trudne polskie słowa

4.6  4    102 Datenblatt    kejt
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
eremita
Lernen beginnen
pustelnik
kompulsywny
Lernen beginnen
wykonywany pod wpływem niedającego się opanować wewnętrznego przymusu
badanie prenatalne
Lernen beginnen
badania płodu przeprowadzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego
eponim
Lernen beginnen
słowo utworzone od nazwy własnej
arbitraż
Lernen beginnen
metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście
poligynia
Lernen beginnen
związek jednego mężczyzny z wieloma kobitami
poliandria
Lernen beginnen
związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami
konformizm
Lernen beginnen
podporządkowanie swojego zachowania do norm, zasad, zachowań obowiązujących w danej grupie społecznej
oportunizm
Lernen beginnen
rezygnacja z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla osiągnięcia doraźnych korzyści w życiu; wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne; wygodnictwo życiowe
dewiacja
Lernen beginnen
odchylenie od przyjętych norm lub wartości zachowania; może być zarówno negatywne jak i pozytywne(nadgorliwość)
anomia
Lernen beginnen
załamanie się ładu społecznego
historiozofia
Lernen beginnen
nauka o sensie biegu dziejów; filozofia historii
szowinizm
Lernen beginnen
na ogół skrajna postać nacjonalizmu, głosi solidarność wszystkich grup społecznych danego narodu, a wobec mniejszości narodowych i innych narodów nakazuje przyjmować wrogą postawę
powinowactwo
Lernen beginnen
stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną
dysydent
Lernen beginnen
- innowierca - opozycjonista
nomenklatura partyjna
Lernen beginnen
najogólniej oznacza pracowników aparatu partyjnego oraz mianowanych przez władze partyjne urzędników i funkcjonariuszy państwa, organizacji społecznych i administracji przemysłowej.
swołocz
Lernen beginnen
hołota
harpagon
Lernen beginnen
skąpiec
somnambulizm
Lernen beginnen
lunatykowanie
pretensjonalny
Lernen beginnen
nienaturalny
partykularny
Lernen beginnen
odnoszący się, należący do pewnej części kraju; prowincjonalny, miejscowy
melanż
Lernen beginnen
mieszanina
heroina
Lernen beginnen
główna bohaterka dramatu
fircyk
Lernen beginnen
lekkoduch
farys
Lernen beginnen
śmiałek
felerysta
Lernen beginnen
kolekcjoner orderów
dyscyplina
Lernen beginnen
krótki bat z rzemieniami
apoteoza
Lernen beginnen
-gloryfikacja kogoś lub czegoś; -patetyczny utwór pochwalny
hummus
Lernen beginnen
libańska potrawa z ciecierzycy
monizm
Lernen beginnen
filozoficzny pogląd uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną: materialną, duchową lub materialno-duchową
spirytualizm
Lernen beginnen
jeden z kierunków monizmu zakładający, że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe (dusze); przeciwieństwo materializmu
tantra
Lernen beginnen
w hinduizmie i dźinizmie; pogląd, że wszystko, co istnieje, stanowi manifestację jednego bytu
sanskryt
Lernen beginnen
język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii
dżinizm
Lernen beginnen
nonteistyczny system filozoficzny i religijny który powstał w Indiach
taoizm
Lernen beginnen
tradycyjny chiński system filozoficzny i religijny
manicheizm
Lernen beginnen
-system religijny stworzony w III wieku przez Babilończyka Maniego (Manesa). Był syntezą wielu religii: staroirańskiego zoroastryzmu, buddyzmu i chrześcijaństwa. -Dwa podstawowe elementy systemu filozoficzno-religijnego manicheizmu to dualizm i podkreślanie poznania w procesie wyzwalania się spod wpływu zła
parentela
Lernen beginnen
pokrewieństwo; powinowactwo
eskapizm
Lernen beginnen
(ang. escapism od escape "ucieczka") oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń. W literaturze jest to oderwanie tekstu dzieła od realiów.
retroseksualizm
Lernen beginnen
styl życia, zjawisko społeczne rozwijające się w opozycji do metroseksualizmu, polegające na podkreślaniu tradycyjnych przypisanych danej płci cech, sposobu ubioru i zachowania.
coming out
Lernen beginnen
proces samodzielnego ujawniania własnej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (posiadanej przez mniejszość w społeczeństwie) przed innymi ludźmi (np. rodziną, przyjaciółmi, znajomymi czy współpracownikami). Proces ten zawiera w sobie fakt uświadomienia sobie własnej, odmiennej od heteroseksualnej, orientacji seksualnej oraz naukę samoakceptacji jako geja, lesbijki lub osoby biseksualnej
autowaloryzacja
Lernen beginnen
dążenie do obrony, podtrzymania lub podniesienia samooceny.
BIRG
Lernen beginnen
(pławienie się w cudzej chwale, ang. Bask in Reflected Glory) mechanizm psychiczny polegający na podnoszeniu swojej samooceny poprzez identyfikację z grupą. Przykładem może być noszenie koszulek uniwersytetów przez studentów czy szalików zwycięskich drużyn przez kibiców
dekompensacja nerwicowa
Lernen beginnen
załamanie się adaptacyjnych mechanizmów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, przy czym w jej ocenie prawdopodobieństwo poradzenia sobie z nimi jest dość nikłe
demagogia
Lernen beginnen
wpływanie na opinię publiczną poprzez działanie obliczone na łatwy efekt, poklask
dyskursywny
Lernen beginnen
rozumowy, logiczny, refleksyjny, oparty na wnioskowaniu z uprzednio przyjętych twierdzeń (przesłanek), poparty argumentacją; nieintuicyjny.
weda
Lernen beginnen
Wedy, Weda (dewanagari वेद, "wiedza"; podobieństwo tych słów wynika ze wspólnego językowego praprzodka indosłowiańskiego[1]) – to święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. Objętoscią Wedy przewyższają Biblię sześciokrotnie
wedyzm
Lernen beginnen
najstarsza względnie poznana religia Indii, henoteistyczna
henoteizm
Lernen beginnen
forma politeizmu. W henoteizmie uznaje się wielkość wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa (najczęściej jest to stojący na czele panteonu bóg). W odróżnieniu od monoteizmu pomniejsze bóstwa mogą być uznawane za hipostazy najwyższego, ale nie stanowią z nim jedności.
hipostaza
Lernen beginnen
W filozofii Plotyna jest to byt wyemanowany z Absolutu. Filozofia chrześcijańska przejęła ten termin, oznacza ona tutaj każdą z trzech Osób Trójcy Świętej pojmowaną jako różny od pozostałych podmiot.
braminizm
Lernen beginnen
fazę rozwoju religii indyjskiej między wedyzmem a hinduizmem
antropomorfizm
Lernen beginnen
w religioznawstwie i etnologii przypisywanie ludzkich cech istotom, którym one z natury nie przynależą: zwierzętom i tworom przyrody nieożywionej, a zwłaszcza bóstwom; w tym ostatnim przypadku rozróżnia się antropomorfizm fizyczny (obdarzanie bóstwa nadnaturalną urodą, siłą, sprawnością itp.) i psychiczny (tzw. antropopatyzm - obraz "osobowości" bóstwa budowany za pomocą pojęć czerpanych z psychologii człowieka)
soteriologia
Lernen beginnen
wiara w zbawczą rolę bóstwa
fideizm
Lernen beginnen
to pogląd filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym i teoriami naukowymi. Według fideisty poznanie religijne w postaci objawienia wyprzedza poznanie rozumowe, a jedynym źródłem wiedzy w kwestiach wiary i etyki może być jedynie stała tradycja ludzkości oparta ostatecznie na pierwotnym Bożym Objawieniu. Jest to więc antyracjonalizm i irracjonalizm, bo przyjmuje się istnienie prawd niedostępnych poznaniu rozumowemu.
egzegaza
Lernen beginnen
badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznych (opowiadających o żywotach świętych)
chasydyzm
Lernen beginnen
żydowski ruch religijny lub pobożnościowy o charakterze mistycznym, powstały w łonie judaizmu.
cadyk
Lernen beginnen
charyzmatyczny przywódca odłamu judaizmu - chasydyzmu. Stanowił dla wspólnoty wzór pobożności, pokory i sprawiedliwości.
sintoizm
Lernen beginnen
nazwa pochodzi od chińskiego terminu „sien tao”, czyli droga bogów. Szintoizm uważany jest często raczej za kulturalną tradycję, w której wyznawcy czczą kami, czyli duchy czy też bóstwa obecne w każdym aspekcie natury. Sławią oni świętość całego wszechświata, między innymi gór, rzek, kamieni czy też naturalnych zjawisk. Jest to nie tylko wiara w kami, ale także zbiór postaw, idei i przekonań, a także sposobów zachowania, które ukształtowały japońską kulturę.
ekumena
Lernen beginnen
obszar stale zamieszkany przez człowieka
ruch ekumeniczny
Lernen beginnen
ruch głoszący porozumienie i współpracę między różnymi wyznaniami religijnymi
antynomia
Lernen beginnen
logiczna sprzeczność, paradoks
luminarz
Lernen beginnen
człowiek wybitny
wykusz
Lernen beginnen
forma architektoniczna wzorowana na budownictwie Bliskiego Wschodu (architektura islamu) stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze, nadwieszony powyżej pierwszego piętra na wysokości jednej lub kilku kondygnacji.
kacet
Lernen beginnen
pot. hitlerowski obóz koncentracyjny
cezura
Lernen beginnen
moment przełomowy w czyimś życiu, w dziejach ludzkości, narodu, w historii kultury itp., wyraźnie wyznaczający koniec jednej epoki i początek kolejnej
empora
Lernen beginnen
galeria, trybuna lub balkon, otwarte do wnętrza budowli, wsparte na kolumnach, filarach, bądź wspornikach.
pensum
Lernen beginnen
określona liczba godzin zajęć dydaktycznych i naukowych, do której obowiązany jest pracownik instytucji dydaktycznej i nauk.; zadana lekcja, materiał nauk. do opanowania w określonym czasie.
sztylpy
Lernen beginnen
ochraniacze do jazdy konnej. Używa się ich zamiast wysokich butów, na przykład oficerek. Zakładane są na spodnie i na buty. Pod podeszwą buta przechodzi zapinany pasek lub gumka.
konfabulacja
Lernen beginnen
opowiadanie o wydarzeniach, które mówiący zmyślił, często zapełniając tym sposobem lukę w swojej pamięci.
konwersja
Lernen beginnen
nawrócenie
kwarta
Lernen beginnen
litr
pinta
Lernen beginnen
pół litra
sikhizm
Lernen beginnen
religia łącząca islam i hinduizm. Z islamu pochodzi nieposiadający żadnego wizerunku ani wcieleń Bóg, który jednak posiada „miliony imion”. Z hinduizmu pochodzą praktyki medytacyjne, wiara w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez medytację prowadzącą do oświecenia, wiara w reinkarnację i wreszcie wiele innych, zewnętrznych przejawów kultu.
embargo
Lernen beginnen
zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej. Embargo jest instrumentem prawa administracyjnego. Nakładane przez rząd lub międzynarodowe organizacje, traktowane jako szczególny środek odwetowy.
aseptyczny
Lernen beginnen
wyjałowiony, odkażony
apopleksja
Lernen beginnen
udar mózgu
soma
Lernen beginnen
ciało, jako fizyczny wymiar człowieka które jest przedmiotem nauk i badań medycyny konwencjonalnej; panaceum
hipnopedia
Lernen beginnen
uczenie się w czasie snu, oparte na założeniu, że we wczesnej fazie snu materiał werbalny jest równie dobrze zapamiętywany jak w czasie jawy.
unisono
Lernen beginnen
jednogłośny
uzus
Lernen beginnen
utarty zwyczaj, praktyka
surogat
Lernen beginnen
substytut
tanatologia
Lernen beginnen
to nauka o śmierci człowieka, w szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzyszącym. Badania opierają się na założeniu, że życie jest na tyle istotną wartością, że może okazać się korzystnym poznanie procesu umierania i, jeśli to możliwe, sposobów wpływania na niego. Wykorzystywana przez lekarzy z dziedziny medycyny sądowej.
neurastenia
Lernen beginnen
najczęstsza postać nerwicy objawiająca się zwiększoną pobudliwością i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego; niepokojem, niemożnością skupienia uwagi, drażliwością, bólami w okolicy serca, kołataniem serca, bólami głowy, zaburzeniami jelitowymi, osłabieniem czynności płciowych
zespół Aspergera
Lernen beginnen
autyzm
silos
Lernen beginnen
budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania materiałów sypkich. Silos może tworzyć jedna lub wiele komór (silos jednokomorowy lub wielokomorowy).
stupor
Lernen beginnen
osłupienie
repulsywny
Lernen beginnen
wzbudzający wtręt, niechęć
egalitaryzm
Lernen beginnen
równość praw i obowiązków
eteryczny
Lernen beginnen
duchowy, metafizyczny, niematerialny
inklinacja
Lernen beginnen
skłonność, upodobanie, sympatia do kogoś/czegoś
praca na akord
Lernen beginnen
w zależności od konkretnie wykonanej pracy, np. ilości wyprodukowanych sztuk lub ilości wykonanych czynności (np. liczby posprzątanych pokoi w przypadku pracowników hoteli)
deratyzacja
Lernen beginnen
zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.
krezus
Lernen beginnen
bogacz, milioner
animizm
Lernen beginnen
(łac. anima - dusza) to cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom
imam
Lernen beginnen
-władca kraju -muzułmański przywódca religijny
bałwochwalstwo
Lernen beginnen
grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga.
bigoteria
Lernen beginnen
dewocja
rekurencja
Lernen beginnen
zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
filozofia wieczysta
Lernen beginnen
szczyt mądrości, do którego w mniejszym lub większym stopniu zmierzają wszystkie inne nurty filozoficzne
inercja
Lernen beginnen
marazm, bezwładność, bierność
endemia
Lernen beginnen
Endemia, występowanie przypadków tej samej choroby zakaźnej (np. ospy, cholery, dżumy) lub niezakaźnej (np. wola endemicznego, awitaminozy), na określonym terenie, utrzymujące się nawet przez wiele lat na tym samym poziomie.
kontestacja
Lernen beginnen
sprzeciw, najczęściej przeciwko systemowi społecznemu i politycznemu, wyrażany publicznie poprzez wypowiedzi i zachowanie; przeciwieństwo konformizmu
pod auspicjami
Lernen beginnen
pod przewodnictwem

Trudne słowa w Fiszkotece

Język polski jest językiem bogatym i pięknym, pełnym różnych, nietuzinkowych wyrazów. Jest on uznawany za jeden z najtrudniejszych języków świata, nawet Polacy często nie znają większości słów. Teraz na stronieFiszkoteki masz możliwość sprawdzić swoją wiedzę i poznać trudne polskie słowa oraz wartościowe i mądre słowa, używane przez osoby wykształcone.

Trudne słówka to nie problem!

Metoda fiszek pozwala na szybką i łatwą naukę. Jeżeli tego właśnie potrzebujesz, to nie zwlekaj dłużej. Lekcja trudne słowa polskie jest całkowicie darmowa, więc niczym nie ryzykujesz! Dodatkowo możesz skorzystać z innych bezpłatnych lekcji na naszej stronie, które traktują o języku polskim, na przykład: Przysłowia Polskie, związki frazeologiczne czy środki stylistyczne. Poza tym możesz samodzielnie tworzyć takie lekcje, a później dzielić się z innymi swoimi fiszkami. Spróbuj, to bardzo fajna opcja, jeżeli musisz szybko nauczyć się czegoś przed egzaminem!

Odkryj polskie słowa na nowo

Trudne wyrazy, które czekają na Ciebie w lekcji, mogą przydać się w każdej sytuacji: od rozmowy kwalifikacyjnej, po egzamin maturalny ustny czy pisemny. Poza tym po prostu warto je znać, dla samego siebie, na pewno każda osoba, z którą będziesz w przyszłości prowadzić konwersację, wyrazi podziw dla Twojej elokwencji.

Kommentare:

urszkam er schrieb: 2013-09-19 01:18:44
Zespół Aspergera i autyzm to są dwie różne jednostki chorobowe!!!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.