeczą złączona
ROSZCZENIE NEGATORYJNE
zaniechania naruszeń ma na celu doprowadzenie do powstrzymania nieuprawnionego od bezprawnych działań odnoszących się do rzeczy cudzej; roszczenie to aktualne jest wtedy, gdy istnieje obawa dalszych naruszeń.
Lernen beginnen
Z roszczeniem tym może wystąpić właściciel, którego prawo zostało naruszone w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie go faktycznego władania rzeczą. Roszczenie składa się z dwóch uprawnień, uprawnienia te mogą być realizowane oddzielnie lub łącznie
żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem polega na domaganiu się usunięcia cudzej rzeczy oraz usunięcia skutków naruszenia;
roszczenie windykacyjne
Lernen beginnen
Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne wobec właściciela uprawnienie do włądania rzeczą
Służebność
Lernen beginnen
Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej.
służebność gruntowa
Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.
Lernen beginnen
Służebności gruntowe polegają na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.
Służebność przesyłu
Lernen beginnen
określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe
wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.
służebność osobista
Lernen beginnen
Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.
Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego - wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. jest niezbywalna. Nie można przenieść uprawnienia do ich wykonywania.
Służebnośc gruntowa cd.
bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności
Lernen beginnen
bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań,
Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.
użytkowanie wieczyste
Lernen beginnen
Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek
osobie fizycznej lub prawnej na czas określony jako 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast.
prawa rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym
Lernen beginnen
zespół przepisów PC, które normują: powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy
powstanie, treść, zmiana i ustanie - 4
prawo rzeczowe w znaczeniu podmiotowym to
Lernen beginnen
takie prawo cywilne, które dotyczy rzeczy (ale nie najem) i ma charakter bezwzględny (ale nie prawo autorskie)
dotyczy rzeczy i ma charakter bezwzględny czyli są skuteczne wobec wszystkich
Własność to
Lernen beginnen
wyłączne prawo do posiadania rzeczy i rozporządzania nimi
Cechy praw rzeczowych
Lernen beginnen
1. mają charakter majątkowy 2. charakteryzuje je bezpośrednia władza uprawnionego nad rzeczą 3. nie polegają na obowiązku czynnych świadczeń wobec uprawnionego
4. pierwszeństwo - prawa rzeczowe mają pierwszeństwo przed roszczeniami i prawami osobistymi 5. skuteczne wobec wszysstkich - erga omnes
Skarb państwa - dwie cechy
Lernen beginnen
- jest właścicielem mienia państwowego oraz podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą tego mienia nienależącego do innych p.o.p.
art 141 odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa
Lernen beginnen
właściciel nie może sprzeciwić się użyciu, a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, jeśli jest to konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej
właściciel rzeczy może żądać naprawienie wynikłej stąd szkody
art 196 Rodzaje współwłasności - 2 rodzaje
Lernen beginnen
Współwłasność w częściach ułamkowych, w której każdemu współwłaścicielowi przysługuje udział w prawie własności określony ułamkiem oraz
współwłasność łączna, w której nie wyróżnia się udziałów, jest zawsze stosunkiem prawnym związanym z innym stosunkiem prawnym.
art 197 Domniemanie równych udziałów czyli
Lernen beginnen
domniemuje się że udziały współwłaścicieli są równe
art 198 Swoboda rozporządzania swoim udziałem tzn.
Lernen beginnen
że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli
art 199 Rozporządzanie rzeczą wspólna
Lernen beginnen
do tej czynności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przy braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę
mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzekając kieruje się celem zamierzonej czynności oraz interesami wszystkich współwłaścicieli
art 200 Obowiązek współdziałania
Lernen beginnen
współwłaściciele są zobowiązania do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną
Księgi wieczyste to
Księgę wieczystą prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta prowadzona jest przez sądy rejonowy właściwy dla lokalizacji nieruchomości. Są jawne
Lernen beginnen
to dokument, z którego można uzyskać podstawowe informacje na temat danej nieruchomości.
Księga wieczysta prowadzona jest przez sądy rejonowy właściwy dla lokalizacji nieruchomości. Jest jawna, a kążda jest prowadzona odrębnej nieruchomości.
Zasady ksiąg wieczystych - 4
pierwszeństwo praw wpisanych – ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami niewpisanymi do księgi.
Lernen beginnen
1. jawność formalna – każdy może w obecności pracownika sądu zapoznać się z treścią księgi wieczystej 2. domniemanie zgodności ze stanem prawnym – domniemywa się, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością
3. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – kupujący nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel staje się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości właścicielem nie była - jeśli była niezgodność KSIĘGA poręcza
art 338 dzierżyciel
Lernen beginnen
to ten kto włada faktycznie rzeczą za kogo innegoOd posiadania odróżnia je element woli - stan świadomości
różnica sprowadza się do tego, że dzierżyciel włada rzeczą w imieniu innej osoby, a nie dla siebie, jak to jest w przypadku posiadacza.
art 336 posiadacz samoistny
Lernen beginnen
to ten kto rzeczą włada jako właściciel
art 336 posiadacz zależny
Lernen beginnen
to ten kto włada rzeczą jak użytkownik zastawnik najemnca dzierżawca lub mający ine prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą
art 337 oddanie w posiadanie zależne
Lernen beginnen
posiadacz samoistny - właściciel rzeczy, nie traci nad nią posiadanio przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne
art 351 traditio brevi manu
Lernen beginnen
przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego albo dzierżyciela następuje na mocy UMOWY MIEĘDZY STRONAMI
art 339 domniemanie posiadania samoistnego
Lernen beginnen
domniemywa się że ten kto rzeczą faktycznie włada jest posiadaczem samoistnym
domniemywac tzn
Lernen beginnen
(tzn. przyjmuje za pewne, jeżeli nie zostanie udowodnione co innego)
Art. 243. Przedawnienie roszczeń przeciwko użytkownikowi wieczystemu
o co mogą być takie roszczenia
Lernen beginnen
o o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania lub o wynagrodzenie za budynki i urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu przedawniają się z upływem 3 lat od tej daty
Osobowość prawna to
Lernen beginnen
zdolność OSÓB PRRAWNYCH do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest nierozerwalnie związana z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna nie może istnieć
Kiedy osoba prawna nabywa osobowość prawną?
Lernen beginnen
co do zasady z chwila wpisania jej do właściwego rejestru
osoba fizyczna to
Lernen beginnen
prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci. Cechami os. fizycznych są imię nazwisko miejsce zamieszkania. Posiada zdolność prawna
zdolność prawna to
Lernen beginnen
zdolnośc do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym. Jej zakres określa zdolność do czynności prawnych
Dokumentem określającym zdolność prawną osoby fizycznej jest sporządzony akt urodzenia.
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej to
Lernen beginnen
jest to podmiot stosunków cywilnoprawnych nieposiadający osobowości prawnej. lecz zamiast tego zdolność prawną. może on w takim razie: nabywać prawa - zaciągać zobowiązania - może pozywać i być pozwaną
członkowie co do zasady ponoszą odpowiedzialność subsydiarną. Ma nazwe i siedzibę
Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby innej osobie
Lernen beginnen
następuje w formie oświadczenie na piśmie. Oświadczenie takie należy złożyć w terminie roku od wykrycia błędu bądź też z upływem roku od czasu, kiedy ustąpił stan obawy (w przypadku groźby).
rodzaje wad oświadczenia woli: 4 wystepują
Lernen beginnen
groźba - wymuszenie oświadczenia woli, jeśli groxba byłą poważna i bezprawna. 2. błąd, czyli mylne wyobrażenie lub jego brak nt. stanu rzeczywistego, w błędzie zawiera się PODSTĘP czyli celowe, świadome działanie osoby, która ten błąd wywołuje
3. pozornośc czyli braku zamiaru wywołania skutków prawnych i jednoczesnym zamiarze stworzenia okoliczności mających na celu zmylenie osób trzecich - musi być zgoda drugiej strony dlapozoru 4brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli
wada oświadczenia woli wskazuje na
Lernen beginnen
okoliczności towarzyszace dokonywania czynności prawnej wskazujące na jej ważność. są to stany psychiki i wiedzy a także interesy i dobra wiarę osób składających to oswiadczenie
skutki oświadczenia woli - 2 rodzaje
nieważność bezwzględna od momentu jej dokonania nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie ma możliwości jej konwalidacji – przywrócenia ważności
Lernen beginnen
nieważnośc bezwzględna co oznacza, że czynność prawna zawierająca wadliwe oświadczenie woli, od momentu jej dokonania nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie ma możliwości jej konwalidacji – przywrócenia ważności oraz
nieważność względna co oznacza, że czynność jest ważna i wywołuje skutki, jednakże może zostać wzruszona przez osobę wskazaną przez ustawodawcę i w czasie przez niego wskazanym. Jeśli nie zostanie wzruszona w odpowiednim czasie, następuje jej konwalidacja

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.