ANGIELSKI COLUMBUS 1

 0    79 Datenblatt    kowalikagata94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przeczytaj pytania
Lernen beginnen
read questions
co oznaczają pogrubione słowa?
Lernen beginnen
what do the words IN BOLD mean?
zapytaj innych uczniów lub nauczyciela, a następnie zastanów się nad odpowiedziami na pytania.
Lernen beginnen
check with other students or your teacher, then think about your answers TO the questions.
czemu uczysz się angielskiego? Do pracy, egzaminów, podróży itp.?
Lernen beginnen
why are you learning english? For work, exams, travel, ect.?
czy mówisz jakimikolwiek językami poza językiem ojczystym i angielskim?
Lernen beginnen
do you speak any languages APART FROM your MOTHER TONGUE, and English?
kto najlepiej uczy się języka w Twojej rodzinie?
Lernen beginnen
who is the best language learner in your family?
czy używałeś jakichś STRATEGII UCZENIA SIĘ podczas nauki drugiego języka? których?
Lernen beginnen
did you use any LEARNING STRATEGIES when studying your second language? which?
kiedy po raz pierwszy używałeś języka obcego poza salą lekcyjną?
Lernen beginnen
when was the first time you used a FOREIGN language outside the classroom?
czy masz szansę regularnie rozmawiać / pisać z ludźmi, mówiącymi w języku ojczystym?
Lernen beginnen
do you have the chance to speak/write to NATIVE SPEAKERS regularly?
czy ważna jest dla Ciebie nauka SLANGU lub Żargonu w języku angielskim, czy też chcesz uczyć się tylko standardowego angielskiego?
Lernen beginnen
is it important for you to learn SLANG or JARGON in English, or do you only want to learn standard English?
co jest dla Ciebie ważniejsze, kiedy uczysz się języka: PŁYNNOŚĆ czy DOKŁADNOŚĆ?
Lernen beginnen
which is more important to you when you learn to speak a language: FLUENCY or ACCURACY?
która UMIEJĘTNOŚĆ jest dla Ciebie najtrudniejsza: mówienie, słuchanie, czytanie czy pisanie? który jest najłatwiejszy?
Lernen beginnen
which SKILL is the hardest for you: speaking, listening, reading, or writing? which is the easiest?
czy znasz kogoś, kto jest DWUJĘZYCZNY? Jakie KORZYŚCI / WADY mogą mieć w życiu?
Lernen beginnen
do you know anyone who is BILINGUAL? What ADVANTAGES/ DISADVANTAGES might they have in life?
większość angielskich słów jest ZAPISOWANYCH inaczej niż się je WYMAWIA.
Lernen beginnen
most words in English are SPELT differently to how they are PRONOUNCED.
mniej niż dwadzieścia procent słów w języku angielskim jest ZAPISYWANYCH inaczej, niż w wymowie.
Lernen beginnen
under twenty percent of words in English are SPELT differently to how they are PRONOUNCED.
przypuszczać
Lernen beginnen
GUESS
dziadek krzyczy „kolacja gotowa” po duńsku.
Lernen beginnen
grandpa shouts, "dinner's ready" in Danish.
Moja mama prosi mnie po angielsku, żebym NAKRYŁ DO STOŁU.
Lernen beginnen
My mother asks me in English to LAY THE TABLE.
JAK TO ROBĘ, łapię MOTYW PRZEWODNI brazylijskiej TELENOWELI w salonie, w którym odpoczywa moja siostra.
Lernen beginnen
AS I DO SO, I catch the THEME TUNE of the Brazilian SOAP OPERA on TV in the living room, where my sister is relaxing.
mówi doskonale po portugalsku
Lernen beginnen
she speaks perfect Portuguese
Ojciec prosi ją, żeby nagrała program w jego ojczystym języku hiszpańskim i zajmujemy miejsca przy stole.
Lernen beginnen
My father asks her to record the programme in his native Spanish, and we take our places at the table.
a co w menu? Włoskie pulpety
Lernen beginnen
and what's on the menu? Italian meatballs
wiemy, że nie jesteśmy normalną rodziną.
Lernen beginnen
we know we aren't a normal family.
W każdej chwili możesz usłyszeć rozmowę w czterech różnych językach i prawie każdy rozumie prawie wszystko.
Lernen beginnen
At any moment, you might hear conversation in four different languages, and almost everyone understands almost everything.
ale co jest normalne w dzisiejszych czasach?
Lernen beginnen
but what is normal these days?
moja mama jest w połowie Duńczykiem, w połowie Anglikiem, a mój ojciec, który pochodzi z Boliwii, mówi po hiszpańsku i guarani.
Lernen beginnen
my mother is half-Danish, half-English, and my father who is from Bolivia, speaks Spanish and Guarani.
z powodu pracy mojej matki (obecnie jest na emeryturze) mieszkaliśmy w Brazylii, Włoszech i Niemczech, więc ZDOBYLIŚMY jeszcze trzy języki.
Lernen beginnen
because of my mother work (she's now retired), we lived in Brazil, Italy and Germany, so we PICKED UP three more languages.
teraz, jako dorośli, moja siostra i ja mówimy sześcioma językami
Lernen beginnen
now as adults, my sister and I both speak six languages
bycie dwujęzycznym lub w naszym przypadku wielojęzycznym ma wiele zalet.
Lernen beginnen
being bilingual, or in our case multilingual, has so many advantages.
wszystkie OSTATNIE badania sugerują, że odnosimy korzyści na wiele sposobów
Lernen beginnen
all the RECENT research suggests we benefit in many ways
społeczne, kulturowe, ekonomiczne, akademickie i intelektualne.
Lernen beginnen
social, cultural, economic, academic, and intellectual.
badania obaliły również niektóre z tych TRWAŁYCH mitów
Lernen beginnen
the research has also destroyed some of those PERSISTENT myths
jednym z mitów jest to, że dwujęzyczność jest rzadkością, tak jakbyśmy dwujęzyczni byli jak rzadkie, egzotyczne ptaki.
Lernen beginnen
one of the myths is that bilingualism is uncommon, as if we bilinguals are like rare, exotic birds.
Prawda jest taka, że około pięćdziesiąt procent mieszkańców świata jest dwujęzycznych.
Lernen beginnen
the truth is that around fifty percent of the world's inhabitants are bilingual.
kontynenty o największej różnorodności językowej to Azja i Afryka.
Lernen beginnen
the continents with the most linguistic diversity are Asia and Africa.
w samej Nigerii mówi się 500 językami, w Indiach 400
Lernen beginnen
in nigeria alone, 500 languages are spoken, In India 400
Niektórzy uważają, że jako dziecko trzeba uczyć się obu języków, aby być naprawdę dwujęzycznym.
Lernen beginnen
some people believe that you have to learn both languages as a child to be truly bilingual.
moja siostra i ja mamy szczęście pod tym względem, ale znamy niezliczone rzesze ludzi, którzy mają tak doskonałą wymowę, jak ci, którzy uczą się drugiego języka jako dzieci, ale nadal są oni całkowicie płynni i dokładni.
Lernen beginnen
my sister and I are fortunate in this respect, but we know countless people who have such perfect pronunciation as those who acquire their second language as children, but they are still completely fluent and accurate.
Inny mit dotyczący osób dwujęzycznych dotyczy tożsamości.
Lernen beginnen
Another myth about bilinguals concerns identity.
niektórzy myślą, że mamy podzielone osobowości
Lernen beginnen
some people think we have split personalities
Jako dzieci często pytano mnie i moją siostrę „ale skąd tak naprawdę jesteś? Czy nie jesteś zdezorientowany?”
Lernen beginnen
As kids, my sister and I were often asked "but where are you really from? Don't you get confused?"
ani trochę
Lernen beginnen
not at all
Jestem sobą, wytworem wielu kultur.
Lernen beginnen
I am me, the product of many cultures.
Mogę łatwo zmieniać języki w zależności od tego, gdzie jestem iz kim jestem, i wydaje mi się to całkowicie naturalne.
Lernen beginnen
I can switch languages easily, according to where I am and who I'm with, and this seems completely natural to me.
Jeśli chodzi o korzyści, osoby dwujęzyczne radzą sobie lepiej w niektórych testach, są lepiej chronione przed chorobami psychicznymi, takimi jak choroba Alzheimera
Lernen beginnen
as for the benefits, bilinguals do better on certain tests, are better protected against mental illness such as Alzheimer's
uzyskać wgląd w inne kultury, mieć dostęp do większej ilości informacji na świecie i w niektórych kontekstach są bardziej przydatne do zatrudnienia.
Lernen beginnen
gain insights into other cultures, have access to more of the world's information, and are in some contexts more employable.
bycie dwujęzycznym uczyniło mnie tym, kim jestem i za to jestem wdzięczny.
Lernen beginnen
being bilingual has made me who I am, and for that I'm grateful
Jak myślisz, jakie sześć języków znają pisarz i jego siostra?
Lernen beginnen
what six languages do you think the writer and his sister speak?
Jak myślisz, jak pisarz nauczył się każdego ze swoich języków?
Lernen beginnen
how do you think the writer learnt each of his languages?
ilu ludzi na świecie uważa się za dwujęzycznych?
Lernen beginnen
how many of the world's people are thought to be bilingual?
czym jest to, co czyni ludzi, którzy jako dzieci uczą się drugiego języka, lepszym w porównaniu z tymi, którzy uczą się drugiego języka jako dorośli?
Lernen beginnen
what are those who learn their second language as children better as compared to those who learn a second language as adults?
jakie korzyści zdrowotne wynikające z bycia dwujęzycznym są wymienione w tekście?
Lernen beginnen
what health benefits of being bilingual is mentioned in the text?
moja rodzina jest brytyjsko-chińska, więc wychowałem się dwujęzycznie, mówiąc po chińsku i angielsku.
Lernen beginnen
my family is British Chinese so I grew up bilingual, speaking Chinese and English.
Właściwie mam też wysoki poziom znajomości hiszpańskiego
Lernen beginnen
Actually, I have a high level of fluency in Spanish, too
Oczywiście wielu moich przyjaciół to Brytyjczycy, więc ich językiem ojczystym jest angielski
Lernen beginnen
Of course, many of my friends are British so their mother tongue is English
Jednak Londyn jest bardzo kosmopolityczny - łatwo tu spotkać obcokrajowców.
Lernen beginnen
However London is very cosmopolitan- it is easy to meet foreign people here.
Moja najlepsza przyjaciółka Sylvie pochodzi z Polski, ale brzmi jak native speaker
Lernen beginnen
My best friend Sylvie is from Poland but she sounds like a native speaker
Czasami uczę ją slangu, ponieważ nie uczyła się nieformalnych słów w szkole
Lernen beginnen
Sometimes I teach her slang as she didn't learn informal words in school
Uczy mnie komputerowego żargonu - wydaje mi się to trudne, ale ona pracuje w IT
Lernen beginnen
And she teaches me computer jargon- I find it difficult but she works in IT
Pod pewnymi względami Sylvie ma lepsze strategie uczenia się niż ja
Lernen beginnen
In some ways Sylvie has better learning strategies than me
Myślę, że jej największą umiejętnością jest pisanie - jest niesamowita
Lernen beginnen
I think, her strongest skill is writing- she is amazing
W porównaniu ja jestem dość nieostrożny, a moja dokładność może być słaba.
Lernen beginnen
I am quite careless in comparison and my accuracy can be weak.
dwujęzyczność jest zaletą w dzisiejszym świecie
Lernen beginnen
bilingualism is an advantage in today's world
Moja mama biegle włada kilkoma językami - jest naprawdę sprytna.
Lernen beginnen
My mother is fluent in several languages- she's really clever.
Chciałbym móc używać dokładniejszego języka. Popełniam wiele błędów.
Lernen beginnen
I wish I could use language more accuracy. I make a lot of mistakes.
Jaki jest Twój język ojczysty? Brzmisz po niemiecku.
Lernen beginnen
What is your mother tongue? You sound German.
We własnym kraju zawsze czuje się jak obcokrajowiec, bo od lat tam nie mieszka.
Lernen beginnen
He always feels like a foreigner in his own country because he hasn't lived there for years.
Nie lubię slangu; Wolę, gdy ludzie używają standardowego angielskiego.
Lernen beginnen
I don't like slang; I prefer it when people use standard English.
Czy masz dobre umiejętności słuchania?
Lernen beginnen
Do you have good listening skill?
Dan jest native speakerem, więc sprawdza wszystkie angielskie dokumenty biznesowe.
Lernen beginnen
Dan is a native speaker so he checks all the English in the business documents.
zakup
Lernen beginnen
purchase
skarga
Lernen beginnen
complaint
absolwent
Lernen beginnen
graduated FROM kul/ IN medicine
nadgodziny w pracy
Lernen beginnen
work overtime
pracować długie godziny
Lernen beginnen
work long hours
Gruzja
Lernen beginnen
Georgia
Duński / Dania
Lernen beginnen
Danish/ Denmark
spaść z drabiny
Lernen beginnen
fall off the ladder
urząd skarbowy
Lernen beginnen
tax office

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.