09.2017 (2) 1 part

 0    520 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nigdy nie widziałem go tak wściekłego.
Lernen beginnen
I've never seen him so furious.
wściekły, rozwścieczony
Lernen beginnen
furious *
Byłem nieźle o to wściekły, mówię ci.
Lernen beginnen
I was pretty furious about it, I can tell you.
wściekły, rozwścieczony
Lernen beginnen
furious *
Jego inteligencja mi imponuje.
Lernen beginnen
His intelligence impresses me.
imponować (komuś), wywierać (na kimś) wrażenie, robić (na kimś) wrażenie
Lernen beginnen
impress **
Co dziewczyna musi zrobić żeby ci zaimponować?
Lernen beginnen
What does a girl have to do to impress you?
imponować (komuś), wywierać (na kimś) wrażenie, robić (na kimś) wrażenie
Lernen beginnen
impress **
pokonać (np. przeszkodę, barierę)
Lernen beginnen
break through something *
Jej ton głosu był czuły, zatroskany.
Lernen beginnen
Her tone was tender, anxious.
czuły
Lernen beginnen
tender **
Ona czule go pocałowała.
Lernen beginnen
She gave him a tender kiss.
czuły
Lernen beginnen
tender **
Przedstawię teraz ogólny zarys mojego planu.
Lernen beginnen
I will now provide an overview of my plan.
przegląd, ogólny zarys
Lernen beginnen
overview *
Ta idea nie może być pojęta przez prosty umysł.
Lernen beginnen
This concept cannot be grasped by a simple mind.
pojmować, rozumieć
Lernen beginnen
grasp **
Oni szli pod rękę.
Lernen beginnen
They walked arm in arm.
ręka (ramię)
Lernen beginnen
arm *****
"Myślisz, że możemy to zrobić?" "Powinniśmy przynajmniej spróbować."
Lernen beginnen
"Do you think we can do it?" "Well, at least we should have a try."
spróbować, podjąć próbę
Lernen beginnen
have a try
Ona preferuje spanie do późna niż wstawanie wcześnie.
Lernen beginnen
She prefers sleeping late to getting up early.
preferować
Lernen beginnen
prefer ***
Gdybyś mógł wybrać, wolałbyś żyć wtedy, czy teraz?
Lernen beginnen
If you could choose, would you prefer to live then or now?
preferować
Lernen beginnen
prefer ***
mylący, wprowadzający w błąd
Lernen beginnen
misleading *
Reklama wprowadzała klientów w błąd.
Lernen beginnen
• The advertisement was misleading to the customers.
Jego wskazówki były mylące.
Lernen beginnen
• His clues were misleading.
Ona zaproponowała nam mylącą interpretację jego słów.
Lernen beginnen
• She offered us a misleading interpretation of his words.
zmylić, wprowadzić w błąd
Lernen beginnen
mislead past tense misled, past participle misled
On pracuje jako projektant wnętrz.
Lernen beginnen
He works as an interior designer.
wnętrze
Lernen beginnen
interior **
Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
Lernen beginnen
Would you like to see the interior of the castle?
wnętrze
Lernen beginnen
interior **
Ceremonia została przeprowadzona w godny podziwu sposób.
Lernen beginnen
The ceremony was performed in an admirable manner.
godny podziwu, zachwycający
Lernen beginnen
admirable
On mówił z godną podziwu szczerością.
Lernen beginnen
He spoke with admirable sincerity.
godny podziwu, zachwycający
Lernen beginnen
admirable
On jest zatwardziałym kawalerem.
Lernen beginnen
He is a confirmed bachelor.
kawaler
Lernen beginnen
bachelor *
Przed ślubem, wszyscy jego nieżonaci przyjaciele urządzili zabawę.
Lernen beginnen
Before the wedding, all his bachelor friends had a party.
kawaler
Lernen beginnen
bachelor *
podsumowywać coś synonim: summarise
Lernen beginnen
sum up something *
Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.
Lernen beginnen
• To sum up, we've had a very productive year.
Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.
Lernen beginnen
• It's time to sum up our meeting and call it a day.
Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Lernen beginnen
• This document sums up the company's activity over the past decade.
istota (czegoś)
Lernen beginnen
sum **
Nie zrozumiałam istoty przemowy.
Lernen beginnen
• I didn't understand the sum of the speech.
Nie zrozumiałam istoty przemowy.
Lernen beginnen
I didn't understand the sum of the speech.
istota (czegoś)
Lernen beginnen
sum **
rozszerzony
Lernen beginnen
dilated
wskazywać trop
Lernen beginnen
clue **
przeglądać, kartkować (np. książkę, magazyn)
Lernen beginnen
browse
przeglądać (np. towar w sklepie), rozglądać się (po sklepie)
Lernen beginnen
browse
"Czy mogę w czymś pomóc?" "Dziękuję, tylko się rozglądam."
Lernen beginnen
• "May I help you?" "Thank you, I'm just browsing."
Ona trochę się rozejrzała, po czym podniosła parę butów.
Lernen beginnen
• She browsed a while, then picked up a pair of shoes.
Lubię przeglądnąć książkę, zanim zacznę ją czytać.
Lernen beginnen
• I like to browse through a book before reading it.
"Czy mogę w czymś pomóc?" "Dziękuję, tylko się rozglądam."
Lernen beginnen
"May I help you?" "Thank you, I'm just browsing."
przeglądać (np. towar w sklepie), rozglądać się (po sklepie)
Lernen beginnen
browse
kasa (w supermarkecie)
Lernen beginnen
checkout
Przepraszam, że się spóźniłem - stałem w kolejce do kasy w supermarkecie.
Lernen beginnen
• Sorry I'm late - I was queuing at the checkout in a supermarket.
wymeldowanie (np. o określonej porze w hotelu)
Lernen beginnen
checkout
odwilż
Lernen beginnen
thaw
Odwilż może spowodować miejscowe podtopienia.
Lernen beginnen
• The thaw may cause local floodings.
drewno (używane w budownictwie)
Lernen beginnen
timber ** British English, lumber ** American English
Ich dom jest zrobiony z drewna.
Lernen beginnen
• Their house is made from timber.
Ich dom jest zrobiony z drewna.
Lernen beginnen
Their house is made from timber.
drewno (używane w budownictwie)
Lernen beginnen
timber ** British English, lumber * American English
Choroba przykuła go do łóżka.
Lernen beginnen
The illness confined him to his bed.
zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie)
Lernen beginnen
confine **
gaśnica
Lernen beginnen
extinguisher
bezpieczeństwo synonim: security
Lernen beginnen
safety ****
Zapnijcie swoje pasy. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, pamiętajcie.
Lernen beginnen
• Put your seatbelts on. Safety first, remember.
Z powodów bezpieczeństwa, powinieneś mieć gaśnicę w swoim samochodzie.
Lernen beginnen
• For safety reasons, you should have a fire extinguisher in your car.
Mary najbardziej przejmowała się bezpieczeństwem jej dzieci.
Lernen beginnen
• Mary cared for her children's safety the most.
Ojciec powinien dbać o bezpieczeństwo swojej rodziny.
Lernen beginnen
• A father should take care of his family's safety.
magazyn, skład
Lernen beginnen
warehouse **
On zobaczył przed sobą magazyn.
Lernen beginnen
• He saw the warehouse ahead.
Sprzedawca wziął nas z powrotem do magazynu.
Lernen beginnen
• A clerk took us back to the warehouse.
On przebiegł przez magazyn do przeciwległego końca.
Lernen beginnen
• He ran across the warehouse to the opposite end.
owal
Lernen beginnen
oval
Jej twarz była regularnym owalem z wielkimi oczami.
Lernen beginnen
• Her face was a regular oval with big eyes.
Lustro było owalnego kształtu.
Lernen beginnen
• The mirror was shaped in oval.
dyrygent
Lernen beginnen
conductor *
Spójrzmy na następnego dyrygenta, Richarda Straussa.
Lernen beginnen
• Let's look at the next conductor, Richard Strauss.
bliskość
Lernen beginnen
vicinity
Jego bliskość sprawia, że nie czuję się bezpieczna.
Lernen beginnen
• His vicinity doesn't make me feel safe.
w pobliżu czegoś, w sąsiedztwie czegoś, w okolicy czegoś
Lernen beginnen
in the vicinity of something
W sąsiedztwie był kiedyś stary kościółek.
Lernen beginnen
• There used to be an old church in the vicinity.
Mieszkaliśmy w pobliżu dużej fabryki.
Lernen beginnen
• We lived in the vicinity of a large factory.
Morderca był wciąż w pobliżu.
Lernen beginnen
• The murderer was still in the immediate vicinity.
otoczenie, pobliże, sąsiedztwo, okolica
Lernen beginnen
vicinity
Uważam, że najpierw trzeba zadbać o to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu.
Lernen beginnen
• I believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.
Gdzieś w tej okolicy powinien znajdować się przystanek autobusowy.
Lernen beginnen
• There should be a bus stop in this vicinity.
Gdzieś w tej okolicy powinien znajdować się przystanek autobusowy.
Lernen beginnen
There should be a bus stop in this vicinity.
otoczenie, pobliże, sąsiedztwo, okolica
Lernen beginnen
vicinity
romans synonim: affair
Lernen beginnen
romance **
To nie było nic poważnego, po prostu wakacyjny romans.
Lernen beginnen
• It wasn't anything serious, just a holiday romance.
Wciąż nie mogę dojść do siebie po tym romansie.
Lernen beginnen
• I still can't get over this romance.
uczucie (miłości lub przyjaźni do kogoś), przywiązanie
Lernen beginnen
affection *
Czy nie czujesz do niego żadnego przywiązania?
Lernen beginnen
• Don't you feel any affection towards him?
On spojrzał na nią z uczuciem.
Lernen beginnen
• He looked at her with affection.
Czułam do niego rosnące przywiązanie.
Lernen beginnen
• I felt a growing affection for him.
wzdychać, westchnąć
Lernen beginnen
sigh ***
Jane westchnęła i wstała.
Lernen beginnen
• Jane sighed and got up.
"Wiem to", on westchnął.
Lernen beginnen
• "I know that," he sighed.
"Wiem to", on westchnął.
Lernen beginnen
"I know that," he sighed.
wzdychać, westchnąć
Lernen beginnen
sigh ***
Jane westchnęła i wstała.
Lernen beginnen
Jane sighed and got up.
wzdychać, westchnąć
Lernen beginnen
sigh ***
krwisty, niedosmażony (o mięsie)
Lernen beginnen
rare *** stopień wyższy rarer, stopień najwyższy the rarest
Lubię krwiste steki. One są przepyszne.
Lernen beginnen
• I like rare steaks. They're delicious.
Mięso jest niedosmażone, nie będę go jadł.
Lernen beginnen
• The meat is rare, I won't eat it.
trampolina (na basenie)
Lernen beginnen
diving board, springboard
On skoczył z najwyższej trampoliny na basenie.
Lernen beginnen
• He jumped off the highest diving board at the pool.
Nie każdy basen ma trampolinę.
Lernen beginnen
• Not every pool has a diving board.
Boję się skakania z trampolin.
Lernen beginnen
• I'm scared of jumping off diving boards.
drzemka
Lernen beginnen
doze
On położył się na kanapie i zrobił sobie drzemkę.
Lernen beginnen
• He laid down on the couch and went for a doze.
On położył się na kanapie i zrobił sobie drzemkę.
Lernen beginnen
He laid down on the couch and went for a doze.
drzemka
Lernen beginnen
doze
zdrzemnąć się, drzemać
Lernen beginnen
doze
Muszę się zdrzemnąć na pół godziny.
Lernen beginnen
• I need to doze off for half an hour.
zdrzemnąć się, zasnąć
Lernen beginnen
doze off, drowse off
Chyba na chwilę się zdrzemnę.
Lernen beginnen
• I think I'll doze off for a moment.
Muszę się zdrzemnąć na pół godziny.
Lernen beginnen
I need to doze off for half an hour.
zdrzemnąć się, drzemać
Lernen beginnen
doze
korespondent (dziennikarz, reporter)
Lernen beginnen
correspondent ***
Korespondent CNN został zaatakowany przez uczestników zamieszek.
Lernen beginnen
• A CNN correspondent was attacked by the participants of the riot.
Podróże międzynarodowe to ważna część pracy każdego korespondenta.
Lernen beginnen
• International travel is an important part of any correspondent's job.
być zamieszanym
Lernen beginnen
be involved **
Nie mogę uwierzyć, że on mógłby być zamieszany w coś takiego.
Lernen beginnen
• I can't believe he'd be involved in anything like this.
On zaprzecza, że był zamieszany w jakąkolwiek działalność przestępczą.
Lernen beginnen
• He denies that he was involved in any criminal activity.
zarządzanie
Lernen beginnen
management ****
On jest doświadczony w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Lernen beginnen
• He's experienced in human resource management.
Studiuję zarządzanie biznesem.
Lernen beginnen
• I'm studying business management.
• The company lost money because of bad management.
Lernen beginnen
• The company lost a lot of money because of bad management.
The company lost a lot of money due to bad management.
Lernen beginnen
Firma straciła dużo pieniędzy z powodu złego zarządzania.
żenujący, wprawiający w zakłopotanie
Lernen beginnen
embarrassing *
To wszystko zdaje się być teraz raczej żenujące, nieprawdaż?
Lernen beginnen
• It all seems rather embarrassing now, doesn't it?
Sytuacja była żenująca dla wszystkich.
Lernen beginnen
• The situation was embarrassing for everyone.
To takie żenujące, pomyślała.
Lernen beginnen
• This is just so embarrassing, she thought.
odmiana (np. grypy, rośliny), szczep (np. bakterii), rasa (zwierzęcia)
Lernen beginnen
strain **
Ona złapała nową odmianę grypy.
Lernen beginnen
• She caught a new strain of flu.
To musi być jakaś niebezpieczna odmiana grypy.
Lernen beginnen
• It must be some dangerous strain of influenza.
Nasi naukowcy odkryli nowy szczep bakterii.
Lernen beginnen
• Our scientists discovered a new strain of bacteria.
pieczony
Lernen beginnen
baked *
Przygotowałem dla ciebie pieczone jabłka.
Lernen beginnen
• I prepared baked apples for you.
Uwielbiam pieczone ziemniaki, które robi moja mama.
Lernen beginnen
• I love baked potatoes that my mum makes.
socjologia
Lernen beginnen
sociology *
On posiada stopień naukowy w dziedzinie socjologii.
Lernen beginnen
• He's got a degree in sociology.
autostopowicz
Lernen beginnen
hitchhiker, hitcher
Wzięliśmy autostopowicza w drodze powrotnej.
Lernen beginnen
• We picked up a hitchhiker on our way back.
Wzięliśmy autostopowicza w drodze powrotnej.
Lernen beginnen
We picked up a hitchhiker on our way back.
autostopowicz
Lernen beginnen
hitchhiker, hitcher
autostop, podróż autostopem
Lernen beginnen
hitchhiking, hitch-hiking
akceptowalny, zadowalający, możliwy do przyjęcia
Lernen beginnen
acceptable **, admittable **
On nie miał na to zadowalającej odpowiedzi.
Lernen beginnen
• He had no acceptable answer for that.
Oni uznali naszą ofertę za zadowalającą.
Lernen beginnen
• They considered our offer acceptable.
Warunki były do przyjęcia.
Lernen beginnen
• The conditions were acceptable.
obgadywać (np. kogoś), plotkować American English informal synonimy: badmouth, backbite
Lernen beginnen
dish ***
Nie chcę jej obgadywać, jest moją przyjaciółką.
Lernen beginnen
• I don't want to dish her, she's my friend.
To niesprawiedliwe, żeby go obgadywać, jest miłą osobą.
Lernen beginnen
• It's not fair to dish him, he's a nice person.
Nie plotkuj, nie chcę tego słuchać.
Lernen beginnen
• Don't dish, I don't want to hear it.
obmawiać, obgadywać, oczerniać informal synonimy: badmouth, dish
Lernen beginnen
backbite
nieostrożny, nieuważny synonim: casual
Lernen beginnen
careless
Chłopiec był nieostrożny i przeszedł przez ulicę na czerwonym świetle.
Lernen beginnen
• The boy was careless and crossed the street on a red light.
Nieuważni uczniowie robią niedbałe notatki.
Lernen beginnen
• Careless students take sloppy notes.
Chłopiec był nieostrożny i przeszedł przez ulicę na czerwonym świetle.
Lernen beginnen
The boy was careless and crossed the street on a red light.
nieostrożny, nieuważny
Lernen beginnen
careless
Nieuważni uczniowie robią niedbałe notatki.
Lernen beginnen
Careless students take sloppy notes.
nieostrożny, nieuważny
Lernen beginnen
careless
niestaranny, niedbały (np. pismo, praca)
Lernen beginnen
sloppy
niedbały, niechlujny
Lernen beginnen
sloppy
Paul jest taki niechlujny, zawsze rozleje coś na podłogę.
Lernen beginnen
• Paul's so sloppy - he always spills something on the floor.
Paul jest taki niechlujny, zawsze rozleje coś na podłogę.
Lernen beginnen
Paul's so sloppy - he always spills something on the floor.
niedbały, niechlujny
Lernen beginnen
sloppy
mżawka, kapuśniaczek, deszczyk synonimy: drizzling, mizzle
Lernen beginnen
drizzle
To był tylko kapuśniaczek, więc nie potrzebowałem parasola.
Lernen beginnen
• It was only a drizzle, so I didn't need an umbrella.
rezerwuar, zbiornik
Lernen beginnen
reservoir *
Wyciek ze zbiornika zawierającego silnie toksyczny czerwony szlam kosztował życie co najmniej 3 osób.
Lernen beginnen
• A spill from a reservoir containing highly toxic red sludge cost the lives of at least three people.
trawka, marihuana informal synonimy: weed, broccoli
Lernen beginnen
pot ***
On siedział na ławce paląc marihuanę.
Lernen beginnen
• He was sitting on a bench smoking pot.
Moja matka znalazła trochę trawki w mojej torbie.
Lernen beginnen
• My mother found some pot in my bag.
małe dziecko (uczące się chodzić), brzdąc, berbeć, szkrab
Lernen beginnen
toddler *
Ostatni raz, gdy cię widziałem, byłeś szkrabem.
Lernen beginnen
• The last time I saw you, you were a toddler.
Nie możemy zrobić grilla, ponieważ nie mamy węgla drzewnego.
Lernen beginnen
We can't have a barbecue because we don't have any charcoal.
grill
Lernen beginnen
barbecue *, barbeque American English, BBQ informal, barbie Australian English informal
inicjatywa (działanie rozpoczynające)
Lernen beginnen
initiative ***
On nie przejawiał inicjatywy w podrywaniu kobiet.
Lernen beginnen
• He showed no initiative in hitting on women.
Kto ma inicjatywę, żeby rozpocząć zebranie?
Lernen beginnen
• Who's got the initiative to start the meeting?
przystawiać się do kogoś, zarywać do kogoś, uderzać do kogoś, podrywać kogoś informal
Lernen beginnen
hit on somebody
Przystawiasz się do mnie?
Lernen beginnen
• Are you hitting on me?
Przystawiasz się do mnie?
Lernen beginnen
Are you hitting on me?
przystawiać się do kogoś, zarywać do kogoś, uderzać do kogoś, podrywać kogoś informal
Lernen beginnen
hit on somebody
tablica odlotów (na lotnisku), tablica odjazdów (na dworcu)
Lernen beginnen
departures board, departure board
Nie mogę rozróżnić wyrazów na tablicy odlotów.
Lernen beginnen
• I can't make out the words on the departures board.
Znajdź swój lot na tablicy odlotów.
Lernen beginnen
• Look up your flight on the departures board.
W tym terminalu nie ma tablicy odlotów.
Lernen beginnen
• There is no departures board at this terminal.
spuchnięty, opuchnięty, napuchnięty
Lernen beginnen
swollen
Jej usta były spuchnięte i wysuszone.
Lernen beginnen
• Her mouth was swollen and dry.
Macy westchnęła i otworzyła opuchnięte oczy.
Lernen beginnen
• Macy sighed and opened her swollen eyes.
Jej kostka jest spuchnięta i bardzo obolała.
Lernen beginnen
• Her ankle is swollen and very painful.
lodowiec
Lernen beginnen
glacier, *
Ten lodowiec zawsze jest w ruchu, więc musimy być ostrożni.
Lernen beginnen
• This glacier's always moving, so we have to be careful.
morał
Lernen beginnen
moral
Morał jest prosty - nie ufaj nieznajomym.
Lernen beginnen
• The moral is simple - don't trust strangers.
Nie rozumiem - jaki jest morał tej historii?
Lernen beginnen
• I don't understand - what is the moral of the story?
grzejnik
Lernen beginnen
heater *
Nie zapomnij wyłączyć grzejnika, kiedy będziesz wychodził.
Lernen beginnen
• Don't forget to turn the heater off when you go out.
Mam w pokoju tylko mały grzejnik elektryczny.
Lernen beginnen
• I only have a small electric heater in my room.
Ten grzejnik nie ogrzewa całego pokoju.
Lernen beginnen
• This heater doesn't warm up the whole room.
Baza została podpalona przez inny oddział.
Lernen beginnen
The station was set on fire by another troop.
baza (np. wojskowa)
Lernen beginnen
station ****
być na bieżąco z czymś
Lernen beginnen
keep up with something
potwierdzać, kwitować, zatwierdzać
Lernen beginnen
confirm ***
Muszę potwierdzić datę spotkania.
Lernen beginnen
• I must confirm the date of the meeting.
Proszę potwierdzić otrzymanie paczki.
Lernen beginnen
• Please confirm the receipt of the package.
On potwierdził moje obawy.
Lernen beginnen
• He confirmed my fears.
Zadzwoń do mnie, żeby zatwierdzić datę naszego spotkania.
Lernen beginnen
• Call me to confirm the date of our meeting.
pilny, staranny, sumienny, gorliwy (np. uczeń)
Lernen beginnen
diligent
Nie wszyscy moi uczniowie są pilni.
Lernen beginnen
• Not all my students are diligent.
Jeśli jesteś starannym pracownikiem, dostaniesz awans.
Lernen beginnen
• If you are a diligent employee, you will get a promotion.
rozszerzony, powiększony
Lernen beginnen
extended **
Ta szkoła była kilkakrotnie powiększana od 2005 roku.
Lernen beginnen
• This school has been extended several times since 2005.
poszerzać, rozszerzać, rozszerzyć (np. drogę, przejazd) synonim: widen
Lernen beginnen
broaden *
Oni naprawili mój rower bez dodatkowej opłaty.
Lernen beginnen
They fixed my bike at no extra charge.
koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon), taksa
Lernen beginnen
charge *****
Masz takie staranne pismo!
Lernen beginnen
You have such neat handwriting!
staranny, porządny (np. pismo odręczne)
Lernen beginnen
neat **
Nie ma szans, żeby ona zmieniła zdanie.
Lernen beginnen
There's no chance that she will change her mind.
szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi)
Lernen beginnen
chance *****
Jakie są ich szanse na sukces?
Lernen beginnen
What are their chances of success?
szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi)
Lernen beginnen
chance *****
Ten kraj był dawną kolonią hiszpańską.
Lernen beginnen
This country was a former Spanish colony.
dawny, były, niegdysiejszy
Lernen beginnen
former
Posiadam kompletną kolekcję północnoamerykańskich motyli.
Lernen beginnen
I have an entire collection of Northern Amercian butterflies.
cały (np. cały dzień), całkowity, kompletny
Lernen beginnen
entire ****
Wendy miała częste ataki migreny.
Lernen beginnen
Wendy had frequent attacks of migraine.
migrena
Lernen beginnen
migraine
Czuję że łapie mnie migrena i nie mogę wytrzymać.
Lernen beginnen
I feel my migraine coming on and I simply cannot cope.
migrena
Lernen beginnen
migraine
W centrum nie ma gdzie zaparkować.
Lernen beginnen
There's nowhere to park in the city centre.
centrum miasta
Lernen beginnen
city centre British English, town centre British English, downtown American English
rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą) formal
Lernen beginnen
address ****
Zajmiemy się tym wkrótce.
Lernen beginnen
• We will address it shortly.
Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.
Lernen beginnen
• The government tries to address the issue of black economy.
Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.
Lernen beginnen
The government tries to address the issue of black economy.
rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą) formal
Lernen beginnen
address ****
Nie dostaliśmy żadnego pełnomocnictwa od ludu na takie działanie.
Lernen beginnen
We were given no mandate from the people to do this.
mandat (np. poselski), pełnomocnictwo
Lernen beginnen
mandate **
ukryć coś, skryć coś formal
Lernen beginnen
conceal something
Ścieżka była ukryta przez długą trawę.
Lernen beginnen
• The path was concealed by long grass.
Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.
Lernen beginnen
• The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it.
Każdy poczuł ulgę, jak znaleźliśmy brakującą wtyczkę.
Lernen beginnen
Everyone felt relief when we found the missing plug.
wtyczka
Lernen beginnen
plug **
Ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.
Lernen beginnen
Pull the plug, not the cord.
wtyczka
Lernen beginnen
plug **
Prawo jest ustanowione nie bez powodu.
Lernen beginnen
The law is constituted for a reason.
ustanawiać, tworzyć
Lernen beginnen
constitute **
Ich przyjęcie ślubne musiało kosztować fortunę!
Lernen beginnen
Their wedding reception must have cost a fortune!
przyjęcie ślubne
Lernen beginnen
wedding reception, reception **
cofnąć się, odsunąć (od czegoś lub kogoś), odskoczyć
Lernen beginnen
recoil
Ona odskoczyła z przerażeniem.
Lernen beginnen
• She recoiled in horror.
Ona odskoczyła z przerażeniem.
Lernen beginnen
She recoiled in horror.
cofnąć się, odsunąć (od czegoś lub kogoś), odskoczyć
Lernen beginnen
recoil
zataczanie się, chwianie się
Lernen beginnen
reeling
wirowanie
Lernen beginnen
reeling
wirować
Lernen beginnen
reel *
zataczać się, chwiać się
Lernen beginnen
reel *
On nie kłopotał się, żeby poprawić ten cytat.
Lernen beginnen
He did not trouble to correct the quotation.
cytat
Lernen beginnen
quote **, quotation *, quot., citation *
W tym stanie marihuana jest zalegalizowana jeśli chcesz ją kupić, ale nie możesz sam hodować na własny użytek.
Lernen beginnen
In this state cannabis is legalized if you want to buy it, but you can't grow it yourself.
haszysz, konopie indyjskie, marihuana British English
Lernen beginnen
cannabis
korzystny
Lernen beginnen
favourable ** British English, favorable ** American English
Wagon był tak pełny, że nie mogliśmy znaleźć miejsca.
Lernen beginnen
The carriage was so full that we couldn't find a seat.
wagon osobowy
Lernen beginnen
carriage * British English, coach **** British English, car ***** American English
Do trzech razy sztuka!
Lernen beginnen
Third time lucky!
trzeci
Lernen beginnen
third
Moje prawo jazdy wygasa trzeciego maja.
Lernen beginnen
My driving licence expires on the third of May.
trzeci
Lernen beginnen
third
luksusowy, kosztowny, elegancki
Lernen beginnen
fancy *
On zaprosił mnie do luksusowej restauracji.
Lernen beginnen
• He invited me to a fancy restaurant.
Jej przyjęcie urodzinowe było bardzo eleganckie.
Lernen beginnen
• Her birthday party was very fancy.
On jeździ luksusowym samochodem.
Lernen beginnen
• He drives a fancy car.
Miała na sobie elegancką sukienkę.
Lernen beginnen
• She wore a fancy dress.
Kupiłem ozdobny zegar do mojej sypialni.
Lernen beginnen
I bought a fancy clock to my bedroom.
fantazyjny, wymyślny, ozdobny
Lernen beginnen
fancy **
Jego komentarze są zawsze taktowne.
Lernen beginnen
His remarks are always considerate.
taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy
Lernen beginnen
considerate
To bardzo uprzejme, że pan przyszedł.
Lernen beginnen
It's very considerate of you to come.
taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy
Lernen beginnen
considerate
Ona jest bardzo uprzejmą osobą.
Lernen beginnen
She's a very considerate person.
taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy
Lernen beginnen
considerate
Kelnerka była uprzejma, więc daliśmy jej hojny napiwek.
Lernen beginnen
The waitress was courteous, so we gave her a generous tip.
uprzejmy
Lernen beginnen
courteous
Obsługa baru jest skuteczna i grzeczna, zawsze pogodna.
Lernen beginnen
The bar staff are efficient and courteous, always cheerful.
uprzejmy
Lernen beginnen
courteous
Inżynierowie usiłują znaleźć źródło problemu.
Lernen beginnen
Engineers are endeavouring to locate the source of the problem.
starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować
Lernen beginnen
endeavour, endeavor * American English
Ona napisała podanie do dziekana, ale on je odrzucił.
Lernen beginnen
She wrote an application to the dean, but he turned it down.
dziekan (pozycja administracyjna na uczelni)
Lernen beginnen
dean ***
Dowody wskazują na ciebie albo kogoś z twojej drużyny.
Lernen beginnen
All the evidence points back to you or someone from your team.
dowód, dowody
Lernen beginnen
evidence *****
Czy ta srebrna bransoletka jest fałszywa?
Lernen beginnen
Is this silver bracelet fake?
srebrny (zrobiony ze srebra)
Lernen beginnen
silver ***
fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny synonimy: false, counterfeit
Lernen beginnen
fake *
Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.
Lernen beginnen
• I have reasons to believe that this signature is fake.
Nigdy nie kupiłabym sztucznego futra.
Lernen beginnen
• I would never buy fake fur.
On ma podrobiony paszport.
Lernen beginnen
• He has a fake passport.
Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.
Lernen beginnen
I have reasons to believe that this signature is fake.
fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny
Lernen beginnen
fake **
podający się za, udający (o osobie)
Lernen beginnen
fake *
Ona okazała się być osobą udającą prawnika.
Lernen beginnen
• She turned out to be a fake lawyer.
zachęcać, mobilizować, przekonywać
Lernen beginnen
encourage ****
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.
Lernen beginnen
• My friends are encouraging me to take part in the competition.
Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.
Lernen beginnen
• We were encouraged to learn foreign languages at school.
Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.
Lernen beginnen
• The traffic encouraged many people to use trains.
Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.
Lernen beginnen
• You can also encourage your friends to come and help.
Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.
Lernen beginnen
• She encouraged me to meet with her brother.
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.
Lernen beginnen
My friends are encouraging me to take part in the competition.
zachęcać, mobilizować, przekonywać
Lernen beginnen
encourage ****
Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.
Lernen beginnen
The traffic encouraged many people to use trains.
zachęcać, mobilizować, przekonywać
Lernen beginnen
encourage ****
spotkanie, kontakt, zetknięcie
Lernen beginnen
encounter **
Pamiętam mój pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie miałem pojęcia, jak zacząć.
Lernen beginnen
• I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it.
Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.
Lernen beginnen
• Our encounter was an unpleasant surprise.
napotykać, spotykać, natykać się formal synonim: come across something
Lernen beginnen
encounter ***
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
Lernen beginnen
• We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
Nie spotkałam wielu Amerykanów.
Lernen beginnen
• I haven't encountered many Americans.
Nie chcę się na ciebie natknąć, ty zawsze oszukujesz.
Lernen beginnen
• I don't want to encounter you, you always cheat.
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
Lernen beginnen
We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
napotykać, spotykać, natykać się formal
Lernen beginnen
encounter ***
Nie plotkuj, nie chcę tego słuchać.
Lernen beginnen
Don't dish, I don't want to hear it.
obgadywać (np. kogoś), plotkować American English informal
Lernen beginnen
dish ***
Pieniądze były tak sprytnie ukryte, że policja nie mogła ich znaleźć.
Lernen beginnen
The money was so cleverly concealed that the police couldn't find it.
ukryć coś, skryć coś formal
Lernen beginnen
conceal something
dżdżysty, mżysty
Lernen beginnen
drizzly
najbliższa rodzina
Lernen beginnen
immediate family
spotkanie rodzinne
Lernen beginnen
family gathering
Mój tata lubi żartować na spotkaniach rodzinnych.
Lernen beginnen
• My dad likes to make jokes during family gatherings.
Nasze spotkania rodzinne są miłą tradycją.
Lernen beginnen
• Our family gatherings are a nice tradition.
Porozmawiajmy o tym na spotkaniu rodzinnym.
Lernen beginnen
• Let's talk about this at the family gathering.
Nasze spotkania rodzinne są miłą tradycją.
Lernen beginnen
Our family gatherings are a nice tradition.
spotkanie rodzinne
Lernen beginnen
family gathering
być cechą dziedziczną (w czyjejś rodzinie)
Lernen beginnen
run in the family, run in somebody's family
hotel prowadzony przez rodzinę
Lernen beginnen
family-run hotel
sumienny, skrupulatny
Lernen beginnen
conscientious
On był skrupulatnym pracownikiem, zawsze troszczącym się o detale.
Lernen beginnen
• He was a conscientious worker, always caring for details.
On był skrupulatnym pracownikiem, zawsze troszczącym się o detale.
Lernen beginnen
He was a conscientious worker, always caring for details.
sumienny, skrupulatny
Lernen beginnen
conscientious
On nie podzielał jej entuzjazmu co do tego pomysłu.
Lernen beginnen
He didn't share her enthusiasm for the idea.
entuzjazm
Lernen beginnen
enthusiasm **
stanowczość, zdecydowanie
Lernen beginnen
decisiveness
prosperować (o przedsiębiorstwie), odnosić sukcesy (o osobie), cieszyć się powodzeniem (w życiu) formal
Lernen beginnen
thrive ** past tense thrived, past tense throve, past participle thrived
Ich firma świetnie prosperuje.
Lernen beginnen
• Their company is thriving.
ze zrozumieniem
Lernen beginnen
comprehendingly
niezdecydowany, chwiejny, niepewny
Lernen beginnen
indecisive
Nie możesz polegać na chwiejnych ludziach.
Lernen beginnen
• You cannot rely on indecisive people.
Dlaczego zawsze jestem taki niezdecydowany?
Lernen beginnen
• Why am I always so indecisive?
agresywny, brutalny (o osobie) synonim: aggressive
Lernen beginnen
violent ***
On jest agresywną i nieprzystępną osobą.
Lernen beginnen
• He is a violent and unapproachable person.
Boję się tego mężczyzny, bo jest agresywnym typem.
Lernen beginnen
• I'm afraid of this man, because he's a violent type.
skryty, tajemniczy (o osobie), zakonspirowany (np. plan) synonim: mysterious
Lernen beginnen
secretive
skryty synonim: secretive
Lernen beginnen
mysterious **
On nigdy nie mówi o sobie - jest taki skryty.
Lernen beginnen
• He never talks about himself - he's so mysterious.
Nie bądź taki skryty, opowiedz mi o swoim życiu.
Lernen beginnen
• Don't be so mysterious, tell me about your life.
Nie bądź taki skryty, opowiedz mi o swoim życiu.
Lernen beginnen
Don't be so mysterious, tell me about your life.
skryty
Lernen beginnen
mysterious **
łatwowierny
Lernen beginnen
gullible
To niesamowite jacy ludzie są łatwowierni, powiedział do siebie.
Lernen beginnen
• It's amazing how gullible people are, he said to himself.
Chciałbym dowiedzieć się, czy on jest tak łatwowierny jak mówisz.
Lernen beginnen
• I'd like to find out if he's as gullible as you say.
Z pewnością nie byłaś na tyle łatwowierna, żeby w to wszystko uwierzyć?
Lernen beginnen
• Surely you weren't gullible enough to believe all that?
On jest niesamowicie łatwowierny i wierzy we wszystko, co mu się powie.
Lernen beginnen
• He is extremely gullible and believes anything someone tells him.
naiwny
Lernen beginnen
naive *, naïve *, naïf *
"Jesteś trochę naiwna, kochanie", on powiedział.
Lernen beginnen
• "You're a bit naive, darling," he said.
Byłem taki naiwny - wierzyłem we wszystko, co ona mi powiedziała.
Lernen beginnen
• I was so naive - I believed everything she told me.
Twoje dziecko jest trochę naiwne.
Lernen beginnen
• Your child is a bit naive.
Byłem taki naiwny - wierzyłem we wszystko, co ona mi powiedziała.
Lernen beginnen
I was so naive - I believed everything she told me.
naiwny
Lernen beginnen
naive *, naïve, naïf
Z pewnością nie byłaś na tyle łatwowierna, żeby w to wszystko uwierzyć?
Lernen beginnen
Surely you weren't gullible enough to believe all that?
łatwowierny
Lernen beginnen
gullible
łagodny, spokojny, pogodny (np. o dziecku)
Lernen beginnen
placid
szczupły synonim: slender
Lernen beginnen
slim *
Ona jest bardzo szczupła.
Lernen beginnen
• She's very slim.
Po prostu uwielbiam szczupłe dziewczyny!
Lernen beginnen
• I simply love slim girls!
Ona jest bardzo szczupła.
Lernen beginnen
She's very slim.
szczupły
Lernen beginnen
slim **
Jim był niski i przysadzisty.
Lernen beginnen
Jim was short and stocky.
krępy, przysadzisty
Lernen beginnen
stocky
krępy, przysadzisty
Lernen beginnen
stocky
Jim był niski i przysadzisty.
Lernen beginnen
• Jim was short and stocky.
On był krępym mężczyzną o poważnej twarzy.
Lernen beginnen
• He was a stocky man with a no-nonsense kind of face.
Jako przysadzisty i wielki mężczyzna, on ma budowę gracza rugby.
Lernen beginnen
• As a stocky and huge man, he has a rugby player's build.
okrągły, zaokrąglony (np. pomidor)
Lernen beginnen
plump
drobny, filigranowy (o figurze kobiecej)
Lernen beginnen
petite
chudy, tyczkowaty
Lernen beginnen
lanky
Jego ramiona, nogi i tors są nierealistycznie długie i tyczkowate.
Lernen beginnen
• His arms, legs and torso are unrealistically long and lanky.
On nie mógł wsadzić swojego tyczkowatego ciała do samochodu.
Lernen beginnen
• He couldn't get his lanky frame into the small car.
On wytarł usta serwetką.
Lernen beginnen
He wiped his mouth with a napkin.
serwetka
Lernen beginnen
napkin *, table napkin, serviette British English
Więc muszę to otworzyć, żeby się przekonać?
Lernen beginnen
So I have to open it in order to find out?
żeby coś zrobić, aby coś zrobić, w celu zrobienia czegoś
Lernen beginnen
in order to do something
Jednak aby go odkryć, musimy tam polecieć.
Lernen beginnen
But in order to find it, we have to go there.
żeby coś zrobić, aby coś zrobić, w celu zrobienia czegoś
Lernen beginnen
in order to do something
Z mojego doświadczenia wiem, że słowa mogą ranić.
Lernen beginnen
In my experience, I know that words can hurt.
doświadczenie życiowe, wiedza o życiu
Lernen beginnen
experience *****
Sprzedawca wziął nas z powrotem do magazynu.
Lernen beginnen
A clerk took us back to the warehouse.
magazyn, skład
Lernen beginnen
warehouse **
Powinieneś walczyć ze swoimi słabymi stronami.
Lernen beginnen
You should fight with your weaknesses.
słabe strony
Lernen beginnen
weaknesses *
Ludzie pracujący w tej samej firmie mogą mieć trudności w tej sprawie.
Lernen beginnen
People within the same company may be at odds on the issue.
trudności, przeciwieństwa
Lernen beginnen
odds **
Kałamarnica nie może wyjść z wody.
Lernen beginnen
A squid can't come out of the water.
kalmar, kałamarnica
Lernen beginnen
squid
Ona praktycznie nie ma pieniędzy.
Lernen beginnen
She practically has no money.
niemal, praktycznie, właściwie spoken
Lernen beginnen
practically **
niemal, praktycznie, właściwie spoken
Lernen beginnen
practically **
Właściwie opowiedziałem ci całą historię mojego życia.
Lernen beginnen
• I practically told you the whole story of my life.
Ona praktycznie nie ma pieniędzy.
Lernen beginnen
• She practically has no money.
Dom był niemal pusty.
Lernen beginnen
• The house was practically empty.
Dom był niemal pusty.
Lernen beginnen
The house was practically empty.
niemal, praktycznie, właściwie spoken
Lernen beginnen
practically **
Nie wszyscy moi uczniowie są pilni.
Lernen beginnen
Not all my students are diligent.
pilny, staranny, sumienny, gorliwy (np. uczeń)
Lernen beginnen
diligent
nieczytelny
Lernen beginnen
illegible
Jego pismo jest kompletnie nieczytelne.
Lernen beginnen
• His handwriting is completely illegible.
Jego pismo jest kompletnie nieczytelne.
Lernen beginnen
His handwriting is completely illegible.
nieczytelny
Lernen beginnen
illegible
czytelny
Lernen beginnen
legible
Jeśli jesteś starannym pracownikiem, dostaniesz awans.
Lernen beginnen
If you are a diligent employee, you will get a promotion.
pilny, staranny, sumienny, gorliwy (np. uczeń)
Lernen beginnen
diligent
dobry stan zdrowia
Lernen beginnen
well-being **, wellbeing **
Na twoim miejscu nie martwiłbym się jego stanem zdrowia.
Lernen beginnen
• I wouldn't worry too much about his well-being if I were you.
dobre samopoczucie
Lernen beginnen
well-being **, wellbeing **
Dobrego samopoczucia ludzi nie można tak po prostu zobrazować za pomocą współczynnika lub krzywej.
Lernen beginnen
• People's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
rumienić się, zarumienić się, zaczerwienić się (ze wstydu) synonimy: crimson, colour
Lernen beginnen
blush *
Jane zarumieniła się i zmieniła temat.
Lernen beginnen
• Jane blushed and changed the subject.
Ona zarumieniła się i zamilkła.
Lernen beginnen
• She blushed and fell silent.
On zaczerwienił się, jakby złapano go nago.
Lernen beginnen
• He blushed as if he had been caught naked.
Odwilż może spowodować miejscowe podtopienia.
Lernen beginnen
The thaw may cause local floodings.
odwilż
Lernen beginnen
thaw *
On potwierdził moje obawy.
Lernen beginnen
He confirmed my fears.
potwierdzać, kwitować, zatwierdzać
Lernen beginnen
confirm ***
Proszę potwierdzić otrzymanie paczki.
Lernen beginnen
Please confirm the receipt of the package.
potwierdzać, kwitować, zatwierdzać
Lernen beginnen
confirm ***
przerażający, przeraźliwy
Lernen beginnen
appalling
On brzmiał bardzo radośnie pomimo okropnych obrażeń, które odniósł.
Lernen beginnen
He sounded very cheerful despite the appalling injuries he had suffered.
przerażający (np. o warunkach gdzieś)
Lernen beginnen
appalling
fryzura, uczesanie, fryz informal synonim: hairstyle
Lernen beginnen
hairdo
Ona spojrzała w lustrze na swoją fryzurę.
Lernen beginnen
• She looked in the mirror at her hairdo.
Na twoim miejscu, nie pokazywałbym tej fryzury matce.
Lernen beginnen
• I wouldn't show that hairdo to your mother if I were you.
Muszę sobie zrobić nową fryzurę.
Lernen beginnen
I need to get a new haircut.
fryzura (sposób, w jaki włosy są ostrzyżone)
Lernen beginnen
haircut *
głos
Lernen beginnen
voice *****
Rozpoznałem jego głos natychmiast.
Lernen beginnen
• I recognized his voice instantly.
Głos Toma wydawał się odległy.
Lernen beginnen
• Tom's voice sounded far away.
w zaufaniu, w tajemnicy
Lernen beginnen
in confidence
Ona powiedziała mi w sekrecie, że jest w ciąży.
Lernen beginnen
• She told me in confidence that she's pregnant.
On powiedział mi to w sekrecie, nie mogę ci powiedzieć.
Lernen beginnen
• He told me this in confidence, I can't tell you.
złamanie, pęknięcie synonim: break
Lernen beginnen
fracture *
Czy złamanie jest świeże?
Lernen beginnen
• Is the fracture recent?
Wydaje mi się, że masz złamanie.
Lernen beginnen
• I guess you've got a fracture.
wystający, sterczący
Lernen beginnen
protruding
On ma odstające uszy.
Lernen beginnen
• He has protruding ears.
Ona patrzyła na mnie wybałuszonymi oczyma.
Lernen beginnen
• She was looking at me with her protruding eyes.
Czy myślisz, że odstające uszy sprawiają, że wyglądam nieatrakcyjnie?
Lernen beginnen
• Do you think my protruding ears make me look unattractive?
oszustwo synonim: scam
Lernen beginnen
fraud **
Popełniasz oszustwo, kiedy próbujesz umyślnie oszukać osobę lub instytucję.
Lernen beginnen
• You commit a fraud when you deliberately try to deceive a person or an institution.
Wysoki Sądzie, przyznaję się do oszustwa, ale nie do morderstwa.
Lernen beginnen
• Your Honour, I confess to the fraud but not to the murder.
zemdleć synonim: pass out
Lernen beginnen
faint **
Przez moment myślałem, że zemdleję.
Lernen beginnen
• For a moment I thought I was going to faint.
W pokoju było tak gorąco, że ona zemdlała.
Lernen beginnen
• It was so hot in the room that she fainted.
niedojrzały, dziecinny (o osobie) synonim: childish
Lernen beginnen
immature
On często zachowuje się jak dziecko - jest taki niedojrzały.
Lernen beginnen
• He often behaves like a child - he's so immature.
Ona ma 22 lata, ale jest bardzo niedojrzała.
Lernen beginnen
• She's 22, but she's very immature.
jednolity, spójny, konsekwentny, logiczny, stały, zgodny
Lernen beginnen
consistent ***
Aby być dobrym nauczycielem, musisz być konsekwentny.
Lernen beginnen
• To be a good teacher, you have to be consistent.
Twoja praca pisemna nie była spójna.
Lernen beginnen
• Your dissertation was not consistent.
Musimy być zdecydowani i zgodni.
Lernen beginnen
• We need to be determined and consistent.
boisko
Lernen beginnen
field *****, pitch ***** British English
Moja szkoła ma duże boisko sportowe.
Lernen beginnen
• My school has a large sports field.
Graliśmy na boisku na naszym osiedlu.
Lernen beginnen
• We played on the field on our estate.
Boję się tego mężczyzny, bo jest agresywnym typem.
Lernen beginnen
I'm afraid of this man, because he's a violent type.
agresywny, brutalny (o osobie)
Lernen beginnen
violent ***
On jest agresywną i nieprzystępną osobą.
Lernen beginnen
He is a violent and unapproachable person.
agresywny, brutalny (o osobie)
Lernen beginnen
violent ***
Nie możesz polegać na chwiejnych ludziach.
Lernen beginnen
You cannot rely on indecisive people.
niezdecydowany, chwiejny, niepewny
Lernen beginnen
indecisive
Chyba na chwilę się zdrzemnę.
Lernen beginnen
I think I'll doze off for a moment.
zdrzemnąć się, zasnąć
Lernen beginnen
doze off, drowse off
Popełniasz oszustwo, kiedy próbujesz umyślnie oszukać osobę lub instytucję.
Lernen beginnen
You commit a fraud when you deliberately try to deceive a person or an institution.
oszustwo
Lernen beginnen
fraud **
uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
Lernen beginnen
credit ****
Ona zyskała uznanie za swoją ciężką pracę.
Lernen beginnen
• She got the credit for her hard work.
Zespół dał jej uznanie za to, że się starała.
Lernen beginnen
• The team gave her credit for trying.
Ona zyskała uznanie za swoją ciężką pracę.
Lernen beginnen
She got the credit for her hard work.
uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
Lernen beginnen
credit ****
Zespół dał jej uznanie za to, że się starała.
Lernen beginnen
The team gave her credit for trying.
uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
Lernen beginnen
credit ****
opalać się, robić się brązowym
Lernen beginnen
tan *
opalać się, zażywać kąpieli słonecznej
Lernen beginnen
sunbathe
Ona opala się na plaży.
Lernen beginnen
• She is sunbathing on the beach.
Uwielbiam się opalać.
Lernen beginnen
• I love to sunbathe.
Opalaliśmy się codziennie.
Lernen beginnen
• We sunbathed every day.
wysoki wzrost
Lernen beginnen
tallness
Mieliśmy wczoraj bardzo pożyteczną dyskusję.
Lernen beginnen
We had a very profitable discussion yesterday.
korzystny, pożyteczny
Lernen beginnen
profitable *
korzystny, pożyteczny
Lernen beginnen
profitable *
Mieliśmy wczoraj bardzo pożyteczną dyskusję.
Lernen beginnen
• We had a very profitable discussion yesterday.
podejrzliwy
Lernen beginnen
suspicious **
Jesteś bardzo podejrzliwym facetem, Jim.
Lernen beginnen
• You're a very suspicious guy, Jim.
Policjant rzucił mu podejrzliwe spojrzenie.
Lernen beginnen
• The policeman cast a suspicious eye on him.
Czy znaleźli coś dziwnego albo podejrzanego?
Lernen beginnen
• Did they find anything odd or suspicious?
Policjant rzucił mu podejrzliwe spojrzenie.
Lernen beginnen
The policeman cast a suspicious eye on him.
podejrzliwy
Lernen beginnen
suspicious **
nieufny synonim: mistrustful
Lernen beginnen
suspicious **
Moja matka jest zawsze taka nieufna.
Lernen beginnen
• My mother is always so suspicious.
błyskotliwy, świetlany (np. kariera, przyszłość)
Lernen beginnen
glittering
genialny, błyskotliwy, znakomity (np. pomysł)
Lernen beginnen
brilliant **

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.