4 Production process

 0    124 Datenblatt    annagrzesiowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prowadzenia badań
Lernen beginnen
carry out research
woda pitna
Lernen beginnen
potable water
ustanawiać
Lernen beginnen
establish
uzgodnić
Lernen beginnen
agree upon
klauzule
Lernen beginnen
clauses
komunikować
Lernen beginnen
communicate
umowa kontraktowa
Lernen beginnen
contract agreement
wymagania (w stosunku do kandydata)
Lernen beginnen
requirements
zdefiniowane
Lernen beginnen
defined
zawartej
Lernen beginnen
concluded
odpowiedni dział
Lernen beginnen
relevant department
zmiany
Lernen beginnen
changes
udokumentowane
Lernen beginnen
documented
istniejący kontrakt
Lernen beginnen
existing contractual
dostępny
Lernen beginnen
available
W miejsce
Lernen beginnen
in place for
aktualne
Lernen beginnen
up to date
niedwuznaczny
Lernen beginnen
unambiguous
spełnienie
Lernen beginnen
compliance
legalny
Lernen beginnen
legal
Dodatki i substancje konserwujące
Lernen beginnen
additives and preservatives
wymagany
Lernen beginnen
required
zapewniać
Lernen beginnen
provide
odpowiednia lokalizacja
Lernen beginnen
relevant location
przepis
Lernen beginnen
recipe
nowsza wersja
Lernen beginnen
update
wpływ
Lernen beginnen
influence
zgodny z
Lernen beginnen
complied with
rozwój
Lernen beginnen
development
Proces produkcyjny
Lernen beginnen
manufacturing process
process parameters
Lernen beginnen
parametry procesu
spełnienie wymagań dotyczących produktu
Lernen beginnen
fulfilment of product requirements
zapewnione przez próby fabryczne
Lernen beginnen
assured by factory trials
Zasady, reguły
Lernen beginnen
principles, rules
zgodnie z wytycznymi
Lernen beginnen
accordance with the guidelines
produkt trwałości
Lernen beginnen
shelf life product
data ważności
Lernen beginnen
best before date
brać pod uwagę
Lernen beginnen
take into account
wyniki testów organoleptycznych
Lernen beginnen
results of organoleptic tests
rozwój produktów
Lernen beginnen
product development
oceny organoleptyczne
Lernen beginnen
organoleptic assessments
etykietowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami
Lernen beginnen
labelling complies with current legislation
Zalecenia
Lernen beginnen
recommendations
Firma zapewni
Lernen beginnen
company shall ensure
procesy zakupowe
Lernen beginnen
purchasing processes
procesy outsourcowane zostaną zidentyfikowane
Lernen beginnen
outsourced processes shall be identified
zatwierdzenie i monitorowanie
Lernen beginnen
approval and monitoring
odpowiedni test
Lernen beginnen
relevant test
sprawdź informacje żywieniowe
Lernen beginnen
validate nutritional information
Roszczenia
Lernen beginnen
claims
wymienione na etykiecie
Lernen beginnen
mentioned on labelling
analiza
Lernen beginnen
analysis
niezawodność dostawcy
Lernen beginnen
supplier reliability
wymagana wydajność
Lernen beginnen
required performance
sprawdzany regularnie
Lernen beginnen
reviewed regularly
dokumentacja
Lernen beginnen
records
powiązane ryzyko
Lernen beginnen
associated risks
w oparciu o analizę zagrożeń
Lernen beginnen
based on hazard analysis
harmonogram tych kontroli
Lernen beginnen
schedule of these checks
dodatkowo sprawdzone
Lernen beginnen
additionally checked
wymienione w specyfikacji
Lernen beginnen
mentioned in specification
powiązane ryzyko
Lernen beginnen
associated risks
określić kluczowe parametry
Lernen beginnen
determine the key parameters
system kanalizacyjny
Lernen beginnen
drainage system
odpowiedni / odpowiednia
Lernen beginnen
suitable
magazyn zewnętrzny
Lernen beginnen
outdoor storage
niekorzystny wpływ
Lernen beginnen
adverse effect
zanieczyszczenie
Lernen beginnen
contamination
zakurzone powietrze
Lernen beginnen
dusty air
silne zapachy
Lernen beginnen
strong smells
czytelne - nieczytelne
Lernen beginnen
legible - illegible
Analiza chemiczna
Lernen beginnen
chemical analysis
test przechowywania
Lernen beginnen
storage test
odpowiedni produkt
Lernen beginnen
relevant product
informacje dotyczące etykietowania
Lernen beginnen
labelling information
fabryka na zewnątrz
Lernen beginnen
factory exterior
czystości i porządku
Lernen beginnen
clean and tidy
przepływy procesów
Lernen beginnen
process flows
układ, rozmieszczenie
Lernen beginnen
layout
przepływy wewnętrzne
Lernen beginnen
internal flows
odpady
Lernen beginnen
waste
mapa terenu obejmująca wszystkie budynki
Lernen beginnen
site map covering all buildings
odbiór towaru do wysyłki
Lernen beginnen
receipt of goods to dispatch
zaplecze laboratoryjne
Lernen beginnen
laboratory facilities
wpływa na bezpieczeństwo produktu
Lernen beginnen
affect product safety
w przypadku mikrobiologicznym
Lernen beginnen
in case of microbiologically
pleśń
Lernen beginnen
mould
połączenia między ścianami
Lernen beginnen
junctions between walls
sufit
Lernen beginnen
ceiling
Podłogi
Lernen beginnen
floors
ułatwić czyszczenie
Lernen beginnen
facilitate cleaning
unieszkodliwianie odpadów
Lernen beginnen
disposal of waste
kałuże
Lernen beginnen
puddles
w celu ułatwienia
Lernen beginnen
in order to facilitate
szyby
Lernen beginnen
glazing
chronione osłonami odpornymi na strzępienie
Lernen beginnen
protected by shatter proof covers
bezpieczeństwo produktu
Lernen beginnen
product safety
legalność, zgodność z prawem
Lernen beginnen
legality
proces produkcji
Lernen beginnen
process
konkretne cele
Lernen beginnen
specyfic objectives
skutecznie komunikowanie się
Lernen beginnen
effectively communicated
odpowiedni perosnnel
Lernen beginnen
relevant perosnnel
aby zapewnić
Lernen beginnen
to ensure
struktura firmy
Lernen beginnen
the structure of the company
przekazywanie, delegacja odpowiedzialności
Lernen beginnen
deputation of responscibility
określić odpowiedzialność
Lernen beginnen
to lay down the responsibility
mieć zastosowanie
Lernen beginnen
to be applicable
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
Lernen beginnen
job description
Identyfikacja i udokumentowane mechanizmy
Lernen beginnen
identifie and documented mechanisms
przedstawiciel IFS
Lernen beginnen
an IFS representative
aby zapewnić zasoby
Lernen beginnen
to provide resources
wystarczające zasoby
Lernen beginnen
sufficient resources
w celu spełnienia wymagań produktu
Lernen beginnen
to meet product requirements
wdrażać politykę korporacyjną
Lernen beginnen
to implement corporate policy
wyższe kierownictwo / kierownictwo wyższego szczebla
Lernen beginnen
senior management
branżowe kodeksy postępowania
Lernen beginnen
industry codes of practice
zastosowanie
Lernen beginnen
to apply
bezpośrednio odpowiadać przed
Lernen beginnen
to have a direct reporting relationship to sb
opracować politykę korporacyjną
Lernen beginnen
to draw up a corporate policy
zrównoważony rozwój
Lernen beginnen
sustainability
odpowiednie produkty
Lernen beginnen
respective products
niezgodność
Lernen beginnen
non-conformity
ujednolicić
Lernen beginnen
standardize
standaryzacja
Lernen beginnen
standardization

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.