Geografia jako nauka

 0    35 Datenblatt    sohee
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
geografia - to nauka, która bada powłokę ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie - pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym
Lernen beginnen
geography - is a science that studies the earth's surface and its spatial diversity - in terms of nature, society and economy
litosfera - powłoka skalna
Lernen beginnen
lithosphere - rock shell
pedosfera - gleby
Lernen beginnen
pedosphere - soils
hydrosfera - wszystkie wody na naszej planecie
Lernen beginnen
hydrosphere - all the waters of our planet
atmosfera - powłoka gazowa
Lernen beginnen
atmosphere - shell
biosfera - strefa zamieszkana przez organizmy żywe
Lernen beginnen
biosphere - a zone inhabited by living organisms
antroposfera - życie i działalność człowieka
Lernen beginnen
anthroposphere - human life and activity
środowisko przyrodnicze - naturalne
Lernen beginnen
natural environment - natural
środowisko geograficzne = środowisko przyrodnicze + działalność człowieka
Lernen beginnen
geographical environment = natural environment + human activity
geografia fizyczna - bada naturalne procesy zachodzące na naszej planecie
Lernen beginnen
physical geography - I will be the natural processes taking place on our planet
geomorflogia - ukształtowanie powierzchni
Lernen beginnen
geomorphology - topography
klimatologia
Lernen beginnen
climatology
hydrologia
Lernen beginnen
hydrology
pedologia
Lernen beginnen
pedology
biogeografia
Lernen beginnen
biogeography
geografia społeczno-ekonomiczna - badania działalności człowieka na naszej planecie
Lernen beginnen
socio-economic geography - studies of human activities on our planet
geografia ludności
Lernen beginnen
population geography
geografia osadnictwa
Lernen beginnen
settlement geography
geografia rolnictwa
Lernen beginnen
agricultural geography
geografia rolnictwa
Lernen beginnen
agricultural geography
geografia przemysłu
Lernen beginnen
industry geography
geografia komunikacji
Lernen beginnen
communication geography
geografia usług
Lernen beginnen
Geography
geografia turyzmu
Lernen beginnen
geography of tourism
geografia polityczna
Lernen beginnen
political geography
geografia ogólna - badania obejmujące cały świat
Lernen beginnen
general geography - research covering the whole world
geografia regionalna - badania obejmują wybrany teren
Lernen beginnen
regional geography - research covers a selected area
bezpośrednie - obserwacja, pomiar, monitoring, wywiad, ankieta, zdjęcia lotnicze i satelitarne
Lernen beginnen
direct - observation, measurement, monitoring, interview, survey, aerial and satellite photos
pośrednie - literatura geograficzna, Internet, GPS, GLONASS, GALILEO, materiały audiowizualne, rysunki, fotografie modele, metody statystyczne
Lernen beginnen
indirect - geographic literature, Internet, GPS, GLONASS, GALILEO, audiovisual materials, drawings, photographs, models, statistical methods
kompas, gwiazda polarna, gnomon, mała wskazówka zegarka, mech, mrowisko, słoje przyrostu rocznego, samotnie stojące drzewo
Lernen beginnen
compass, polar star, gnomon, small clock hand, moss, anthill, growth rings, solitary tree standing
azymut geograficzny - kąt zawarty pomiędzy kierunkiem S, a kierunkiem przez nas określonym. mierzymy go od kierunku północnego w prawo
Lernen beginnen
geographical azimuth - the angle between the S direction and the direction specified by us. we measure it from the north to the right
mapa - to obraz ziemi lub nieba lub ciała niebieskiego - przedstawiony na płaszczyźnie, w określonym zmniejszeniu (skali), z zachowaniem zasad odwzorowania, przy użyciu znaków umownych
Lernen beginnen
map - a picture of the earth or sky or a celestial body - presented on a plane, in a specific reduction (scale), in accordance with the mapping rules, using conventional signs
składnik mapy: matematyczny- odwzorowanie kartograficzne, skala mapy, osnowa geodezjna
Lernen beginnen
map component: mathematical - cartographic projection, map scale, geodesic matrix
składniki mapy: geograficzne - wszystkie informacje przedswione poprzez znaki umowne
Lernen beginnen
map components: geographical - all information acquired through conventional signs
składniki mapy: legenda - tytuł mapy, objaśnienie znaków, zapis skali, inne informacje
Lernen beginnen
map components: legend - map title, explanation of signs, scale notation, other information

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.