Artykuły henrykowskie

5  1    23 Datenblatt    emil86
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jaka jest łacińska nazwa Artykułów henrykowskich?
Lernen beginnen
Articuli Henriciani
Dlaczego postanowienia nazwano Artykułami henrykowskimi?
Lernen beginnen
od pierwszego władcy, który musiał podpisać ten dokument - Henryka Walezego
Kiedy i w jakich okolicznościach zostały spisane Artykuły henrykowskie?
Lernen beginnen
20 maja 1573 roku na sejmie elekcyjnym
Za rządów którego króla spisano Artykuły henrykowskie?
Lernen beginnen
nie było wtedy króla, spisano je w okresie bezkrólewia
Który król jako pierwszy został wybrany na drodze wolnej elekcji i musiał podpisać Artykuły henrykowskie?
Lernen beginnen
Henryk Walezy
Gdzie odbywał się sejm elekcyjny na którym spisano Artykuły?
Lernen beginnen
na polach Kamionu pod Warszawą
Jaką formę miały Artykuły?
Lernen beginnen
miały formę ustawy zasadniczej, praw niezmiennych określających formę sprawowania władzy w państwie
Do kiedy obowiązywały Artykuły?
Lernen beginnen
obowiązywały przez ponad dwieście lat, aż do czasu uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku
Czyją władzę w Rzeczpospolitej zwiększały Artykuły?
Lernen beginnen
władzę szlachty
Czyją władzę ograniczały Artykuły?
Lernen beginnen
przede wszystkim władzę króla, który został uzależniony od szlachty
Kto był zobowiązany do podpisywania i przestrzegania Artykułów henrykowskich?
Lernen beginnen
każdy król Polski wybrany w wolnej elekcji
Jaki inny dokument razem z Artykułami henrykowskimi stał się podstawą ustrojową Rzeczpospolitej czasów wolnych elekcji?
Lernen beginnen
pacta conventa (stanowiły załącznik do Artykułów henrykowskich)
Co było istotą pacta conventa?
Lernen beginnen
osobiste(zmienne) zobowiązania króla, które w podpisywał w czasie sejmu koronacyjnego
Jakie były podstawowe postanowienia Artykułów henrykowskich?
Lernen beginnen
określenie zasad ustroju Rzeczpospolitej, zachowanie przywilejów szlacheckich, nałożenie na króla licznych obowiązków i ograniczeń, prawo do wolności wyznania
Jakich postanowień na mocy Artykułów henrykowskich król był zobowiązany przestrzegać w celu zapewnienia wolności religijnej?
Lernen beginnen
postanowień konfederacji warszawskiej
Jak często Artykuły nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego?
Lernen beginnen
co dwa lata na sześć tygodni
Z ilu senatorów musiała się składać wg Artykułów rada doradcza króla?
Lernen beginnen
z szesnastu senatorów (tzw senatorowie rezydenci)
Kiedy zniesiono powołaną na mocy Artykułów henrykowskich instytucję senatorów rezydentów?
Lernen beginnen
na sejmie rozbiorowym w 1775 roku
Jaki Artykuły henrykowskie ustaliły sposób wyboru króla?
Lernen beginnen
wyłącznie wolną elekcję
W jaki sposób Artykuły ograniczały politykę wewnętrzną i zagraniczną króla?
Lernen beginnen
poddawały je kontroli sejmu i senatorów rezydentów; narzucały zależność króla od praw sporządzanych przez szlachtę
W jakim przypadku Artykuły pozwalały wypowiedzieć królowi posłuszeństwo?
Lernen beginnen
w przypadku ich łamania (szczególnie nieuznawania przywilejów szlacheckich)
Jak nazywa się wypowiedzenie posłuszeństwa królowi przez szlachtę, na które w danych okolicznościach zezwalały Artykuły henrykowskie?
Lernen beginnen
rokosz
Dla jakich działań zbrojnych król musiał uzyskać zgodę senatu?
Lernen beginnen
dla wypowiedzenia wojny i zwołania pospolitego ruszenia

Artykuły henrykowskie – co to?

Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) to polsko-litewskie akty prawne, sformułowane w czasie bezkrólewia i spisane na sejmie elekcyjnym w 1573 roku. Był to zbiór przepisów prawnych, których przestrzegać musiał każdy król Rzeczypospolitej, wybrany w drodze wolnej elekcji. Poprzez podpisanie artykułów król uzależniał się od szlachty. Do podpisania artykułów henrykowskich zmuszony został Henryk Walezy, przed wstąpieniem na tron polski. W swoich postanowieniach artykuły henrykowskie przyznawały szeroką autonomię i przywileje szlachcie, przez co jeszcze bardziej osłabiały pozycję króla w kraju. Artykuly henrykowskie i pacta conventa stanowiły istotę ówczesnej Rzeczpospolitej w dobie wolnych elekcji.

Pacta conventa, sejm elekcyjny, wolna elekcja…

Nasza lekcja zawiera wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Dowiesz się z niej jakie były postanowienia artykułów henrykowskich, ich wpływ na ustrój Rzeczpospolitej, geneza i tło historyczne ich powstania, a także konsekwencje z nich wynikające. Nauka z Fiszkoteką stanowi bezcenne przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu czy nawet matury. Duża waga zarówno artykułów henrykowskich, jak i pacta conventa sprawia, że jest to wiedza obowiązkowa na maturze z historii. Istotne jest zatem, aby postanowienia, geneza i skutki artykułów były doskonale znane.

Historia z Fiszkoteką

Dzięki doskonałym metodom, nauka z Fiszkoteką jest nie tylko wyjątkowo skuteczna, ale też bardzo przyjemna i prosta. Na naszej stronie posiadamy wiele lekcji związanych z historią Polski i dobrze przygotowujących do matury z historii. Jeżeli podoba Ci się nauka z nami, spróbuj innych tematów: Wolna elekcja, Konfederacja Barska, Sejm Niemy i wielu wielu innych…

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.