Czasowniki regularne - Past Simple - zdania

 0    40 Datenblatt    krosnood
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Janet oglądała film w telewizji
Lernen beginnen
Janet watched a film on TV
Dziewczyna zakończyła pracę domową
Lernen beginnen
The girl finished her homework
Samochód zatrzymał się na środku ulicy
Lernen beginnen
The car stopped in the middle of the street
Mój ojciec naprawił telewizor
Lernen beginnen
My father fixed the TV
Dzieci odwiedziły muzeum
Lernen beginnen
The children visited the museum
Helen umyła włosy nowym szamponem
Lernen beginnen
Helen washed her hair with a new shampoo
Moi znajomi zauważyli moją nową sukienkę
Lernen beginnen
My friends noticed my new dress
Moja mama mnie prowadziła
Lernen beginnen
My mother guided me
Przestępca przyznał się do morderstwa
Lernen beginnen
The criminal confessed the murder
Zaproponowali mi nową płytę CD
Lernen beginnen
They offered me a new CD
Wczoraj czekałem na ciebie godzinę
Lernen beginnen
Yesterday I waited for you for an hour
Moja mama podzieliła ciasto na sześć
Lernen beginnen
My mother divided the cake in six
Mój przyjaciel otrzymał dziwny e-mail
Lernen beginnen
A friend of mine received a weird email
Mój młodszy brat uszkodził telewizor
Lernen beginnen
My baby brother damaged the TV
Moja rodzina planowała wyjazd do Wielkiej Brytanii
Lernen beginnen
My family planned a trip to Great Britain
Pan Harris zaniósł ciężkie pudła na strych
Lernen beginnen
Mr. Harris carried heavy boxes to the attic
Rozmawiałem przez telefon z Johnem
Lernen beginnen
I talked to John on the phone
W zeszły weekend tańczyłam z Jimem
Lernen beginnen
Last weekend I danced with Jim
Karen i Sara grały w gry komputerowe
Lernen beginnen
Karen and Sara played computer games
Uczniowie opisali swoje ostatnie wakacje
Lernen beginnen
The students described their last holidays
Tom zbierał znaczki, gdy miał dziesięć lat
Lernen beginnen
Tom collected stamps when he was ten years old
Młody chłopiec wołał o pomoc
Lernen beginnen
The young boy cried for help
Susan zapakowała prezent
Lernen beginnen
Susan wrapped the present
Katy podziwiała swoją babcię
Lernen beginnen
Katy admired her grandmother
Dziecko klaskało z satysfakcją
Lernen beginnen
The baby clapped his hands with satisfaction
David nie oglądał filmu w kinie
Lernen beginnen
David did not watch the film in the cinema
Carol nie pojawiła się na przyjęciu
Lernen beginnen
Carol did not appear for the party
Moi rodzice nie zarezerwowali stolika w restauracji
Lernen beginnen
My parents did not book a table in the restaurant
Piotr nie zamknął drzwi, kiedy wszedł
Lernen beginnen
Piotr didn't close the door when he entered
Nicole nie zastosowała się do mojej rady
Lernen beginnen
Nicole did not follow my advice
Klejnoty nie zniknęły
Lernen beginnen
The jewels did not disappear
Nie czekałem na ciebie, bo się spieszyłem
Lernen beginnen
I did not wait for you because I was in a hurry
Uczniowie nie zidentyfikowali tematu w zdaniu
Lernen beginnen
The students did not identyfy the subject in the sentence
Karolina nie lubiła przeszkadzać
Lernen beginnen
Carolina did not like to be disturbed
Złodziej nie przyznał, że ukradł samochód
Lernen beginnen
The thief did not admit that he stole the car
Czy wyjaśniłeś powód?
Lernen beginnen
Did you explain the reason?
Czy sekretarka odwołała spotkanie?
Lernen beginnen
Did the secretary cancel the meeting?
Czy pani Clark podlała rośliny?
Lernen beginnen
Did Mrs. Clark water the plants?
Czy kot podrapał drzwi wejściowe?
Lernen beginnen
Did the cat scratch the front door?
Czy twoja siostra napisała list?
Lernen beginnen
Did your sister type the letter?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.