Στο σχολείο - At school

 0    19 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Τι σημαίνει αυτό;
Lernen beginnen
What does it mean?
Χρειάζομαι βοήθεια με αυτή την εργασία.
Lernen beginnen
I need help with this task.
Έχουμε διαγώνισμα;
Lernen beginnen
Do we have a test?
Πώς προφέρεται αυτή η λέξη;
Lernen beginnen
How is this word pronounced?
Πρέπει να διαβάσουμε δύο κείμενα για την επόμενη εβδομάδα.
Lernen beginnen
We have to read two texts for the next week.
Δεν καταλαβαίνω το μάθημα.
Lernen beginnen
I don't understand the lesson.
Πώς ήταν η μέρα σας, καθηγητά;
Lernen beginnen
How was your day, professor?
+12 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.