English 4IT - 1.3. Vocabulary

 0    108 Datenblatt    waldekstal
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accurate, precise
Lernen beginnen
dokładne, precyzyjne
(to) allocate resources — alokować zasoby
Lernen beginnen
(do) alokować zasoby - alokować zasoby
(to) apply (to something) — odnosić się (doczegoś)/ dotyczyć (czegoś)/mieć zasto
Lernen beginnen
odnosić się (doczegoś) / dotyczyć (coś) / mieć zasto
assets, property
Lernen beginnen
aktywa, własność
benefitial
Lernen beginnen
Korzystny
(to) boost effectiveness
Lernen beginnen
zwiększyć efektywność
brand
Lernen beginnen
marka
business goal
Lernen beginnen
celem biznesowym
business management software
Lernen beginnen
Oprogramowanie zarządzania dla przedsiębiorstw
(to) capture
Lernen beginnen
przechwytywać, zdobywać
challenge
Lernen beginnen
wyzwanie
competitive advantage
Lernen beginnen
przewaga konkurencyjna
completion
Lernen beginnen
ukończenie
comprehensive real time view
Lernen beginnen
pełny widok w czasie rzeczywistym
conduct of business
Lernen beginnen
prowadzenie działalności gospodarczej
continuously evolve
Lernen beginnen
ciągle rozwijać się
cost-benefit analysis (CBA)
Lernen beginnen
Analiza kosztów i korzyści (CBA)
critical success factor
Lernen beginnen
kluczowe czynniki sukcesu
crucial
Lernen beginnen
istotny
currently
Lernen beginnen
obecnie
customize
Lernen beginnen
dostosować
day-to-day operations
Lernen beginnen
codzienne działania
decision support system (DSS)
Lernen beginnen
System wspomagania decyzji (DSS)
decision making process
Lernen beginnen
proces podejmowania decyzji
defensive aproach
Lernen beginnen
podejście obronne
device
Lernen beginnen
urządzenie
e.g. for example
Lernen beginnen
np. na przykład
effective
Lernen beginnen
efektywny
effective management
Lernen beginnen
efektywne zarządzanie
efficient
Lernen beginnen
wydajny
enable
Lernen beginnen
umożliwiać
enhancement
Lernen beginnen
poprawa, wzmocnienie
enterprise resource planning (ERP)
Lernen beginnen
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
evaluate
Lernen beginnen
oceniać, szacować
evolve
Lernen beginnen
rozwijać, ewoluować
exchange
Lernen beginnen
wymiana
executive information system (EIS)
Lernen beginnen
system informowania kierownictwa (EIS)
fundamental objective
Lernen beginnen
podstawowym celem
future gain
Lernen beginnen
przyszłe zyski
goal
Lernen beginnen
gol
goodwill
Lernen beginnen
renoma/reputacja firmy
hardware
Lernen beginnen
sprzęt komputerowy
highly competitive market
Lernen beginnen
bardzo konkurencyjnym rynku
high-risk investment
Lernen beginnen
inwestycje wysokiego ryzyka
i.a. inter alia
Lernen beginnen
ia między innymi
impact
Lernen beginnen
wpływ
(to) impact (something)
Lernen beginnen
mieć wpływ (na coś)
in aligment with
Lernen beginnen
w zgodzie z
in light of
Lernen beginnen
W świetle
in other words
Lernen beginnen
innymi słowy
in the market
Lernen beginnen
na rynku
increase revenue
Lernen beginnen
wzrost przychodów
information recipient
Lernen beginnen
odbiorca informacji
information system (IS)
Lernen beginnen
system informacyjny (IS)
information technology (IT)
Lernen beginnen
technologii informacyjnych (IT)
intangible
Lernen beginnen
niematerialny
intangible assets
Lernen beginnen
wartości niematerialne i prawne
intangible benefit
Lernen beginnen
korzyści niematerialne
inventory manegment
Lernen beginnen
zarządzanie zapasami
investment evaluation technique
Lernen beginnen
Technika oceny inwestycyjnej
IT infrastructure
Lernen beginnen
infrastruktura IT
key business driver
Lernen beginnen
kluczowy czynnik biznesowy
key to success
Lernen beginnen
Klucz do sukcesu
make investment
Lernen beginnen
dokonać inwestycji
management information system (MIS)
Lernen beginnen
System informacji zarządczej (MIS)
meaningfull [, significant, meaningful, useful, serious, or important]
Lernen beginnen
znaczący [, znaczący, znaczący, użyteczny, poważny lub ważny]
meaningless
Lernen beginnen
bez znaczenia
meet the need
Lernen beginnen
zaspokoić zapotrzebowanie
multi objective-multi criteria (MOMC) method
Lernen beginnen
metoda wielu celów i wielu kryteriów
multinational corporation (MNC)
Lernen beginnen
międzynarodowej korporacji (MNC)
network
Lernen beginnen
sieć
offensive approach
Lernen beginnen
podejście ofensywne
on time
Lernen beginnen
punktualnie
optimize
Lernen beginnen
optymalizować
periodic report
Lernen beginnen
raport okresowy
plant and equipment
Lernen beginnen
instalacje i urządzenia
portfolio analysis
Lernen beginnen
analiza portfela
prioritize
Lernen beginnen
nadawać priorytet
process
Lernen beginnen
przetwarzać
production planning
Lernen beginnen
planowanie produkcji
productive
Lernen beginnen
produktywny
profitability
Lernen beginnen
Rentowność
provide information
Lernen beginnen
dostarczenie informacji
put emphasis on
Lernen beginnen
położyć nacisk na
R&D research and development
Lernen beginnen
Badania i rozwój R & D
raw data
Lernen beginnen
surowe dane
rudundant business task
Lernen beginnen
niepotrzebne zadanie biznesowe
render long-term benefits
Lernen beginnen
zapewniać długoterminowe korzyści
return on investment (ROI)
Lernen beginnen
zwrot z inwestycji (ROI)
senior executive /sinior egzekiutiw/ = senior manager - członek ścisłego kierown
Lernen beginnen
senior executive / sinior egzekiutiw / = senior manager - członek ścisłego kierown
significant
Lernen beginnen
znaczący
small and medium-sized enterprises (SMEs)
Lernen beginnen
sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
smoothly
Lernen beginnen
płynnie/gładko/bezproblemowo
software
Lernen beginnen
oprogramowanie
store
Lernen beginnen
przechowywać
strategic resource
Lernen beginnen
strategicznym zasobem
suitable
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
suite
Lernen beginnen
pakiet
take advatage
Lernen beginnen
wykorzystać
tengible assets
Lernen beginnen
aktywa rzeczowe
trademark
Lernen beginnen
znak towarowy
transmit information
Lernen beginnen
przekazywać informacje
umbrella term
Lernen beginnen
szerokie pojęcie
valuable
Lernen beginnen
cenny
value analysis
Lernen beginnen
analiza wartości
various
Lernen beginnen
różny
vital and integral part of the business plan
Lernen beginnen
istotna i integralna część biznesplanu
well-being
Lernen beginnen
dobrobyt/pomysłowość

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.