Finanse Publiczns

 0    29 Datenblatt    karolinabudzicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
nieefektywność rynku
Lernen beginnen
problemy konkurencji, dobra publiczne, efekty zewnętrzne, nieompletne rynki, niepełna informacja, bezrobocie, inflacja i brak równowagi
funkcje finansów publicznych
Lernen beginnen
alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna
sektor publiczny rośnie ponieważ
Lernen beginnen
występuje iluzja fiskalna, administracja i politycy są grupami maksymalizującymi budżet, mamy system demokratyczny, decentralizacja, rosną potrzeby społeczne
sektor finansów publicznych dzieli się na podsektory
Lernen beginnen
rządowy, samorządowy, ubezpieczeń społecznych
elementy definiujące podatek
Lernen beginnen
podmiot opodatkowania, przedmiot podatku, podstawa(baza) podatkowa, stawka podatkowa, skala podatkowa, zwolnienia, ulgi podatkowe
stawki i skale podatkowe
Lernen beginnen
stawki i skale podatkowe auf Polnisch
stawki kwotowe, stawki procentowe-stałe/proporcjonalne, stawki zmienne(progresywne, regresywne, degresywne)
rodzaje podatków
Lernen beginnen
przedmiot opodatkowania(majątkowe; od przychodów, dochodów, wydatków. podatek, a podatnik(bezpośrednie-majątkowe, od praw majątkowych, dochodów; Pośrednie-od przychodów, wydaków), terytorium-kto pobiera/ustala(państwo, jednostki samorząd.)
zasady podatkowe
Lernen beginnen
ekonomiczne, sprawiedliwości, fiskalne, techniczne
pozioma sprawiedliwość opodatkowania
Lernen beginnen
podatnicy o takich samych możliwościach obciążeni są w takim samym stopniu
pionowa sprawiedliwość opodatkowania
Lernen beginnen
zróżnicowane opodatkowanie w zależności od możliwości płatniczych
ekonomiczne skutki podatków
Lernen beginnen
behawioralne(zachowanie i decyzje podatników), finansowe(wysokość dochodów i struktura finansowa przedsiębiorstw), organizacyjne(formy i kierunki działalności gosp.), w sferze równowagi ogólnej(na oszczędności, a zatem zasób kapitału)
budżet
Lernen beginnen
to podstawowa (meta-kategoria) finansów publicznych (Lubińska T. 2010). Jest to roczny plan finansowy uchwalany w formie uchwały/ustawy budżetowej, obejmujący: dochody, wydatki i deficyt oraz przychody i rozchody państwa/jednostki samorządu terytorialnego
Funkcje budżetu państwa
Lernen beginnen
ekonomiczne, kontrolne i koordynacji, polityczne (ustrojowa, demokratyczna i prawna- budżet stanowi o ustroju kraju, jest elementem tworzenia i działania demokracji, stanowi prawo dla podmiotów publicznych)
formy budżetu
Lernen beginnen
Budżet klasyczny (b. liniowy, b. przyrostów), Program and Planning –Programming- Budgeting (PPB), Budżet programów (lub zadań), Zero-based budgeting, Budżet celów i efektywności (performance budgeting)
Budżet celów i efektów
Lernen beginnen
Takie procedury czy mechanizmy wprowadzone do budżetu, które zwiększają zależność między środkami alokowanymi przez jednostki sektora publicznego a rezultatami lub (i) produktami tej alokacji poprzez wykorzystanie sformalizowanych miar wydajności
POTENCJALNE ZALETY BUDŻETU ZADANIOWEGO
Lernen beginnen
Poprawienie przejrzystości działań publicznych, Osiągnięcie optymalizacji kosztów (efektywności produkcji- x-efficiency), Osiągnięcie optymalizacji alokacji budżetowej (efektywność alokacji)
Czynniki powodzenia budżetu zadaniowego
Lernen beginnen
Dobrze rozpoznany program i zdefiniowane mierniki, Dobrze określony system raportowania i oceny osiągnięć – system kar i nagród dla zarządzających, Dobrze określony system wykorzystania osiągnięć w planowaniu kolejnych budżetów
Przyczyny deficytu
Lernen beginnen
Wzrost wydatków publicznych, Spadek dochodów publicznych, Aktywna polityka fiskalna
Deficyt i dług a wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
Efekt wypychania, Ujemny wpływ na produktywność, Destabilizacja podatków, Pogorszenie struktury wydatków budżetowych, Destabilizuje kursy walutowe
Zarządzanie długiem publicznym
Lernen beginnen
Cele- zaspokojenie popytu państwa na pieniądz, Zapewnienie stałego dostępu władz publicznych do rynków finansowych, Efektywne zarządzanie nowymi emisjami, Minimalizacja kosztów, Koordynowanie bieżącej i przyszłej zapadalności instrumentów dłużnych
Modele zarządzania długiem
Lernen beginnen
model bankowy - w banku centralnym, model rządowy – w jednym z ministerstw (najczęciej finansów lub skarbu), model agencyjny - w wyspecjalizowanej instytucji (agencji), której podstawowym (choć czasami nie jedynym) zadaniem jest zarządzanie długiem.
Decentralizacja
Lernen beginnen
Przekazanie kompetencji i odpowiedzialności za wykonywanie zadań publicznych do podmiotów niższego szczebla administracji publicznej i/lub podmiotów prywatnych
Przyczyny decentralizacji
Lernen beginnen
Potrzeba racjonalizacji wydatków publicznych poprzez zbliżenie zbliżenie dysponentów środków publicznych do beneficjentów publicznych działań; Lepsze szacowanie potrzeb społecznych, Lepsze szacowanie możliwości fin., Lepsza kontrola działań publicznych
Podział funkcji między szczeble (samo) rządowe
Lernen beginnen
Stabilizacyjne- odpowiedzialność centralna, Redystrybucyjne- odpowiedzialność łączona, Alokacyjne- odpowiedzialność lokalna
Zasada subsydiarności (pomocniczości)
Lernen beginnen
odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli
Rodzaje publicznych/samorządowych wydatków
Lernen beginnen
bieżące- związane z codzienną działalnością (wynagrodzenia, obsługa i utrzymanie majątku, materiały); Inwestycyjne- związane z budowa i rozbudową infrastruktury publicznej
Czynniki wpływające na wysokość wydatków bieżących
Lernen beginnen
Regulacje prawne, Inflacja, Demografia, Sytuacja ekonomiczna, Umowy z innymi podmiotami
Czynniki wpływające na wysokość wydatków inwestycyjnych
Lernen beginnen
Regulacje prawne, Stan istniejącej infrastruktury
Partnerstwo publiczno prywatne (PPP)
Lernen beginnen
Może stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia, jeśli przynosi korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.