854. The Invitation

 0    69 Datenblatt    lauraruszel5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I had only ever spoken to him on the phone.
Lernen beginnen
Dotychczas rozmawiałam z nim wyłącznie przez telefon.
his family unexpectedly invited me over
Lernen beginnen
jego rodzina niespodziewanie zaprosiła mnie do siebie
poor phone reception
Lernen beginnen
słaby zasięg telefonu
tried to get a sense of where I was headed
Lernen beginnen
próbowałem zorientować się, dokąd zmierzam
set off in my car; What time do we set off tomorrow?
Lernen beginnen
wyruszyć moim samochodem; O której jutro wyruszamy?
venture out of something, venture out something
Lernen beginnen
odważyć się na coś, odważyć się na coś
got out of the car
Lernen beginnen
wysiadł z samochodu
dull and dreary
Lernen beginnen
nudno i ponuro
overgrown trees
Lernen beginnen
zarośnięte drzewa
beckoning me inside
Lernen beginnen
zapraszając mnie do środka
to run a few errands
Lernen beginnen
załatwić kilka spraw
enduring; enduring appeal; He believed in the enduring power of love.
Lernen beginnen
cierpliwy; existing for a long time; continuing for a long time; lasting:
assure; assure sb of sth The unions assured the new owners of the workers' loyalty to the company.; You can rest assured (= feel confident) that
Lernen beginnen
gwarantować; that sth WILL happen; to tell someone confidently that something is true, especially so that they do not worry
The thing is,...
Lernen beginnen
Rzecz w tym,...
was still no sign of my cousin
Lernen beginnen
nadal nie było śladu mojego kuzyna
ensure that; ensure something for someone
Lernen beginnen
to make something certain to happen:
streetlights
Lernen beginnen
oświetlenie uliczne
road signs
Lernen beginnen
znaki drogowe
highway
Lernen beginnen
autostrada
They gave me a puzzled look
Lernen beginnen
Posłali mi zdziwione spojrzenie
we thought you were staying the night
Lernen beginnen
myśleliśmy, że zostajesz na noc
I shrugged it off and told them not to worry,
Lernen beginnen
Wzruszyłem ramionami i powiedziałem, żeby się nie martwili,
a pretty good sense of direction
Lernen beginnen
całkiem dobre wyczucie kierunku
aggravated (assault/burglary); Attempts to restrict parking in the city centre have further aggravated the problem of traffic congestion.; It really aggravates me
Lernen beginnen
zaostrzone (napaść/włamanie); to make a bad situation worse; to make someone feel very annoyed and upset:
a spare bedroom/pencil
Lernen beginnen
zapasowa sypialnia/ołówek
I have to get up very early for work
Lernen beginnen
Muszę wstać bardzo wcześnie do pracy
got in my car and hastily pulled away
Lernen beginnen
wsiadłem do samochodu i pospiesznie odjechałem
get out of there
Lernen beginnen
Wynoś się stąd
urge to (steal)
Lernen beginnen
zachęcić do; a strong wish, especially one that is difficult or impossible to control
It seemed to take me ages
Lernen beginnen
Wydawało mi się, że zajęło mi to wieki
turn up late
Lernen beginnen
pojawić się późno
fence
Lernen beginnen
płot
the kitchen lights were on
Lernen beginnen
światło w kuchni było włączone
To this day,...
Lernen beginnen
Do dzisiaj,...
dreadful; the dreadful sufferings of the people during this war
Lernen beginnen
straszny; causing fear, shock, or suffering
for my own sake
Lernen beginnen
dla własnego dobra
insistent (demands/appeals/signals)
Lernen beginnen
natarczywy (żądania/apele/sygnały)
At this point I...
Lernen beginnen
W tym momencie ja...
irritable
Lernen beginnen
drażliwy
ecstatic (crowd)
Lernen beginnen
zachwycony (tłum)
on the screan
Lernen beginnen
na ekranie
I can’t find my keys! Have you seen my keys?
Lernen beginnen
Nie mogę znaleźć kluczy! Widziałeś moje klucze?
Find your keys / take them out of your pocket: I usually keep my keys in one place. But sometimes, I misplace them and have to find them.
Lernen beginnen
Znajdź swoje klucze / wyjmij je z kieszeni: zazwyczaj trzymam klucze w jednym miejscu. Ale czasami gubię je i muszę je znaleźć.
Unlock the car: Do you lock your car at night?
Lernen beginnen
Odblokuj samochód: Czy zamykasz samochód na noc?
Get in/out the car
Lernen beginnen
Wsiadaj/wysiadaj z samochodu
Put on/fasten your seatbelt: I can’t put my seatbelt on – it’s stuck! Don’t take off your seatbelt yet
Lernen beginnen
Załóż/zapnij pas bezpieczeństwa: Nie mogę zapiąć pasa – jest zablokowany! Nie odpinaj jeszcze pasów bezpieczeństwa
Take off / release the handbrake
Lernen beginnen
Zdejmij / zwolnij hamulec ręczny
Start the car: You can also turn it on. I’m sorry I’m late. The car wouldn’t start
Lernen beginnen
Uruchom samochód: Możesz go także włączyć. Przepraszam, jestem spóźniony. Samochód nie chciał odpalić
Automatic vs manual cars
Lernen beginnen
Samochody automatyczne vs manualne
Put it into...: this is how you talk about changing gears; Put it into 2nd
Lernen beginnen
Ujmij to w...: tak się mówi o zmianie biegów; Umieść go na 2
Step on the...: this is the verb used to talk about the various pedals in cars. You can also use hit.: Step on the brake/gas
Lernen beginnen
Step on the...: jest to czasownik używany do określenia różnych pedałów w samochodach. Możesz także użyć hitu.: Naciśnij hamulec/gaz
Turn/put on things: there are many buttons on the dashboard. You turn/put on or turn off these things.: the AC, the heating, the radio, lights; hazards
Lernen beginnen
Włącz/załóż rzeczy: na desce rozdzielczej znajduje się wiele przycisków. Włączasz/włączasz lub wyłączasz te rzeczy: klimatyzację, ogrzewanie, radio, światła; zagrożenia
Put the windows up/down
Lernen beginnen
Unieś/opuść okna
Indicators/turn signals: Is my left indicator working?
Lernen beginnen
Kierunkowskazy/kierunkowskazy: Czy mój lewy kierunkowskaz działa?
We’re doing/going 70 MPH, can you go a little faster?
Lernen beginnen
Jedziemy/jedziemy z prędkością 70 mil na godzinę, czy możesz jechać trochę szybciej?
Speed up and slow down
Lernen beginnen
Przyspieszaj i zwalniaj
Turn left – take your second right: go straight ahead at this roundabout
Lernen beginnen
Skręć w lewo – skręć w drugą w prawo: na tym rondzie jedź prosto
I’m stuck in traffic. Try and avoid rush hour if you can
Lernen beginnen
Utknąłem w korku. Jeśli możesz, staraj się unikać godzin szczytu
To set off: this means to start a journey; Do you think we should set off early morning?
Lernen beginnen
Wyruszyć: oznacza rozpocząć podróż; Myślisz, że powinniśmy wyruszyć wcześnie rano?
A long/short drive: this describes the length of the car journey
Lernen beginnen
Długa/krótka jazda: opisuje długość podróży samochodem
A backseat driver: someone who constantly talks to the driver telling them how they should drive.
Lernen beginnen
Kierowca na tylnym siedzeniu: ktoś, kto stale rozmawia z kierowcą i mówi mu, jak powinien prowadzić.
number plate
Lernen beginnen
tablica rejestracyjna
wing mirror
Lernen beginnen
lusterko wsteczne
tyre
Lernen beginnen
opona
windscreen
Lernen beginnen
szyba przednia
windscreen wiper
Lernen beginnen
wycieraczki
bumpers
Lernen beginnen
zderzaki
boot
Lernen beginnen
bagażnik
handle
Lernen beginnen
klamka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.