ANGIELSKI korki

 0    211 Datenblatt    duvet.monster
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niewybaczalny
Lernen beginnen
inexcusable
krzykliwy, rażący
Lernen beginnen
blatant
sześciocyfrowa suma
Lernen beginnen
six-figure sum
niedbały
Lernen beginnen
negligent
recesja, nisza
Lernen beginnen
recession
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
Lernen beginnen
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
celowo
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
Lernen beginnen
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
lekceważenie
Lernen beginnen
disregard
zdobienia, upiększenia
Lernen beginnen
embellishment
prześladować
Lernen beginnen
haunt
współżyć, współpracować
Lernen beginnen
get along with
uczciwość, prawość
Lernen beginnen
integrity
korzystny, pozytywny
Lernen beginnen
favorable
znalezienie pracy
Lernen beginnen
landing the job
usprawiedliwienie
Lernen beginnen
justification
znieść
Lernen beginnen
abolish
w celu zrobienia czegoś
Lernen beginnen
in order to do something
pozbyć się czegoś,
Lernen beginnen
to get rid of something
dogodny
Lernen beginnen
convenient
wzrost / przyrost
Lernen beginnen
increase
wpływ na środowisko
Lernen beginnen
impact on the environment
z powodu czegoś
Lernen beginnen
due to sth
Środki bezpieczeństwa
Lernen beginnen
security measures
powszechnie dostępne
Lernen beginnen
widely available
wykonać
Lernen beginnen
carry out
sądownicza, sądowy
Lernen beginnen
judicial
zagwarantować
Lernen beginnen
ensure
wolność
Lernen beginnen
liberty
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
natychmiastowy
Lernen beginnen
immediate
chwycić
Lernen beginnen
seize
pozbawieni środków do życia ludzie
Lernen beginnen
destitute people
do woli, kiedy chcesz
Lernen beginnen
at will
próba
Lernen beginnen
attempt
dziura budżetowa (POL)
Lernen beginnen
budget gap
zapewniać
Lernen beginnen
to assure
świadomy
Lernen beginnen
conscious
dokładny
Lernen beginnen
exact
wymagać
Lernen beginnen
to demand
zawierać
Lernen beginnen
to contain
przemówienie (wprowadzające)
Lernen beginnen
keynote speech
korzyść, przewaga, zaleta
Lernen beginnen
advantage
wada
Nasze wakacje mają jedną wadę. Będziemy w Afryce w najgorętszej porze roku.
Lernen beginnen
drawback
There's one drawback to our holiday. We're going to be in Africa at the hottest time of the year.
ogromnie satysfakcjonujące
Lernen beginnen
immensely rewarding
terminarz
Lernen beginnen
diary
jednorazowa
Lernen beginnen
one-off
różne, różnego rodzaju, mieszane
Lernen beginnen
assorted
Spowolnienie gospodarcze/spadek koniunktury
Lernen beginnen
economic downturn/recession
najszybciej rozwijający się sektor
Lernen beginnen
the fastest-growing sector
obniżone ceny
Lernen beginnen
knock-down prices
polegać na kimś
Lernen beginnen
rely on sb
ukuć termin
Lernen beginnen
coin the term
kawałki / drobiazgi
Lernen beginnen
bits and pieces / bits and bobs
zszyć ranę
Lernen beginnen
stitch up the wound
wpaść do kogoś
Lernen beginnen
to drop in on sb
do pewnego stopnia, ale nie do końca
Lernen beginnen
to some degree but not completely
najbliższy krewny
Lernen beginnen
first degree relative
Morderstwo pierwszego stopnia
Lernen beginnen
first degree murder
Morderstwo drugiego stopnia
Lernen beginnen
second degree murder
oferta przetargowa
Wszystkie oferty przetargowe muszą być przedstawione na piśmie.
Lernen beginnen
bid
All bids must be submitted in writing.
próbując przetrwać
Lernen beginnen
in a bid to survive
Problemy finansowe
Lernen beginnen
Financial distress
nazywać
Lernen beginnen
dub
She was dubbed "wasp".
zapytać / zapytać
Lernen beginnen
inquire / enquire
wskazać
Te sprawozdania jasno wskazują, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
Lernen beginnen
indicate
These reports clearly indicate whether or not the targets have been reached.
nielegalne
Lernen beginnen
under the counter
odpowiadać komuś
Lernen beginnen
to counter sb
przeciwdziałać czemuś
Lernen beginnen
to counter sth
wyważać otwarte drzwi/odkrywać Amerykę
Lernen beginnen
to reinvent the wheel
szukać
Lernen beginnen
to tout for
ciężar
Lernen beginnen
burden
niepewność
Lernen beginnen
uncertainly
upokorzenie / zniewaga
Lernen beginnen
indignity / insult
świadczyć o czymś
Lernen beginnen
to attest to sth
pragnienie wiedzy
Lernen beginnen
desire for knowledge
chęć do życia
Lernen beginnen
desire for life
wynagrodzenie za czas urlopu
Lernen beginnen
holiday pay
pracownik wykonujący różne prace u różnych pracodawców
Lernen beginnen
portfolio worker
pracownik umysłowy
Lernen beginnen
white-collar worker
posępny, ponury
Lernen beginnen
bleak
oszust
Lernen beginnen
hustler
harowanie, tyranie
Lernen beginnen
grafting
talent do czegoś
Lernen beginnen
flair for something
Zostałem zwolniony.
Lernen beginnen
I was made redundant.
wyluzowany
Sarah to bardzo wyluzowana osoba. Niczym się nie martwi, nie gniewa się ani nie jest nerwowa.
Lernen beginnen
laid-back
Sarah is a very laid-back person. She doesn't worry about anything, and doesn't get upset or uptight.
Ceną były nieprzespane noce.
Lernen beginnen
There was a price to pay in terms of sleepless nights.
Urzędnik państwowy
Lernen beginnen
Civil servant
chwalić się czymś
Marcin lubi się chwalić swoją zaradnością.
Lernen beginnen
boast about something
Martin likes boasting about his resourcefulness.
próżniak
Lernen beginnen
slacker
członek zarządu bez funkcji kierowniczych
Lernen beginnen
non-executive director
biegły
Lernen beginnen
chartered
mieć skłonność do czegoś
Lernen beginnen
to be prone to sth
istotny
To była istotna zmiana.
Lernen beginnen
substantive
It was a substantive change.
rozpiętość
Lernen beginnen
spread
nieśmiały, bojaźliwy
Lernen beginnen
Faint-hearted
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
Lernen beginnen
approach
I have a positive approach to life.
zaleta
Lernen beginnen
upside/advantage
rondo
Lernen beginnen
roundabout, traffic circle
Mnóstwo danych
Lernen beginnen
slew of data
likwidacja miejsc pracy
Lernen beginnen
slew of jobs losses
siła robocza
W krajach zachodnich występuje niedobór siły roboczej.
Lernen beginnen
workforce
There is a shortage of workforce in western countries.
siła robocza
Lernen beginnen
workforce/manpower/labour force
średnio, przeciętnie
Lernen beginnen
on average
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
Lernen beginnen
venture
This venture was deemed to fail.
ogromnie
Lernen beginnen
enormously
umiejętność wrodzona
Lernen beginnen
innate ability
niewzruszony
Sam wydawał się niewzruszony zainteresowaniem, które spotykało go ze strony kobiet.
Lernen beginnen
unfazed
Sam seemed unfazed by the amount of attention he was receiving from women.
perspektywa awansu
Lernen beginnen
prospect of promotion
wykonany, opłacalny, możliwy
Lernen beginnen
viable
ruszaj się!
Lernen beginnen
shift yourself!
zmienić zdanie
Lernen beginnen
to shift one's ground
postawić wszystko na jedną kartę
Lernen beginnen
to pull all your eggs in one basket
nabrzmiewać, puchnąć
Czemu masz spuchniętą kostkę?
Lernen beginnen
swell - swelled - swollen
Why is your ankle swollen?
Armia Zbawienia
Lernen beginnen
Salvation Army
wiejski
Na emeryturze przeprowadzę się do wiejskiej chatki.
Lernen beginnen
rural
I'm going to move into a rural cottage when I retire.
brukować
Lernen beginnen
pave
Pieniądze leżą na ulicy.
Lernen beginnen
The streets are paved with gold.
przewidywać
Przyszłość nie może być przewidziana.
Lernen beginnen
foresee - foresaw - foreseen
The future cannot be foreseen.
km² - kilometr kwadratowy
Lernen beginnen
sq km - square kilometer
wodociąg
Lernen beginnen
water pipe
rura
Lernen beginnen
pipe
pewny
To pewne.
Lernen beginnen
certain
It's certain.
przybrzeżny
Lernen beginnen
coastal
100-krotny
Lernen beginnen
100-fold
rozrastające się miasto
Lernen beginnen
sprawling city
w dużej mierze, znacznie
Lernen beginnen
vastly
zamożny
Pochodzę z bogatej rodziny.
Lernen beginnen
wealthy
I come from a wealthy family.
w znacznym stopniu
Lernen beginnen
largely
zubożały
Lernen beginnen
impoverished
ugoda, porozumienie
Lernen beginnen
settlement
spaliny
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
Lernen beginnen
fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
wysypisko
Lernen beginnen
dump
ONZ
Lernen beginnen
UN, United Nations
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
Lernen beginnen
equal
All our employees are equal.
wyłącznie
Lernen beginnen
exclusively
zrównoważony, przyjazny dla środowiska
Lernen beginnen
sustainable
znacząco
Lernen beginnen
significantly
niekontrolowany
Lernen beginnen
ungovernable
nieporęczny
Lernen beginnen
unwieldy
brak
Brak jedzenia jest wciąż dużym problemem na świecie.
Lernen beginnen
shortage
Food shortage is still a big problem in the world today.
zły stan zdrowia
Lernen beginnen
ill health
sławny
Lernen beginnen
renowned
Poziom wód gruntowych
Lernen beginnen
water table level
spadek (np. cen)
Lernen beginnen
decline
siedlisko, naturalne środowisko
Lernen beginnen
habitat
mokradło
Lernen beginnen
wetland
częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
Lernen beginnen
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
Lernen beginnen
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
opad
Poziom opadów w tej wiosce wynosi 50 cm.
Lernen beginnen
rainfall
The village has 50 cm of rainfall.
szał
Lernen beginnen
frenzy
listy z pogróżkami
Lernen beginnen
threatening letters
beton
Lernen beginnen
concrete
wycofać się
Lernen beginnen
retreat of
wszechobecny
Smartfony stały się wszechobecne w ciągu ostatnich pięciu lat.
Lernen beginnen
ubiquitous
Smartphones have become ubiquitous in the last five years.
wróbel
Lernen beginnen
sparrow
ropucha
Lernen beginnen
toad
szakal
Lernen beginnen
jackal
zdezorientowany
Lernen beginnen
bewildered
dawniej znany jako
Lernen beginnen
formerly known as
przeważnie
Lernen beginnen
predominantly
niepohamowany
Lernen beginnen
unchecked
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.
Lernen beginnen
carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
węglowa elektrownia
Lernen beginnen
coal-fired power plant
gleba
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.
Lernen beginnen
soil
Plants need soil to grow.
skażenie wód gruntowych
Lernen beginnen
contaminate water table
naprawić problem
Lernen beginnen
rectify a problem
limity
Lernen beginnen
quotas (limits)
popierać
Lernen beginnen
encourage
stawiać czoła czemuś
Lernen beginnen
tackle sth
ścieżka rowerowa / pas
Lernen beginnen
bike path/lane
kurczyć się
Moje ubrania się skurczyły po tym, jak je uprałam.
Lernen beginnen
shrink - shrank - shrunk
My clothes shrank after I washed them.
port
Falochron zapewni basenowi portowemu ochronę przed falami sztormowymi.
Lernen beginnen
harbour
The breakwater will provide the harbour basin with protection from storm waves.
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
Lernen beginnen
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
przewidywać
Lernen beginnen
envisage
obciążenie
Lernen beginnen
strain
Arkusz kalkulacyjny
Używam arkusza kalkulacyjnego do analizy danych.
Lernen beginnen
spreadsheet
I use a spreadsheet to analyse data.
wieżowiec
Lernen beginnen
high-rise
korkować, korek
Lernen beginnen
gridlock
wytrwały, ciągły
Lernen beginnen
persistent
zaniedbanie
Lernen beginnen
neglect
obejmować
Lernen beginnen
embrace
eksmitowany
Lernen beginnen
evicted
Obwodnica
Lernen beginnen
Ring road
telepraca / praca zdalna
Lernen beginnen
telecommuting / remote work
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
Lernen beginnen
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
Lernen beginnen
approach
I have a positive approach to life.
skorzystać z okazji
Lernen beginnen
embrace the opportunity
objąć, przyjąć
Lernen beginnen
embrace
szacunkowy
Lernen beginnen
estimated
plotki w pracy
Lernen beginnen
water cooler gossip
nadmierny
Tina kupiła nadmierną ilość słodyczy na przyjęcie urodzinowe swojej córki. To naprawdę było trochę za dużo.
Lernen beginnen
excessive
Tina bought an excessive amount of candy for her daughter's birthday party. It really was a bit much.
dojazdy (do pracy, szkoły)
Lernen beginnen
commuting
poparte przez
Lernen beginnen
backed up by
wzrost
Lernen beginnen
boost
Telepraca zwiększa wydajność pracowników.
Lernen beginnen
Telecommuting drives up employee efficiency.
zachować, zatrzymać
Lernen beginnen
retain
regulacja
Lernen beginnen
adjustment
wyregulować, modyfikować
Lernen beginnen
adjust
podnieść czyjeś morale, dodawać komuś ducha
Lernen beginnen
to raise somebody's morale
zachować zwinność umysłu
Lernen beginnen
to keep mind agile
zwinny
Lernen beginnen
agile
angażować umysł
Lernen beginnen
to keep mind engaged
gorączkowo, szalony
Lernen beginnen
hectic
na porządku dziennym
Lernen beginnen
on the agenda
ostateczny wynik finansowy
Lernen beginnen
bottom line
rocznie
Lernen beginnen
annually
usługi sprzątania
Lernen beginnen
janitorial services
duża rotacja pracowników
Lernen beginnen
high turnover of staff
średni koszt zatrudnienia nowego pracownika
Lernen beginnen
average cost of on-boarding a new employee
wskaźnik migracji pracowników
Lernen beginnen
job attrition rate
być gotowym cos zrobić
Lernen beginnen
to be willing to do sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.