Kartkówka 3 część 2

 0    107 Datenblatt    zebra11
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zdolności
Lernen beginnen
abilities
wyniki w nauce
Lernen beginnen
academic results/achievements
poziom nauczania
Lernen beginnen
academic standard
wszechstronny rozwój
Lernen beginnen
all-round development
chodzić do szkoły
Lernen beginnen
attend school
przeciętny
Lernen beginnen
average
mól książkowy
Lernen beginnen
bookworm
przeprowadzać burzę mózgów, dyskutować
Lernen beginnen
brainstorm
kreatywność
Lernen beginnen
creativity
wybitny, znakomity
Lernen beginnen
distinguished
celować w czymś
Lernen beginnen
excel at sth
uzdolniony
Lernen beginnen
gifted/talented
omawiać pracę domową
Lernen beginnen
discuss homework/give feedback on/go over
nauczanie domowe
Lernen beginnen
homeschooling
mądrala
Lernen beginnen
know-it-all
trudności w uczeniu się
Lernen beginnen
learning difficulties
Robić postępy
Lernen beginnen
make progress
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise/learn by heart
znakomite oceny
Lernen beginnen
outstanding grades
uważać
Lernen beginnen
to pay attention to
wyznaczać cele
Lernen beginnen
to set targets
umiejętności
Lernen beginnen
skills
kujon
Lernen beginnen
swot
sprawdzać listę obecności
Lernen beginnen
take the register/take attendance
Praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
Lernen beginnen
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
nie chodzisz do szkoły
Lernen beginnen
be off school
prześladować
Lernen beginnen
bully
prześladowca
Lernen beginnen
bully
prześladowanie
Lernen beginnen
bullying
kamera monitoringu
Lernen beginnen
CCTV camera
oszukiwać, ściągać
Lernen beginnen
cheat
ściągać, spisywać (od kogoś)
Lernen beginnen
copy (from somebody)
ściągi
Lernen beginnen
crib notes/cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
Lernen beginnen
do well/badly at school/in exams
dysleksja
Lernen beginnen
dyslexia
dyslektyczny
Lernen beginnen
dyslexic
wydalić kogoś (ze szkoły)
Lernen beginnen
expel sb/throw sb out (from school)
wydalenie
Lernen beginnen
expulsion
nie osiągnąć czegoś
Lernen beginnen
fail to achieve sth
nie osiągnąć czegoś
Lernen beginnen
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
Lernen beginnen
failure
miecz słabe wyniki
Lernen beginnen
get poor results
mieć problemy, trudności
Lernen beginnen
have a hard time
beznadziejny z (matematyki)
Lernen beginnen
hopeless at (Maths)
indywidualne podejście
Lernen beginnen
individual approach
źle się zachowywać
Lernen beginnen
misbehave
przewinienie
Lernen beginnen
offence
pokonywać problemy
Lernen beginnen
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
Lernen beginnen
remedial classes
chodzić na wagary
Lernen beginnen
skip lessons/classes/school
specjalne potrzeby edukacyjne
Lernen beginnen
special educational needs
wsparcie
Lernen beginnen
support
słabe punkty
Lernen beginnen
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
Lernen beginnen
A-levels
ocena, ocenianie
Lernen beginnen
assessment
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
wyniki egzaminu
Lernen beginnen
exam results
zasady zdawania egzaminu
Lernen beginnen
examination rules
egzamin zewnętrzny/wewnętrzny
Lernen beginnen
external / internal exam
nie zdać testu/egzaminu
Lernen beginnen
fail a test / an exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
flunk an exam
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
Lernen beginnen
GCSEs
stopień, ocena
Lernen beginnen
grade
średnia ocen
Lernen beginnen
grade point average
ocena, stopień wyrażony w punktach
Lernen beginnen
mark
sprawdzać, oceniać
Lernen beginnen
mark
egzamin próbny
Lernen beginnen
mock exam
dzienniczek internetowy
Lernen beginnen
Online report
zdać test/egzamin
Lernen beginnen
pass a test / an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
Lernen beginnen
past papers
zdawać egzamin ponownie
Lernen beginnen
resit/retake an exam
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
Lernen beginnen
school-leaving exam
świadectwo szkolne
Lernen beginnen
a school report
otrzymać 100 punktów
Lernen beginnen
score/get 100 points
przygotować egzamin
Lernen beginnen
set an exam
podejść do egzaminu
Lernen beginnen
sit/take an exam
pisać sprawdzian
Lernen beginnen
take a test
świetlica szkolna, kółko zainteresowań
Lernen beginnen
afterschool club
Chodzić na kurs
Lernen beginnen
attend a course
być/zostać członkiem
Lernen beginnen
be / become a member
rozwijać zdolności artystyczne
Lernen beginnen
develop artistically
rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
Lernen beginnen
develop leadership skills / interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
Lernen beginnen
first aid training
zapisać się do klubu / na siłownie
Lernen beginnen
join a club/the gym
brać udział w
Lernen beginnen
participate in
chór szkolny
Lernen beginnen
school choir
orkiestra Szkolna
Lernen beginnen
School orchestra
towarzystwo, stowarzyszenie
Lernen beginnen
society
kółko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
Lernen beginnen
sports /drama / chess / Photography club
dobrowolny
Lernen beginnen
voluntary
być nieobecnym w szkole
Lernen beginnen
be off school
nadrobić(materiał z zajęć)
Lernen beginnen
catch up on (school work)
dogonić (resztę klasy)
Lernen beginnen
catch up with (the rest of the class)
rzucić szkołę
Lernen beginnen
drop out of school
mieć zaległości w nauce
Lernen beginnen
fall behind with school work
zabrać się do pracy
Lernen beginnen
get down to work
oddać (pracę domową, wypracowanie)
Lernen beginnen
hand in (homework, essay)
zapisać, zanotować
Lernen beginnen
note down
przyswajać(informacje)
Lernen beginnen
take in (information)
spóźnić się
Lernen beginnen
turn up late
łatwizna, pestka
Lernen beginnen
a piece of cake
pracować do późna w nocy
Lernen beginnen
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
Lernen beginnen
feel out of your depth
znać coś na wylot
Lernen beginnen
know sth inside out
zdać (egzamin) śpiewająco
Lernen beginnen
pass (an exam) with flying colours

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.