słówka, przysłowia, paremie (10.10, 17.10, 24.10, 07.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 19.12, 02.01, 09.01 )

 0    77 Datenblatt    lewus
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mąż biegły w prawie
Lernen beginnen
iuris peritus
prawo naturalne
Lernen beginnen
ius naturale
kara
Lernen beginnen
poena
siła wyższa
Lernen beginnen
vis maior
sędzia
Lernen beginnen
iudex
prawo cywilne
Lernen beginnen
ius civile
prawo
Lernen beginnen
lex
spadkobierca
Lernen beginnen
heres
spadkobiercy
Lernen beginnen
heredes
kalendarzowy pierwszy dzień miesiąca
Lernen beginnen
kalendae
nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
Lernen beginnen
absentem in criminibus damnari non oportet
przyznanie jest królową dowodów
Lernen beginnen
confessio est regina probationum
alimenty kończą się wraz z życiem
Lernen beginnen
alimenta cum vita finiuntur
dowody należy ważyć, a nie liczyć
Lernen beginnen
argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt
należy wysłuchać także strony przeciwnej
Lernen beginnen
audiatur et altera pars
umów należy dotrzymywać
Lernen beginnen
pacta sunt servanda
nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
Lernen beginnen
bis de eadem re agere non licet
działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić
Lernen beginnen
dolo facit qui petit quod redditurus est
surowa ustawa, lecz ustawa
Lernen beginnen
dura lex, sed lex
wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego
Lernen beginnen
in dubio pro reo
Jeden świadek, żaden świadek
Lernen beginnen
Testis unus testis nullus
faktów się nie domniemywa, ale je się dowodzi
Lernen beginnen
Facta non praesumuntur, sed probantur
Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów
Lernen beginnen
Leges bonae ex malis moribus procreantur
ustawa ma moc nakazywania, zakazywania, zezwalania lub karania
Lernen beginnen
legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire
Ustawą jest to, co lud nakazuje i postanawia
Lernen beginnen
lex est, quod populus iubet atque constituit
ustawa niesłuszna nie jest ustawą
Lernen beginnen
Lex iniusta non est lex
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
Lernen beginnen
Lex non obligat nisi promulgata
Ustawa nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex retro non agit
źródła poznania prawa
Lernen beginnen
fontes iuris cognoscendi
osoba niepożądana
Lernen beginnen
persona non grata
przestępstwo
Lernen beginnen
delicti
prawo przewiduje naprzód
Lernen beginnen
lex prospicit, non respicit
zamiar bezpośredni
Lernen beginnen
dolus directus
w ścisłym znaczeniu
Lernen beginnen
sensu stricto
po fakcie
Lernen beginnen
post factum
Historia jest nauczycielką życia
Lernen beginnen
Historia vitae magistra
sprawiedliwość jest podstawa państw
Lernen beginnen
Iustitia regnorum fundamentum
Prawo nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex retro non agit
Niedbalstwo jest winą
Lernen beginnen
Neglegentia culpa est
Gdzie prawo, tam kara
Lernen beginnen
Ubi lex, ibi poena
Tam ojczyzna, gdzie dobrze
Lernen beginnen
Ibi patria, ubi bene
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie
Lernen beginnen
Nemo est iudex in propria causa
Gdzie zgoda, tam zwycięstwo
Lernen beginnen
Ubi concordia, ibi victoria
tyle przestępstw, tyle kar
Lernen beginnen
tot delicta, tot poenae
człowiek człowiekowi wilkiem
Lernen beginnen
Homo homini lupus
król jest prawem
Lernen beginnen
rex est lex
droga prawa
Lernen beginnen
via legis
droga faktu
Lernen beginnen
via fonti
Ustawa o małżeństwie
Lernen beginnen
lex de matrimonia
ustawa Hortencjusza
Lernen beginnen
lex hortensia
prawo 12 tablic
Lernen beginnen
lex duodecim tabularum
jeden raz spadkobierca, spadkobierca na zawsze
Lernen beginnen
semel heres, semper heres
Głos ludu, głosem Bożym
Lernen beginnen
Vox populi, vox dei
warunek konieczny
Lernen beginnen
condicio sine qua non
warunek prawny
Lernen beginnen
conditio iuris
reguła
Lernen beginnen
ius
Oszustwem jest ukrywać oszustwa
Lernen beginnen
fraudem celare fraus est
Nie ma kary bez ustawy
Lernen beginnen
Nulla poena sine lege
nie ma kary bez sądu
Lernen beginnen
nulla poena sine iudicio
Nie ma przestępstwa bez ustawy
Lernen beginnen
nullum crimen sine lege
nie ma przestępstwa bez winy
Lernen beginnen
nullum crimen sine culpa
nie ma przestępstwa i kary bez ustawy
Lernen beginnen
nullum crimen et nulla poena sine lege
Matka zawsze jest pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko
Lernen beginnen
Mora trahit periculum
znak czasu
Lernen beginnen
signum temporis
przedmiot przestępstwa
Lernen beginnen
corpus delicti
prawo niepisane
Lernen beginnen
ius non scriptum
praktyka jest jedynym korektorem praw
Lernen beginnen
Usus est unus legum corrector
czyn bezprawny
Lernen beginnen
actus illegitimus
zwyczaj sądowy
Lernen beginnen
usus curiae
czyn niedozwolony
Lernen beginnen
actus illictus
czyn nieważny
Lernen beginnen
actus invalidus
Czyn prawny
Lernen beginnen
actus iuridicus
przypadek wojny
Lernen beginnen
casus belli
w złej wierze
Lernen beginnen
mala fide
w dobrej wierze
Lernen beginnen
bona fide
znak czasów
Lernen beginnen
signum temporum

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.