pytania z przyimkiem

 0    33 Datenblatt    iwonabanas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
O czym myślisz
Lernen beginnen
What are you thinking about?
Z kim idziesz do kina?
Lernen beginnen
Who are you going to the cinema with?
Do czego to służy?
Lernen beginnen
What is this for?
Skąd jest twoja żona
Lernen beginnen
Where is your wife from?
Na jaki email odpowiedziała?
Lernen beginnen
What email has she replied to?
Dla kogo były te kwiaty
Lernen beginnen
Who were these flowers for?
na co czekamy?
Lernen beginnen
what are we waiting for?
czym to otworzyłeś?
Lernen beginnen
what did you open it with?
z kim rozmawiam?
Lernen beginnen
Who am I speaking to? W literackim stylu: To whom am I speaking?
jak ona wyglądała?
Lernen beginnen
what did she look like?
jaka ona jest
Lernen beginnen
what is she like?
jak smakuje ludzkie mięso?
Lernen beginnen
what does human meat taste like?
jak to było całować Brada Pitta?
Lernen beginnen
what was kissing Brad Pitt like?
Do kogo piszesz maila?
Lernen beginnen
Who are you writing an email to?
do czyjego domu poszedł ksiądz?
Lernen beginnen
whose house did the priest go to?
Od czego jest ta śrubka?
Lernen beginnen
What is the screw from?
dla kogo kupiłeś te czekoladki
Lernen beginnen
who did you buy these chocolates for?
Do jakiej szkoły chodziłeś
Lernen beginnen
what school did you go to?
skąd przyszły to dziecko?
Lernen beginnen
where has this child come from
O czym jest ten film?
Lernen beginnen
What is this film about?
jak pachnie marihuana?
Lernen beginnen
what does marijuana smell like?
na czyje imprezie się poznali
Lernen beginnen
whose party did they meet at?
na co się gapisz?
Lernen beginnen
what are you staring at?
Za co mi dziękujesz?
Lernen beginnen
what are you thanking me for?
z kim rozmawiałaś?
Lernen beginnen
Who did you talk to?
Jaka jest twoja siostra?
Lernen beginnen
What is your sister like?
Jak wygląda twoja siostra?
Lernen beginnen
What does your sister look like?
nad czym pracujesz?
Lernen beginnen
what are you working on?
Dla kogo jest Snapchat?
Lernen beginnen
Who is Snapchat for?
czym zabiłeś babcię?
Lernen beginnen
what did you kill Grandma with?
Czym się interesujesz?
Lernen beginnen
What are you interested in?
w co zapakowałeś mój prezent?
Lernen beginnen
what did you wrap my gift in?
Z czego się śmiejesz?
Lernen beginnen
What are you laughing at?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.