Rozdział 3, cz. 1

 0    70 Datenblatt    michalgolebiewski0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Sporządzany przez pilota po wypadku lub w innej sytuacji awaryjnej protokół powi- nien być
Lernen beginnen
przesłany do organizatora faksem natychmiast po wydarzeniu
Pilotowi z tytułu podróży służbowej, gdy otrzymuje za granicą pełne wyżywienie i zakwaterowanie z grupą, przysługuje:
Lernen beginnen
25% diety w dewizach
Pilot przebywający stale (w sezonie) na terenie kraju docelowego i spełniający szereg funkcji związanych z opieką nad turystami to
Lernen beginnen
rezydent
Sprowadzaniem dowolnym środkiem transportu zwłok z zagranicy do Polski zajmuje się
Lernen beginnen
BONGO
Zielona karta jest odpowiednikiem ubezpieczenia
Lernen beginnen
OC
Termin zaczerpnięty przez branżę turystyczną w Polsce z języka angielskiego -, incentive tourism" oznacza
Lernen beginnen
turystyke motywacyjna, wyjazdy integracyjne
Impreza fakultatywna to
Lernen beginnen
impreza lokalna, oferowana do sprzedaży dodatkowo, najczęściej w miejscu pobytu
Deadline to:
Lernen beginnen
nieprzekraczalny czas wykonywania pewnych czynności w obsłudze turystów
Zapowiedzi pokładowe podczas lotu przeznaczone są dla
Lernen beginnen
pasażerów
Turystyka o ukierunkowanych zainteresowaniach, polegająca na podróżowaniu do atrakcji dziedzictwa kulturalnego i naturalnego to:
Lernen beginnen
heritage tourism
Co stanowi podstawę prawną do wypłacenia zwrotu kosztów podróży służbowej pracownikowi?
Lernen beginnen
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r.
Chargé d'affaires to
Lernen beginnen
dyplomata pełniący czasowo obowiązki szefa misji
Gdzie dokonywana jest odprawa pilota?
Lernen beginnen
w biurze podrozy
ezydentem biura podróży (organizatora turystyki) może zostać
Lernen beginnen
osoba wybrana przez organizatora turystyki (brak uregulowań prawnych w tym zakre- sie
Co zrobić z paszportem turysty, który zmarł za granicą?
Lernen beginnen
dołączyć do dokumentów skompletowanych dla firmy przewożącej zwłoki do kraju
Dyplom magistra filologii angielskiej upoważnia do
Lernen beginnen
potwierdzenia znajomości języka obcego w legitymacji pilota
Wolna akwizycja to
Lernen beginnen
forma sprzedaży imprez własnych
Invoice to:
Lernen beginnen
rachunek, obciążenie, należność, faktura, wystawiana za poszczególne świadczenia
Odprawa pilota to
Lernen beginnen
przekazanie pilotowi przez referenta wszystkich informacji i dokumentów dotyczących imprezy
Osobę przekraczającą polską granicę państwową obowiązuje:
Lernen beginnen
ustne zgłoszenie przewożonego bagażu b) okazanie bez wezwania przewożonego towaru
Których z wymienionych dokumentów nie ma w teczce imprezy?
Lernen beginnen
paszportów
Czy voucher to
Lernen beginnen
dokument kredytowy
W ilu, co najmniej, egzemplarzach sporządza się spis rzeczy zmarłego uczestnika imprezy?
Lernen beginnen
w czterech
Lista akwizycyjna
Lernen beginnen
lista osób, które biorą udział w imprezie, ułożona według kolejności wpłat
ez specjalnych pozwoleń obywatel Polski może wywieźć z naszego kraju równowar- tość:
Lernen beginnen
10 000 euro
Marża biura to
Lernen beginnen
narzut do kosztów świadczeń
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i dobrą praktyką do obowiązków pilota należy:
Lernen beginnen
wszystkie odpowiedzi są dobre
Co zrobić z bagażem turysty, który zmarł za granicą?
Lernen beginnen
zrobić komisyjny protokół zawartości bagażu, potwierdzić przez policję lub świadków i przywieźć do kraju
Podróż o zryczałtowanej cenie (all inclusive) obejmuje m.in.
Lernen beginnen
d) transport, zakwaterowanie, wyzywienie, rozrywki, drinki lokalnej produkcji, wszystkie usługi hotelu
Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego?
Lernen beginnen
okres ubezpieczenia jest ściśle określony w umowie
Wystawiony w konsulacie paszport tymczasowy upoważnia do
Lernen beginnen
kontynuacji podróży po stwierdzeniu utraty paszportu
Warunki uczestnictwa to:
Lernen beginnen
część umowy zawieranej przez biuro podróży z klientem
Overbooking to:
Lernen beginnen
przyjęcie większej rezerwacji niż liczba posiadanych miejsc
W grupie jest osoba niepełnosprawna bez osobistego opiekuna
Lernen beginnen
) pomagasz jej, opiekując się nią dyskretnie
Jakie elementy powinna zawierać umowa pomiędzy biurem podróży a pilotem wy- cieczek?
Lernen beginnen
strony umowy, czas trwania umowy, trasa, wynagrodzenie, sposób rozliczenia
Zakres podstawowego ubezpieczenia turystów na wycieczce zagranicznej, gwaranto- wanego przez biuro podróży to
Lernen beginnen
ubezpieczenie kosztów leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków
Pakiet (package) to termin oznaczający
Lernen beginnen
kompletny zestaw świadczeń dla turysty (nocleg, żywienie, transport, program)
Jakie formacje pełnią służbę na polskich przejściach granicznych?
Lernen beginnen
straż graniczna
Która z wymienionych poniżej wiz nakazuje turyście opuścić dany kraj za naruszenie norm obowiązujących na jego terenie?
Lernen beginnen
administracyjna
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby nie obejmuje
Lernen beginnen
kosztów akcji ratowniczej w wysokich górach
akie minimalne wykształcenie powinien posiadać pilot wycieczek:
Lernen beginnen
ukończoną szkołę średnią
Study tour-to wyjazd:
Lernen beginnen
studyjny - promocja imprezy lub regionu
Jaki dokument będzie Ci potrzebny, aby uniknąć nieporozumień przy kwaterowaniu uczestników imprezy w hotelu
Lernen beginnen
lista akwizycyjna
Podstawą realizacji wycieczki wyjazdowej jest:
Lernen beginnen
program imprezy
Numer kierunkowy do Polski to:
Lernen beginnen
00 48
Ważność identyfikatora pilota wycieczek jest związana z
Lernen beginnen
badaniami okresowymi określającymi zdolność do pracy
Pakiet turystyczny to
Lernen beginnen
wszystkie usługi świadczone turystom, np. przez hotel, gospodarstwo agroturystyczne, zawarte w programie wyjazdu
Jakich obowiązków nie wypełnia pilot wycieczek:
Lernen beginnen
wychowawczych
Największe zagrożenie dla prawidłowej realizacji programu stwarza transfer tury- stów z:
Lernen beginnen
hotelu do terminala komunikacyjnego
przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych przyjezdni są fotografowani i zdejmowane są im odciski palców:
Lernen beginnen
przyjezdnym z wizą
Umowa o dzieło ma
Lernen beginnen
50% kosztów uzysku
Samoobsługowy bufet, z którego turysta może korzystać bez ograniczeń, to:
Lernen beginnen
szwedzki stół
Half board to:
Lernen beginnen
świadczenie dotyczące wyżywienia turystów - dwa posiłki dziennie
Śniadanie, które składa się z kawy lub herbaty, soku, rogalików, masła, dżemu to:
Lernen beginnen
śniadanie kontynentalne
Dostawa żywności dla podróżnych w środkach transportu, na konferencjach itp. to:
Lernen beginnen
catering
Która z wymienionych osób nie należy do tzw. parterowej służby hotelowej?
Lernen beginnen
pokojowa
Uczestnikowi wycieczki skradziono w hotelu rzeczy osobiste. Jak powinien zachować się pilot w takiej sytuacji?
Lernen beginnen
sporządza protokół w obecności przedstawiciela hotelu, policji i mieszkańców pokoju
Allotment to
Lernen beginnen
okresowa lub stała rezerwacja większej ilości miejsc w hotelu z prawem ich anulacji
Na oznaczenia pokoju typu, jedynka" użyjesz skrótu:
Lernen beginnen
S lub sgl
ISIT to
Lernen beginnen
polski program informacji turystycznej
Formule 1, Etap, Premier Classe, Campanile to nazwy:
Lernen beginnen
popularnych łańcuchów hotelowych
Niepisaną, zwyczajową zasadą w pracy pilota jest to, że:
Lernen beginnen
pilot wystrzega się roli, skarbnika" grupy
Do podstawowych obowiązków pilota nie należą obowiązki:
Lernen beginnen
przewodnickie
Największe ryzyko handlowe ponosi biuro turystyczne przy organizacji imprez:
Lernen beginnen
z wolnej akwizycji
Która z wymienionych umów jest typową w relacji, pilot-biuro podróży"
Lernen beginnen
umowa - zlecenie
Który z wymienionych obiektów hotelarskich nie może odmówić noclegu?
Lernen beginnen
schronisko
Pilot powinien znać postanowienia umowy łączącej klienta z biurem podróży
Lernen beginnen
tak
Jaką procedurą różni się odprawa graniczna w porcie lotniczym od innych odpraw granicznych?
Lernen beginnen
procedurą bezpieczeństwa
Auto Route Express jest
Lernen beginnen
programem komputerowym pozwalającym szczegółowo obliczyć trasę przejazdu
o można odczytać w autokarze turystycznym z tachogramu?
Lernen beginnen
zapis czasu pracy kierowców, postojów i prędkości

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.