Cytaty po angielsku - kobiety

5  1    40 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Women are like ovens. We need 5 to 15 minutes to heat up
Lernen beginnen
Kobiety są jak piekarniki. Potrzebujemy od 5 do 15 minut, żeby się rozgrzać.
Sandra Bullock
If women ran the world we wouldn't have wars, just intense negotiations every 28 days.
Lernen beginnen
Gdyby kobiety rządziły światem nie byłoby wojen, tylko intensywne pertraktacje raz na miesiąc.
Robin Williams
Smart women love smart men more than smart men love smart women.
Lernen beginnen
Mądre kobiety kochają mądrych mężczyzn bardziej niż mądrzy mężczyźni kochają mądre kobiety,
Natalie Portman
There's a little bit of hooker in every woman. A little bit of hooker and a little bit of God.
Lernen beginnen
W każdej kobiecie jest trochę prostytutki. Trochę prostytutki i trochę Boga.
Sarah Milles
A woman is like a tea bag, you can not tell how strong she is until you put her in hot water.
Lernen beginnen
Kobieta jest jak torebka z herbatą. Nie jesteś w stanie powiedzieć jaka jest mocna póki nie wrzucisz jej do wrzątku.
Nancy Reagan
Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men.
Lernen beginnen
Bycie kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami
Jospeh Conrad
Most women set out to try to change a man, and when they have changed him they don't like him.
Lernen beginnen
Celem większości kobiet jest by mężczyzna się zmienił, a kiedy mu się to udaje, przestaje im się podobać.
Marlene Dietrich
When women go wrong, men go right after them.
Lernen beginnen
Kiedy kobiety schodzą na złą droge, mężczyźni idą zaraz za nimi.
Mae West
Traditionally, women have been attracted to uniforms. So it's not difficult to know what women want. Fascists - that's really what they're all after!
Lernen beginnen
Tradycyjnie kobiety zawsze pociągał mundur. Więc wcale nie trudno zgadnąć czego tak naprawdę chcą kobiety. Faszystów - oto im właśnie chodzi!
Dylan Moran
You start out happy that you have no hips or boobs. All of a sudden you get them, and it feels sloppy. Then just when you start liking them, they start drooping.
Lernen beginnen
Zaczynasz zadowolona, że nie masz ani piersi, ani bioder. Nagle je dostajesz i wydają się niechlujne. A kiedy wreszcie się do nich przyzwyczajasz, one zaczynają opadać.
Cindy Crawford
There is a special place in hell for women who do not help other women
Lernen beginnen
Jest specjalne piekło dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom.
Madelaine K. Albright
It is only rarely that one can see in a little boy the promise of a man, but one can almost always see in a little girl the threat of a woman.
Lernen beginnen
Bardzo rzadko da się dostrzeć w chłopcu obietnicę męskości, ale niemal zawsze widać w dziewczynce groźbę kobiecości.
Alexandre Dumas, syn
A woman should be an illusion.
Lernen beginnen
Kobieta powinna być iluzją.
Ian Fleming
The practice of putting women on pedestals began to die out when it was discovered that they could give orders better from there.
Lernen beginnen
Przestano stawiać kobiety na piedestale kiedy odkryto, że mogą stamtąd łatwiej wydawać polecenia.
Betty Grable
There are no ugly women, only lazy ones.
Lernen beginnen
Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety leniwe.
Helena Rubinstein
I was the first woman to burn my bra - it took the fire department four days to put it out.
Lernen beginnen
Byłam pierwszą kobietą, która spaliłą swój stanik. Ugaszenie go zajęło strażakom cztery dni.
Dolly Parton
A woman has the age she deserves.
Lernen beginnen
Kobieta wygląda na tyle lat na ile zasługuje.
Coco Channel
A mother takes twenty years to make a man of her boy, and another woman makes a fool of him in twenty minutes.
Lernen beginnen
Matce zajmuje dwadzieścia lat uczynienie mężczyzny z jej małego chłopca, a inna kobieta robi z niego idiotę w dwadzieścia minut.
Robert Frost
A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday but never remembers her age.
Lernen beginnen
Dyplomata to taki mężczyzna, który wie kiedy kobieta ma urodziny, ale nigdy nie pamięta ile ma ona lat.
Robert Frost
When a man gives his opinion he's a man. When a woman gives her opinion she's a bitch.
Lernen beginnen
Kiedy mężczyzna wygłasza swoją opinię, to jest mężczyzną. Kiedy robi to kobieta, to jest suką.
Bette Davies
Behind every great man is a woman rolling her eyes.
Lernen beginnen
Za każdym wielkim mężczyną stoi kobieta i przewraca oczami.
Jim Carrey
One is not born a woman, but becomes one.
Lernen beginnen
Kobietą się nie rodzisz, kobietą się stajesz.
Simone de Beauvoir
A woman's dress should be like a barbed-wire fence: serving its purpose without obstructing the view.
Lernen beginnen
Kobieca sukienka powinna być jak drut kolczasty - spełniać swoje zadanie nie zasłaniając widoku.
Sophia Loren
A woman's perfume tells more about her than her handwriting.
Lernen beginnen
Perfumy mówią o kobiecie więcej niż jej charakter pisma.
Christian Dior
Every woman should have four pets in her life. A mink in her closet, a jaguar in her garage, a tiger in her bed, and a jackass who pays for everything.
Lernen beginnen
Każda kobieta powinna mieć cztery zwierzątka w swoim życiu. Norki w szafie, jaguara w garażu, tygrysa w łóżku i osła, który za to wszystko płaci.
Paris Hilton
Big girls need big diamonds.
Lernen beginnen
Duże dziewczynki potrzebują dużych diamentów.
Elizabeth Taylor
Plain women know more about men than beautiful ones do. But beautiful women don't need to know about men. It's the men who have to know about beautiful women.
Lernen beginnen
Zwykłe kobiety wiedzą więcej o mężczyznach niż kobiety piękne. Ale piękne kobiety nie muszą wiedzieć o mężczyznach. To mężczyźni muszą wiedzieć o pięknych kobietach.
Katharine Hepburn
Man loves little and often, woman much and rarely.
Lernen beginnen
Mężczyzna kocha mało a często, kobieta kocha mocno, ale rzadko.
Giorgio Basta
Biologically speaking, if something bites you, it is more likely to be female.
Lernen beginnen
Z biologicznego punktu widzenia, jeżeli coś cię ugryzie, to prawdopodobnie jest rodzaju żeńskiego.
Desmond Morris
Next to the wound, what women make best is the bandage.
Lernen beginnen
Oprócz rany, najlepszą rzeczą jaką kobieta jest w stanie zrobić jest bandaż.
Jules Barbey d'Aurevilly
Can you imagine a world without men? No crime and lots of happy fat women.
Lernen beginnen
Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić świat bez mężczyzn? Żadnych przestępstw i mnóstwo szczęśliwych, grubych kobiet.
Nicole Hollander
A pessimist is a man who thinks all women are bad. An optimist is a man who hopes they are.
Lernen beginnen
Pesymista, to taki mężczycna, który myśli, że wszystkie kobiety są złe. Optymista, to mężczyzna, który ma nadzieje, że są.
Chauncey Mitchell Depew
Women really do rule the world. They just haven't figured it out yet. When they do, and they will, we're all in big big trouble.
Lernen beginnen
Kobiety tak naprawdę rządzą światem tylko jeszcze to do nich nie dotarło. Kiedy to zrozumieją, a zrozumieją, to wszyscy jesteśmy udupieni.
Doctor Leon
Men enjoy being thought of as hunters, but are generally too lazy to hunt. Women, on the other hand, love to hunt, but would rather nobody knew it.
Lernen beginnen
Mężczyźni lubią myśleć o sobie jako o myśliwych, ale generalnie są zbyt leniwi by polować. Kobiety, z drugiej strony, uwielbiają polować, ale wolałyby by nikt o tym nie wiedział.
Mignon McLaughlin
The chief excitement in a woman's life is spotting women who are fatter than she is.
Lernen beginnen
Główną podnietą w życiu kobiety jest wynajdywanie kobiet, które są grubsze od niej.
Helen Rowland
Women are wiser than men because they know less and understand more.
Lernen beginnen
Kobiety są mądrzejsze niż mężczyźni ponieważ wiedzą mniej, a rozumieją więcej.
James Thurber
Remember, Ginger Rogers did everything Fred Astaire did, but backwards and in high heels.
Lernen beginnen
Pamiętaj, Ginger Rogers robiła wszystko to co Fred Astaire, ale na odwrót i w szpilkach.
Faith Whittlesey
It matters more what's in a woman's face than what's on it.
Lernen beginnen
Ważniejsze jest to, co jest za twarzą kobiety niż to, co jest na niej.
Claudette Colbert
Easy is an adjective used to describe a woman who has the sexual morals of a man.
Lernen beginnen
Łatwa, to przymiotnik używany by określić kobietę, która przejawia moralność mężczyzny.
Nancy Linn-Desmond
The quickest way to know a woman is to go shopping with her.
Lernen beginnen
Najszybszym sposobem by poznać kobietę jest pójść z nią na zakupy.
Mercelene Cox

Cytaty po angielsku

Angielskie cytaty i ich znajomość nie tylko pozwoli nam zaimponować w gronie znajomych, ale również poznać kulturę i mentalność ich autorów. Cytaty po angielsku z tłumaczeniem są więc sposobem na ich poznanie, nawet gdy nie znamy dobrze języka angielskiego. Jest to bardzo ciekawy materiał! Cytaty po angielsku przedstawione są w formie wyjątkowych wypowiedzi znanych osób o kobietach. Poznaj wypowiedzi różnych osobowości: Coco Channel, Dolly Parton, jak również mężczyzn Christian Dior itp. Niektóre cytaty po angielsku na pewno są Ci znane. Sprawdź, ile z nich poznałeś wcześniej, a które najbardziej przypadły Ci do gustu.

Cytaty o kobietach i nie tylko

Często jednak przedstawione cytaty po angielsku dotyczą nie tylko samych relacji damsko-męskich, ale mają szerszy, życiowy charakter. Przykładem jest cytat Coco Channel, mówiący o postrzeganiu kobiety przez świat zewnętrzny. Jednak ten zestaw fiszek, przedstawiający angielskie cytaty o kobietach, został w dużej mierze skonstruowany z cytatów o kobietach. Na ich temat wypowiadały się takie znane osoby jak Sophia Loren, Joseph Conrad, Sandra Bullock czy Natalie Portman.

Kto to powiedział

Poznaj cytaty po angielsku o kobietach. Sprawdź tłumaczenie po polsku! 1. A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday but never remembers her age. (Robert Frost) 2. A woman's perfume tells more about her than her handwriting. (Christian Dior) 3. Behind every great man is a woman rolling her eyes. (Jim Carrey) 4. A mother takes twenty years to make a man of her boy, and another woman makes a fool of him in twenty minutes. (Robert Frost) 5. A woman has the age she deserves. (Coco Channel) 6. Women are like ovens. We need 5 to 15 minutes to heat up. (Sandra Bullock) Cytaty po angielsku – sprawdź pozostałe!

Fiszki – świetna forma nauki języka angielskiego!

Cytaty po angielsku dają Ci możliwość uczenia się języka obcego, sprawdzenie poprawnej wymowy oraz możliwość łatwej powtórki materiału ! Z nami możesz również dodawać własne cytaty, tworzyć własne fiszki! Poznaj więcej lekcji. Jeśli cytaty po angielsku wzbudziły w Tobie chęć zgłębienia więcej materiału, wypróbuj innych lekcji w języku angielskim jak na przykład: Cytaty – polityka, czyli wypowiedzi ważnych osobistości na temat polityki, a także Cytaty – kino amerykańskie, czyli najważniejsze angielskie cytaty prosto z najbardziej znanych amerykańskich filmów!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.