Elanco_ENG to PL

 0    56 Datenblatt    kamilgolos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
adverse event
Lernen beginnen
Niekorzystne wydarzenie
off-label uses
Lernen beginnen
zastosowania niezgodne z przeznaczeniem
on-label uses
Lernen beginnen
zastosowania zgodne z przeznaczeniem
adverse event
Lernen beginnen
Niekorzystne wydarzenie. ”
unfavorable and unintended
Lernen beginnen
niekorzystne i niezamierzone
suspected lack of expected efficacy or noxious reaction
Lernen beginnen
podejrzewany brak oczekiwanej skuteczności lub szkodliwa reakcja
deficiencies related to the safety
Lernen beginnen
niedociągnięcia związane z bezpieczeństwem
fraudulently mislabeled with respect to identity
Lernen beginnen
oszukańczo błędnie oznakowane w odniesieniu do tożsamości
suspected tampering or counterfeiting
Lernen beginnen
podejrzewane naruszenie lub podrabianie
lot/ batch /serial information
Lernen beginnen
informacje o partii / partii / serii
which were outlined in the Local Complaint Process Form
Lernen beginnen
które zostały przedstawione w Lokalnym formularzu skargi
Oversight of Local/Regional Reporting Processes
Lernen beginnen
Nadzór nad lokalnymi / regionalnymi procesami raportowania
compromise security
Lernen beginnen
narażać bezpieczeństwo
report when someone is doing sth out of ordinary
Lernen beginnen
zgłoś, gdy ktoś robi coś niezwykłego
no one is exempt from following policy
Lernen beginnen
nikt nie jest zwolniony z przestrzegania zasad
Reflect on what you've learned
Lernen beginnen
Zastanów się, czego się nauczyłeś
consent might be revoked at any time
Lernen beginnen
zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana
employee reimbursements
Lernen beginnen
zwroty kosztów pracowniczych
P Card program will be rolled out to countries with high volume of transactions below $3k
Lernen beginnen
Program P Card zostanie wprowadzony w krajach o dużej liczbie transakcji poniżej 3 tys. USD
duly registered
Lernen beginnen
należycie zarejestrowany
certificate of incorporation
Lernen beginnen
certyfikat założycielski
Commencement of sales activity
Lernen beginnen
Rozpoczęcie działalności sprzedażowej
CNPJ must be detailed on all invoices
Lernen beginnen
CNPJ musi być wyszczególniony na wszystkich fakturach
works as an Identity Number for the legal entity
Lernen beginnen
działa jako numer identyfikacyjny osoby prawnej
they own equities in Brazilian companies
Lernen beginnen
są właścicielami akcji w brazylijskich firm
vendor enabler request
Lernen beginnen
prośba o włączenie dostawcy
employee should file his request 2 days before the event
Lernen beginnen
pracownik powinien złożyć wniosek na 2 dni przed wydarzeniem
If the cause of error lies with the Requisitioner
Lernen beginnen
Jeśli przyczyna błędu leży po stronie zamawiającego
Moving from the one supplier to a different supplier
Lernen beginnen
Przejście od jednego dostawcy do innego dostawcy
We are still in the midst of reviewing the template
Lernen beginnen
Nadal jesteśmy w trakcie sprawdzania szablonu
authority to disburse
Lernen beginnen
upoważnienie do wypłaty
Exhibit A
Lernen beginnen
Załącznik A
If Initial Review Requirements are not met, reject with clearly stated reason.
Lernen beginnen
Jeśli wymagania dotyczące wstępnego przeglądu nie są spełnione, należy je odrzucić z jasno określonym powodem.
but is instead remitted directly to local tax authorities
Lernen beginnen
ale zamiast tego jest przekazywany bezpośrednio do lokalnych organów podatkowych
we look forward to working with you over the course of the project
Lernen beginnen
czekamy na współpracę z tobą w trakcie realizacji projektu
remit cheque to address
Lernen beginnen
przesłać czek na adres
If the problem persists, please contact client support
Lernen beginnen
Jeśli problem nie ustąpi /(będzie się powtarzał), skontaktuj się z obsługą klienta
problem has repeated many times
Lernen beginnen
problem powtórzył się wiele razy
please provide the event code
Lernen beginnen
proszę podać kod zdarzenia
please enter the event code
Lernen beginnen
proszę wpisać kod zdarzenia
functional area stated in the document is not listed in the rules
Lernen beginnen
obszar funkcjonalny podany w dokumencie nie jest wymieniony w regułach
If a reason for rejection was not provided, BPO will follow-up with the ATC to obtain the reason.
Lernen beginnen
Jeśli nie podano przyczyny odrzucenia, BPO skontaktuje się z ATC w celu uzyskania przyczyny.
A CRM case is created based on the provided information
Lernen beginnen
Sprawa CRM jest tworzona na podstawie dostarczonych informacji
a message will be sent to the impacted areas with the estimated downtime
Lernen beginnen
wiadomość zostanie wysłana do dotkniętych obszarów z szacowanym czasem przestoju
HP will approach you at the right moment
Lernen beginnen
HP zwróci się do Ciebie w odpowiednim momencie
will the Power User position still be kept?
Lernen beginnen
Czy pozycja zaawansowanego użytkownika będzie nadal zachowana?
Company Codes desired are displayed
Lernen beginnen
Wyświetlane są pożądane kody firmy
render a service
Lernen beginnen
świadczyć usługę
to update terms on pre-existing POs
Lernen beginnen
aby zaktualizować warunki wcześniej istniejących POs
Approval given by procurement department
Lernen beginnen
Zatwierdzenie wydane przez dział zakupów
This is not an exhaustive list of characteristics
Lernen beginnen
To nie jest wyczerpująca lista cech
Vendors must be set-up in SAP
Lernen beginnen
Dostawcy muszą być skonfigurowani w SAP
focal point
Lernen beginnen
punkt centralny
has been unable to attain the EPEF form from the vendor
Lernen beginnen
nie mógł uzyskać formularza EPEF od dostawcy
Payment frauds are growing concern
Lernen beginnen
Coraz większym problemem są oszustwa związane z płatnościami
to ensure we are able to move things along quickly
Lernen beginnen
aby mieć pewność, że jesteśmy w stanie szybko się poruszać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.