English vocab

 0    85 Datenblatt    Roxy44
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Potrzebuję celu do strzelania!/ do którego mam mierzyć.
Lernen beginnen
I Need a Target to Shoot For!
Dla nich to bardziej rozrywka lub zabawny sposób na spędzenie kilku godzin.
Lernen beginnen
For them, it’s more entertainment or fun way to spend a few hours
Pracujesz nad tym bardzo ciężko.
Lernen beginnen
You work very hard at it.
Wierzę, że determinacja i wytrwałość są o wiele ważniejsze niż „talent”.
Lernen beginnen
I believe determination and persistence are far more important than “talent.”
Nie widzieli tysięcy godzin ćwiczeń potrzebnych, by tam dotrzeć./ to osiągnąć
Lernen beginnen
They did not see the thousands of hours of practice it took to get there.
Dobra, przesadzam.
Lernen beginnen
Okay, I'm exaggerating.
To był długi, żmudny proces.
Lernen beginnen
It was a long, arduous process.
Uważam to za dość zabawne.
Lernen beginnen
I find that rather amusing.
Dlatego niemożliwe jest utrzymanie tego poziomu bez ciągłego wysiłku.
Lernen beginnen
Therefore it’s impossible to maintain that level without constant effort.
Biegła znajomość języka jest jak bycie w wystarczająco dobrej formie, aby ukończyć maraton. To wymaga ciągłego wysiłku.
Lernen beginnen
Being fluent in a language is like being in good enough shape to finish a marathon. It takes constant effort.
Sukces opiera się tylko na tym, co robisz w tej chwili.
Lernen beginnen
Success is only based on what you are doing right now in this moment. Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Więc, co jest twoim najcenniejszym atutem?
Lernen beginnen
So, what is your most valuable asset?...
Just Shut Up and Do It Brian Tracy
To zrobi więcej dla twojego szczęścia, niż cokolwiek innego.
Lernen beginnen
This will do more for your happiness, than anything else. Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Wszystko, co robisz, jest próbą osiągnięcia szczęścia w jakiś sposób.
Lernen beginnen
Everything you do is an attempt to achieve happiness in some way. Just Shut Up and Do It Brian Tracy
„Nie ma znaczenia, jak powoli jedziesz, dopóki nie przestaniesz.” - Confucius
Lernen beginnen
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” —Confucius... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
To może powstrzymywać cię od sukcesu.
Lernen beginnen
This may be holding you back from success. Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Jestem zdyscyplinowanym, dobrym menedżerem czasu, punktualnym i zdolnym do uczenia się i stosowania nowych rzeczy.
Lernen beginnen
I'm self-disciplined, good time manager, punctual, and capable of learning and applying new things.
„Taka po prostu jestem.”
Lernen beginnen
“That’s just the way I am.”... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
... osiągnąć cel, który sobie wyznaczyłeś
Lernen beginnen
... achieving a goal that you have set for yourself. Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Czuję się jak przysłowiowy jeleń w reflektorach.
Lernen beginnen
I feel like the proverbial deer in headlights.
Całkowicie stracili swoją dzikość...
Lernen beginnen
They have completely lost their ferocity... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Niemal w ogóle w żadnym czasie.
Lernen beginnen
In almost no time at all,... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Ilekroć stajesz przed czymś nowym, twoja naturalna reakcja jest taka sama: „Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! ”.
Lernen beginnen
... whenever you are confronted with something new, your natural reaction is the same: “I can’t! I can’t! I can’t!”... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
... wyjść ze swojej strefy komfortu,...
Lernen beginnen
... moving out of your comfort zone,... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
„Jak bym się zachował, gdybym był jednym z najbardziej punktualnych ludzi wokół?”
Lernen beginnen
“How would I behave if I were one of the most punctual people around?”... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Udawaj, że jesteś już osobą, którą zamierzasz być.
Lernen beginnen
Pretend that you are already the person you intend to be. Just Shut Up and Do It Brian Tracy
Jedna z cech charakterystycznych...
Lernen beginnen
One of the hallmarks of... Just Shut Up and Do It Brian Tracy
To była absolutnie straszna decyzja.
Lernen beginnen
This was an absolutely terrible decision.
Jest to całkowicie sprzeczne z celem Internetu.
Lernen beginnen
It completely goes against the purpose of the internet.
Nie jestem pewna, czy powinniśmy się zbytnio martwić.
Lernen beginnen
I’m not sure that we should worry too much.
skorzystać z nowego prawa
Lernen beginnen
take advantage of the new law
Jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy...
Lernen beginnen
When it comes to making money...
Naprawdę wątpię, że...
Lernen beginnen
I seriously doubt that...
Naprawdę wątpię, czy te firmy odrzucą szansę./ nie skorzystają z szansy
Lernen beginnen
I seriously doubt that these companies will turn the opportunity down.
Nie liczyłabym na to.
Lernen beginnen
I wouldn’t count on it.
zasady zostały ustalone...
Lernen beginnen
the rules were set...
kilka lat temu...
Lernen beginnen
a couple of years ago...
za niezbyt długo...
Lernen beginnen
before too long...
Niektóre stany planują złożyć pozwy przeciwko...
Lernen beginnen
Some states plan to file lawsuits agains...
firmy, które mogą zostać zranione przez tę decyzję - jak Google, Facebook...
Lernen beginnen
companies that could be hurt by this decision -- like Google, Facebook...
Netflix - próbuje odwrócić decyzję.
Lernen beginnen
Netflix -- is trying to get the decision reversed.
Parlament głosuje za depenalizacją narkotyków.
Lernen beginnen
Parliament votes to decriminalize drugs.
dekryminalizować nielegalnych narkotyków...
Lernen beginnen
decriminalize illicit drugs...
Ludzie mogą być wysyłani do programu leczniczego, a nie karani grzywną lub więzieniem.
Lernen beginnen
People could be sent to a treatment program, rather than fined or imprisoned.
Zwolennicy nowego podejścia twierdzą, że...
Lernen beginnen
Supporters of the new approach argue that...
... pomaganie uzależnionym w wyleczeniu się z uzależnienia...
Lernen beginnen
... helping addicts recover from addiction...
To odświeżające widzieć to praktyczne podejście do poważnego problemu.
Lernen beginnen
It’s refreshing to see this practical approach to a serious problem.
Leczenie uzależnienia jest o wiele bardziej realistycznym rozwiązaniem niż wysyłanie uzależnionych do więzienia!
Lernen beginnen
Treating addiction is a much more realistic solution than sending addicts to jail!
To nic takiego.
Lernen beginnen
It is no big deal.
system prawny traktuje ludzi...
Lernen beginnen
the legal system handles people
Jeśli ludzie nie są karani za posiadanie narkotyków, wydaje mi się, że będą chętniej z nich korzystać.
Lernen beginnen
If people aren’t punished for having drugs, it seems to me that they’ll be more likely to use them.
Kraj próbuje zmienić swój pogląd na uzależnienie.
Lernen beginnen
The country is trying to change its view on addiction.
Gdy prawo zostanie sfinalizowane...
Lernen beginnen
Once the law is finalized...
Liczba zgonów z powodu narkotyków spadła.
Lernen beginnen
Deaths from drugs dropped.
Zmniejszyła się liczba zakażeń HIV wśród osób zażywających narkotyki.
Lernen beginnen
HIV rates among drug users decreased.
o jeszcze większą liczbę...
Lernen beginnen
by an even larger amount...
Z drugiej strony...
Lernen beginnen
On the other hand...
Wzrosła liczba ludzi, którzy używali narkotyków.
Lernen beginnen
The number of people who had used drugs went up.
Statystyki pokazują, że jest odwrotnie.
Lernen beginnen
The statistics show that the opposite is true.
Na przykład...
Lernen beginnen
For instance...
Ale to nie ma znaczenia...
Lernen beginnen
But that’s beside the point...
Prawa zdroworozsądkowe i dobre usługi socjalne to właściwa odpowiedź.
Lernen beginnen
Common-sense laws and good social services are the right answer.
2500 lat świetlnych stąd.
Lernen beginnen
2,500 light-years away.
Planety są zbyt ciepłe, by gościć życie pozaziemskie.
Lernen beginnen
The planets are too warm to host extraterrestrial life.
Bez sztucznej inteligencji nowa planeta nie zostałaby odkryta.
Lernen beginnen
Without artificial intelligence, the new planet wouldn’t have been discovered.
Mogli go kiedyś znaleźć.
Lernen beginnen
They might have found it at some point.
Ale mogli nawet nie spojrzeć na te dane.
Lernen beginnen
But, they might not have even looked at that data.
To nie było uznane za tak obiecujące, jak inne dane, które przejrzeli.
Lernen beginnen
it wasn’t considered to be as promising as other data they had looked through.
Było tak dużo danych, że naukowcom zajęliby to BARDZO długi czas.
Lernen beginnen
There was so much data that it would have taken the scientists a VERY long time.
Sztuczna inteligencja ułatwia znalezienie nowych planet.
Lernen beginnen
Artificial intelligence makes it easier to find new planets.
Ale co ze znalezieniem życia?
Lernen beginnen
But what about finding life?
Tak ... ale najpierw...
Lernen beginnen
Yes... but first...
Naukowcy muszą znaleźć planety z warunkami, które umożliwią im utrzymanie życia.
Lernen beginnen
The scientists need to find planets with conditions that make them capable of hosting life.
To doprowadziło mnie do szału.
Lernen beginnen
It did drive me mad.
Byłam w siódmym niebie.
Lernen beginnen
I was over the moon.
Życie staje na drodze.
Lernen beginnen
Life gets in the way.
Uspokój chęć poprawy, bycia lepszym. To tylko sprawia, że czujesz się niewystarczający.
Lernen beginnen
Quash the urge to improve, to be better. It only makes you feel inadequate.
Przez ostatnie dwa miesiące miałam ciężki czas w pracy.
Lernen beginnen
I had a hard time at work the last two months.
Ucieknę i trochę odpocznę.
Lernen beginnen
I'm going to get away and relax a bit.
Czy będziesz leżała na słońcu?
Lernen beginnen
Are you going to lie in the sun?
Wolę mniejsze miasto, które znajduje się w pobliżu niektórych ścieżek przyrodniczych lub szlaków turystycznych.
Lernen beginnen
I prefer a smaller city that is near some nature trails or hiking paths.
Staram się unikać tłumu.
Lernen beginnen
I try to avoid the crowd.
Chcę uniknąć turystycznych atrakcji.
Lernen beginnen
I want to avoid tourist hotspots.
To wygląda wspaniale.
Lernen beginnen
That looks gorgeous.
Chcę jechać na wakacje.
Lernen beginnen
I want to go on a holiday.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.