Baymard Institude- Category Taxonomy

 0    33 Datenblatt    guest2897827
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
implementuj typy produktów jako filtry zamiast kategorii, gdy większość atrybutów produktów
Lernen beginnen
implement product types as filters instead of categories when most product attributes
implementacja typów produktów ze wspólnymi atrybutami jako kategoriami sprawia, że przeglądanie wszystkich potencjalnie odpowiednich produktów jest niepotrzebnie żmudne
Lernen beginnen
implementing product types with shared attributes as categories makes getting an overviewof all potentially suitable items needlessly tedious
podzielone na odrębne kategorie
Lernen beginnen
separated into distinct categories
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jeśli produkty ze wspólnymi atrybutami są prezentowane w oddzielnych kategoriach, użytkownicy nie mogą łatwo porównywać tych produktów
Lernen beginnen
this is primarily because if product with shared attributes are presented in siloed categories, users can’t easily compare those products
mieć dodatkową korzyść
Lernen beginnen
having a further benefit
użytkownicy mogliby zniechęcić się do ich odwiedzania
Lernen beginnen
users could be put off from visiting them
długa lista kategorii
Lernen beginnen
lengthy list of categories
Unikaj tworzenia podkategorii zawierających mniej niż 10 produktów
Lernen beginnen
Avoid having subcategories with fewer than 10 products
dlatego ważne jest, aby użytkownicy mogli szybko ustalić, która podkategoria może zawierać interesujące produkty
Lernen beginnen
it’s important therefore that users can quickly work out which subcategory is likely to contain products of interest
bez zbędnego wysiłku
Lernen beginnen
without undue effort
Zbyt wiele kategorii w głównej nawigacji może być postrzegane przez uczestników testu jako przytłaczające i zagracające
Lernen beginnen
Too many categories in the main navigation can be perceived by the test participants as overwhelming and cluttered
kategoria ze zbyt małą liczbą produktów
Lernen beginnen
category with too few products
upewnij się, że kategorie są jasno określone
Lernen beginnen
ensure categories are clearly delineated
upewnij się, że kategorie nie pokrywają się z ich rodzeństwem i że mają jednoznaczne nazwy
Lernen beginnen
ensure categories don’t overlap with their siblings and that they have unambiguous names
dwa podstawowe problemy mogą powodować nakładanie się i nadmiarowość kategorii
Lernen beginnen
two underlying problems can cause overlapping and redundant categories
należy unikać niejednoznacznych nazw kategorii
Lernen beginnen
ambiguous category names should be avoided
zagnieżdżone w kategorii głównej
Lernen beginnen
nested under the main category
wielu użytkowników po prostu uzna za bardziej logiczne szukanie akcesoriów w ramach motywu
Lernen beginnen
many users will simply find it more logical to look for accessories within a theme
jeśli nazwa kategorii zawiera żargon branżowy lub słowa specyficzne dla witryny, niektórzy użytkownicy mogą przeoczyć istotne opcje lub wybrać niechciane ścieżki
Lernen beginnen
if category naming includes any industry jargon or site-specific words, some users are likely to overlook vital options or take unwanted detours
używaj opisowych kategorii lub nazw produktów zamiast żargonu branżowego lub terminów specyficznych dla witryny
Lernen beginnen
use descriptive category or product names rather than industry jargon or site specific terms
upewnij się, że kategorie i podkategorie mają spójne nazwy w całej witrynie
Lernen beginnen
ensure categories and subcategories are consistently named sitewide
użytkownicy w dużym stopniu polegają na opcjach kategorii dostępnych w witrynie, aby zrozumieć i określić zakres jej katalogu produktów
Lernen beginnen
users rely heavily on the category options available throughout a site to understand and determine the breadth of its product catalog
unikaj niejednoznacznie nazwanych opcji, często skutkujących ignorowaniem istotnej nawigacji
Lernen beginnen
avoid the ambiguously named options, often resulting in vital navigation being ignored
używanie rozpoznawalnych tytułów ułatwia użytkownikom ustalenie przeglądu produktów
Lernen beginnen
using recognizable titles make it easier fir users to establish an overview of the products for sale
podpowiedzi lub opis wbudowany
Lernen beginnen
tooltips or inline description
zmuszanie użytkowników do interpretowania znaczenia nazw kategorii nigdy nie jest pożądane, jeśli chodzi o nawigację, w której przejrzystość jest kluczowa
Lernen beginnen
forcing users to interpret the meaning of category names is never desirable when it comes to navigation where clarity is key
kategoria opisowa
Lernen beginnen
descriptive category names
można to aktywnie złagodzić
Lernen beginnen
this can be actively mitigated
pamiętaj, aby oddzielić kategorie oparte na filtrach od prawdziwych kategorii produktów
Lernen beginnen
be sure to separate filter-based categories frlm true product categories
rozważ utworzenie nowej kategorii istnieje znaczna liczba powracających gości, nabywców prezentów lub użytkowników szukających inspiracji
Lernen beginnen
consider having a new in category there are a substential number of repaet visitors, gift buyers, or users looking for inspiration
odwiedzający po raz pierwszy i powracający
Lernen beginnen
first-time visitors and repeat visitors
dotyczy to zwłaszcza młodszych marek lub witryn skierowanych bezpośrednio do konsumentów, o których użytkownicy rzadziej słyszeli lub mieli wcześniejsze doświadczenia
Lernen beginnen
this is especially true for younger brands or direct to consumer sites that users are less likely to have heard much about or have previous experience with
nie było dowodów z testów, które faworyzowałyby jedną metodę nad drugą
Lernen beginnen
there was no evidence from testing that favored one method over the other

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.