07.05.2019 r.

 0    45 Datenblatt    pablojakub
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wpaść do kogoś
Lernen beginnen
come over
czysty, schludny, porządny
Lernen beginnen
neat, tidy
Mowa zależna - pytania
jak to wygląda? // czy też są następstwa czasów? // czy tylko ask? wskaż inne 5.
Zapytał, czy ją kocham. Zapytała mnie, czy paliłem. Zapytali mnie, gdzie będę spać. Magda spytała czy spałem. DOktor chciał wiedzieć, jak często robię kupę.
Lernen beginnen
Reported speech questions
kolejność słów identyczna jak w indirect questions // są następstwa czasów // nie - jest jeszcze np. 'inquire' badziej oficjalne od ask, 'I couldn't remember'; 'I didn't know', 'he wanted to know','we were wondering'
He asked me if I loved her. She asked me if I had smoked. They asked me where I would sleep. Magda asked if I had been sleeping. Doctor wanted to know how often I pooped.
trudne położenie
Tak trudne położenie spowodowałoby, że wielu ludzi byłoby w rozpaczy
Lernen beginnen
predicament
Such predicament would have made people despair
decydować się na coś
phrasal verb
Lernen beginnen
decide on something // opt for something
Relative Clauses
co to? // pomijanie // co z 'whom' // 'with whom' / przecinek z which
TO jest książka o psie, który jeździł koleją. To mężczyzna, z którym ją widziano. Chris zdobył medal, który go bardzo ucieszył. Chris zdobył medal, co go bardzo ucieszyło
Lernen beginnen
Relative Clauses (which, who, whom, that)
zdania, w których pojawia się słowo 'który' // nie wolno pominąć jeśli zaraz po nim jest czasownik jeśli rzecz, lub osoba to można // whom jest bardziej uroczyste i urzędowe // znowu bardziej urzędowo - można użyć who a with na koniec zdania //, = "co"
This is a book about dog which was riding trains. This is the man who she was seen with. Chris won the gold medal which made him happy. Chris won the gold medal, which made him happy.
schabowy
relative clauses
Istnieją dania, które możesz poznać po dźwięku, jak schabowe Twoich sąsiadów
Lernen beginnen
pork chop
There are dishes which you can recognise by their sound. Like pork chops at the neighbours.
Relative clauses zdania
Dom Twój gdzie WiFi Twoje jest. Dlaczego ludzie, z którymi nigdy nie rozmawiałem wysyłają mi zaproszenia na Facebooku? Uwielbiam spędzać czas z ludźmi z którymi zapominam patrzeć na telefon. Radio którego słuchaliśmy zostało zamknięte
Lernen beginnen
Relative clauses sentences
Home is where your WiFi is. Why do people to whom I have never spoken send me friend request on Facebook? I love spending time with people with whom I forget to look at my phone. The radio to which we were listening was closed
mandarynka
relative clauses
Święta to czas kiedy obok Twojego komputera nie ma tylko pustych butelek po piwie i chipsach, ale również obierki od mandarynki
Lernen beginnen
tangerine
Christmas is time when next to your computer it's not just empty beer cans and crisp packets but also tangerine peels
informować kogoś na bieżąco
Lernen beginnen
keep someone in the loop
Jako rezultat tych trudności, klient wywiera na nas presję
business letter
Lernen beginnen
As a result of these challenging difficulties, the customer generate tension on us
wada wymowy
Jego wada wymowy co powodowało problem ze zrozumieniem go
Lernen beginnen
speech impediment
His speech impediment made it difficult for me to understand him
bezstronny, obiektywny
obiektywny wybór
Lernen beginnen
impartial
impartial choice
ulec (chorobie, obrażeniom)
Lernen beginnen
succumb to illness, injuries
denerwujący, męczący
Mój tata bywa męczący
Lernen beginnen
annoying, tiring, irksome
My dad tends to be irksome
głaz
Lernen beginnen
boulder
piechota (wojsko)
Lernen beginnen
infantry (military)
być w niebezpieczeństwie // zagrożonym
Lernen beginnen
to be in danger / be in jeopardy
wzrost (cen, zainteresowania) przypływ ludzi
Lernen beginnen
surge
udko z kurczaka
Udko z kurczaka powinno być pieczone 45 minut
Lernen beginnen
chicken thigh
Chicken thigh should be backed 45 minutes
odprężać się, relaksować się
phrasal verb
Lernen beginnen
to wind down // relax // unwind
buntować się przeciwko
education
Nigdy nie buntowałem się przeciwko rodzicom
Lernen beginnen
rebel against
I have never rebelled against my parents
na przekór
education
Często robiłem rzeczy na przekór rodzicom. Bywam przekorny
Lernen beginnen
in defiance of
I often acted in defiance of my parents. I tend to be perverse
dać szlaban na wyjścia
Moi rodzice czasem dawali mi szlaban na wyjścia
Lernen beginnen
ground somebody
My parents used to ground me from time to time
ślęczeć po nocach
Lernen beginnen
burn the midnight oil
prześlizgnąć się przez egzaminy
education
Z ważnych przedmiotów starałem zdawać sprawdziany śpiewająco, a z nieważnych prześlizgiwać się przez testy
Lernen beginnen
scrape through exams, tests
When it comes to important subjects like biology I tried to pass exams with flying colours but when it comes to unimportant subjects I just scraped through tests
obowiązkowy
education
Uczęszczać na obowiązkowe lekcje
Lernen beginnen
compulsory
Attend compulsory classes
zostać wyrzuconym ze szkoły
education
Lernen beginnen
be expelled from school
Wybrać przypadkowe studia
Lernen beginnen
Choose studies by coincidence
być w czymś lepszym od innych
education
Byłem lepszy od innych w Chemii
Lernen beginnen
excel at something
I excelled at Chemistry
rzucić szkołę
education
Lernen beginnen
to drop out of school
podejść do kogoś, zbliżyć się do kogoś
Pamiętam jak stałem na przystanku autobusowym, gość podszedł do mnie i spytał gdzie on jest. Chciał mi dać w mordę. Prawdopodobnie pomylił mnie z kimś
Lernen beginnen
approach someone // come up to somebody
I remember when I was standing at bus station and guy came up to me i said "where he is?". He wanted to punch me. Probably he confused me with someone else
prowizja
Pobieramy 1,5% prowizji, nie mniej niż 5 złotych
Lernen beginnen
commission
We take 1,5% commission, no less than 5 złotych
rzeź, masakra
Lernen beginnen
slaughter, carnage
Z kim idziesz do kina?
Lernen beginnen
Who are you going to the cinema with?
Do czego to służy?
Lernen beginnen
What is this for?
Jak Jaki
Jak ona wyglądała? Jaka jest Twoja siostra?
Lernen beginnen
What... like?
What did she look like? What is your sister like?
Do czyjego domu poszedł ksiądz?
Lernen beginnen
Whose house did the priest go to?
śrubka
Od czego jest ta śrubka?
Lernen beginnen
screw
What is this screw from?
Z kim rozmawiałaś?
Lernen beginnen
Who did you talk to?
Nad czym pracujesz?
Lernen beginnen
What are you working on?
Czym się interesujesz?
Lernen beginnen
What are you interested in?
zawinąć, owinąć, zapakować
W co zapakowałeś prezent?
Lernen beginnen
Wrap
What did you wrap the gift in?
wzrost ciała
Chociaż Kaczyński jest niski to ma żądny władzy charakter
Lernen beginnen
stature
Although Kaczyński is small in stature he has a commanding personality
Spadek, tendecja zniżkowa
przydatne słownictwo w opisie wykresu wymień 6
Ostatni gwałtownie spadł od 2011 roku podczas gdy spadek poprzedniego zaczął się w 2014 roku.
Lernen beginnen
The downturn
'sharp increase', 'steadily declined' 'in contrast to' 'while' 'peaked at' 'shrank to'
The latter has slumped since 2011, while the downturn for the former began in 2014.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.