Akty Stanu Cywilnego

 0    43 Datenblatt    miziol14
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w
Lernen beginnen
RSC - rejestrze stanu cywilnego
Akt stanu cywilnego jest to wpis o
Lernen beginnen
zgonie - urodzeniu- małżeństwie
Czynności z zakresu RSC dokonuje się w formie
Lernen beginnen
decyzji adm. lub czynności materialno - technicznych
Utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego zapewnia
Lernen beginnen
Minister Cyfryzacji lub Minister SW na wniosek cyfryzacji
Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje
Lernen beginnen
kierownik urzędu stanu cywilnego
dostęp do rejestru stanu cywilnego posiadają
Lernen beginnen
1. kierownik urzędu stanu cywilnego i jego zastępca, 2. wojewoda
3. Minister cyfryzacji 4. Minister SW
Dane Minister Cyfryzacji udostępnia
Lernen beginnen
służbom ABW AW CBA
Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez
Lernen beginnen
Gminy w USC
okręgiem rejestracji stanu cywilnego jest
Lernen beginnen
GMINA
Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest
Lernen beginnen
wójt - burmistrz - prezydent
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są dokonywane przez
Lernen beginnen
kierownika USC lub jego zastępce
. W okręgach liczących poniżej 50 000 mieszkańców wójt
Lernen beginnen
zatrudnia zastępce USC oraz może wybrać inna osobę na kierownika USC
. W okręgach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt
Lernen beginnen
zatrudnia kierwonika USC oraz zastępców
. Wojewoda składa wniosek do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianę okręgu rejestracji stanu cywilnego na wniosek
Lernen beginnen
gmin i po zasięgnięciu ich opinii
Msw określa dla gmin i okręgów
Lernen beginnen
och właściwość
Kierownik i wójt mogą upoważnić
Lernen beginnen
inna osobę do odpisów aktów stanu cywilnego
Nadzór nad rsc sprawuje
Lernen beginnen
właściwy miejscowo wojewoda
nadzór nad działalnością wojewody w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Lernen beginnen
sprawuje Minister SW
Urodzenie oraz małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na
Lernen beginnen
miejsce urodzenia albo zawarcia małżeństwa
Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu
Lernen beginnen
na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla
Lernen beginnen
miasta stołecznego Warszawy
Urodzenie oraz zgon na polskim statku morskim lub powietrznym, okręcie wojennym lub wojskowym statku powietrznym rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla
Lernen beginnen
miasta stołecznego Warszawy
Zgon żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla
Lernen beginnen
miasta stołecznego Warszawy
W przypadku stwierdzenia zgonu albo uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla
Lernen beginnen
miasta stołecznego Warszawy
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na
Lernen beginnen
miejsce urodzenia dziecka
Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym
Lernen beginnen
osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na
Lernen beginnen
miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o nadanie
Lernen beginnen
numeru PESEL osobie której dotyczy akt
Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się na podstawie
Lernen beginnen
dowodów potwierdzających prawdziwość zgłoszonych danych
Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres
Lernen beginnen
100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu
Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 3, akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu
Lernen beginnen
w ciągu 2 lat do właściwego archiwum państwowego
Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone
Lernen beginnen
w akcie urodzenia
a nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie
Lernen beginnen
w akcie małżeństwa lub akcie zgonu
. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
Lernen beginnen
wzory, wzory protokołów, zaświadczeń
Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje
Lernen beginnen
wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje
Lernen beginnen
sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego,
wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował ostatni akt
Lernen beginnen
unieważnia akt lub akty stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej.
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
Lernen beginnen
1) odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego;
2) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby; 3) zaświadczenia o stanie cywilnym.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie
Lernen beginnen
21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie
Lernen beginnen
3 dni od dnia jej sporządzenia.
Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano
Lernen beginnen
zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie zgonu nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa
Lernen beginnen
najpóźniej w następnym dniu roboczym
choroba zakażna
Lernen beginnen
choroba zakażna do 24h

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.