Verba + infinitive lub + gerund

 0    56 Datenblatt    jolantawalus
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Postanowiłem wrócić do domu
Lernen beginnen
I decided to go home
nie zapomnij do mnie zadzwonić
Lernen beginnen
dont forget to call me
Mam nadzieję, że cię znowu widzieć.
Lernen beginnen
I hope to see you again.
Uczę się jeździć
Lernen beginnen
I learn to drive
skończyła czytać
Lernen beginnen
she finished reading
lubię czytać
Lernen beginnen
I enjoy reading
Zaproponował, aby pomóc
Lernen beginnen
He offered to help
planowała zmienić swoją pracę
Lernen beginnen
she planed to change Her job
Nienawidzę spóźnienie.
Lernen beginnen
I hate being late.
Lubię z tobą rozmawiać.
Lernen beginnen
I like talking to you.
Kocham łowienie ryb
Lernen beginnen
I Love fishing
planują wkrótce się pobrać
Lernen beginnen
they plan to get married soon
Nie mam nic przeciwko prasowaniu
Lernen beginnen
I dont mind doing the ironing
udawał, że daje mu menu
Lernen beginnen
he pretended to give him a menu
obiecał przyjść, ale nie zrobił tego
Lernen beginnen
he promised to come but he didn't
spędza godziny rozmawiając przez telefon
Lernen beginnen
she spends hours talking on the phone
pamiętaj, aby przynieść bilet
Lernen beginnen
remember to bring ticket
zaczął padać deszcz
Lernen beginnen
it started to rain
Przestań robić ten hałas!
Lernen beginnen
Stop making that noise!
Nie mam ochoty na gotowanie
Lernen beginnen
I dont feel like cooking
Próbuję schudnąć.
Lernen beginnen
Im trying to lose weight.
Chcę nauczyć się angielskiego
Lernen beginnen
I want to learn English
Chciałbym kupić nowy samochód
Lernen beginnen
I would like to buy a New car
oszukane
Lernen beginnen
tricked
budzić się
Lernen beginnen
awake - awoke - awoken
strzelba
Lernen beginnen
rifle
nadgarstek
Lernen beginnen
wrist
opiekować się
Lernen beginnen
look after
Zastrzelony
Lernen beginnen
shot to death
spotkany przypadkiem
Lernen beginnen
met by chance
Uczestnicy
Lernen beginnen
participants
pomimo mniejszej liczby
Lernen beginnen
despite the lower number
To znak, że
Lernen beginnen
IT is a sign that
dużo niżej
Lernen beginnen
lot lower
mniej
Lernen beginnen
fewer
stojąc prosto
Lernen beginnen
standing up straight
dlaczego tak nalegasz
Lernen beginnen
why are you so insisted
trudno jest odwrócić się od tych, których kochasz
Lernen beginnen
turning your back on the ones you love is hard
możesz wykopać dół
Lernen beginnen
you can a dig a hole
przestarzałe
Lernen beginnen
obsalete
zrobiłeś niezły bałagan
Lernen beginnen
you have made quite a mess
Przypominam ci o twoim obowiązku
Lernen beginnen
I am reminding you of your duty
plotkowanie
Lernen beginnen
gossip
może pojawić się bez ostrzeżenia
Lernen beginnen
it can appear without warning
umieszczony w tymczasowej pieczy zastępczej
Lernen beginnen
placed into temporary foster care
wymyślić coś
Lernen beginnen
figure somthing out
znajdę dostawcę, który przeprowadzi kontrole
Lernen beginnen
i find vendor to run the checks through
chociaż boli mnie to powiedzieć
Lernen beginnen
though it pains me to say it
Lily zasługuje na swoją prywatność
Lernen beginnen
Lily deserves her privacy
może przyjąć rolę opiekuna
Lernen beginnen
she can assume the role of caregiver
urodziła przez poród pośladkowy
Lernen beginnen
she had a breech birth
nie dotrzymujesz swojej części umowy
Lernen beginnen
you dont hold up your end of the bargain
daję ci moje słowo, że to do ciebie nie doprowadzi
Lernen beginnen
i give you my word this will not lead back to you
okazja raz w życiu
Lernen beginnen
a once in a lifetime oportunity
mogliśmy sobie pozwolić tylko razem
Lernen beginnen
we could only afford together
zasłużyć
Lernen beginnen
deserve

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.