Czerwiec 2018

 0    84 Datenblatt    sylwiabobula
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zniszczyć
Lernen beginnen
wear out
zmniejszyć wartość aktywu
Lernen beginnen
Write off
kapitał obrotowy (aktywa-pasywa)
Lernen beginnen
working capital of funds
obrót / całkowita sprzedaż
Lernen beginnen
turnover/Total sales
transakcja
Lernen beginnen
business deal, trade or exchance
okresowość
Lernen beginnen
periodicity
dostawca
Lernen beginnen
supplier
kapitał własny
Lernen beginnen
shareholders' equity
udziałowiec, akcjonariusz
Lernen beginnen
shareholder
kapitał akcyjny
Lernen beginnen
share capital
sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne
Lernen beginnen
selling, general and administrative expenses
wartość likwidacyjna aktywów
Lernen beginnen
scrap value
zasada przychodów lub zasada realizacji
Lernen beginnen
revenue principle or realization principle
zyski zatrzymane
Lernen beginnen
retained earnings
Własność, fabryka i wyposażenie
Lernen beginnen
property, plant and equipment
Zasada istotności
Lernen beginnen
principle of materiality
zasada ostrożności
Lernen beginnen
principle of prudence
przedpłacony wydatek
Lernen beginnen
pre-paid expense
poniesiony koszt
Lernen beginnen
suffered expense
maszyny używane w przemyśle
Lernen beginnen
plant
fundusz emerytalny
Lernen beginnen
pension fund
posiadac
Lernen beginnen
own
musieć zapłacić sume pieniędzy
Lernen beginnen
owe
działalność operacyjna
Lernen beginnen
operating activity
przestarzały
Lernen beginnen
obsolete
zasada obiektywizmu (bezstronniczosc)
Lernen beginnen
objectivity principle
długoterminowe
Lernen beginnen
non-current
zysk netto
Lernen beginnen
net profit
zasada współmierności
Lernen beginnen
matching principle
odpowiedzialność
Lernen beginnen
liability
zobowiązania firmy, pasywa
Lernen beginnen
liabilities
księga główna
Lernen beginnen
ledger
działalność inwestycyjna
Lernen beginnen
investing activities
inwentarz
Lernen beginnen
inventory
audyt wewnętrzny (kontrola kont, sprawdzenie dokładności, kompletności oraz prawdy)
Lernen beginnen
internal audit
śródroczne sprawozdanie finansowe
Lernen beginnen
interim financial statement
koszty z tytułu odsetek
Lernen beginnen
interest expense
wartości niematerialne i prawne
Lernen beginnen
intangible assets
podatek dochodowy
Lernen beginnen
income tax
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
profit and loss account
zasada kosztu historycznego
Lernen beginnen
historical cost principle
zysk brutto
Lernen beginnen
gross profit
zysk
Lernen beginnen
gain
zasada całkowitej jawności
Lernen beginnen
full-disclosure principle
aktywa/ środki trwałe
Lernen beginnen
fixed assets
działania finansowe
Lernen beginnen
financing activities
sprawozdanie finansowe
Lernen beginnen
financial statement
audyt zewnętrzny
Lernen beginnen
external audit
wydatki
Lernen beginnen
expenses
wydatek
Lernen beginnen
expenditure
zarobki przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją
Lernen beginnen
earnings before interest, tax, depreciation and amortization
zarobki przed odsetkami i podatkami
Lernen beginnen
earnings before interest and tax
dywidenda (udzial w zyskach spolki acyjnej)
Lernen beginnen
dividend
amortyzacja
Lernen beginnen
depreciation
dług
Lernen beginnen
debt
zobowiązania bieżące
Lernen beginnen
current liabilities
aktywa bieżące/obrotowe
Lernen beginnen
current assets
wierzyciel
Lernen beginnen
creditor
Koszt sprzedanych towarów
Lernen beginnen
cost of goods sold
założenie kontynuacji działalności
Lernen beginnen
going-concern assumption
Zasada spójności
Lernen beginnen
consistency principle
konkurent
Lernen beginnen
competitor
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Lernen beginnen
cash flow statement
ekwiwalent w gotówce
Lernen beginnen
cash equivalent
nazwa marki
Lernen beginnen
brand name
ostateczny wynik finansowy
Lernen beginnen
bottom line
wartość księgowa
Lernen beginnen
book value
obligacja
Lernen beginnen
bond
bilans
Lernen beginnen
balance sheet
Sprawozdanie z audytu
Lernen beginnen
audit report
rewident księgowy, audytor
Lernen beginnen
auditor
nadzór poprawności prowadzenia ksiąg
Lernen beginnen
auditing
kapitał
Lernen beginnen
asset
raport roczny
Lernen beginnen
annual report
amortyzacja
Lernen beginnen
amortization
całkowite umorzenie
Lernen beginnen
accumulated depreciation
skumulowane wydatki
Lernen beginnen
accured expenses
dłużnicy
Lernen beginnen
debtors
należności
Lernen beginnen
accounts receivable
zobowiązania, płatności
Lernen beginnen
accounts payable
wierzyciele
Lernen beginnen
creditors
okres obrachunkowy
Lernen beginnen
accounting period
równanie rachunkowe
Lernen beginnen
accounting equation
przyśpieszona amortyzacja
Lernen beginnen
acclerated depreciation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.